Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi tại xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Ngày này để hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang từng bước thực hiện quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Với chủ trương và đường lối của Đảng là đa dạng hoácác ngành nghề và vận hành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì nước ta vốn là một nước nông nghiệp nền nông nghiệp hiện nay vẫn được coi là mặt trận hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Sự phát triển vững chắc của ngành nông nghiệp là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác.Trong sản xuất nông nghiệp có ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ngành trồng trọt đã có từ rất lâu càng ngày càng được củng cố và phát triển.với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình khuyến nông đem cây, kỹ thuật, vốn đến tận tay ngời nông dân. Chính vì vậy mà hiện nay ngành trồng trọt cũng đã đợc một số thành quả nhất định. Còn ngành chăn nuôi thì mới bắt đầu phát triển từ mấy năm gần đây. Từ xa xa ông cha ta chỉ coi chăn nuôi là để tận dụng chứ không coi nó là ngành để phát triển kinh tế. Hiện nay được sự quan tâm của Đảng và cơ chế mở cửa nên rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Mặt khác tư tưởng của người dân cũng đã khác, họ đã coi chăn nuôi là một ngành để phát triển kinh tế hộ gia đình. Do đó mấy năm gần đây tình hình chăn nuôi phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh sự phát triển đó thì ngành chăn nuôi của nớc ta còn gặp một số khó khăn về vốn, giống và đặc biệt nguồn lao động tuy đông đảo nhưng trình độ còn hạn chế chỉ dựa vào kinh nghiệm nên việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăn nuôi là rất khó nên chưa đem lại hiệu quả như ý muốn.

doc36 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi tại xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan