Bài thuyết trình Lý thuyết ba ngôi của George Mead

GeorbertHerbertMead(1863-1931) là nhàtriết họcthực dụng,nhàtâm lý học hànhvixãhội,nhàxãhộihọcngườiMỹ ,là mộttrong những người sáng lập thuyết tươngtácbiểutrưng.

pdf14 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Lý thuyết ba ngôi của George Mead, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: …….. Danh sách nhóm 1. Ma Thị Nống 2. Lê Thị Luyên 3. Nguyễn Thị Thương Georbert Herbert Mead (1863-1931) là nhà triết học thực dụng ,nhà tâm lý học hành vi xã hội ,nhà xã hội học người Mỹ ,là một trong những người sáng lập thuyết tương tác biểu trưng. Năm 1887 Ông đến học triết học tại trường đại học Tổng hợp Harvard dưới sự chỉ dẫn của nhà triết học, nhà tâm lý học William James. Năm 1931 Ông mất 2.Nội dung của thuyết tương tác Nhà Chủ Thuyết tâm lý nghĩa “BA học ý thực NGÔI” thức dụng 1. Cá nhân với cá nhân 2. Cá nhân với người khác 3. Cá nhân với xã hội Cá nhân tương tác với bản thân mình qua cơ chế độc thoại. Tự đặt mình vào vị trí của người khác, đóng vai người khác hay nhập vai mình vào sự vật. 2. Cá nhân với người khác Cái tôi chủ thể: Cái tôi khách các phản thể: các phản ứngchưa được ứng có tính tổ tổchức, chưa Tôi chức định hình Bản Nó xuất hiện khi thân Là sự hình “cái tôi chủ thể dung về bản phân thân để tự thân qua con nhìn nhận,xem mắt người Tự xét và đánh giá. khác mình 3. Cá nhân với xã hội 1. Cá nhân tự tách ra khỏi bản thân để tự nhìn mình như một người khác, tự đặt mình đối lập với người khác 2. Con người có thể đặt mình vào vị trí của người khác, có thể đóng vai nhập vai để hiểu người khác, có thể tham gia vào các quá trinhd xã hội và hội nhập xã hội Nguyên tắc Trong tương Các ý nghĩa Loài người Khả năng tư tác xã hội và biểu như loài vật duy được mọi người tượng cho được thiên hình thành có thể thay phép mọi phú cho khả do tương tác đổi các biểu người hành năng tư duy xã hội tượng và các động và ý nghĩa tương tác 3 tiền đề trong lý thuyết “BA NGÔI” Con người phản ứng với Các ý nghĩa đó là sản Các ý nghĩa văn hóa xã môi trường xung quanh phẩm hội • Các ý nghĩa • Của sự • Có thể thay mà các biểu tương tác xã đổi do kết tượng mà họ hội hàng quả cảm thụ dành cho ngày tương của cá nhân môi trường tác với nhau xung quanh. 5. Các quan điểm của lý thuyết Điều kiện mang ý thức đó là Mọi người có thể bổ sung hay cái tôi cá nhân thay đổi biểu tượng và ý nghĩa Thế giới nói Nhờ tương tác mà con chung đều là sản người có thể thay đổi phẩm của XH biểu tượng và ý nghĩa Thế giới XH có Hành động và tương tác tính liên quan đến tạo ra các nhóm và các chủ thể XH 6.Đóng góp của lý thuyết Về mặt Về mặt thực lý luận Giúp cá nhân định Làm rõ một số lý tiễn hình được cái thuyết XHH “ngôi” của mình vào hệ thống XH Tạo ra nhiều ứng Kiểm chứng một dụng trong nhóm số lý thuyết XHH và các nhóm xã hội Mead đã nêu ra chủ đề về sự thống nhất của quá trình cá nhân hóa và quá trình xã hội hóa cá nhân. Mead đã góp phần đặt nền móng phát triển hướng nghiên cứu xã hội học định tính, xã hội học vi mô và thuyết tương tác biểu trưng trong xã hội học hiện đại.