Tóm tắt luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc [2, tr 4]. Trong như ̃ ng năm qua thực hiện đường lối đổi mới, KTTN ở nước ta có tốc độ phát triển rất nhanh và nhiều tiềm năng, huy động ngày càng nhiều lao động mới vào khu vực KTTN, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế. Thực hiện BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN một mặt làm tăng trưởng quỹ BHXH; mặt khác bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tạo sự bình đẳng giữa lao động thuộc khu vực Nhà nước và khu vực KTTN. Đây không chỉ là chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người lao động thuộc khu vực KTTN. Trong những năm qua , BHXH tỉnh Gia Lai đa ̃ có nhiều cố gắng trong việc thực hiện BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN. Tuy nhiên, đến số đơn vị và số lao động tham gia BHXH ở khu vực KTTN vẫn còn thấp, chưa tương xứng tiê ̀ m n ăng. Tuy nhiên công tác quản lý thu BHXH đối với KV KTTN còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu nhất là về cơ chế chính sách, quy trình, thủ tục trong quản lý thu BHXH. Vơ ́ i ly ́ do đo ́ tôi thư ̣ c hiê ̣ n nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/04/2014 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC TUẤN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: TS. NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2: PGS.TS. ĐỖ VĂN VIỆN Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc [2, tr 4]. Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới, KTTN ở nước ta có tốc độ phát triển rất nhanh và nhiều tiềm năng, huy động ngày càng nhiều lao động mới vào khu vực KTTN, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế. Thực hiện BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN một mặt làm tăng trưởng quỹ BHXH; mặt khác bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tạo sự bình đẳng giữa lao động thuộc khu vực Nhà nước và khu vực KTTN. Đây không chỉ là chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người lao động thuộc khu vực KTTN. Trong những năm qua , BHXH tỉnh Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN. Tuy nhiên, đến số đơn vị và số lao động tham gia BHXH ở khu vực KTTN vẫn còn thấp, chưa tương xứng tiềm n ăng. Tuy nhiên công tác quản lý thu BHXH đối với KV KTTN còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu nhất là về cơ chế chính sách, quy trình, thủ tục trong quản lý thu BHXH. Với lý do đó tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai” làm luận văn Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên cơ sở những lý luận về bảo hiểm xã hội, về quản lý thu BHXH, đề tài nhận diện được thực trạng về công tác quản lý thu BHXH khu vực KTTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH hiện nay. 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý thu BHXH khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH khu vực KTTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2007 đến nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Phương pháp định tính: Thu thập tài liệu, tư liệu, phân tích tổng hợp. Phương pháp định lượng: Trên cơ sở số liệu thống kê, tác giả so sánh, xử lý số liệu nhằm phân tích hoạt động quản lý thu, mở rộng đối tượng quản lý và thực hiện quy trình thu BHXH khu vực KTTN tại BHXH tỉnh Gia Lai. 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận và các danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành ba chương như sau: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân. Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến hoạt động BHXH ở nhiều khía cạnh khác nhau ở phạm vi lớn trên quy mô cả nước trước và sau khi Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai’’ của tác giả đi sâu vào việc nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến công tác quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN dựa trên các quy định về quản lý thu BHXH, phân tích thực trạng công tác quản lý thu 3 BHXH, những nhân tố tác động đến công tác quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN và trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn đề tài sẽ xây dựng các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý BHXH đối với khu vực KTTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm (2013-2020). CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội Theo điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động, chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH [8, tr 2]. 1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm xã hội: - Bảo hiểm xã hội là hoạt động dịch vụ công - Bảo hiểm xã hội là một loại hàng hoá do nhà nước cung cấp. - Cơ chế hoạt động của BHXH theo cơ chế 3 bên: - Thực hiện thống nhất việc quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội - Người lao động được hưởng trợ cấp BHXH trên cơ sở mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 1.1.3. Vai trò của bảo hiểm xã hội - Giúp cho những người lao động gặp phải rủi ro, bất hạnh, nhanh chóng khắc phục những khó khăn ổn đinh cuộc sống. - Đối với xã hội: + BHXH là một loại dịch vụ công, dưới giác độ này, BHXH được xem là một ngành dịch vụ quan trọng của nền kinh tế. 4 + BHXH đã gián tiếp tác động đến chính sách tiêu dùng quốc gia, kích thích tiêu dùng của xã hội, hổ trợ và bổ sung các chính sách vĩ mô khác của Chính phủ. + Với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung, BHXH tác động mạnh mẽ tới hệ thống tài chính quốc gia, tới hoạt động của hệ thống tín dụng, tiền tệ, ngân hàng. + BHXH cũng là một chính sách nhằm thực hiện công bằng xã hội, là công cụ phân phối lại thu nhập giữa những người tham gia BHXH. 1.1.4. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội - Nguyên tắc đóng hưởng chia sẻ rủi ro; lấy số đông bù số ít, lấy của người đang làm việc bù đắp cho người nghỉ hưởng chế độ BHXH. - Mức hưởng phải thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng phải đảm bảo được mức sống tối thiểu cho người hưởng khoản trợ cấp đó. - Phải tự chủ về tài chính, đây là nguyên tắc quan trọng trong chính sách BHXH của các nước. 1.2. QUẢN LÝ THU BHXH KHU VỰC KTTN 1.1.2. Quan niệm và các thành phần của kinh tế tƣ nhân a. Quan niệm về kinh tế tư nhân b. Các thành phần của kinh tế tư nhân c. Đặc điểm của kinh tế tư nhân 1.2.2. Quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN a. Khái niệm quản lý thu BHXH Quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN là hoạt động quản lý của nhà nước mà cơ quan BHXH là đại diện để tổ chức hướng dẫn, điều hành, giám sát việc thực thi pháp luật BHXH đối với các cơ sở SXKD thuộc khu vực KTTN nhằm động viên nguồn thu vào quỹ BHXH. Quản lý thu BHXH nói chung và quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN nói riêng là một quá trình giống như quá trình sản xuất. Trong đó, đầu vào gồm tài liệu và các thông tin, đầu ra là số thu vào quỹ BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 5 b. Đặc điểm quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN - Quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN mà ở đây chủ doanh nghiệp hoặc chủ cơ sở SXKD quyết định toàn bộ hoạt động của đơn vị. - Quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN mà trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ và nhận thức về pháp luật về BHXH của đại bộ phận chủ các cơ sở SXKD còn rất hạn chế so với khu vực kinh tế nhà nước. - Quản lý thu BHXH đối với khu vực kinh tế có số lượng đối tượng quản lý thu BHXH rất lớn: Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN rất lớn. 1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KTTN 1.3.1. Rà soát, cụ thể hóa và triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế tƣ nhân a. Rà soát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH đối với khu vực KTTN Nhà nước, thông qua các cơ quan chức năng của mình xây dựng các văn bản pháp luật về BHXH bao gồm các luật, các văn bản pháp quy và các văn bản dưới luật để thực hiện pháp luật BHXH thống nhất trong phạm vi cả nước. Vì vậy, việc rà soát và cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thực thi pháp luật về quản lý thu BHXH có thể coi là nội dung quan trọng nhất của công tác quản lý thu BHXH. b. Triển khai phổ biến pháp luật về chính sách BHXH cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực KTTN Để thực hiện tốt các chính sách, pháp luật BHXH, cơ quan BHXH phải tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và cụ thể hóa các chính sách BHXH, từ các quy định về đối tượng tham gia BHXH, quy trình thu BHXH, tỷ lệ trích nộp BHXH, các quy định về đăng ký kê khai nộp BHXH và chế tài sử lý vi phạm về BHXH. 6 1.3.2. Xây dƣ̣ng và tổ chƣ́c thƣ̣c hiện dự toán thu bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế tƣ nhân Dự toán thu BHXH là bảng tổng hợp số thu dự kiến về BHXH trong một thời kỳ nhất định. Dự toán thu BHXH là cơ sở để phân bổ nguồn lực tài chính cho hoạt động của các cơ quan BHXH các cấp trong kỳ kế hoạch. a. Lập dự toán thu BHXH Là việc xác định các chỉ tiêu dự toán thu BHXH và xây dựng các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. b. Tổ chức thực hiện dự toán thu BHXH Đây là giai đoạn tiếp theo của quá trình quản lý thu BHXH , là giai đoạn có tầm quan trọng quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu dự toán đã được giao. 1.3.3. Tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thu bảo hiểm xã hội Tổ chức bộ máy quản lý thu BHXH là một khâu quan trọng trong công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bao gồm việc xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và phân bổ nguồn nhân lực một cách hợp lý, nhằm xây dựng hệ thống quản lý thu bảo hiểm xã hội khoa học, phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chức năng quản lý BHXH nhằm thực thi chính sách, pháp luật về BHXH một cách nghiêm minh, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời tiền đóng BHXH của người lao động và đơn vị sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm xã hội. b. Cán bộ quản lý thu bảo hiểm xã hội Cán bộ thu BHXH là những người làm trong cơ quan BHXH, hưởng lương từ quỹ BHXH, được xếp vào một ngạch, bậc nhất định phù hợp với trình độ đào tạo, được sử dụng quyền lực nhà nước để thực thi công vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. 7 1.3.4.Tổ chức phân cấp quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN Phân cấp quản lý thu BHXH khu vực KTTN là việc phân giao cho cơ quan BHXH ở từng cấp được quyền tổ chức quản lý thu BHXH đối với một số đơn vị thuộc khu vực KTTN nhất định tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Đối với khu vực KTTN, phần lớn có số lao động ít và thường xuyên biến động. Điều đó đòi hỏi cơ quan BHXH phải phân tích, đánh giá đặc điểm, quy mô, ngành nghề kinh doanh, tính chất phức tạp trong công tác quản lý thu BHXH đối với từng đơn vị để thực hiện phân cấp quản lý thu BHXH cho từng cấp quản lý đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, năng lực quản lý của cơ quan BHXH và cán bộ BHXH của từng cấp. 1.3.5. Tổ chức thực hiện quy trình quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế tƣ nhân a. Thống kê, quản lý đơn vị sử dụng lao động đăng ký, kê khai nộp BHXH cho người lao động b. Tổ chức thực hiện thu và Quản lý tiền thu BHXH c. Quản lý nợ BHXH 1.3.6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội 1.4. CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 1.4.1. Hệ thống chính sách pháp luật về BHXH 1.4.2. Nhân tố thuộc về cơ quan BHXH a. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH b. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành c. Công tác kiểm tra và các chế tài xử phạt 1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về ngƣời lao động a. Việc làm và thu nhập của người lao động 8 b. Sự hiểu biết và nhận thức về BHXH đối với người lao động 1.4.4. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp a. Sự biến động của các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN b. Vai trò của các tổ chức công đoàn trong khu vực KTTN CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BHXH KHU VỰC KTTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KTTN Ở GIA LAI 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH GIA LAI 2.2.1. Rà soát, cụ thể hóa và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH đối với khu vực KTTN a. Rà soát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH đối với khu vực KTTN Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, đúng pháp luật. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, các cấp tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH. b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật vận động đối tượng tham gia BHXH Thông qua các phương tiện truyền thông, BHXH tỉnh đã phối hợp với Đài Truyền hình xây dựng và phát trên sóng truyền hình nhiều chuyên đề về chính sách BHXH. Ngoài ra, BHXH tỉnh tiến hành in tờ rơi những điều cần biết về BHXH phát hành rộng rãi đến các Sở, ban, ngành, các cơ quan doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Hàng năm đều đăng ký báo cáo với Đoàn đại biểu 9 Quốc hội tỉnh về kết quả hoạt động của BHXH tỉnh. Phát hành Tạp chí BHXH, báo BHXH cho các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh. 2.2.2. Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu BHXH đối với khu vực KTTN Dự toán thu BHXH đối với khu vực KTTN được Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng trên cơ sở căn cứ vào số lượng đơn vị sử dụng lao động, số lao động thuộc khu vực KTTN trên địa bàn; tình hình SXKD, kết quả ước thực hiện thu BHXH năm báo cáo, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế và phát triển SXKD của các huyện, thị xã, thành phố; đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện dự toán thu BHXH, như các chính sách tăng lương tối thiểu của nhà nước, các yếu tố kinh tế - xã hội trong nước và của địa phương. Việc triển khai thực hiện dự toán thu BHXH được thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Sau khi dự toán năm, dự toán quý, dự toán tháng được giao đến từng cán bộ quản lý thu. 2.2.3. Tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN a. Tổ chức bộ máy quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai là đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về BHXH trên địa bàn tỉnh theo quy định của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 149 BHXH/TCCB ngày 03/10/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, mô hình tổ chức có 9 phòng và 17 đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc. b. Đội ngũ cán bộ quản lý thu Bảo hiểm xã hội khu vực KTTN Toàn ngành Bảo hiểm xã hội Gia Lai hiện có 250 cán bộ, công chức viên chức và người lao động, nhìn chung có xu hướng tăng dần kể từ 2007 tới 2011. Cơ cấu cán bộ trực tiếp tham gia ở các bộ phận chức năng quản lý thu BHXH liên quan đến khu vực KTTN như sau: Chức năng phối hợp tuyên truyền phổ biến tuyên truyền pháp luật về BHXH chiếm 0,9% cán bộ; chức năng quản lý đơn vị sử dụng lao động kê khai và kế toán thu BHXH chiếm 5,93%; 10 chức năng quản lý thu nợ chiếm 2,05%; chức năng kiểm tra, thanh tra chiếm 3,69%. 2.2.4. Tổ chức phân cấp quản lý thu BHXH đối với khu vực kinh tế tƣ nhân ở tỉnh Gia Lai Căn cứ tình hình thu BHXH khu vực KTTN tại các huyện , thành phố trên địa bàn tỉnh . Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã xác định rõ, việc phân cấp quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH hàng năm. Căn cứ số lượng đơn vị KTTN trên địa bàn, số lượng và năng lực của cán bộ quản lý thu BHXH tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó; BHXH tỉnh thu BHXH của các đơn vị có trụ sở và tài khoản tại tỉnh, bao gồm: + Các đơn vị thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh. + Các đơn vị do tỉnh trực tiếp quản lý. + Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. - BHXH huyện thu BHXH của các đơn vị có trụ sở và tài khoản tại huyện, bao gồm: + Các đơn vị thuộc cấp huyện trực tiếp quản lý. + Các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN. + Các đơn vị khác do BHXH tỉnh giao nhiệm vụ thu theo quyết định phân cấp thu. 2.2.5. Tổ chức thực hiện quy trình quản lý thu BHXH đối với khu vực KTTN a. Phối hợp với các ngành thống kê, rà soát các đơn vị sử dụng lao động đăng ký, kê khai nộp BHXH cho người lao động Cùng với sự phát triển nhanh của khu vực KTTN trong những năm qua BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan Thuế; Sở Lao động TB&XH hướng dẫn đơn vị đăng ký thực hiện BHXH cho người lao động. 11 b. Quản lý số tiền thu và tiền nợ đóng BHXH Thời gian qua, phần lớn các đơn vị trong khu vực KTTN thực hiện tốt việc trích nộp BHXH theo quy định này, tuy nhiên tình trạng nợ BHXH ở khu vực KTTN còn diễn ra khá phổ biến cụ thể như sau: Bảng 2.1 : Tình hình nợ đọng BHXH ở khu vực KTTN tại Gia Lai Năm Số tiền BHXH phải thu (triệu đồng) Số tiền BHXH thực thu (triệu đồng) Số tiền nợ đọng BHXH (triệu đồng) Tỷ lệ nợ đọng BHXH (%) 2007 15.870 15.122 748 4,71 2008 22.263 22.067 196 0,88 2009 26.342 26.149 193 0,73 2010 39.158 38.146 1.012 2,58 2011 43.369 42.860 509 1,17 BQ 29.400 28.868 532 2,01 (Nguồn BHXH tỉnh Gia Lai) Qua số liệu bảng 2.1 cho thấy, mặc dù các đơn vị KTTN tham gia BHXH cho người lao động song ý thức chấp hành nộp BHXH lại chưa đúng theo quy định, tỷ lệ nợ đọng BHXH khu vực KTTN tại tỉnh Gia Lai ở những năm đầu thực hiện Luật BHXH có giảm hơn, bình quân giai đoạn 2007-2011 là 2,01%/năm (trong khi tỷ lệ nợ đọng chung khu vực KTTN cả nước bình quân là 10,4%). Năm 2007 là năm có tỷ lệ nợ đọng cao nhất so với cá c năm khác (4,71%) và năm 2010 là năm có tỷ lệ nợ đọng thấp nhất (0,73%). 2.2.6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra về BHXH Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, đem lại niềm tin cho người lao động và nhân dân trong tỉnh, BHXH tỉnh Gia Lai đã tích cực đề ra kế hoạch kiểm tra cho từng tháng, từng quý với những nội dung kiểm tra cụ thể, thiết thực. Trong nội dung, kế hoạch kiểm tra hàng năm trình UBND tỉnh và BHXH phê duyệt, BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện về việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT: công tác thu nộp BHXH, BHYT bắt buộc; BHYT tự nguyện; cấp quản lý và ghi sổ BHXH; chi trả ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; thực hiện hợp đồng tại các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác kiểm tra 12 đã thực sự làm chuyển biến mạnh mẽ trong cách làm việc và thái độ của các đơn vị sử dụng lao động đối với việc tham gia BHXH cho người lao động. 2.3. KẾT QUẢ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH GIA LAI 2.3.1. Kết quả mở rộng đối tƣợng tham gia BHXH Bảng 2.2: Số đơn vị khu vực KTTN tham gia BHXH tại tỉnh Gia Lai Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011 Số đơn vị đã tham gia BHXH Đơn vị 162 199 283 347 436 Tốc độ p.triển so với năm trước % 100 122,8 142,2 122,6 125,6 Tốc độ phát triển so với năm 2007 % 100 122,8 174,6 214,1 269,1 Tổng số đơn vị KTTN Đơn vị 771 879 1.663 1.744 1.879 Tỷ lệ đơn vị tham gia BHXH so với tổng số % 0,21 0,22% 0,17% 0,19% 0,23% (Nguồn: BHXH tỉnh Gia Lai) Qua bảng 2.2 cho thấy từ năm 2007 đến năm 2011, số đơn vị tham gia BHXH thuộc khu vực KTTN tăng nhanh với tốc độ phát triển bình quân đạt 121,6%/năm. Tính đế n năm 2011, số đơn vị KTTN tham gia BHXH tăng 274 đơn vị , gấp 2,6 lần so với năm 2007. Nếu như năm 2007 số đơn vị tham gia BHXH ch
Luận văn liên quan