Tính chất của công tác bảo hộ lao động

Lao động là một hoạt động quan trọng nhất của con người. Nhờ có lao động mà con người dần hoàn thiện mình và tạo ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu của cầu người. Lao động có năng xuất, chất lượng hiệu quả là nhân tố quyết định sự phát triển của Đất nước. Trong những năm qua sự đổi mới về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đã đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, tạo tiền đề để hoàn thành sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Hoạt động Bảo hộ lao động gắn liền với hoạt động lao động sản xuất của con người. Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người lao động, tránh khỏi yếu tố có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, tạo môi trường làm việc thuận lợi, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế Đất nước. Bảo hộ lao động là một chính sách kinh tế xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Với tình hình hiện nay của Đất nước, yêu cầu của công tác Bảo hộ lao động là hết sức to lớn, phải khắc phục những tồn tại về an toàn vệ sinh lao động đồng thời phải đón đầu những yêu cầu mới về an toàn vệ sinh lao động phát sinh trong điều kiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước. Thực tế đó đang đòi hỏi cùng với sự tăng cường đầu tư cho công tác Bảo hộ lao động, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về Bảo hộ lao động, phải phát động một phong trào quần chúng mạnh mẽ rộng khắp về Bảo hộ lao động.

doc54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2277 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính chất của công tác bảo hộ lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan