Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH Tiến Nam Khang

Sau gần 2 tháng thực tập Nhận thức tại Công ty TNHH Tiến Nam Khang, tôi đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu và học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm bổ ích liên quan đến chuyên ngành Kế toán của mình. Với những kinh nghiệm thực tế và những công việc đƣợc giao tôi đã hoàn thành bài báo cáo này dựa trên những thông tin có đƣợc từ tài liệu của Công ty, từ Internet, Qua kỳ thực tập nhận thức này tôi đặt ra những mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Làm quen và tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế.  Mục tiêu 2: Nắm bắt và tìm hiểu sơ lƣợc chế độ kế toán áp dụng của công ty thông qua việc áp dụng nhƣ thế nào Quyết định 48 2 6 QĐ-BTC.  Mục tiêu 3: Vận dụng một số kiến thức đã học tại trƣờng vào thực tế.  Mục tiêu 4: Nâng cao kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc trong văn phòng để trau dồi kiến thức và bổ sung kinh nghiệm thực tế cho bản thân.

pdf54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3493 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập nhận thức tại công ty TNHH Tiến Nam Khang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: CÔNG TY TNHH TIẾN NAM KHANG Thời gian thực tập: 07/01/2013 đến 01/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Trần Tấn An Sinh viên thực hiện: Mai Nhật Tân MSSV: 101541 Lớp: KT1011 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: CÔNG TY TNHH TIẾN NAM KHANG Thời gian thực tập: 07/01/2013 đến 01/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Trần Tấn An Sinh viên thực hiện: Mai Nhật Tân MSSV: 101541 Lớp: KT1011 --------------------------------------------------------------- Ngày nộp báo cáo : 05/03/2013 Ngƣời nhận báo cáo TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 iii TRÍCH YẾU Tại Công ty TNHH Tiến Nam Khang, trong kỳ thực tập nhận thức với 8 tuần (từ ngày 07/01/2013 đến ngày 01/03/2013) của ngành Kế toán, tôi đã có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế, đƣợc tiếp cận môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp. Qua đó, tôi học đƣợc cách quan sát, nắm bắt và hiểu rõ hơn về nhiều khía cạnh liên quan đến chuyên ngành Kế toán của mình nhƣ cách ghi chép, sắp xếp, lƣu chuyển chứng từ và định khoản các nghiệp vụ. Bên cạnh những thuận lợi, tôi cũng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc. Vì chƣa có kinh nghiệm và thiếu một số kỹ năng nên đôi lúc tôi còn bỡ ngỡ khi mới bắt đầu thực hiện các công việc đƣợc giao. Tuy nhiên tất cả những thiếu sót đó đều là những kinh nghiệm quý báu để cho tôi tích lũy, rèn luyện, trau dồi và rút kinh nghiệm cho bản thân sau này. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 iv MỤC LỤC TRÍCH YẾU ....................................................................................................................... iii MỤC LỤC ........................................................................................................................... iv LỜI CÁM ƠN ...................................................................................................................... vi DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH........................................................................... vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................... viii NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................. 1 A. GIỚI THIỆU CÔNG TY .................................................................................................. 2 1. Khái quát chung về công ty ................................................................................ 2 2. Giới thiệu sơ lƣợc doanh nghiệp ......................................................................... 2 3. Quy mô công ty .................................................................................................. 3 4. Lĩnh vực kinh doanh ........................................................................................... 3 5. Tầm nhìn ............................................................................................................ 3 6. Giới thiệu về tổ chức trong công ty .................................................................... 3 6.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty ............................................................................ 3 6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: .......................................................................................... 4 7. Tổ chức bộ máy quản lí ..................................................................................... 5 7.1. Cơ cấu tổ chức công ty ............................................................................................ 5 7.2. Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................................... 5 8. Tổ chức bộ máy kế toán ..................................................................................... 7 8.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận kế toán ............................................................................... 7 8.2.Chức năng, nhiệm vụ nhân viên phòng kế toán. ....................................................... 7 9. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty ..................................................................... 9 9.1. Tổ chức công tác kế toán ......................................................................................... 9 9.2. Hình thức kế toán sử dụng trong Công ty ................................................................ 9 B. NỘI DUNG THỰC TẬP................................................................................................ 11 1. Sắp xếp hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi; kiểm tra tính liên tục của các phiếu trên. .......................................................................................... 11 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 v 2. Kiểm tra bộ chứng từ XNK. ............................................................................. 12 3. Nhập thông tin, số liệu và định khoản các nghiệp vụ mua vào trên phần mềm excel. .................................................................................................................... 12 4. Nhập thông tin, số liệu và định khoản các nghiệp vụ bán ra trên phần mềm excel. .................................................................................................................... 14 5. Sắp xếp, đối chiếu, ghi chép các hóa đơn VAT đầu vào và định khoản trên phần mềm Excel ................................................................................................... 15 6. Sử dụng máy photocopy ................................................................................... 16 Nhập liệu danh bạ khách hàng vào phần mềm Excel ........................................... 17 8. Sắp xếp bộ chứng từ kê khai thuế ..................................................................... 18 9. Công việc tự tìm hiểu ....................................................................................... 18 C. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ........................................................................................ 22 I. Thuận lợi và khó khăn .................................................................................................................. 22 1. Thuận lợi .......................................................................................................... 22 2.Khó khăn ........................................................................................................... 22 II. Đánh giá về bản thân ................................................................................................................... 23 III. Hƣớng phấn đấu ......................................................................................................................... 23 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 24 PHỤ LỤC............................................................................................................................ 25 I. MẪU CHỨNG TỪ ....................................................................................................................... 25 1. Bộ chứng từ XNK: ........................................................................................... 25 2. Các chứng từ khác ............................................................................................ 36 II. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................... 43 NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................... 44 NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY THỰC TẬP ........................................... 44 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................................ 45 THÔNG TIN LIÊN HỆ ...................................................................................................... 46 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 vi LỜI CÁM ƠN Ngoài việc học lý thuyết tại trƣờng, đợt thực tập nhận thức này đã giúp tôi có những hiểu biết sâu rộng hơn, thực tế hơn về các khía cạnh của ngành kế toán, đặc biệt là về cách làm việc và tiếp xúc với các loại chứng từ dành cho kế toán. Sau đợt thực tập nhận thức tôi đã tích lũy cho mình những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu. Tôi xin chân thành cảm ơn đến: Trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo môi trƣờng để tôi vừa đƣợc học lý thuyết vừa đƣợc thực hành, áp dụng ngay vào thực tế. Thầy Phùng Thế Vinh đã quan tâm, tận tình hƣớng dẫn, nhắc nhở cũng nhƣ truyền đạt cho tôi một số kinh nghiệm. Từ đó, tôi có thể hiểu và thực hiện công việc thực tập một cách tốt hơn. Cô Bùi Phƣơng Uyên đã nhiệt tình hƣớng dẫn và đƣa ra những lời khuyên, nhận xét, giúp tôi hoàn thành bài báo cáo một cách đầy đủ và hoàn thiện nhất. Anh Trần Tấn An - nhân viên kế toán công ty TNHH TIẾN NAM KHANG đã tận tình giúp đỡ và cung cấp cho tôi những thông tin rất hữu ích của công ty. Ngoài ra tôi xin cảm ơn các anh chị khác trong công ty đã thân thiện và giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đợt thực tập này. Xin trân trọng cảm ơn! TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1:Sơ đồ bộ máy công ty .................................................................................................... 5 Hình 2: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán ......................................................................................... 7 Hình 3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung ................................................ 10 Hình 4: Định khoản bộ chứng từ XNK trên phần mềm Excel ................................................. 13 Hình 5: Định khoản các nghiệp vụ bán ra trên phần mềm Excel ............................................ 14 Hình 6: Định khoản các HĐ VAT đầu vào trên phần mềm Excel ........................................... 15 Hình 7: anh bạ Khách hàng ................................................................................................... 17 Hình 8: Tờ khai hải quan ......................................................................................................... 25 Hình 9: Phụ lục tờ khai hải quan .............................................................................................. 26 Hình 1 : Hợp đồng .................................................................................................................. 27 Hình 12: Giấy chứng nhận xuất xứ .......................................................................................... 28 Hình 13: Giấy chứng nhận hàng hóa ....................................................................................... 29 Hình 14: Phiếu đóng gói .......................................................................................................... 30 Hình 15: Hóa đơn ..................................................................................................................... 31 Hình 16: Vận đơn ..................................................................................................................... 32 Hình 17: Bảo hiểm ................................................................................................................... 33 Hình 18: Tờ Draft ngân hàng ................................................................................................... 34 Hình 19: Giấy nộp tiền NSNN ................................................................................................. 35 Hình 2 : VAT đầu vào ............................................................................................................. 36 Hình 21: VAT đầu ra ............................................................................................................... 37 Hình 22: Phiếu thu ................................................................................................................... 38 Hình 23: Phiếu chi ................................................................................................................... 39 Hình 24: Phiếu xuất kho .......................................................................................................... 40 Hình 25: Phiễu xuất chuyển kho .............................................................................................. 41 Hình 26: iên bản đối chiếu công nợ ...................................................................................... 42 ảng 1: So sánh QĐ 48 2 6 QĐ- TC và QĐ 15 2 6 QĐ-BTC.........................................19 TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GPKD Giấy phép kinh doanh GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hóa đơn MST Mã số thuế NSNN Ngân sách nhà nƣớc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn PC Phiếu chi PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho XNK Xuất nhập khẩu TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 1 NHẬP ĐỀ Sau gần 2 tháng thực tập Nhận thức tại Công ty TNHH Tiến Nam Khang, tôi đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu và học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm bổ ích liên quan đến chuyên ngành Kế toán của mình. Với những kinh nghiệm thực tế và những công việc đƣợc giao tôi đã hoàn thành bài báo cáo này dựa trên những thông tin có đƣợc từ tài liệu của Công ty, từ Internet,… Qua kỳ thực tập nhận thức này tôi đặt ra những mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Làm quen và tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế.  Mục tiêu 2: Nắm bắt và tìm hiểu sơ lƣợc chế độ kế toán áp dụng của công ty thông qua việc áp dụng nhƣ thế nào Quyết định 48 2 6 QĐ-BTC.  Mục tiêu 3: Vận dụng một số kiến thức đã học tại trƣờng vào thực tế.  Mục tiêu 4: Nâng cao kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc trong văn phòng để trau dồi kiến thức và bổ sung kinh nghiệm thực tế cho bản thân. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 2 A. GIỚI THIỆU CÔNG TY 1. Khái quát chung về công ty Tên cơ quan: Công ty TNHH Tiến Nam Khang Số GPKD: 0305086040 Ngày cấp GPKD : 18/07/2007 Mã số thuế: 0305086040 Ngày cấp MST: 26/07/2007 Ngày bắt đầu hoạt động: 01/08/2007 Ngƣời đại diện Pháp luật : Trần Tấn Tiến Trụ sở: 2 4 àu Cát, Phƣờng 11, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 35 002 845 – (08) 62 791 748 Website: Ngành nghề hoạt động: Mua bán phụ tùng, thiết bị thang máy, thiết bị - dụng cụ - hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát,…) dùng cho thang máy, sắt thép, inox, ống thép, kim loại màu. 2. Giới thiệu sơ lƣợc doanh nghiệp Công ty còn khá non trẻ mới thành lập ngày 18 tháng 7 năm 2 7. Là một trong số ít các công ty chuyên về cung cấp phụ tùng thiết bị ngành thang máy trong thành phố. Ngƣời đại diện theo pháp luật trƣớc năm 2 9 là ông Lê Tấn Ly. Sau đó thay đổi lại là ông Trần Tấn Tiến. Và địa chỉ trụ sở chính cũng thay đổi từ 196 Nguyễn Bá Tòng, Phƣờng 11, Quận Tân Bình về 2 4 àu Cát, Phƣờng 11, Quận Tân Bình. Ngoài trụ sở chính để đặt văn phòng, công ty còn thuê hai kho chứa hàng trong địa bàn Quận Tân Bình. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 3 3. Quy mô công ty Công ty có vốn điều lệ là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Năm 2 9 vốn điều lệ là: 2.7 . đồng. 4. Lĩnh vực kinh doanh Các mặt hàng mà công ty hiện đang bán là: Ray T78/B, T89/B, T114/B, TK5A. Cáp tải. Cáp điện Thổ Nhĩ Kỳ 12 ruột, 24 ruột, 36 ruột. Quạt, Governor, Doorlock, Đối trọng … Tủ điện, Guốc trƣợt , Phụ kiện cửa. Đầu cửa Co800, 700, 900, 1000. Và các phụ tùng thiết bị khác của ngành thang máy. 5. Tầm nhìn Ngay từ khi thành lập CÔNG TY TNHH Tiến Nam Khang không ngừng vƣơn lên hoàn thiện về mặt tổ chức, chất lƣợng dịch vụ và hàng hoá. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có trình độ học vấn và chuyên môn cao, đƣợc đào tạo chu đáo bài bản công ty cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh nhất. Đƣợc sự ủng hộ nhiệt tình của các công ty đối tác, các hãng cung cấp cũng nhƣ sự hợp tác của tất cả công ty sản xuất thang máy tại Việt Nam, hiện nay Công Ty TNHH Tiến nam Khang không ngừng nâng cao cách phục vụ khách hàng để trở thành khách hàng thân thiết cho tất cả các công ty sản xuất thang máy tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp phụ kiện thang máy. 6. Giới thiệu về tổ chức trong công ty 6.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Công ty TNHH Tiến Nam Khang là nhà phân phối hàng đầu các thiết bị phụ tùng thang máy tại Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị linh TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 4 kiện thang máy. Tiêu chí hàng đầu trong kinh doanh là cung cấp sản phẩm tốt nhất với chất lƣợng và dịch vụ hoàn hảo nhất. Với mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển cho ngành thang máy trong nƣớc, công ty TNHH Tiến Nam Khang đã và đang nỗ lực để giới thiệu với các doanh nghiệp trong nƣớc những sản phẩm và công nghệ mới với các sản phẩm:  Máy kéo không phòng máy  Máy kéo có phòng máy  Bộ truyền cửa car  Bộ truyền cửa tầng  Bộ khống chế tốc độ (Governor)  Ty cáp  Thank hồng ngoại (Photocell)  Door Lock  Su trượt cửa  Nút nhấn  Su cabin, đối trọng  Cáp điều khiển(dây cordon)  Cáp tải (Korea)  Ray dẫn hướng cabin, đối trọng  Phụ kiện đầu cửa car, tầng  Thắng cơ (safety gear) 6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Công ty tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh và quản lý tài chính nhƣ sau:  Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu ngành nghề đã cam kết với nhà nƣớc.  Kinh doanh những ngành nghề phù hợp, mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu thị trƣờng, kinh doanh những ngành nghề khác nếu đƣợc cơ quan Nhà Nƣớc cho phép bổ sung.  Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, vật tƣ, đơn giá tiền lƣơng trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức giá của nhà nƣớc.  Thực hiện các nghĩa vụ đối với ngƣời lao động theo đúng luật lao động và các văn bản pháp lý hƣớng dẫn thi hành luật lao động. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 5 7. Tổ chức bộ máy quản lí 7.1. Cơ cấu tổ chức công ty H nh 1:Sơ đồ bộ máy công ty 7.2. Chức năng và nhiệm vụ  Ban lãnh đạo: gồm Giám đốc, Phó giám đốc. - Là những ngƣời có nhiệm vụ điều hàng, giám sát toàn bộ các hoạt động của công ty. - Chịu trách nhiệm chính về các kế hoạch và tài chính của công ty. - Trực tiếp chỉ đạo các phòng ban thực hiện công việc.  Bộ phận kinh doanh: - Là phòng chuyên nghiên cứu, đề xuất, giúp việc cho ban lãnh đạo hoạch định chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ. - Tổ chức ký kết và thực hiện triển khai hợp đồng. Tổ chức toàn bộ công việc bán hàng, quản lý và thu thập thông tin từ khách hàng. TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KT1011 6 - Theo dõi tình hình biến động của thị trƣờng về cung cầu, giá cả, các yếu tố ảnh hƣởng đén thị trƣờng để từ đó phân tích các nguyên nhân, đề ra phƣơng án kinh doanh thích hợp.  Bộ phận kế toán: - Triển khai và thực hiện công tác kế toán của công ty theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành các pháp lệnh về kế toán, về thống kê, chế độ, thể lệ của nhà nƣớc. - Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động tài chính, báo cáo thống kê. - Có trách nhiệm lƣu trữ hồ sơ, chứng từ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của nhà nƣớc và quy định của công ty. - Quyết toán kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm. Có trách nhiệm theo dõi công nợ rõ ràng, quản lý tiền tệ, thanh toán quốc tế theo nguyên tắc tài chính, thanh toán tiền lƣơng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ nhân viên toàn công ty. - Cung cấp thông tin tài chính kịp thời cho an Giám đốc, đề ra quyết định quản lý. Lập báo cáo kế toán và phân tích yêu cầu của an Giám đốc nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, phối hợp với các phòng ban trong công tác quản lý,
Luận văn liên quan