Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH XD và TM Việt Hưng

M8C L8C Trang Phõn m+ dõu 1 Phần I: cơ sở lý luận. 4 1.1. nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành 4 1.1.1. Đặc điểm chung của doanh nghiệp xây lắp và sản phẩm xây lắp. 4 1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 5 1.2. Bản chất của chi phí sản xuất và giá thành của sản pơhẩm xây lắp. 6 1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 6 1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 1.2.1.2. phân loại chi phí sản xuất. 8 1.2.2. Giá thành và các loại giá thành sản phẩm xây lắp. 1.2.2.1. Khái niệm giá thành. 1.2.2.2. Các loại giá sản phẩm xây lắp. 1.2.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 10 1.3. Đối t-ợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối t-ợng tính giá thành 10 1.3.1. Đối t-ợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định. 10 1.3.2. Đối t-ợng tính giá thành và căn cứ xác định 11 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối t-ợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối t-ợng tính giá thành. 11 1.4. Ph-ơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11 1.4.1. Ph-ơng pháp tập hợp chi phí sản xuất 11 1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 12 1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 13 1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công. 14 1.4.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 16 1.4.6. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 18 1.5. Ph-ơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp. 19 1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 28 2.1.5.2. Hình thức kế toán sử dụng ở công ty 30 2.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 31 2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu tại công ty 31 2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty 32 2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu ở công ty 33 2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 34 2.3.1. Kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 34 2.3.2. Kế toán tổng hợp biến động giảm nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 39 2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 43 2.4.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho 43 2.4.2. Ph-ơng pháp ghi chép ở các đội công trình 2.5. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 44 Ch-ơng 3 : Một sô ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 46 3.1. Khái quát chung về công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 46 3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13

pdf73 trang | Chia sẻ: dansaran | Ngày: 23/12/2012 | Lượt xem: 2088 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH XD và TM Việt Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan