Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng

BHXH là một chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo về mặt thu nhập cho người lao động, khi họ tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động.Đối tượng tham gia BHXH ngày càng mở rộng, bên cạnh công tác quản lý thu BHXH thì việc chi trả cho đối tượng hưởng chế độ ngày càng nhiều. BHXH cần 1 lượng tiền lớn để đảm bảo cho công tác chi trả các chế độ BHXH. Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng tính đến cuối năm 2017 có 846 đơn vị với 13.532 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu của BHXH quận đã phát huy và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, tình trạng đơn vị trốn đóng và nợ BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều, chiếm 37,5% trên tổng số đơn vị. Các đơn vị nợ đọng kéo dài không thực hiện theo đúng pháp luật về thu BHXH, cố tình tìm mọi cách trốn đóng BHXH hoặc nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và việc thực hiện công tác quản lý thu BHXH nói riêng, làm giảm hiệu lực của cơ quan BHXH trong hoạt động quản lý thu, nộp BHXH. Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng được những yêu cầu trong công tác quản lý thu BHXH nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH thì việc nghiên cứu đề tài "Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng" là hết sức quan trọng và cần thiết

pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS. Nguyễn Hồng Cử Phản biện 2: TS. Võ Văn Lợi Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài BHXH là một chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo về mặt thu nhập cho người lao động, khi họ tạm thời hoặc vĩnh viễn mất khả năng lao động.Đối tượng tham gia BHXH ngày càng mở rộng, bên cạnh công tác quản lý thu BHXH thì việc chi trả cho đối tượng hưởng chế độ ngày càng nhiều. BHXH cần 1 lượng tiền lớn để đảm bảo cho công tác chi trả các chế độ BHXH.. Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng tính đến cuối năm 2017 có 846 đơn vị với 13.532 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu của BHXH quận đã phát huy và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn thấp, tình trạng đơn vị trốn đóng và nợ BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều, chiếm 37,5% trên tổng số đơn vị. Các đơn vị nợ đọng kéo dài không thực hiện theo đúng pháp luật về thu BHXH, cố tình tìm mọi cách trốn đóng BHXH hoặc nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh Do đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động nói chung và việc thực hiện công tác quản lý thu BHXH nói riêng, làm giảm hiệu lực của cơ quan BHXH trong hoạt động quản lý thu, nộp BHXH. Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng được những yêu cầu trong công tác quản lý thu BHXH nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH thì việc nghiên cứu đề tài "Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng" là hết sức quan trọng và cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 Mục tiêu tổng quát - Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý thu BHXH. - Đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ, - Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ trong thời gian tới. 3. Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung cơ bản của công tác quản lý thu BHXH bao gồm những vấn đề gì? Các tiêu chí nào phản ánh kết quả của công tác đó? Nhân tố nào ảnh hướng đến công tác quản lý thu BHXH? - Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ trong thời gian qua như thế nào? Những thành công đạt được, hạn chế và nguyên nhân? - BHXH quận Cẩm Lệ cần phải làm gì để hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH của mình? 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ. - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH của BHXH quận Cẩm Lệ giai đoạn 2015-2017. 3 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp bao gồm: + Dữ liệu thu thập từ tài liệu, thông tin nội bộ của BHXH quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. + Các báo cáo hoạt động thu theo biểu mẫu quy định của BHXH quận Cẩm Lệ từ năm 2015-2017. + Báo cáo tổng kết của BHXH quận Cẩm Lệ. - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh. 6. Bố cục đề tài - Chương 1: Lý luận về quản lý thu BHXH. - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ. - Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ. 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu - “Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế” của GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bưu (2008), NXB Đại học kinh tế Quốc dân. - Đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam”, Nguyễn Thị Thanh Thanh (2017). - Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, Trần Ngọc Tuấn (2012). - Đề tài “Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông”,Trần Ngọc Quân (2015). - Đề tài “ Tăng cường công tác kiểm soát thu BHXH tại BHXH 4 tỉnh Quảng Nam”, Nguyễn Thị Minh Trang (2017) - Đề án khoa học: “Xây dựng quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN” - Đề án nghiên cứu khoa học, 2011. “Hoàn thiện quy trình quản lý thu, quy trình cấp và quản lý sổ BXHH, thẻ BHYT”. CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU BHXH 1.1.1. Một số vấn đề chung về BHXH Khái niệm Theo điều Luật BHXH hiện hành, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ trên cơ sở đóng góp vào quỹ BHXH khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động, chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH [2, tr 2]. Bản chất của BHXH Một là, BHXH mang tính xã hội, tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Hai là, BHXH là một công cụ để quản lý xã hội, là sự bảo đảm của Nhà nước để ổn định đời sống cho người tham gia BHXH và an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời đây là quá trình phân phối lại thu nhập xã hội. Vai trò của BHXH Thứ nhất, BHXH góp phần ổn định đời sống của người lao động và gia đình khi đã hết tuổi lao động hoặc không đủ sức tiếp tục lao động, hoặc quá trình làm việc không may gặp phải rủi ro Thứ hai, BHXH làm gắn bó lợi ích giữa người lao động, người 5 sử dụng lao động đối với Nhà nước. Thứ ba, BHXH góp phần thực hiện công bằng xã hội Thứ tư, BHXH góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, xã hội... 1.1.2. Những vấn đề chung về quản lý thu BHXH a. Khái niệm quản lý thu BHXH Quản lý thu BHXH là sự tác động của Nhà nước thông qua các quy định mang tính pháp lý bắt buộc các bên tham gia BHXH phải tuân thủ thực hiện; trong đó cơ quan BHXH sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và các phương pháp đặc thù tác động trực tiếp vào đối tượng đóng BHXH để đạt mục tiêu đề ra. b. Đặc điểm quản lý thu BHXH - Quản lý thu BHXH của tổ chức hay đơn vị SDLĐ mà trình độ quản lý, văn hóa, ngôn ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và nhận thức về pháp luật BHXH ở các tổ chức hay đơn vị SDLĐ là khác nhau - Quản lý thu BHXH đối với tổ chức hay đơn vị SDLĐ có số lượng đối tượng quản lý thu BHXH lớn. c Vai trò quản lý thu BHXH - BHXH có nội hàm rất rộng và phức tạp, bao gồm thu, chi, thực hiện các chế độ, chính sách dài hạn, ngắn hạn; đối tượng và phạm vi áp dụng rộng và liên quan đến đời sống của người lao động làm công ăn lương; thực hiện tốt các chế độ BHXH là đảm bảo đời sống kinh tế cho người lao động có tham gia BHXH được coi như là "đầu ra" của BHXH d. Mục đích quản lý thu BHXH Thứ nhất, đảm bảo cho yếu tố "đầu vào" (tiền nộp BHXH). Thứ hai, xác lập rõ ràng quyền và trách nhiệm của các bên 6 tham gia BHXH Thứ ba, không bỏ sót nguồn thu, quản lý chặt chẽ, đảm bảo nguồn thu BHXH được sử dụng đúng mục đích Thứ tư, đảm bảo cho các quy định về thu BHXH được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. e. Nguyên tắc quản lý thu BHXH Thứ nhất: Thu đúng, đủ, kịp thời. Thứ hai: Tập trung, thống nhất, công bằng, công khai. Thứ ba: An toàn, hiệu quả. 1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THU BHXH 1.2.1. Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH 1.2.1.1. Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT; căn cứ tình hình thực tế tại các tỉnh, mở rộng đại lý thu tại cộng đồng, giao nhiệm vụ cán bộ làm công tác dân số tại địa phương thực hiện kiêm nhiệm. 1.2.2. Lập dự toán thu BHXH Lập dự toán thu là việc xác định các chỉ tiêu dự toán thu BHXH và xây dựng các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Xét về mặt kỹ thuật nghiệp vụ, lập dự toán thu BHXH chính là quá trình dự báo, tính toán mức độ và các biện pháp tổ chức động viên nguồn thu vào quỹ BHXH. Căn cứ theo tiêu thức độ dài thời gian có thể phân loại dự toán thu BHXH thành dự toán dài hạn, dự toán trung hạn và dự toán ngắn hạn. Dự toán thu BHXH dài hạn, trung hạn thường mang tính dự báo gắn với một thời kỳ ổn định NSNN. 1.2.3. Thực hiện dự toán thu BHXH 7 Đây là giai đoạn tiếp theo của quá trình quản lý thu BHXH, là giai đoạn có tầm quan trọng quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu dự toán đã được giao. . Thực hiện tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu BHXH sẽ tạo điều kiện để theo dõi, đôn đốc sát sao quá trình quản lý thu BHXH. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu BHXH phải đáp ứng yêu cầu năm đầy đủ các đối tượng tham gia BHXH. 1.2.4. Quyết toán thu BHXH Tại BHXH Việt Nam: Sau khi nhận được dự toán thu của các tỉnh gửi, xây dựng kế hoạch tổ chức thảo luận dự toán trình Lãnh đạo Ngành và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; Tổng hợp kết quả thảo luận dự toán, báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định. - Sau khi được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định giao dự toán thu, BHXH Việt Nam thực hiện phân bổ dự toán thu và hướng dẫn thực hiện dự toán thu cho BHXH các tỉnh. Tại BHXH tỉnh: Trên cơ sở dự toán thu đã được xét duyệt, thực hiện phân bổ dự toán thu cho các huyện dựa trên số dự toán của huyện đã được thông qua và có sự điều chỉnh hợp lý. 1.2.5. Thanh kiểm tra và Xử lý vi phạm về thu BHXH Kiểm tra BHXH là hoạt động của cơ quan BHXH trong việc xem xét tình hình thực tế của đối tượng kiểm tra, từ đó đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với đối tượng kiểm tra để có những nhận xét, đánh giá. Tuỳ thuộc vào mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian kiểm tra để có loại hình kiểm tra cho phù hợp. 1.2.6 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thu BHXH. a. Chỉ tiêu đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch thu 8 BHXH Tình hình hoàn thành kế hoạch thu BHXH được đánh giá qua chỉ tiêu “Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH”. Đây là tỷ số giữa số tiền thu BHXH thực tế với số tiền thu BHXH theo kế hoạch được giao trong kỳ. b. Tỷ lệ số tiền thu và nợ đọng BHXH 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ THU BHXH 1.3.1. Điều kiện kinh tế xã hội của địa phƣơng Tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương phản ánh khả năng tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư, vì thế nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chắc chắn đời sống của người lao động dần được cải thiện; việc sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được thuận lợi, vì thế các chủ doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia BHXH cho người lao động, từ đó làm giảm tình trạng trốn tránh tham gia BHXH. 1.3.2. Nhân tố thuộc về cơ quan quản lý BHXH - Việc thanh tra kiểm tra BHXH chưa hiệu quả, lực lượng thanh tra quá mỏng so với số lượng đối tượng tham gia nên không thể thực hiện thanh tra kiểm tra thường xuyên.Trong quá trình quản lý đối tượng tham gia, nếu cơ quan BHXH không giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức thì mức độ tuân thủ đóng góp của các đối tượng này sẽ bị giảm đi. -. Cán bộ quản lý thu hàng ngày phải xử lý các nghiệp vụ đòi hỏi phải được tuyển chọn cẩn trọng, được bố trí hợp lý, được đào tạo bài bản và phải đảm bảo một số tiêu chuẩn sau: + Phải có kiến thức kinh tế và xã hội, nắm vững luật pháp nắm vững chuyên môn;nắm chắc tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. 9 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp . Lạm phát cao và tình trạng căng thẳng tài chính của doanh nghiệp có thể làm cho họ có thêm động cơ trốn đóng. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TẠI BHXH QUẬN CẨM LỆ 2.1. KHÁI QUÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ THU BHXH QUẬN CẨM LỆ 2.1.1 Đặc điểm về tự nhiên và dân số 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.3. Tổ chức bộ máy thu BHXH 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ 2.2.1. Thực trạng triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về BHXH - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014. - Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành 16/11/2013. - Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. - Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. - Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. 10 -. Phối hợp với Liên đoàn lao động quận đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp như đến tận cơ sở để đối thoại với người dân, chủ sử dụng lao động và người lao động - Ký hợp đồng với Đài truyền thanh quận xây dựng và thực hiện phát sóng, phát thanh các chương trình về chính sách BHXH. - Phối hợp với trung tâm y tế quận và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận thực hiện chính sách BHXH, BHYT, - Phối hợp với Phòng Giáo dục quận, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện Hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên , lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh, sinh viên. ) 2.2.2. Thực trạng lập dự toán thu BHXH . . Bảng 2.4. Dự toán về số thu BHXH giai đoạn năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng Năm Dự toán Ƣớc thực hiện trong năm Ƣớc tỷ lệ đạt (%) 2015 187,115 191,213 102,17 2016 218,990 223,775 102,19 2017 261,724 270,456 103,33 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) 2.2.3. Tình hình thực hiện dự toán thu BHXH a. Thực hiện dự toán thu BHXH Bảng 2.5. Số lƣợng đơn vị tham gia BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ 2015-2017 ĐVT: đơn vị 11 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Đơn vị thuộc diện tham gia BHXH 945 1,025 1,275 Đơn vị đã tham gia BHXH 520 630 846 Tỷ lệ % đơn vị tham gia BHXH 55,02 61,46 66,35 ( Nguồn: BHXH quận Cẩm Lệ Bảng 2.6. Số lƣợng lao động tham gia BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ 2015-2017 ĐVT: đơn vị Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Lao động thuộc diện tham gia BHXH 20,489 21,546 23,125 Lao động đã tham gia BHXH 10,548 11,765 13,532 Tỷ lệ % lao động tham gia BHXH 51,48 54,60 58,51 ( Nguồn: BHXH quận Cẩm Lệ) Bảng 2.7. Tổng hợp số liệu thu tại BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 ĐVT: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Thu BHXH bắt buộc 123,891 141,442 173,554 12 Thu BHYT 55,067 64,059 73,629 Thu BH thất nghiệp 8,943 10,784 13,093 Thu BHXH tự nguyện 584 1,276 2,262 (Nguồn: Báo cáo tình hình kết quả hoạt động qua các năm của BHXH quận Cẩm Lệ) Bảng 2.8. Tình hình thực hiện dự toán thu BHXH năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng STT Năm Dự toán Ƣớc thực hiện dự toán Thực hiện Tỷ lệ thực hiện so với dự toán (%) 1 2015 187,115 191,213 188,985 101 2 2016 218,990 223,775 216,561 98 3 2017 261,724 270,456 265,538 101 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Qua 2 bảng số liệu trên có thể thấy năm 2015 số thu BHXH thực tế đạt 188.985 tỷ đồng vượt hơn so với số dự toán 1,8 tỷ đồng, tỷ lệ vượt là 1%, nhưng vẫn còn thấp hơn 2,3 tỷ đồng so với số đã ước thực hiện trong năm. Đến năm 2016 số dự toán là 218,990 tỷ đồng nhưng thực tế thu được 216,561 tỷ đồng, chỉ đạt được 98% so với dự toán là 218,990 tỷ, ít hơn 7,2 tỷ so với số ước thực hiện. Năm 2017 BHXH quận đã thu về được 265,538 tỷ đồng, so với số ước thực hiện trong năm thì vẫn còn thiếu hơn 4,9 tỷ đồng, nhưng lại vượt 3,8 tỷ đồng so với số dự toán, đạt tỷ lệ 101%. b. Phối hợp thực hiện dự toán thu BHXH - Đối với phòng Tài chính- kế hoạch quận, đề nghị chuyển cấp đầy đủ hạn mức kinh phí năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 13 và kinh phí bổ sung chênh lệch do thay đổi mức lương cơ sở để các đơn vị có nguồn kinh phí chuyển trả số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN. - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động như giám sát ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chính sách BHXH - Phối hợp với phòng giáo dục đào tạo thường xuyên đôn đốc các trường học trích chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ đạo của UBND quận. - Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, kho bạc trong thu, nộp BHXH. - Phối hợp với Liên đoàn lao động chỉ đạo tổ chức xây dựng, củng cố công đoàn cơ sở vững mạnh. 2.2.4. Thực trạng quyết toán thu BHXH 2.2.4.1 Quản lý tiền thu Theo quy định, tiền thu BHXH không được sử dụng để chi cho bất cứ việc gì; Không được áp dụng hình thức gán thu bù chi tiền BHXH đối với các đơn vị. 14 .Bảng 2.9. Tình hình thực hiện hoạt động thu BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng STT Năm Số tiền BHXH phải thu theo kế hoạch Số tiền BHXH thực thu Tỷ lệ đạt (%) 1 2015 194,542 188,985 97 2 2016 223,990 216,561 96 3 2017 275,724 265,538 96 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy số tiền thu BHXH qua các năm đều có sự gia tăng. Năm 2015 BHXH quận Cẩm Lệ thu được 188,985 tỷ đồng đạt 96% so với số phải thu; Năm 2016 thu được 216,561 tỷ đồng, đạt 96% so với số phải thu. Đến năm 2017 thu được 265,538 tỷ đồng, đạt 96% so với số phải thu Bảng 2.10 Tình hình nợ đọng BHXH tại BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 Đơn vị tính : Triệu đồng STT Năm Số tiền BHXH phải thu theo KH Số tiền BHXH thực thu Số tiền nợ đọng BHXH Tỷ lệ nợ đọng BHXH (%) 1 2015 194,542 188,985 5,557 2,8 2 2016 223,990 216,561 7,429 3,3 3 2017 275,724 265,538 10,186 3,6 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) 15 . Số tiền nợ BHXH của các đơn vị sử dụng lao động trong năm 2015 là hơn 5,5 tỷ đồng. Năm 2017 có tỷ lệ cao nhất là 3,3% . 2.2.4.2. Quyết toán thu Bảng 2.11. Tình hình quyết toán thu – chi năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng STT Năm Tổng số thu Tổng số chi Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chi/Thu 1 2015 188,985 155,256 +33,729 82 2 2016 216,561 198,870 +17,691 91 3 2017 265,538 258,872 +6,667 97 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Từ bảng số liệu 2.12 Có thể thấy giai đoạn năm 2015-2017 quỹ thu - chi BHXH tại quận Cẩm Lệ đều có thặng dư, điều này chủ yếu nhờ vào chính sách thay đổi tiền lương của Nhà nước. Tuy nhiên tỷ lệ tổng chi qua các năm đều tăng rõ rệt, đặc biệt trong năm 2017 tỷ lệ chi khá cao, chiếm 97% trên tổng số thu được. 2.2.5. Thực trạng tổ chức kiểm tra, thanh tra về BHXH Công tác kiểm tra được thực hiện theo 2 hình thức: kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Thực hiện theo quy trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo Quyết định số 1788/QĐ-BHXH ngày 28/12/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ngoài công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra, công tác tiếp công dân và trả lời đơn thư được BHXH 16 quận đặc biệt chú trọng. BHXH quận đã bố trí phòng và cán bô thường trực tiếp công dân thường xuyên. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ 2.3.1. Thành công Các cán bộ trong BHXH quận Cẩm Lệ đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác thu. Các chuyên quản thu đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác thu. - BHXH quận luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao thu BHXH trên địa bàn quản lý. Tính tuân thủ đóng góp BHXH của các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn quản lý ngày càng nâng lên - Có sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể có liên qua
Luận văn liên quan