Báo cáo Hiện trạng và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất tại Đà Nẵng

ĐàNẵng là một trong những th ành phố lớn trực thuộc Trung ương, là đầu mối giao lưu chính trị -kinh tế, xã hội, giao thông, quốc ph òng, du lịch và Quốc tế giữa hai miền đất nước, là trung tâm công nghi ệp, thương mại, du lịch v à dịch vụ của miền Trung. Công cuộc phát triển kinh tế -xã hội trên qui mô r ộng lớn và tốc độ nhanh chóng của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhànước đòi hỏi thành phố ĐàNẵng phải có c ơsở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phát triển của th ành phố. Do đónhu cầu cung cấp nước cho công nghiệp, dân sinh v à nông nghi ệp cũng trở n ên cấp bách với qui mô ngày càng l ớn và chất lượng ngày càng cao. Đối với thành phố ĐàNẵng đây là một khó khăn không nhỏ, bởi ở đây các nguồn nước nói chung rất hạn chế do đang có nguy c ơbị nhiễm bẩn, nhiễm mặn tr ên diện rộng. Nhưvậy việc điều tra cơbản, đánh giá hiện trạng khai thác n ước dưới đất và xây dựng cơsở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm n ăng và qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý n ước dưới đất là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay trong công tác qu ản lý tài nguyên n ước dưới đất trên địa bàn thành ph ố Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện nay công nghệ thôn g tin đang phát tri ển mạnh mẽ, rộng r ãi và đạt nhiều hiệu quả cao trong tất cả các lĩnh vực, trong đócó lĩnh vực quản lý. Kết quả sản phẩm của dự án sẽ thiết lập c ơsở dữ liệu về nguồn n ước dưới đất và cho phép thực hiện tốt h ơn công tác qu ản lý. Đồng thời dễ dàng cặp nhật những đữ liệu bổ sung, xác định khả n ăng khai thác và bi ến đổi môi trường nước dưới đất trên phạm vi quản lý.

pdf47 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hiện trạng và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất tại Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP TP. ĐÀ NẴNG 2005 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm Viện Cơ học Ứng dụng PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn TSKH. Bùi Tá Long Đà Nẵng, 11/2005 ii NỘI DUNG 1 MỞ ĐẦU ................................ ................................ ................................ ............1 1.1 Tính cấp thiết của Dự án ................................ ................................ ................ 1 1.2 Phạm vi và mục đích nghiên cứu của Dự án ................................ .................. 1 1.3 Nội dung và phương pháp thực hiện: ................................ ............................. 2 1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Dự án: ................................ ..................... 3 2 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ................................ ................................ ................................ ......................... 4 2.1 Vị trí địa lý hành chính ................................ ................................ .................. 4 2.2 Địa hình, địa mạo ................................ ................................ .......................... 4 2.3 Khí hậu................................ ................................ ................................ ..........5 2.4 Mạng lưới thủy văn ................................ ................................ ....................... 5 2.5 Dân cư-kinh tế-giao thông: ................................ ................................ ............8 2.5.1 Dân cư................................ ................................ ................................ ....8 2.5.2 Kinh tế ................................ ................................ ................................ ...8 2.5.3 Điều kiện giao thông ................................ ................................ .............. 8 3 CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC NGHI ÊN CỨU ………………………………………………………………………………… 10 3.1 Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích hỗn hợp sông -biển-đầm lầy-gió thống Holocen (qh) ................................ ................................ ................................ ......... 10 3.2 Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích biển Pleistocen (qp): ........................ 12 3.2.1 Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích biển Pleistocen tr ên (qp2), tầng Đà Nẵng (mQ31đn): ................................ ................................ .......................... 12 3.2.2 Lớp cách nước các trầm tích biển-vịnh Pleistocen giữa (qp 1-2) (mbQ21): ………………………………………………………………………… 13 3.2.3 Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích hỗn hợp sông biển Pleistocen giữa trên (maQ 1-21): ................................ ................................ ................................ ..14 3.2.4 Tầng chứa nước lỗ hổng tàn tích, sườn tích, lũ tích Pleistocen (edQ -Đệ Tứ không phân chia (q)) ................................ ................................ .................... 14 3.3 Phức hệ chứa nước khe nứt-vỉa các trầm tích Neogen (n), hệ tầng Ái Nghĩa (Nan):15 iii 3.4 Phức hệ chứa nước khe nứt-vỉa, khe nứt Hệ Carbon-Permi: ........................ 15 3.5 Phức hệ chứa nước khe nứt trong các thành tạo biến chất Hệ Cambri- Ocdovic-Silur: ................................ ................................ ................................ ....... 16 3.6 Đới cách nước các đá macma xâm nhập không phân chia: ........................... 17 4 CHƯƠNG III ................................ ................................ ................................ ....18 4.1 Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen và Pleistocen: ................................ ......... 18 4.1.1 Khai thác nước dưới đất của các hộ gia đ ình phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống:............................................... ................................ ................................ ...18 4.1.2 Khai thác nước dưới đất của các đơn vị kinh doanh sử dụng cho sinh hoạt, ăn uống và sản xuất kinh doanh: ................................ ............................... 18 4.1.3 Thực trạng tầng khai thác: ................................ ................................ ....18 4.2 Hiện trạng khai thác nước dưới đất tầng chứa nước khe nứt các giếng khai thác công nghiệp:................................ ................................ ................................ ...20 5 CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG V À BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ................................ ........................... 22 5.1 Quan điểm và mục tiêu về quản lý, khai thác, sử dụng : .............................. 22 5.1.1 Quan điểm :................................ ................................ .......................... 22 5.1.2 Mục tiêu chính quản lý, khai thác, sử dụng :................................ ......... 24 5.2 Nhu cầu sử dụng nước ................................ ................................ ................. 24 5.2.1 Nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 ................................ ................... 24 5.2.2 Nhu cầu thị trường về TNNDĐ và đặc tính cung cấp của NDĐ ............ 25 5.3 Tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ môi trường nước dưới đất ................... 27 5.3.1 Tổ chức quản lý tài nguyên nước dưới đất ................................ ............ 27 5.3.2 Khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất: ................................ ...28 5.3.3 Công tác bảo vệ môi trường nước dưới đất: ................................ .......... 29 5.4 Giải pháp quản lý: ................................ ................................ ....................... 30 5.4.1 Cơ sở pháp lý ................................ ................................ ....................... 30 6 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ ................................ ................................ .............. 40 6.1 Kết luận................................ ................................ ................................ ....... 40 6.2 Kiến nghị................................ ................................ ................................ .....40 7 PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ ......... 41 iv 7.1 Phụ lục số 1a : Bảng tổng hợp số liệu các công tr ình khai thác tài nguyên nước..... ................................ ................................ ................................ ................. 41 7.2 Phụ lục số 1b: Bảng tổng hợp số liệu xả n ước thải vào nguồn nước............. 41 7.3 Phụ lục số 2: Báo cáo khối lượng thi công các công tr ình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất ................................ ................................ ................................ .42 7.4 Phụ lục số 3: Báo cáo khối lượng thi công các công tr ình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất ................................ ................................ ................................ .42 7.5 Phụ lục số 4: Sổ tay nhật ký công trình ................................ ........................ 43 11 MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết của Dự án Đà Nẵng là một trong những thành phố lớn trực thuộc Trung ương, là đầu mối giao lưu chính trị - kinh tế, xã hội, giao thông, quốc phòng, du lịch và Quốc tế giữa hai miền đất nước, là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ của miền Trung. Công cuộc phát triển kinh tế- xã hội trên qui mô rộng lớn và tốc độ nhanh chóng của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đòi hỏi thành phố Đà Nẵng phải có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Do đó nhu cầu cung cấp nước cho công nghiệp, dân sinh và nông nghiệp cũng trở nên cấp bách với qui mô ngày càng lớn và chất lượng ngày càng cao. Đối với thành phố Đà Nẵng đây là một khó khăn không nhỏ, bởi ở đây các nguồn nước nói chung rất hạn chế do đang có nguy cơ bị nhiễm bẩn, nhiễm mặn trên diện rộng. Như vậy việc điều tra cơ bản, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, khai thác tiềm n ăng và qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý nước dưới đất là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay trong công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện nay công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, rộng rãi và đạt nhiều hiệu quả cao trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý. Kết quả sản phẩm của dự án sẽ thiết lập c ơ sở dữ liệu về nguồn nước dưới đất và cho phép thực hiện tốt hơn công tác quản lý. Đồng thời dễ dàng cặp nhật những đữ liệu bổ sung, xác định khả năng khai thác và biến đổi môi trường nước dưới đất trên phạm vi quản lý. 1.2 Phạm vi và mục đích nghiên cứu của Dự án 2Phạm vi nghiên cứu của dự án là các khu vực đã phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, bao gồm 6 quận và các xã thuộc huyện Hòa Vang (trừ khu vực rừng đầu nguồn, phòng hộ, khu vực thuộc vị trí phòng thủ an ninh quốc phòng). Đối tượng và mục đích nghiên cứu: - Làm sáng tỏ hiện trạng khai thác nước dưới đất và mức độ biến đổi chất lượng nước của thành phố Đà Nẵng trên cơ sở phân tích, tổng hợp, chỉnh lý những tài liệu thu thập được. Đối tượng được nghiên cứu tập trung chủ yếu vào 3 tầng chứa nước chính, đó là tầng chứa nước qh, tầng chứa nước qp và tầng chứa nước khe nứt. - Xây dựng các giải pháp quản lý cụ thể bằng các qui chế quản lý khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước dưới đất trên cơ sở các văn bản pháp luật đã ban hành và qui chế quản lý các đơn vị hành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 1.3 Nội dung và phương pháp thực hiện: Nội dung của báo cáo đề cập đến những vấn đề chính sau: - Đánh giá hiện trạng khai thác, diễn biến chất lượng nước - Nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất tính đến năm 2020 - Các giải pháp quản lý cụ thể về khai thác, sử dụng, h ành nghề khoan khai thác nước dưới đất. Để hoàn thành được nội dung nghiên cứu trên, trong đề tài này đã áp dụng các phương pháp thực hiện sau: - Phương pháp phân tích hệ thống: Thu thập, phân tích, tổng hợp các t ài liệu liên quan đến khu vực nghiên cứu - Phương pháp thực địa bổ xung: Điều tra, khảo sát bổ xung hiện trạng khai thác nước dưới đất - Sử dụng phương pháp áp dụng triển khai: kết hợp các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình thực tế để xây dựng các giải pháp quản lý. 31.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Dự án: - Nhờ kết quả sử dụng phương pháp điều tra, phân tích và tổng hợp dữ liệu nên đánh giá được hiện trạng khai thác nước dưới đất rõ ràng hơn, làm sáng tỏ hơn sự diễn biến chất lượng nước trên khu vực nghiên cứu. - Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học tin cậy và thông tin đầu vào cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, khai thác nước dưới đất thành phố Đà Nẵng. 42 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Vị trí địa lý hành chính Vùng nghiên cứu bao gồm 7 quận, huyện của thành phố Đà Nẵng là quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hoà Vang (trừ huyện Hoàng Sa), với diện tích là 950.53 km2 giới hạn trong các tọa độ địa lý là 15055'07"-16013'20" vĩ độ Bắc và 107049'02"-108020"28" kinh độ Đông. Ranh giới hành chính của vùng nghiên cứu là: phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía Tây, Tây Nam và phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông. 2.2 Địa hình, địa mạo Diện tích khảo sát chủ yếu thuộc kiểu đồng bằng tích tụ, được hình thành bởi các trầm tích sông, biển, gió có bề mặt t ương đối bằng phẳng với độ cao từ 0.5-15.0m. Dải ven biển được đặc trưng bởi sự xen kẻ những đoạn địa hình thoải gồm những bãi cát bằng phẳng, đường bờ thẳng với những dải đụn cát cao 10- 20m trải dài. ở phía Tây và Tây Bắc đồng bằng được bao bọc bởi các khối núi cao từ 100-200m, ở những đoạn núi đâm ra biển thì đường bờ trở nên cực kỳ lồi lõm với những mũi đất, bán đảo, đầm phá, vũng vịnh đan xen rất phức tạp và có địa hình khá hiểm trở. Về phía Đông, trên nền địa hình đồng bằng nhô lên cụm núi Ngũ Hành Sơn có đỉnh cao 102m. Theo cơ sở nguồn gốc và hình thái chia ra các dạng địa hình sau. Các bề mặt nguồn gốc bóc mòn: - Bề mặt nguồn gốc phong hóa bóc mòn mạnh - Bề mặt nguồn gốc bóc mòn-rửa trôi Các bề mặt nguồn gốc tích tụ - Bề mặt tích tụ nguồn gốc Eluvi -Deluvi, tuổi Pleistocen - Bề mặt tích tụ nguồn gốc biển-sông, tuổi Pleistocen 5- Bề mặt tích tụ nguồn gốc biển, tuổi Pleistocen - Bề mặt tích tụ nguồn gốc biển-sông, tuổi Holocen - Bề mặt tích tụ nguồn gốc biển-gió tuổi Holocen - Bề mặt tích tụ nguồn gốc biển-gió tuổi Holocen 2.3 Khí hậu Vùng nghiên cứu nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, mỗi năm chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8) và mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12). Kết quả thống kê trong nhiều năm vừa qua từ 1978 - 2004 tại trạm Đà Nẵng cho thấy: Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình nhiều năm là 25.70C, cao nhất trung bình nhiều năm: 29.90C, thấp nhất trung bình nhiều năm: 22.80C, cao tuyệt đối: 40.90C, thấp tuyệt đối: 10.20C, tháng có nhiệt độ cao nhất là từ tháng 5 đến tháng 8, tháng có nhiệt độ thấp nhất là từ tháng 11 đến tháng 12. Mưa: Mưa thường tập trung và kéo dài từ tháng 10 đến 12 và chiếm trên 70% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa TB hàng năm là 2035mm. Lượng bốc hơi: Bốc hơi trung bình hàng năm là 1087mm Độ ẩm: Độ ẩm trung bình nhiều năm: 82%, cao nhất: 90% và thấp nhất: 18%. 2.4 Mạng lưới thủy văn Các sông đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển Đông. Hạ lưu các sông trên chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lượng dòng chảy ở các sông vào mùa mưa chiếm 70%, mùa khô chỉ chiếm 30%. Trên lãnh thổ thành phố Đà Nẵng có 2 hệ thống sông chính là sông Cu Đê và sông Hàn bao gồm các sông và nhánh sông sau: Sông Hàn: đổ ra vịnh Đà Nẵng, chỉ dài 07 km, là hợp lưu của sông Cầu Đỏ-Cẩm Lệ và sông Vĩnh Điện. Về mùa kiệt sông Hàn bị nhiễm mặn, ranh giới 6mặn lớn nhất đã xẩy ra trong năm 1993 cách cửa Hàn trên sông Vĩnh Điện là 23 km và trên sông Cẩm Lệ là 17 km với độ mặn 1o/oo. Sông Cầu Đỏ-Cẩm Lệ: chảy qua các xã Hòa Tiến, Hòa Thọ, Hòa Châu, Hòa Xuân huyện Hòa Vang và 2 phường Khuê Trung, Hòa Cường quận Hải Châu. Sông Cầu Đỏ-Cẩm Lệ là hợp lưu của sông Yên và sông Túy Loan. Sông Túy Loan: bắt nguồn từ đỉnh núi Bà Nà chảy qua địa phận các xã Hòa Ninh, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Nh ơn. Sông có 3 sông nhánh lớn là Đồng Nghệ, Lỗ Đông và Lỗ Trào, có tổng diện tích lưu vực là 279,05 km2. Sông Vĩnh Điện: Cách Giao Thủy 16 km về phía hạ lưu, sông Thu Bồn phân lưu, chia nước theo sông Câu Lâu đổ về Cửa Đại và theo sông Vĩnh Điện đổ về Cửa Hàn. Trên lãnh thổ thành phố, sông Vĩnh Điện chảy qua xã Hòa Phước, Hòa Xuân (Hòa Vang) và phường Hòa Quí, Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Sông Vĩnh Điện xa xưa chỉ là sông nhỏ. Trong 2 năm 1824 và 1825 vua Minh Mạng cho đào sông rộng ra. Đến năm 1866 lại tiếp tục cho đào lần thứ hai. Sông Cu Đê: nằm ở phía Bắc thành phố Đà Nẵng, có tổng diện tích lưu vực là 412,7 km2 đổ ra vịnh Đà Nẵng. ở thượng nguồn có 2 sông nhánh là sông Bắc và sông Nam. ở hạ lưu gần sát cửa sông còn có sông nhánh Gia Tròn từ phía Nam đổ vào. Sông Bắc bắt nguồn từ dãy núi Bạch Mã có diện tích lưu vực là 129 km2 và sông Nam bắt nguồn từ các dãy núi cao Ca Nhong-Khe Xương, Mang, có diện tích lưu vực là 116,5 km2. Tổng chiều dài sông chính (gồm sông Bắc và sông Cu Đê) chỉ có 38 km. Tổng lượng nước trung bình hàng năm vào khoảng 0.6 tỷ m3. Đoạn 12 km ở hạ lưu từ trụ sở UBND xã Hòa Bắc đến cửa Nam Ô-Thủy Tú có độ dốc nhỏ nên thường xuyên bị nhiễm mặn trong mùa khô ; lưu lượng kiệt trung bình 2,4m3/s. Sông Cổ Cò: là sông nối cửa Đại (sông Thu Bồn) với cửa Hàn (sông Vu Gia) chạy song song với bờ biển Đà Nẵng-Hội An. Sông Cổ Cò là dạng đầm phá của miền Trung, tương tự như sông Trường Giang nối cửa Đại với cửa An Hòa (Tam Kỳ). Hơn 200 năm về trước sông Cổ Cò là tuyến giao thông quan trọng 7nối Đà Nẵng với Hội An. Nay sông bị bồi lấp và bị chia cắt nặng chỉ còn lại những đầm, lạch. Sự phát triển của sông đào Vĩnh Điện cũng là một nguyên nhân quan trọng gây nên sự suy vong (sông chết) của sông Cổ C ò. Sông Phú Lộc: là sông nhỏ, có diện tích lưu vực 29 km2, bắt nguồn từ núi Phước Tường đổ ra vịnh Đà Nẵng tại phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê. Sông Kim Liên: là sông nhỏ bắt nguồn từ núi Bạch Mã gần đèo Hải Vân đổ vào vịnh Đà Nẵng. Vùng nghiên cứu có một số hồ chứa nước nhạt, đáng kể là: Hồ Hoà Trung và hồ Đồng Nghệ Hồ Hoà Trung thuộc địa phận xã Hoà Liên huyện Hoà Vang: Diện tích lưu vực: 16.5 km2. Dung tích hồ chứa Wh = 9,6.106m3. Hồ Đồng Nghệ thuộc địa phận xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang: Diện tích lưu vực: 28.5 Km2. Dung tích hồ chứa Wh = 17,17.106m3 Vùng nghiên cứu tiếp giáp biển Đông ở phía Đông kéo dài khoảng 40km bờ biển. Phía Bắc tiếp giáp với vũng Đà Nẵng khoảng 30 km. Vũng Đà Nẵng liên quan mật thiết với biển Đông. Mạng thủy văn vùng nghiên cứu bị thủy triều khống chế. Chế độ thủy triều ở biển Đông, vũng Đà Nẵng và nước các sông lớn lên xuống khá phức tạp. Trong một tháng có khoảng 5-10 ngày xảy ra chế độ nhật triều, những ngày còn lại theo chế độ bán nhật triều. Trong mùa lũ chế độ triều bị phá vỡ. Những yếu tố về thủy triều, các dòng sông liên quan đến biển Đông chứa nước mặn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước dưới đất. Chính vì lẽ đó, nước dưới đất trong các địa tầng nằm kế cận các sông lớn có cao tr ình địa hình thấp hơn 1m, thường bị nhiễm mặn như ở hạ lưu sông CuĐê, dọc hai bờ sông Hàn, sông Vĩnh Điện và sông Cẩm Lệ. Loại trừ những nơi có địa hình cao, hoặc có những thấu kính sét ngăn cách, nước mặn ít thấm thấu vào để lại những bồn, những khu chứa nước nhạt. 82.5 Dân cư-kinh tế-giao thông: 2.5.1 Dân cư Theo số liệu thống kê của thành phố Đà Nẵng đến cuối 2004 dân số toàn thành phố có 771.828 người, hầu hết là người Kinh. Tuy nhiên cùng với sự tăng trưởng về kinh tế và đô thị hoá, dự báo tỷ lệ tăng cơ học 2001-2005: 1,10%, 2006-2010: 1,54%, cả thời kỳ 2001-2010: 1,40% Tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân là 225.661 người. Số người chưa có và thiếu việc làm phần lớn ở độ tuổi dưới 30 tuổi, chiếm 30% so với tổng số lao động chưa có việc làm; ở nông thôn tình trạng thiếu việc làm ít trầm trọng hơn, hệ số sử dụng ngày công trong năm mới chỉ đạt 55-60%. Lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật chiếm gần 24% nguồn lao động có khả năng lao động. 2.5.2 Kinh tế Đây là địa bàn đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như: công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, ngoại thương, du lịch.... Nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1991-1995 đã đạt mức tăng trưởng 9,6%, giai đoạn 1996- 2000 đạt được 10,5%, bằng khoảng 1,5 lần mức trung b ình cả nước, giai đoạn 2000-2003 đạt được 11,26%,. Các công tr ình đã có và sắp xây dựng xong sẽ phát huy mạnh, cùng với sự năng động quyết tâm của Đà Nẵng sẽ là những yếu tố để đạt được khả năng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 của thành phố. 2.5.3 Điều kiện giao thông Đường bộ: Đường quốc lộ 1A chạy xuyên suốt vùng nghiên cứu với chiều dài khoảng 34-35 km, chiều rộng 8-12m được rải nhựa khá tốt, thuận lợi cho các loại xe đi lại. Đường quốc lộ14B từ Hoà Cầm đi Tuý Loan lên Ái Nghĩa. Ngoài ra, còn có các đường cấp I liên huyện rải nhựa bảo đảm sự giao lưu với các vùng lân cận như tỉnh lộ ĐT 601, 602, 603, 604, 605 và các đường nội thành Đà Nẵng. 9Đường sắt: Đường sắt chạy song song với quốc lộ 1A, có các ga: Kim Liên, Đà Nẵng và Lệ Trạch thường xuyên nhận hành khách và vận tải hàng hóa từ Bắc vào Nam. Đường thủy: Đường thủy phát triển rất mạnh, có 2 cảng biển: Ti ên Sa và Sông Hàn. Các tàu biển cỡ lớn có thể cập bến giao lưu hàng hóa trong nước và ra nước ngoài. Các sông lớn là các sông Hàn, Vĩnh Điện, Túy Loan, Cầu Đỏ, Cuđê có chiều rộng từ 50-500m, chiều sâu từ 3-6m, thuận lợi cho các loại thuyền bè cỡ lớn có thể đi lại dễ dàng. Đường hàng không: Sân bay quốc tế Đà Nẵng hàng ngày vận tải hành khách và hàng hóa đi các nơi trong nước và ra nước ngoài. Các loại máy bay dân dụng và quân sự lên xuống rất thuận tiện. 10 3 CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN KHU VỰC NGHIÊN CỨU Các phân v
Luận văn liên quan