Tóm tắt luận án Giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam đã qua hơn 20 năm đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị tr-ờng, hoạt động kinh tế đốingoại và hệ thống thị tr-ờng tài chính đã có những b-ớc phát triển đáng kể, tuy nhiên đến nay, thị tr-ờng ngoại hối vẫn còn ở mức sơ khai, kém phát triển. Nguồn vốn ngoại tệ luân chuyển kém linh hoạt, cung - cầu ngoại tệ trên thị tr-ờng tại nhiều thời điểm rơi vào tình trạng mất cân đối và căng thẳng giả tạo. Hoạt động quản lý, điều tiết và can thiệp của NHNN trên thị tr-ờng ngoại hối bị động, lúng túng và hiệu quả ch-a cao. Năng lực quản trị rủi ro và kinh doanh ngoại tệ của các NHTM còn thấp. Các công cụ giao dịch ngoại hối, đặc biệt là công cụ phái sinh hiện đại kém phát triển. Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngoại hối, công cụ phòng ngừa rủi ro hối đoái của các chủ thể trong nền kinh tế còn rất hạn chế. Điều này đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống NHTM; Đồng thời, làm giảm hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, đòi hỏi cần phảihoàn thiện và phát triển thị tr-ờng ngoại hối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM và tạo môi tr-ờng thuận lợi cho điều hành chính sách tài chính – tiền tệ, chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối. Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, đề tài “Giải pháp phát triển thị tr-ờng ngoại hối Việt Nam”đ-ợc NCS lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế. Về thực trạng và giải pháp phát triển thị tr-ờng ngoại hối Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu đ-ợc công bố. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu nghiên cứu giai đoạn từ năm 2002 - 2003 trở về tr-ớc. Từ đó đến nay, đặc biệt kể từ khi trở thành thành viên của Tổ chức th-ơng mại quốc tế WTO, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống thị tr-ờng tài chính Việt Nam nói riêng đã có những thay đổi mạnh mẽ. Việc phát triển thị tr-ờng ngoại hối Việt Nam đứng tr-ớc những yêu cầu, cơ hội và thức thức mới. Chính vì vậy, nghiên cứu đề tài nói trên là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn.

pdf27 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 16/03/2013 | Lượt xem: 2862 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận án Giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan