Bài thuyết trình Chương3: Các giải pháp chiến lược

Chiếnlượcchi phíthấplà chiếnlược màtheođóDN tậptrungmọinỗlực củamìnhchomộtmụctiêu hàngđầu: Giảmthiểuchi phí • Cơsởcủachiếnlược : DN mạnhnhất làDN cóchi phíthấpnhất

pdf43 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài thuyết trình Chương3: Các giải pháp chiến lược, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 4 Refresh Chương 3: Các giải pháp chiến lược Quản trị chiến lược nâng cao Các thành viên trong nhóm Lê Mạnh Hùng Nguyễn Quốc Hùng Lê Trung Kiên Nguyễn Quang Huy Lê Anh Hưng F5- Refresh Nguyễn Thị Hường Nguyễn Hồng Hưng Nguyễn Thu Hương Nội dung 1 Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình 2 Các giải pháp chiến lược phát triển 3 Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình 1- Dẫn đầu về chi phí thấp • Chiến lược chi phí thấp là chiến lược mà theo đó DN tập trung mọi nỗ lực của mình cho một mục tiêu hàng đầu: Giảm thiểu chi phí • Cơ sở của chiến lược : DN mạnh nhất là DN có chi phí thấp nhất Các yếu tố quyết định cơ cấu giá 1 Các khoản tiết kiệm hay lãng phí đáng kể Tìm hiểu và hiệu quả của kinh nghiệm 2 3 Các mối liên hệ với các hoạt động khác trong chuỗi Chia sẻ các cơ hội với các đơn vị kinh doanh 4 trong cùng xí nghiệp 5 Các lợi ích của liên kết dọc đối lại với việc loại bớt các hoạt động Các biến số địa phương 6 1- Dẫn đầu về chi phí thấp Các công cụ chi phí thực tế Tính toán thời điểm liên quan đến thương hiệu đầu tiên trên thị trường và các bất lợi Tiết kiệm Tỷ lệ tận dụng năng lực chi phí Các lựa chọn chiến lược và các quyết định 1- Dẫn đầu về chi phí thấp Lîi thÕ cña c«ng ty cßn lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mét s¶n phÈm chuÈn víi chi phÝ thÊp h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Nh­ vËy, c«ng ty sÏ ®­îc ®Þnh vÞ tèt ®Ó c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ Chi phÝ / ®v §èi thñ A $10 §èi thñ B $7 §èi thñ C $4.9 100 200 400 S¶n l­îng luü tiÕn 1- Dẫn đầu về chi phí thấp • §­êng cong kinh nghiÖm Chi phÝ ®/v S¶n l­îng luü tiÕn HÖ thèng KÕ ho¹ch ho¸ ®¬n Tinh gi¶n bé m¸y ®Ó th«ng tin gi¶n ®Ó gi¶m chi gi¶m chi phÝ qu¶n lý phÝ ChÝnh s¸ch thÝch hîp Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®Ó gi¶m chi phÝ lu©n nh»m c¶i thiÖn n¨ng suÊt chuyÓn lao ®éng vµ hiÖu qu¶ lao ®éng C«ng nghÖ dÔ sö dông §Çu t­ vµo c«ng nghÖ cho phÐp gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt HÖ thèng vµ quy tr×nh cho phÐp §¸nh gi¸ th­êng xuyªn ®Ó kiÓm gi¶m thiÓu chi phÝ mua s¾m NVL so¸t n¨ng lùc cña nhµ cung cÊp Tæ chøc phèi hîp Quy m« s¶n LÞch tr×nh giao Lùc l­îng b¸n H­íng dÉn sö hiÖu qu¶ gi÷a SP xuÊt hiÖu qu¶ hµng hîp lý hµng Ýt, ®µo t¹o dông vµ l¾p ®Æt cña nhµ cung cÊp cho phÐp gi¶m kü l­ìng s¶n phÈm hiÖu vµ quy tr×nh s¶n thiÓu chi phÝ s¶n Lùa chän qu¶ xuÊt cña DN xuÊt ph­¬ng thøc vËn ChÝnh s¸ch gi¸ chuyÓn Ýt tèn cho phÐp t¨ng kÐm nhÊt khèi l­îng b¸n Rót ng¾n kho¶ng ChÝnh s¸ch lùa S« l­îng vËn c¸ch gi÷a nhµ cungchän c«ng nghÖ chuyÓn tèi ­u Qu¶ng c¸o cÊp víi DN diÖn réng Chuỗi giá trị và chi phí thấp Lîi thÕ chi phÝ cho phÐp DN ®­¬ng ®Çu víi 5 ¸p lùc c¹nh tranh T¹o ra rµo c¶n nhËp ngµnh khã §èi thñ kh¨n h¬n : tiÒm Èn * Lîi thÕ uy m« lín Cã thÓ gi¶m QuyÒn lùc ®µm * Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó cã vÞ ph¸n bëi quy m« d¬n hµng trÝ trªn ‘ ®­êng cong kinh nghiÖm ’ §èi thñ sî chiÕn tranh gi¸ c¶ víi Søc Ðp c¹nh Cost Leaders Nhµ Ng­êi mua cung cÊp tranh néi bé Chi phÝ thÊp cho phÐp : Cã thÓ gi¶m QuyÒn lùc ®µm * §Çu t­ t¹o s¶n phÈm thay thÕ ph¸n bëi kho¶ng c¸ch chi phÝ S¶n phÈm cã thª lµm cho c¸c ®èi thñ ph¶i * Mua l¹i b¶n quyÒn cña SP thay thÕ rót lui vµ ng­êi mua ph¶i quay thay thÕ tiÒm n¨ng vÒ víi Leader Các rủi ro của chiến lược • Gặp phải khó khăn khi có sự thay đổi về công nghệ • Nguy cơ bị bắt chước • Nguy cơ chiến tranh giá cả • Bị động trước những biến đổi của thị trường • Trong một số trường hợp không thể áp dụng chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp ( cạnh tranh ngoài giá) 2- Chiến lược khác biệt hóa • Là chiến lược mà theo đó DN tìm cách tạo ra lợi thế cạnh tranh dựa trên tính đặc thù của sản phẩm cung cấp, được thị trường thừa nhận và đánh giá cao. • Cơ sở:  cho phép thoát khỏi cạnh tranh về giá  Tạo ra giá trị duy nhất mà khách hàng đánh giá cao Các phương pháp thực hiện • Gia tăng thêm nguồn gốc của khác biệt hóa trong chuỗi giá trị • Làm cho việc thực tế sử dụng sản phẩm nhất quán với mong muốn sử dụng ban đầu • Tận dụng các dấu hiệu của giá trị để củng cố khác biệt hóa trên tiêu chuẩn sử dụng • Tận dụng các thông tin • Khai thác mọi nguồn gốc không tốn nhiều chi phí của khác biệt hóa • Tối thiểu hóa chi phí cho khác biệt hóa bằng cách kiểm soát các yếu tố tác động đến chi phí, đặc biệt là chi phí đưa ra các dấu hiệu Các phương pháp thực hiện • Tăng cường các hình thức của khác biệt hóa khi DN đã có lợi thế chi phí bền vững • Cắt giảm chi phí cho các hoạt động không có ảnh hưởng đến giá trị dành cho người mua • Chuyển đổi người ra quyết định để làm cho sự độc nhất của DN trở nên có giá trị hơn • Khám phá những tiêu chuẩn mua chưa được nhận biết trước đây • Đối phó nhanh trước những thay đổi về hoàn cảnh của người mua hoặc kênh phân phối 2- Chiến lược khác biệt hóa Gi¸ vµ chi phÝ Gi¸ Kh¸c biÖt ho¸ lªn phÝa trªn Chi phÝ t¨ng gi¸ nhiÒu h¬n chi phÝ §Ó kiÕm ®­îc nhiÒu h¬n ®èi C¬ së thñ b»ng kh¸c biÖt ho¸, doanh so s¸nh nghiÖp cã thÓ Gi¸ Kh¸c biÖt ho¸ xuèng phÝa d­íi gi¶m chi phÝ nhiÒu h¬n gi¸ Chi phÝ Tính bền vững của khác biệt hóa • Giá trị dành cho người mua được nhận thức liên tục + Thiếu sự bắt chước từ các đối thủ cạnh tranh. • Điều kiện:  Nguồn gốc cho sự độc nhất của DN có liên quan đến các rào cản  DN có lợi thế chi phí trong khi thực hiện khác biệt hóa  Các nguồn gốc của khác biệt hóa là đa dạng  DN tạo ra chi phí chuyển đổi đồng thời Những cạm bẫy trong KBH • Sự độc nhất không có giá trị • Khác biệt hóa quá mức • Mức giá vượt trội quá cao • Bỏ qua nhu cầu đưa ra dấu hiệu giá trị • Không biết chi phí cho KBH • Chỉ tập trung vào SP mà không xem xét toàn bộ chuỗi giá trị • Không nhận ra các phân khúc người mua 2- Chiến lược khác biệt hóa Xác định chi phí cho các nguồn gốc Xác định người đang có hoặc tiềm mua thực sự là ai? năng cho KBH Xác định chuỗi giá trị Lựa chọn cấu của người mua và ảnh hình của các hoạt hưởng của DN lên Những động giá trị chuỗi giá trị đó bước để Kiểm tra tính bền Xác định tiêu chuẩn KBH vững của chiến mua được xếp loại lược khác biệt hóa của KH đã chọn Đánh giá nguồn gốc Cắt giảm chi phí tại cho KBH đang tồn tại những hoạt động hoặc có tiềm năng không ảnh hưởng trong chuỗi giá trị của đến hình thức KBH DN đã chọn 3- Tập trung hóa Là chiến lược theo đó DN kiểm soát lợi thế cạnh tranh về chi phí hoặc sự khác biệt trên 1 hoặc 1 số phân đoạn thị trường đặc thù. • Cơ sở của chiến lược:  Cung đặc thù đòi hỏi đầu tư cho các phương tiện sản xuất đặc thù  Thị trường quy mô nhỏ không hấp dẫn các đối thủ lớn • Nội dung:  Xác định thị trường mục tiêu theo các tiêu chí như: địa lý, nhóm KH  Xác định lợi thế cạnh tranh ( CPT hoặc KBH) 3- Tập trung hóa • Tránh đối đầu được với các DN lớn • Tạo ra được sự trung thành của KH đối với SP của DN: bởi DN tập trung toàn bộ nguồn lực tìm hành hóa và đáp ứng nhu cầu tốt nhất của KH 3- Tập trung hóa Nhược điểm tập trung hóa • Tiềm năng tăng trưởng của thị trường không lớn • Nếu chiến lược trọng tâm thành công áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ tăng lên • Khi có sự thay đổi về công nghệ hay nhu cầu thì thị trường mục tiêu sẽ biến mất Mối quan hệ giữa các chiến lược Thành công KBH Chi phí thấp Thất bại Tập trung hóa Các giải pháp chiến lược phát triển 1- Đa dạng hóa -Khái niệm: Chiến lược đa dạng hoá là việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực hoạt động mới. -Các hình thức đa dạng hoá: + Đa dạng hoá có liên quan: DN mở rộng sang các lĩnh vực hoạt động mới nhưng các lĩnh vực hoạt động này vẫn liên quan đến hoạt động chính về một số khâu như SX, marketing, phân phối, công nghệ, thương hiệu… Hình thức này được thực hiện chủ yếu thông qua: chia sẻ nguồn lực, chuyển giao kỹ năng, các năng lực cốt lõi 1- Đa dạng hóa + Đa dạng hóa không liên quan: DN mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hoạt động mới không có liên hệ gì với hoạt động chính của DN. - Chiến lược này giúp cho DN tạo ra giá trị thông qua việc: • Phân bổ nguồn lực hiệu quả và hợp lý • Tranh thủ sự lệch pha của hoạt động kinh doanh • Phản công lại đối thủ cạnh tranh • Dự tính trước sự thay thế sản phẩm 1- Đa dạng hóa So sánh đa dạng hóa có liên quan và không liên quan Nguồn chi phí Cách tạo ra giá trị quản trị - Cơ cấu lại -Số lượng lĩnh vực kinh doanh - Chuyển giao kỹ Đa dạng hóa có - Sự phối hợp năng giữa các đơn vị liên quan - Quy mô kinh tế kinh doanh - Số lượng kinh Đa dạng hóa - Cơ cấu lại không liên doanh quan 1- Đa dạng hóa - Ban quản trị năng động hơn - Bán bất cứ tài sản nào không sinh lợi, cắt giảm nhân viên Mua lại và - Cải thiện sự hiệu quả, chất lượng, tính sáng tạo và đáp ứng nhiệt tình KH tái cấu - Tăng tiền lương trúc Tạo ra giá trị qua việc đa dạng hóa - Hai hay nhiểu đơn vị Chuyển - Chức năng tạo giá trị KD chia sẻ nguồn lực Quy mô - Năng lực chuyển giao - Hỗ trợ chiến lược theo kinh tế giao năng phải liên quan tới các đuổi chi phí thấp lực hoạt động quan trọng - Có sự tương đồng trong việc tạo lập lợi thế cạnh tranh 2- Liên kết theo chiều dọc • KN: Chiến lược hợp nhất dọc là việc doanh nghiệp tự đảm bảo các yếu tố đầu vào hoặc đảm bảo khâu tiêu thụ các sản phẩm đầu ra nhằm củng cố và duy trì vị thế cạnh tranh của hoạt động chính. Các cửa Nhµ cung hàng cÊp thøc ¨n Nông dân C¬ së giÕt Siªu thÞ/ L¸i mæ vµ cung bu«n øng Nhµ cung cÊp gièng ChÕ biÕn ®«ng l¹nh Tạo giá trị thông qua hợp nhất dọc • Sự hợp nhất toàn bộ Nhà cung cấp A B C Khách hàng • Sự hợp nhất từng phần Nhà cung cấp A B C Khách hàng 2- Liên kết theo chiều dọc Xây dựng rào Làm thuận lợi Có 4 vấn đề tranh luận cản đối với việc cho khoản đầu tham gia vào thị tư vào những chính cho việc theo trường tài sản chuyên đuổi chiến lược hợp dụng nhất dọc Khả năng sắp xếp thời gian Bảo vệ chất được nâng cao lượng sản phẩm 2- Liên kết theo chiều dọc • Tiến trình liên kết theo chiều dọc: – Hợp nhất ngược chiều: DN tự đảm bảo việc cung cấp các yếu tố đầu vào cần thiết cho hoạt động SXKD của mình. – Hợp nhất xuôi chiều: DN tự đảm nhận việc phân phối các sản phẩm từ hoạt động SXKD của mình. • Mức độ hợp nhất: – Hợp nhất toàn bộ: DN tự đảm bảo các yếu tố đầu vào đặc biệt cần thiết cho quá trình sản xuất hoặc tự đảm nhiệm đầu ra thông qua kênh phân phối riêng. – Hợp nhất từng phần: DN chỉ tham gia một phần nào đó trong quá trình đảm bảo yếu tố đầu vào hoặc tiêu thụ các sản phẩm đầu ra. 2- Liên kết theo chiều dọc Nhược điểm về chi phí Cầu không Sự thay đổi chắc chắn công nghệ ► Những luận cứ chống lại sự hợp nhất dọc 2- Liên kết theo chiều dọc Ưu điểm: - Tiết kiệm được chi phí: + Chi phí sản xuất:  Do sự hợp nhất theo chiều dọc giúp cho DN thực hiện nhanh chóng các giai đoạn bổ sung về mặt công nghệ, do đó sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất  Chiến lược hợp nhất dọc cho phép DN phối hợp, lập kế hoạch tốt hơn, chủ động phân phối nguyên vật liệu và cung ứng sản phẩm, vì thế sẽ nâng cao khả năng tiết kiệm thời gian trong quá trình phối hợp các giai đoạn từ cung ứng, sản xuất đến phân phối  Giúp DN tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô + Chi phí thương mại:  Giảm chi phí thông tin, chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết HĐ,…  Kiểm soát được chất lượng tốt hơn - Đảm bảo tính bảo mật trong công nghệ sản xuất 2- Liên kết theo chiều dọc Nhược điểm:  Đòi hỏi đầu tư lớn  Gặp khó khăn trong công tác quản lý  Bất lợi khi nhu cầu không ổn định  ’’Liên minh chiến lược ’’ 3- Liên minh chiến lược • K/n: Liên minh chiến lược là việc hai hay nhiều DN độc lập liên kết với nhau để phát triển, sản xuất hoặc bán sản phẩm cung