Bài giảng Đề cương nghiên cứu

Khách hàng có mong muốn được thực hiện nghiên cứu thị trường thường chuẩn bị một nghiên cứu thị trường tóm lược để gửi đến các công ty dịch vụ. - Bảng tóm lược này nhằm đề ra những nhu cầu nghiên cứu nhu cầu thị trường và đòi hỏi của công ty. (trên cơ sở nhận dạng được mục tiêu, nghiên cứu được rõ ràng, chặt chẽ, chứa thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu.)

pdf26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2288 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đề cương nghiên cứu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 1 BUỔI 2: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Báo cáo viên: Lý Thục Hiền Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tang Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 2 Mục tiêu – Buổi 2: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU -Quy trình nghiên cứu. - Thảo luận các khái niệm nghiên cứu -Marketing Research Brief (Yêu cầu nghiên cứu) -Đề cương nghiên cứu (Đề nghị nghiên cứu) Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 3 Market Research Brief - Khách hàng có mong muốn được thực hiện nghiên cứu thị trường thường chuẩn bị một nghiên cứu thị trường tóm lược để gửi đến các công ty dịch vụ. - Bảng tóm lược này nhằm đề ra những nhu cầu nghiên cứu nhu cầu thị trường và đòi hỏi của công ty. (trên cơ sở nhận dạng được mục tiêu, nghiên cứu được rõ ràng , chặt chẽ, chứa thông tin hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu..) Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 4 Marketing research brief Proposal Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 5 Mô hình trong nghiên cứu Xác định vấn đề Mục tiêu nghiên cứu (giới hạn nghiên cứu) Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Lý thuyết, Mô hình, Biến số, giả thuyết, chọn mẫu, phương pháp thu thập dữ liệu Thu thập & phân tích dữ liệu Báo cáo Đề cương nghiên cứu (proposal) Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 6 Đề cương nghiên cứu cần chứng minh -Nghiên cứu xứng đáng được thực hiện -Nhà nghiên cứu có đủ khả năng để thực hiện nghiên cứu. -Nghiên cứu được hoạch định rõ ràng và chặt chẽ . Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 7 Nội dung chính của đề cương nghiên cứu - Giới thiệu • Lý do thực hiện đề tài, tính cấp thiết của đề tài • Thảo luận về vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu • Ý nghĩa và giới hạn của nghiên cứu - Thảo luận sơ bộ về cơ sở lý thuyết (literature review) - Thiết kế nghiên cứu Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 8 Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 9 Vấn đề thực (real problems) & Triệu chứng (problem symptoms) Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 10 Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu - Vấn đề nghiên cứu (Research Problem): Là vấn đề mà ta quan tâm hay buộc ta phải nghiên cứu. -Mục tiêu nghiên cứu: Là xác định những kết quả cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. -Câu hỏi nghiên cứu: Cụ thể hơn mục tiêu nghiên cứu/ có thể phát biểu dưới các hình thức câu hỏi. Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 11 Mối quan hệ Loại nghiên cứu Nghiên cứu mô tả Nghiên cứu thực nghiệm Câu hỏi nghiên cứu Cái gì xảy ra? Điều đó xảy ra như thế nào? Tại sao điều đó xảy ra? Điều đó có là nguyên nhân của một kết quả không? Thiết kế nghiên cứu Mô tả đơn giản Mô tả so sánh Tương quan Nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu bán thực nghiệm Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 12 Các thuật ngữ dùng trong nghiên cứu Variables Biến số Models Mô hình Theory Lý thuyết Thuật ngữ dùng trong nghiên cứu Constructs Khái niệm dùng trong nghiên cứu Operational Definitions Định nghĩa chi tiết Propositions/ Hypotheses Conceptual Schemes Hệ thống khái niệm Concepts Khái niệm Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 13 Định nghĩa chi tiết How can we define the variable “class level of students”? Freshman Sophomore Junior Senior • < 30 credit hours • 30-50 credit hours • 60-89 credit hours • > 90 credit hours Chúng ta định nghĩa khách hàng trung thành với Cocacola như thế nào? Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 14 Lòng trung thành 1. Tiếp tục mua 2. Không nghĩ đến những thứ khác 3. Không có ý định mua thử những thứ khác 4. Nói tốt về sản phẩm/dịch vụ/thương hiệu của người khác 5. Giới thiệu sp/dịch vụ/thương hiệu với người khác. Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 15 Mô hình nghiên cứu Mô hình nghiên cứu Y = f(X1, X2, Xi, …) + ε Y Biến phụ thuộcBiến độc lập X1 X2 Xi b1 b2 bi … Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 16 Mô hình nghiên cứu – Vd minh họa Biến nguyên nhân (Xi) Biến nghiên cứu chính (Yi) Biến Kết quả (Zi) Yi = f(Xi) + εi Zi = f(Yi) + εi Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 17 Thiết kế nghiên cứu - Thiết kế nghiên cứu là kế hoạch, cấu trúc, và chiến lược nghiên cứu nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu và kiểm soát những sự thay đổi. - Thiết kế nghiên cứu bao gồm : - Lựa chọn thiết kế nghiên cứu - Lựa chọn mẫu nghiên cứu - Thiết kế về thu thập dữ liệu - Phân tích đánh giá số liệu - Thiết kế về báo cáo. Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 18 Thoâng tin thöù caáp Thoâng tin sô caáp Nghieân cöùu taïi baøn Nghieân cöùu ñònh tính Nghieân cöùu ñònh löôïng Phoûng vaán chuyeân saâu Thaûo luaän nhoùm Nghieân cöùu khaùm phaù Thöïc nghieäm Nghieân cöùu Nghieân cöùu moâ taû Nghieân cöùu Lieân tuïc Phoûng vaán Nghieân cöùu khaùm phaù Nghieân cöùu ñònh tính/löôïng Daïng thoâng tin Daïng Nghieân cöùu YÙ nghóa Nghieân cöùu Kỹ thuật thu thập Lựa chọn phương pháp nghiên cứu Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 19 Các phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu khám phá (định tính) Nghiên cứu mô tả (Định lượng) Nghiên cứu nhân quả (Định lượng) •Làm rõ vấn đề cần nghiên cứu •Xác định lại cơ sở lý thuyết •Phát triển các biến cần khảo sát (động cơ, lợi ích tìm kiếm, hành vi tiêu dùng, …) •Phát triển các giả thuyết •Mô tả các thông tin về nhu cầu, động cơ, hành vi •Mô tả các xu thế trên thị trường •Mô tả các mối quan hệ hay sự khác biệt giữa các biến •Kiểm chứng lượng hóa các giả thuyết •Kiểm chứng và lựa chọn giải pháp tối ứu •Kiểm định lại các mối quan hệ, sự khác biệt của các biến thị trường •Kiểm định lại các giả thuyết Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 20 Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu mô tả) Xác định biến nghiên cứu (hành vi người tiêu dùng) Xác định các cấu trúc thể hiện biến nghiên cứu 1. Nhận thức (nhãn hiệu, quảng cáo,…) 2. Thói quen mua hàng 3. Lý do mua hàng 4. Nhân tố quyết định hành vi mua hàng 5. Hành động tương lai 6. ……. Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 21 Lựa chọn thiết kế nghiên cứu Nhìn từ góc độ khác nhau như - Làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu: giữa nghiên cứu khám phá (exploratory) hay là nghiên cứu chính thức (formal). - Mục tiêu nghiên cứu: giữa nghiên cứu mô tả (descriptive) hay là nghiên cứu giải thích (explanatory) hoặc nghiên cứu quan hệ nhân quả (causal). - Phương pháp: giữa các phương pháp nghiên cứu: điều tra (survey), quan sát (observation), thực nghiệm (experiment), hay là nghiên cứu dữ liệu thứ cấp (secondary data). - Thời gian: giữa nghiên cứu thời điểm (cross-sectional) hay nghiên cứu thời kỳ (longitudinal) - Môi trường (hay không gian) nghiên cứu: giữa nghiên cứu hiện trường (field study) hay nghiên cứu trong phòng thí nghiệm (laboratory research). - Phạm vi nghiên cứu: giữa nghiên cứu tình huống (case study) hay là nghiên cứu thống kê (statistical study). Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 22 Lựa chọn mẫu nghiên cứu –Ai là nguồn số liệu nghiên cứu? –Đối tượng mục tiêu nghiên cứu có thể xác định được không? –Có cần chọn mẫu nghiên cứu không? –Chọn mẫu phải chính xác đến mức độ nào? –Có cần chọn mẫu theo xác suất không? –Có cần chọn mẫu toàn quốc không? –Có cần chọn mẫu với quy mô lớn không? –Cách chọn mẫu như thế nào? Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 23 Thu thập số liệu –Ai sẽ thu thập số liệu? –Thời gian thu thập số liệu mất bao lâu? –Sự giám sát việc thu thập số liệu cần đến mức nào? –Những quy trình thu thập số liệu nào phải tuân theo? Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 24 Phân tích xử lý dữ liệu –Có ứng dụng quy trình biên tập và mã hoá dữ liệu theo tiêu chuẩn không? –Dữ liệu được phân loại như thế nào? –Bạn sẽ lập các bảng số liệu thế nào? –Có bao nhiêu biến được điều tra đồng thời? –Dựa theo những tiêu chuẩn nào để đánh giá dữ liệu? –Sử dụng thang đo thế nào? –Công cụ xử lý cụ thể là công cụ nào? Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 25 Báo cáo –Ai sẽ đọc báo cáo nghiên cứu? –Có cần những kiến nghị gì về quản lý không? –Báo cáo yêu cầu trình bày bao nhiêu lần? –Hình thức của văn bản báo cáo như thế nào? Lý Thục Hiền Thành công không chỉ là điểm đến mà là suốt cả hành trình ThS Lý Thục Hiền 26
Luận văn liên quan