Xu thế phát triển công nghệ thông tin theo các phân đoạn người sử dụng chính tại Việt Nam năm 2006

Ởgiai đoạn đầu tiên khi tiến hành điều tra, Viện Chiến lược có trách nhiệm lên kếhoạch điều tra, xây dựng bảng câu hỏi và tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Toàn bộdữliệu thu thập được sẽ được chuyển thành dạng chuẩn đểtriết xuất phục vụcho công tác phân tích. Công ty phát triển tin học IDC tham gia vào giai đoạn hai của cuộc điều tra này. IDC được biết đến nhưmột nhà cung cấp chuyên nghiệp hàng đầu trên thịtrường với những kiến thức và hiểu biết thịtrường rộng lớn vềcông nghệthông tin và truyền thông từhơn 40 năm nay. Trong nghiên cứu lần này, IDC tiến hành phân tích dựa trên cơsởdữ liệu thu thập được và chuẩn bịbản báo cáo tóm tắt vềthực trạng Công nghệthông tin và truyền thông tại Việt Nam. Trước khi chuyển sang giai đoạn phân tích, Viện Chiến lược đã tiến hành rà soát, kiểm tra nhiều lần dữliệu đã thu thập đểbảo đảm tính chuẩn xác cao của dữliệu. Việc phân tích sẽ được thực hiện theo phân đoạn các đối tượng sửdụng khác nhau (chính phủ, doanh nghiệp và hộgia đình) tại các vùng miền như đã đềcập ởtrên thông qua việc sửdụng phần mềm phân tích thống kê và khai thác cơsởdữliệu (SPSS). Ở đây, bản báo cáo không đưa ra thứtựxếp hạng do không đủthông tin cho nghiên cứu phần này.

pdf115 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xu thế phát triển công nghệ thông tin theo các phân đoạn người sử dụng chính tại Việt Nam năm 2006, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
X U T HẾ P H Á T T R IỂN C N T T T H E O C Á C P H Â N ĐOẠN N GƯỜ I SỬ DỤN G C H Í N H TẠ I V IỆT N A M , NĂM 2 0 0 6 MỤC LỤC MỞ ĐẦU _____________________________________________________________15 Phương pháp luận ___________________________________________________15 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM_________________________________16 Tổng quan về các tổ chức chính phủ ____________________________________16 Tổng quan về doanh nghiệp___________________________________________17 Tổng quan về các hộ gia đình _________________________________________17 Xu hướng ứng dụng Công nghệ thông tin trong khu vực ___________________17 Tăng trưởng GDP __________________________________________________18 Chi dùng Công nghệ thông tin_________________________________________19 Chi dùng cho Viễn thông_____________________________________________21 Nhân khẩu học (phân loại) ____________________________________________25 Phân loại người được phỏng vấn _______________________________________25 Phân loại theo lãnh thổ địa lý _________________________________________25 Kết quả điều tra _____________________________________________________26 Các cơ quan chính quyền_____________________________________________26 Thông tin chung__________________________________________________26 Các cơ quan chính quyền theo cấp quản lý ___________________________26 Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin________________________________27 Máy tính cá nhân _______________________________________________27 Cơ sở hạ tầng mạng _____________________________________________29 Phát triển cơ sở dữ liệu __________________________________________30 Giải pháp an ninh thông tin _______________________________________33 Hiện trạng ứng dụng máy tính _______________________________________35 Hiện trạng sử dụng Internet _________________________________________37 Tình hình ứng dụng thương mại điện tử hiện nay ________________________42 Nguồn công nghệ thông tin hiện nay __________________________________45 Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan ___________________________47 Khảo sát doanh nghiệp ______________________________________________52 Thông tin chung__________________________________________________52 Các loại hình doanh nghiệp _______________________________________52 Các doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động ___________________________52 Tài sản cố định và tổng vốn_______________________________________53 Lợi nhuận thuần năm 2005 _______________________________________54 Xuất nhập khẩu trực tiếp năm 2005_________________________________54 Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin________________________________55 Máy tính cá nhân _______________________________________________55 Cơ sở hạ tầng mạng _____________________________________________56 Phát triển cơ sở dữ liệu __________________________________________58 Giải pháp an toàn và bảo mật thông tin ______________________________60 Hiện trạng sử dụng máy tính ________________________________________62 Hiện trạng sử dụng Internet _________________________________________64 Hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp ________________69 Hiện trạng về nguồn lực Công nghệ thông tin ___________________________72 Tình hình triển khai và ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp _______________74 Hiện trạng đầu tư cho CNTT trước bối cảnh toàn cầu hóa _________________80 Khảo sát hộ gia đình ________________________________________________81 Thông tin chung__________________________________________________81 Sơ lược thông tin về mẫu phiếu điều tra _____________________________81 Hiện trạng ứng dụng Internet và tình hình sử dụng các thiết bị máy móc tại các hộ gia đình ________________________________________________________85 Tình hình sử dụng các thiết bị thông tin và truyền thông ________________85 Các thiết bị kết nối______________________________________________86 Kết nối internet ________________________________________________87 Các dạng kết nối Internet_________________________________________88 Các dạng thiết bị được sử dụng để kết nối Internet _____________________89 Tình hình sử dụng máy tính_________________________________________90 Tần số sử dụng máy tính cá nhân___________________________________90 Tần suất trung bình hộ gia đình sử dụng máy tính trong 03 tháng qua ______92 Sử dụng máy tính trong vòng 03 tháng qua ở đâu? _____________________93 Mục đích sử dụng máy tính _______________________________________94 Sử dụng internet__________________________________________________95 Tần suất kết nối Internet _________________________________________95 Tần suất kết nối Internet trong vòng 03 tháng qua______________________96 Địa điểm kết nối Internet _________________________________________97 Mục đích sử dụng interenet _______________________________________98 Kỹ năng sử dụng máy tính__________________________________________99 Các khóa đào tạo máy tính________________________________________99 Địa điểm đào tạo ______________________________________________100 Các hoạt động liên quan đến việc sử dụng máy tính ___________________102 Các hoạt động liên quan đến Internet đã tiến hành ____________________103 Giải pháp về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin _______________________104 Các công cụ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin______________________104 Các giải pháp về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được sử dụng _______105 Kinh nghiệm sử dụng_____________________________________________106 Kinh nghiệm khi gặp các sự cố máy tính____________________________106 Lần gặp phải trục trặc gần đây nhất ________________________________107 Giải quyết các sự cố thiết bị CNTT&TT ____________________________108 Các thách thức phải đối mặt _____________________________________109 Đánh giá hiệu quả ứng dụng _____________________________________111 Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ CNTT_______________________113 Ngân sách chi dùng CNTT tại các hộ gia đình _______________________113 CHỈ DẪN ĐẶC BIỆT__________________________________________________115 Hành động tiếp theo ________________________________________________115 NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU __________________________________________115 Các nghiên cứu có liên quan __________________________________________115 MỤC LỤC C Á C BẢN G B IỂU BẢng 1 ______________________________________________________________15 Các tỉnh thuộc khu vực _____________________________________________________ 15 bẢng 2 _______________________________________________________________18 Tăng trưởng GDP của từng nước, 2005–2007 (triệu đô la Mỹ) _____________________ 18 bẢng 3 _______________________________________________________________20 Chi dùng Công nghệ thông tin của Việt Nam theo từng hạng mục trong giai đoạn từ 2005–2010 (triệu đô la Mỹ) __________________________________________________ 20 bẢng 4 _______________________________________________________________20 Chi dùng Công nghệ thông tin của Phi-líp-pin theo từng hạng mục trong giai đoạn 2005– 2010 (Triệu đô la Mỹ) ______________________________________________________ 20 BẢNG 5______________________________________________________________21 Chi dùng công nghệ thông tin của Thái Lan theo từng hạng mục trong giai đoạn 2005– 2010 (triệu đô la Mỹ) _______________________________________________________ 21 BẢNG 6______________________________________________________________21 Chi dùng công nghệ thông tin của Ma-lai-xi-a theo từng hạng mục trong giai đoạn 2005– 2010 (triệu đô la Mỹ) _______________________________________________________ 21 BẢNG 7______________________________________________________________22 Chi dùng Viễn thông của Việt Nam theo loại hình dịch vụ trong giai đoạn 2005–2010 (triệu đô la Mỹ)____________________________________________________________ 22 bẢng 8 _______________________________________________________________23 Chi dùng cho Viễn thông của Phi-líp-pin theo loại hình dịch vụ giai đoạn 2005–2010 (triệu đô la Mỹ)____________________________________________________________ 23 bẢng 9 _______________________________________________________________23 Chi dùng cho Viễn thông của Thái Lan theo loại hình dịch vụ giai đoạn 2005–2010 (triệu đô la Mỹ) _________________________________________________________________ 23 bẢng 10 ______________________________________________________________24 Chi dùng cho Viễn thông của Ma-lai-xi-a theo loại hình dịch vụ giai đoạn 2005–2010 (triệu đô la Mỹ)____________________________________________________________ 24 Bảng 11 ______________________________________________________________98 Mục đích sử dụng Internet __________________________________________________ 98 MỤC LỤC C Á C H Ì N H VẼ hình 1 _______________________________________________________________25 Nhóm những người được điều tra phỏng vấn ___________________________________ 25 hình 2 _______________________________________________________________25 Phân tích theo lãnh thổ địa lý ________________________________________________ 25 hình 3 _______________________________________________________________26 Các cơ quan chính quyền theo cấp quản lý _____________________________________ 26 hình 4 _______________________________________________________________26 Các cơ quan chính quyền theo cấp quản lý và theo khu vực _______________________ 26 Hình 5 _______________________________________________________________27 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ đã sử dụng máy tính______________________ 27 hình 6 _______________________________________________________________28 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ sử dụng máy tính theo khu vực_____________ 28 hình 7 _______________________________________________________________28 Bình quân số máy tính được sử dụng tại mỗi miền trong cả nước __________________ 28 hình 8 _______________________________________________________________29 Mạng máy tính nội bộ ______________________________________________________ 29 hình 9 _______________________________________________________________30 Tình hình triển khai mạng máy tính nội bộ trong các cơ quan chính quyền theo khu vực _________________________________________________________________________ 30 hình 10 ______________________________________________________________30 Tỷ lệ các cơ quan chính quyền đã thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu __________________ 30 hình 11 ______________________________________________________________31 Cơ sở dữ liệu______________________________________________________________ 31 hình 12 ______________________________________________________________32 Các loại cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các cơ quan chính quyền ________________ 32 Hình 13 ______________________________________________________________32 Loại cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các cơ quan chính phủ theo từng khu vực _____ 32 Câu hỏi: Đơn vị có CSDL nào dưới đây? (Có thể chọn nhiều đáp án) _______________ 32 Hình 14 _____________________________________________________________33 Tỷ lệ các cơ quan chính phủ đã ứng dụng các giải pháp bảo mật ___________________ 33 Hình 15 ______________________________________________________________33 Ứng dụng an ninh thông tin theo khu vực ______________________________________ 33 hình 16 ______________________________________________________________34 Các công cụ an ninh thông tin được sử dụng trong các tổ chức chính phủ ___________ 34 hình 17 ______________________________________________________________34 Các công cụ bảo mật thông tin được sử dụng trong các tổ chức chính phủ theo khu vực34 hình 18 ______________________________________________________________35 Tỷ lệ người lao động của đơn vị sử dụng máy tính thường xuyên cho công việc _______ 35 hình 19 ______________________________________________________________35 Tỷ lệ người lao động của đơn vị sử dụng máy tính thường xuyên cho công việc theo khu vực ______________________________________________________________________ 35 hình 20 ______________________________________________________________36 Mục đích sử dụng máy tính và mạng máy tính __________________________________ 36 Hình 21 ______________________________________________________________36 Mục đích sử dụng máy tính và mạng máy tính theo khu vực ______________________ 36 HÌNH 22 _____________________________________________________________37 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có kết nối Internet _______________________ 37 HÌNH 23 _____________________________________________________________37 Sử dụng Internet theo khu vực _______________________________________________ 37 HÌNH 24 _____________________________________________________________38 Kết nối Internet ___________________________________________________________ 38 HÌNH 25 _____________________________________________________________38 Kết nối Internet theo khu vực________________________________________________ 38 HÌNH 26 _____________________________________________________________39 Tỷ lệ phần trăm người lao động của đơn vị truy cập Internet ít nhất một lần một tuần 39 HÌNH 27 _____________________________________________________________39 Tỷ lệ phần trăm người lao động truy cập Internet ít nhất một lần một tuần theo khu vực _________________________________________________________________________ 39 HÌNH 30 _____________________________________________________________40 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có website ______________________________ 40 HÌNH 31 _____________________________________________________________40 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có website theo khu vực ___________________ 40 HÌNH 28 _____________________________________________________________41 Mục đích truy cập Internet __________________________________________________ 41 HÌNH 29 _____________________________________________________________41 Mục đích truy cập Internet theo khu vực ______________________________________ 41 HÌNH 32 _____________________________________________________________42 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có sử dụng thương mại điện tử _____________ 42 HÌNH 33 _____________________________________________________________42 Tỷ lệ các cơ quan chính phủ sử dụng thương mại điện tử theo khu vực _____________ 42 HÌNH 34 _____________________________________________________________43 Mức độ áp dụng thương mại điện tử của đơn vị _________________________________ 43 HÌNH 35 _____________________________________________________________43 Mức độ áp dụng thương mại điện tử của đơn vị theo khu vực _____________________ 43 HÌNH 36 _____________________________________________________________44 Giải pháp tham gia thương mại điện tử________________________________________ 44 HÌNH 37 _____________________________________________________________44 Giải pháp tham gia thương mại điện tử theo khu vực ____________________________ 44 HÌNH 38 _____________________________________________________________45 Tỷ lệ các cơ quan chính phủ có bộ phận chuyên trách CNTT______________________ 45 HÌNH 39 _____________________________________________________________45 Tỷ lệ các cơ quan chính phủ có bộ phận chức năng chuyên trách CNTT theo khu vực _ 45 HÌNH 40 _____________________________________________________________46 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có CIO _________________________________ 46 HÌNH 41 _____________________________________________________________46 Tỷ lệ phần trăm các cơ quan chính phủ có CIO theo khu vực _____________________ 46 HÌNH 42 _____________________________________________________________47 Rào cản __________________________________________________________________ 47 HÌNH 43 _____________________________________________________________47 HÌNH 44 _____________________________________________________________48 Các đề tài nghiên cứu khoa học ______________________________________________ 48 HÌNH 45 _____________________________________________________________48 Các đề tài nghiên cứu khoa học theo khu vực ___________________________________ 48 HÌNH 46 _____________________________________________________________49 Số lượng các dự án theo khu vực (CNTT và không CNTT)________________________ 49 HÌNH 47 _____________________________________________________________49 Chi tiêu cho các dự án theo khu vực (CNTT và không CNTT) _____________________ 49 HÌNH 48 _____________________________________________________________50 Tình hình triển khai________________________________________________________ 50 HÌNH 49 _____________________________________________________________50 Tình hình triển khai theo khu vực ____________________________________________ 50 HÌNH 50 _____________________________________________________________51 Lợi ích của việc áp dụng công nghệ thông tin theo nhận thức của các tổ chức ________ 51 HÌNH 51 _____________________________________________________________51 Lợi ích của việc áp dụng công nghệ thông tin theo nhận thức của các tổ chức phân theo khu vực __________________________________________________________________ 51 Hình 52 ______________________________________________________________52 Các loại hình doanh nghiệp__________________________________________________ 52 Hình 53 ______________________________________________________________52 Doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động_________________________________________ 52 Hình 54 ______________________________________________________________53 Phân loại doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động và theo khu vực __________________ 53 Hình 55 ______________________________________________________________55 Tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng máy tính ______________________________________ 55 hình 56 ______________________________________________________________55 Tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng máy tính theo khu vực___________________________ 55 hình 57 ______________________________________________________________56 Bình quân số lượng máy tính và máy chủ được sử dụng theo khu vực ______________ 56 Hình 58 ______________________________________________________________57 Các dạng kết nối___________________________________________________________ 57 hình 59 ______________________________________________________________57 Tình hình triển khai kết nối mạng nội bộ trong các doanh nghiệp theo khu vực ______ 57 Hình 60 ______________________________________________________________58 Tỷ lệ doanh nghiệp đã có cơ sở dữ liệu ________________________________________ 58 hình 61 ______________________________________________________________58 Hiện trạng cơ sở dữ liệu_____________________________________________________ 58 Hình 62 ______________________________________________________________59 Các dạng CSDL phục vụ tác nghiệp được sử dụng tại các doanh nghiệp ____________ 59 Hình 63 ______________________________________________________________59 Các dạng CSDL phục vụ tác nghiệp được ứng dụng tại doanh nghiệp thống kê theo khu vực ______________________________________________________________________ 59 hình 64 ______________________________________________________________60 Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng các giải pháp về bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin___ 60 Hình 65 ______________________________________________________________60 Tỷ lệ sử dụng các giải pháp về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo từng khu vực_ 60 hình 66 ______________________________________________________________61 Các giải pháp về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin được sử dụng tại các doanh nghiệp _________________________________________________________________________ 61 hình 67 ______________________________________________________________61 Các giải pháp về bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin được sử dụng tại các doanh nghiệp theo