ứng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. • Các loại liên minh chiến lược: - Liên minh chiến lược không góp vốn - Liên minh chiến lược góp vốn - Liên doanh 3- Liên minh chiến lược • Chia sẻ chi phí, rủi ro, nguồn lực • Có được lợi thế kinh tế theo quy mô Liên minh chiến lược • Tạo ra hoạt động kinh doanh mới • Thu được lợi ích từ sự đa dạng hóa mà không phải sáp nhập Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành 1- Các ngành mới và tăng trưởng • Vấn đề với các công ty đổi mới trong ngành này là làm sao để khai thác đổi mới và tạo lập lợi thế cạnh tranh dài hạn dựa trên chi phí thấp hoặc sự khác biệt hoá sản phẩm. • 2 vấn đề: - đầu tư như thế nào vào giai đoạn bắt đầu hoạt động? - phân đoạn thị trường nào và những lợi thế cạnh tranh nào cần được dung để cố gắng đảm bảo được vị trí dẫn đầu ngành? 1- Các ngành mới và tăng trưởng Bán bản quyền đổi mới cho Phát triển và các công ty tiếp thị sự đổi khác và để mới thông qua những công ty hình thành đồng này phát triển Tự phát triển minh chiến lược thị trường và tiếp thị hoặc liên doanh sự đổi mới Giải pháp 3 Giải pháp 2 Giải pháp 1 2- Các ngành chín muồi Đặc điểm Giải pháp - Mức tăng trưởng chậm tạo ra cạnh tranh gay gắt Lược bớt dòng SP - Các KH ngày càng trở nên sành điệu hơn, mặc cả kỹ Nhấn mạnh hơn nữa vào hơn việc đổi mới quá trình sx - Chú trọng về chi phí và sự Tập trung nhiều hơn nữa phục vụ vào việc giảm chi phí -Các công ty găp phải vấn đề “ phức tạp nhất” trong việc Tăng cường bán hàng cho tăng năng suất những KH hiện tại - Sự cải tiến SP và ứng dụng những SP mới khó đạt được Mua lại các hãng đối thủ hơn mức giá thấp - Cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng lên Mở rộng ra phạm vi quốc tế -Lợi nhuận giảm 3- Các ngành suy thoái • Các yếu tố quyết định tính khắc nghiệt của cạnh tranh trong ngành suy thoái là: - bản chất của sản phẩm - Mức chi phí cố định - Tốc độ giảm - Chiều cao của rào cản ra khỏi thị trường 3- Các ngành suy thoái Chiến lược lãnh đạo là chiến lược yêu cầu phải trở thành người giữ vai trò thống lĩnh trong ngành đang bị suy thoái Thị trường độc tôn Chiến lược tìm một thị trường thích hợp tập trung vào thị trường mà ở đây sự suy giảm là chậm hơn khi xét cho toàn ngành Chiến lược thu hoạch là chiến lược tối ưu hóa dòng tiền Chiến lược tháo chạy là chiến lược bán tống, bán tháo toàn bộ công việc kinh doanh này cho bên khác 4- Các ngành toàn cầu hóa Sự khác biệt về chi phí giữa các nước Sự thay đổi tỷ giá hối đoái 4 hoạt động cần xem xét Chính sách thương mại của các nước Đặc điểm cạnh tranh quốc tế 4- Các ngành toàn cầu hóa Các chiến lược để công ty xâm nhập thị trường quốc tế Duy trì thị trường trong nước Cấp giấy phép cho các hãng nước ngoài sử dụng công Nghệ hoặc sản xuất và phân phối các SPcủa công ty Thực hiện theo chiến lược đa quốc gia Thực hiện chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp Thực hiện chiến lược tập trung Thực hiện chiến lược khác biệt Nhóm 4 Refresh
Luận văn liên quan