Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”

TÓM TẮT BÁO CÁO Bối cảnh Thị xã Dĩ An là khu vực Nam Bình Dương bao gồm Thành phố Thủ Dầu Một và 4 thị xã là Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên. Thị xã Dĩ An giáp ranh với TP. Hồ Chí Minh về phía nam và phía tây, với tỉnh Đồng Nai về phía Bắc và phía Đông. Thị xã có tổng diện tích đất khoảng 60 km2 và dân cư khoản 381.000 người vào năm 2014. Hai phần ba dân cư của Dĩ An đến từ các tỉnh để làm việc trong khu công nghiệp của thị xã. Thị xã Dĩ An có một số mương và cống thoát nước được lắp đặt từ lâu, tuy nhiên, nhiều đường phố vẫn chưa có đủ hệ thống mương/cống thoát nước. Do vậy, ngập úng thường xảy ra sau mưa tại 25 điểm trong thị xã. Nước thải chưa qua xử lý trên địa bàn thị xã được thải vào mương thoát nước hiện hữu sau đó thải ra suối và sông gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sức khỏe của người dân địa phương. Đặc biệt là nước thải chưa qua xử lý ở thị xã Dĩ An cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước sông Đồng Nai và Sông Sài gòn, đó là những nguồn cấp nước sinh hoạt quan trọng (công suất 2 triệu mét khối/ngày) cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

pdf174 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Lượt xem: 1656 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG DỰ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI Tiểu dự án Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải Khu vực Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Tháng 12/2015 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” i Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” ii DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. vi DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................. Error! Bookmark not defined. TÓM TẮT THỰC HIỆN ....................................................................................... 1 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1.1. Bối cảnh thực hiện Dự án ............................................................................ 1 1.2. Tổng quan về Đánh giá tác động môi trường của Dự án ............................. 3 1.3 Phạm vi nghiên cứu của Đánh giá tác động môi trường .............................. 3 1.4 Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường................................................ 3 1.5 Nhóm chuyên gia lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ...................... 4 2. MÔ TẢ DỰ ÁN ............................................................................................... 2-1 2.1 Tên dự án: .................................................................................................. 2-1 2.2 Chủ đầu tư ................................................................................................. 2-1 2.3 Mô tả Dự án ............................................................................................... 2-1 2.3.1 Hợp phần thoát nước mưa ............................................................................ 2-2 2.3.2 Hợp phần thoát nước thải ............................................................................. 2-3 2.3.3. Trung tâm truyền thông môi trường của dự án ......................................... 2-10 2.3.4 Khối lượng đất đắp/đất đào ........................................................................ 2-11 2.3.5. Máy móc, nhân lực sử dụng khi thi công .................................................. 2-11 2.3.6. Phương án cấp điện, nước phục vụ thi công ............................................. 2-13 2.3.6 Các hạng mục công trình phụ trợ trong quá trình thi công ....................... 2-13 2.3.7 Nguồn đất đắp/ nguyên vật liệu ................................................................. 2-13 2.3.8 Địa điểm đổ thải ........................................................................................ 2-14 2.4 Tiến độ thi công ...................................................................................... 2-16 2.5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn .............................................................. 2-16 3. KHUNG PHÁP LÝ......................................................................................... 3-1 3.1. Khung chính sách về môi trường .............................................................. 3-1 3.1.1. Chính sách của Việt Nam ............................................................................. 3-1 3.1.2. Chính sách An toan Môi trường xã hội của WB ......................................... 3-2 3.2 Khung chính sách về xã hội ....................................................................... 3-3 4. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG NỀN CỦA DỰ ÁN ....................................... 4-1 4.1 Điều kiện tự nhiên ..................................................................................... 4-1 4.1.1 Vị trí địa lý .................................................................................................... 4-1 4.1.2 Đặc điểm Địa hình ........................................................................................ 4-2 4.1.3 Đặc điểm khí hậu .......................................................................................... 4-3 4.1.4 Đặc điểm thủy văn ........................................................................................ 4-3 4.1.5 Đặc điểm Địa chất Công trình ...................................................................... 4-5 4.2 Điều kiện Môi trường nền ......................................................................... 4-5 4.2.1. Chất lượng không khí, tiếng ồn ................................................................... 4-5 4.2.2. Chất lượng nước mặt .......................................................................... 4-9 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” iii 4.2.3. Chất lượng nước ngầm .............................................................................. 4-10 4.2.4. Chất lượng đất, trầm tích ........................................................................... 4-11 4.2.5 Hiện trạng tài nguyên sinh vật .................................................................... 4-12 4.2.5.1 Sinh vật trên cạn ............................................................................................ 4-12 4.2.5.2 Thủy sinh vật ................................................................................................. 4-12 4.3 Hiện trạng Kinh tế, Xã hội .................................................................. 4-16 4.3.1 Cơ cấu kinh tế, mức tăng trưởng ...................................................................... 4-16 4.3.2Hiện trạng sử dụng đất ................................................................................................................................... 4-17 4.3.3 Dân số, Nghề nghiệp, Mức thu nhập và điều kiện về nhà ở ............................ 4-17 4.3.4. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ........................................................... 4-19 4.4 Cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có ........................................................................ 4-19 4.4.1 Giáo dục, Y tế .................................................................................................. 4-19 4.4.2 Giao thông ........................................................................................................ 4-19 4.4.3 Hiện trạng Cấp nước ........................................................................................ 4-21 4.4.4 Thoát nước ....................................................................................................... 4-21 4.4.5 Thu gom và xử lý chất thải rắn. ....................................................................... 4-26 4.4.6 Hiện trạng Cấp điện, Viễn thông ..................................................................... 4-27 4.5. Công trình văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng ............................................................. 4-28 4.6. Đặc điểm cụ thể tại một số khu vực dự án ............................................. 4-29 4.6.1 Nhà máy xử lý nước thải .................................................................................. 4-29 4.6.2 Các tuyến đường vào nhà máy xử lý nước thải: .............................................. 4-32 4.6.3 Tuyến cống, ống thu gom ................................................................................ 4-33 4.6.4 Trạm bơm ......................................................................................................... 4-37 4.6.5 Hệ thống thoát nước mưa ................................................................................. 4-39 4.6.6 Bãi đổ thải ........................................................................................................ 4-42 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG ....................................................... 5-1 5.1 Giai đoạn chuẩn bị trước thi công ............................................................. 5-4 5.1.1. Tác động do thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ............................................ 5-4 5.1.2 Giảm không gian xanh .................................................................................. 5-5 5.1.3. Tác động do phá dỡ và san ủi mặt bằng ...................................................... 5-5 5.1.3.1. Tác động môi trường không khí ............................................................... 5-5 5.1.3.2. Tác động do chất thải phát sinh ................................................................ 5-6 5.1.3.4. Gián đoạn các dịch vụ hiện hữu ............................................................... 5-6 5.1.3.5. Rủi ro an toàn liên quan đến bom mìn ..................................................... 5-6 5.2. Tác động của dự án đối với giai đoạn thi công xây dựng ......................... 5-6 5.2.1 Ảnh hưởng đến chất lượng không khí, tiếng ồn .......................................... 5-6 5.2.2 Nước thải, chất thải, dầu mỡ phát sinh ....................................................... 5-15 5.2.3 Xáo trộn giao thông, tăng rủi ro về an toàn giao thông ............................. 5-17 5.2.4. Ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội ......................................................... 5-20 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” iv 5.2.5. Ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ dân .................................................. 5-21 5.2.6. Rủi ro về an toàn và sức khỏe ................................................................... 5-21 5.2.7 Ảnh hưởng tới chất lượng nước ................................................................. 5-22 5.2.8. Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng hiện có ....................................................... 5-24 5.2.9. Rủi ro trong tình huống khẩn cấp môi trường .......................................... 5-25 5.2.10. Ảnh hưởng đến công trình văn hóa lịch sử ............................................. 5-25 5.3. Giai đoạn hoạt động của dự án ............................................................... 5-26 5.3.1. Ảnh hưởng tới chế độ dòng chảy và chất lượng nước nguồn tiếp nhận ... 5-26 5.3.2 Sol khí phát tán từ nhà máy xử lý nước thải .............................................. 5-29 5.3.3. Mùi hôi từ nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm .................................... 5-31 5.3.4. Khí thải từ máy phát điện dự phòng .......................................................... 5-32 5.3.5. Tiếng ồn từ nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm ............................ 5-33 5.3.6. Bùn ........................................................................................................... 5-33 5.3.8. Chất thải nguy hại ...................................................................................... 5-34 5.3.9. Rủi ro và sự cố ........................................................................................... 5-35 6. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN .......................................................................... 6-1 6.1. So sánh các Phương án lựa chọn vị trí trạm xử lý nước thải .................... 6-1 6.1.1 Các phương án lựa chọn vị trí ...................................................................... 6-1 6.1.2 Ưu và hạn chế của các phương án ................................................................ 6-1 6.1.3 Lựa chọn phương án ..................................................................................... 6-3 6.2.Phương án lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ........................................ 6-4 6.2.1 Các phương án lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ................................... 6-4 6.2.2 Lựa chọn phương án ..................................................................................... 6-7 7. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG ................................... 7-1 7.1. Các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát ô nhiễm sẽ được lồng ghép vào thiết kế chi tiết ......................................................................................................... 7-1 7.2 Giai đoạn tiền thi công ............................................................................. 7-3 7.3. Giai đoạn thi công xây dựng ................................................................... 7-6 7.3.1. Giảm thiểu tác động đến chất lượng môi trường không khí ....................... 7-6 7.3.2. Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, xói mòn, bồi lắng .................................... 7-6 7.3.3. Quản lý và xử lý chất thải............................................................................ 7-8 7.3.4. Kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn giao thông .................................... 7-8 7.3.5. Kiểm soát các ảnh hưởng đến hạ tầng ......................................................... 7-9 7.3.6. Kiểm soát các ảnh hưởng xã hội ................................................................. 7-9 7.3.7. Biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho công nhân và cộng đồng ... 7-10 7.3.8. Biện pháp quản lý rủi ro, sự cố ................................................................. 7-11 7.3.9. Kiểm soát tác động tới công trình văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng ............... 7-11 7.4. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động ........................ 7-12 7.4.1 Kiểm soát chất thải ..................................................................................... 7-12 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” v 7.4.2. Kiểm soát rủi ro sự cố rò rỉ và đảm bảo an toàn liên quan tới hóa chất ......... 7-13 7.4.3. Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt của nhà máy xử lý nước thải ....... 7-13 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG .................................................... 8-1 8.1 Chương trình quản lý môi trường .............................................................. 8-1 8.2 Cơ cấu tổ chức và vai trò trách nhiệm của các bên liên quan ........... 8-7 8.3. Chương trình Quan trắc môi trường ....................................................... 8-12 8.3.1. Vị trí, thông số và tần suất quan trắc ......................................................... 8-12 8.2.2 Dự toán kinh phí cho chương trình quan trắc môi trường ......................... 8-16 8.4. Chế độ Báo cáo ....................................................................................... 8-22 8.5. Kế hoạch nâng cao năng lực và năng lực Quản lý môi trường ............... 8-22 8.6. Tổng Dự toán .......................................................................................... 8-23 9. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ....................... 9-1 9.1. Tham vấn ý kiến cộng đồng...................................................................... 9-1 9.2 Công khai thông tin ................................................................................... 9-2 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1. 1. Các thành viên nhóm lập báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ....... 1-4 Bảng 2. 1. Kích thước thiết kế các tuyến kênh, rạch thoát nước mưa ........................ 2-2  Bảng 2. 2. Lưu vực thoát nước thải của dự án ............................................................ 2-3  Bảng 2. 3. Tổng hợp khối lượng hệ thống thu gom nước thải .................................... 2-5  Bảng 2. 4. Số lượng bơm và vị trí trạm bơm .............................................................. 2-6  Bảng 2. 5. Giá trị các thông số nước thải đầu vào và sau khi đã được xử lý .............. 2-7  Bảng 2. 6. Các hạng mục công trình của nhà máy xử lý nước thải ............................ 2-8  Bảng 2. 7. Khoảng cách ly vệ sinh đối với các hạng mục của nhà máy xử lý nước thải 2-10 Bảng 2. 8. Khối lượng đất đào đắp khi thi công ....................................................... 2-11  Bảng 2. 9. Tổng hợp số lượng nhân lực và máy móc, thiết bị thi công .................... 2-12  Bảng 2. 10. Tiến độ thi công và thực hiện của dự án ............................................... 2-16 Bảng 4. 22. Các mỏ vật liệu phục vụ cho dự án ....................................................... 2-13 Bảng 4. 1. Đặc điểm địa hình các phường trên địa bàn thị xã Dĩ An ......................... 4-2 Bảng 4. 2. Kết quả chất lượng không khí tại khu vực dự án ...................................... 4-5 Bảng 4. 3. Kết quả chất lượng nước mặt tại khu vực dự án ....................................... 4-9 Bảng 4. 4. Chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án ............................................... 4-10 Bảng 4. 5. Kết quả chất lượng đất tại khu vực dự án ................................................ 4-11 Bảng 4. 6. Hiện trạng chất lượng mẫu tại khu vực dự án ......................................... 4-11 Bảng 4. 7. Cấu trúc thành phần loài của thực vật phiêu sinh khu vực dự án ............ 4-12 Bảng 4. 8. Mật độ tế bào và loài ưu thế của thực vật nổi ......................................... 4-13 Bảng 4. 9. Chỉ số đa dạng H’ của thực vật phiêu sinh khu vực dự án ...................... 4-13 Bảng 4. 10. Cấu trúc thành phần loài Động vật nổi tại các điểm thu mẫu ............... 4-14 Bảng 4. 11. Loài ưu thế Động vật nổi tại các điểm thu mẫu .................................... 4-14 Bảng 4. 12. Chỉ số đa dạng H’ của Động vật nổi tại các điểm thu mẫu ................... 4-14 Bảng 4. 13. Cấu trúc thành phần loài Động vật đáy khu vực dự án ......................... 4-15 Bảng 4. 14. Loài ưu thế và tỷ lệ LƯT của Động vật đáy .......................................... 4-16 Bảng 4. 15. Chỉ số đa dạng Shannon – Wiener (H’) của động vật đáy .................... 4-16 Bảng 4. 16. Bảng tổng hợp dân số các phường thị xã Dĩ An ................................... 4-17 Bảng 4. 17. Các điểm ngập lụt nặng trên địa bàn thị xã Dĩ An ................................ 4-23 Bảng 4. 18. Các nguồn xả thải từ nhà vệ sinh của các hộ gia đình phân theo mức sống ...4-26 Bảng 4. 19. Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã Dĩ An ........................... 4-28 Bảng 4. 21. Hiện trạng các tuyến kênh, rạch hiện hữu ............................................. 4-39 Bảng 5. 1. Tác động tổng hợp của dự án .................................................................... 5-1 Bảng 5. 2. Phạm vi và mức độ ảnh hưởng về việc thu hồi đất phục vụ dự án ........... 5-4 Bảng 5. 3. Diện tích đất thu hồi của các tổ chức, công ty .......................................... 5-5 Bảng 5. 4. Dự báo tải lượng bụi khuếch tán từ quá trình đào, đắp đất và san nền ..... 5-7 Bảng 5. 5. Dự báo tải lượng bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển đất .................... 5-7 Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội Dự án “ Hệ thống Thoát nước và Xử lý Nước thải khu vực thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” vii Bảng 5. 6. Dự báo tải lượng bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển đất .................... 5-8 Bảng 5. 7. Hệ số ô nhiễm ............................................................................................ 5-9 Bảng 5. 8. Dự báo số lượt phương tiện vận chuyển ................................................... 5-9 Bảng 5. 9. Dự báo tải lượng ô nhiễm khı́ thải từ các phương tiện vận chuyển .......... 5-9 Bảng 5. 10. Mức ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công taị nguồn ....... 5-11 Bảng 5. 11. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện .................... 5-11 Bảng 5. 12. Các đối tượng đặc biệt bị tác động bởi t
Luận văn liên quan