Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal)

1. Tựa (Title): ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện được nội dung chính yếu của nghiên cứu. 2. Lý do thực hiện nghiên cứu (Rationale) Trả lời 2 câu hỏi: Tại sao tác giả thực hiện nghiên cứu? Tại sao nghiên cứu là cần thiết? 3. Vấn đề nghiên cứu (Research problem) Nội dung của đề cương nghiên cứu

pdf11 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 10028 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đề cương nghiên cứu (Research proposal), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ cươ ng nghiên cu (Research proposal) Ch c năng ca đ cươ ng nghiên cu 1. Ph ươ ng ti n truy n thông. 2. K ho ch hành đng. 3. Hp đng Ni dung ca đ cươ ng nghiên cu 1. Ta (Title): ng n gn, d hi u, th hi n đưc ni dung chính yu ca nghiên cu. 2. Lý do th c hi n nghiên cu (Rationale) Tr li 2 câu hi: Ti sao tác gi th c hi n nghiên cu? Ti sao nghiên cu là cn thi t? 3. Vn đ nghiên cu (Research problem) 3. Mc tiêu nghiên cu: rõ ràng và cô đng. (⇒ Câu hi nghiên cu) 4. Cơ s lý thuy t (Literature Review) 5. Ph ươ ng pháp nghiên cu (research method): Cn tr li các câu hi: Ti sao quy t đnh s dng ph ươ ng pháp này? Ti sao nh ng ph ưong pháp khác là không thích hp? Cn mô t chi ti t v mu, s lưng ng ưi cn liên h, ph ươ ng pháp thu th p d li u, ph ươ ng pháp phân tích d li u. 6. Bi u th i gian th c hi n (Timetable) 7. Ngân sách th c hi n nghiên cu 8. Ph bi n nghiên cu (Dissemination) Bn s làm gì vi kt qu nghiên cu? 9. Tài li u tham kh o (Selected bibliography/Reference) Nh ng yu t hình thành mt đ cươ ng nghiên cu tt? 1. Nghiên cu là cn thi t, đc đáo, hay đc bi t: cung cp hi u bi t sâu/phát tri n vn đ. 2. Nhan đ, mc tiêu nghiên cu rõ ràng, cô đng. 3. Cơ s lý thuy t d hi u, mch lc và chi ti t. 4. Có s phù hp gi a vn đ nghiên cu và ph ươ ng pháp ti p cn. 5. Nhà nghiên cu th hi n đưc mt nn tng hi u bi t ho c có kinh nghi m phù hp vi vn đ nghiên cu. 6. Ho ch đnh v th i gian, chi phí và ngu n lc k lưng (có th d phòng c nh ng tình hu ng bt th ưng có th xy ra). 7. Kt qu nghiên cu có ý ngh ĩa v mt lý thuy t ho c th c ti n. Vì sao đ cươ ng nghiên cu th t bi? 1. Mc tiêu nghiên cu không rõ ràng, mơ h. 2. Không có s phù hp gi a vn đ nghiên cu và ph ươ ng pháp ti p cn. 3. Mc tiêu quá tham vng, không th hoàn thành trong th i gian đã đnh. 4. Năng lc ca nhà nghiên cu yu ho c đã không đưc th hi n đy đ. 5. Vn đ không đáng đ nghiên cu. 6. Ph ươ ng pháp thu th p, phân tích d li u không đưc trình bày chi ti t. 7. Th i gian, ngu n lc, và ngân sách th c hi n nghiên cu không phù hp. 8. Vn đ đã đưc nghiên cu quá nhi u ri.
Luận văn liên quan