Báo cáo thực tập nhận thức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Bước sang năm 2013 hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung và Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành nói riêng sẽ gặp không ít khó khăn thách thức trước sự suy thoái kinh tế toàn cầu.Để tiếp tục xây dựng đơn vị phát triển bền vững, ổn định; Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành xác định mịc tiêu tổng quát như sau: “Năm 2013 Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục những mặt chưa được trong năm 2012; Giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn. Thực hiện tích cực các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và duy trì ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối an toàn và khả năng sinh lời. Đáp ứng vốn cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo chủ trương “Tam Nông” của Đảng và Chính phủ; Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa, đủ lực cạnh tranh và hội nhập; Nâng cao năng lực Tài chính và phát triển giá trị thương hiệu NHNNo&PTNT Việt Nam”.

pdf23 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2021 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tháng 03/2013 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức i KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Tên đề án: BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Sinh viên thực hiện: PHẠM HOÀNG LAN Mã số sinh viên: 104565 Lớp: TC101 Giảng viên hướng dẫn: cô NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH Ngày nộp báo cáo: 06/03/2013 Tháng 3/2013 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức iv TRÍCH YẾU Với mục tiêu tiếp cận môi trƣờng làm việc năng động thực tế tại các doanh nghiệp, cơ quan để nắm đƣợc những kinh nghiệm cần thiết nhất cho một sinh viên mới ra trƣờng, trong đợt thực tập nhận thức do trƣờng Đại học Hoa Sen tổ chức, tôi đã chọn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành để thực tập với mục đích khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên bƣớc chân vào môi trƣờng làm việc trong tƣơng lai, hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một ngân hàng và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Ngoài trực tiếp làm việc tại công ty, tôi còn đƣợc mở rộng thêm mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và vận dụng các kiến thức đã học từ những bộ môn nhƣ: tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ,… thông qua các công việc tại phòng tín dụng của ngân hàng. Sự hƣớng dẫn nhiệt tình cùng việc chỉ bảo những kinh nghiệm của các thành viên tại ngân hàng đã giúp tôi tích lũy cho mình thêm những kiến thức mới, phục vụ tốt cho việc học tập hiện tại và công việc của tôi sau này. Thật sự đợt thực tập nhận thức này rất có ích cho sinh viên chúng tôi. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức v LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn trƣờng đại học Hoa Sen – nơi đã cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích và đã tạo điều kiện cho tôi tham gia vào đợt thực tập nhận thức này nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp tƣơng lai. Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Phƣơng Quỳnh – cô phụ trách thực tập của tôi đã hƣớng dẫn một cách tận tình để hoàn thành bài báo cáo này. Tôi chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các cô chú, anh chị trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, đặc biệt là các chú, các anh trong Phòng Kế hoạch – Kinh doanh đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo, tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành tốt đợt thực tập nhận thức cũng nhƣ đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công việc cũng nhƣ cuộc sống. Xin chân thành cám ơn! Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức vi MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ............................................................................................ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP ............................................................ ii TRÍCH YẾU .......................................................................................................................................... iv LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................................................ iv MỤC LỤC ............................................................................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH ............................................................................................ viii DẪN NHẬP ........................................................................................................................................ viii GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................... 1 1 Giới thiệu cơ quan thực tập ............................................................................................................. 1 1.1 Tên Ngân hàng ........................................................................................................................ 1 1.2 Địa chỉ ..................................................................................................................................... 1 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển .............................................................................................. 1 2 Phƣơng hƣớng hoạt động của ngân hàng năm 2013 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành ......................................................................................................... 2 2.1 Phƣơng hƣớng tổng quát ......................................................................................................... 2 2.2 Phƣơng hƣớng cụ thể .............................................................................................................. 2 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ............................................................ 3 3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành ............................................................................................................. 3 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ................................................................................. 4 3.2.1 Giám đốc ......................................................................................................................... 4 3.2.2 Phó Giám đốc: ................................................................................................................. 5 3.2.3 Phòng Hành chính – nhân sự: ......................................................................................... 6 3.2.4 Phòng kế hoạch – kinh doanh ......................................................................................... 7 3.2.5 Phòng kế toán – ngân quỹ ............................................................................................... 7 3.2.6 Phòng giao dịch Nha Mân ............................................................................................... 7 CÔNG VIỆC THỰC TẬP ...................................................................................................................... 8 1. MỤC TIÊU THỰC TẬP ................................................................................................................. 8 2. CÔNG VIỆC THỰC TẬP .............................................................................................................. 8 2.1 Công việc của cán bộ tín dụng ................................................................................................ 8 2.2 Công việc đã làm .................................................................................................................... 8 2.3 Bộ hồ sơ vay vốn .................................................................................................................... 9 2.4 Quy trình cho vay .................................................................................................................... 9 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN ......................................................................................... 11 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức vii 1 Nhận xét ........................................................................................................................................ 11 2 Thuận lợi và khó khăn .................................................................................................................. 11 3 Đánh giá ........................................................................................................................................ 12 KẾT LUẬN ........................................................................................................................................... 13 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức viii DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH ẢNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành ............... 3 Hình 2: Quy trình cho vay .................................................................................................................... 10 Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức ix DẪN NHẬP Thời gian thực tập: Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 011/03/2013 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Khi đi vào đợt thực tập nhận thức, tôi đã xác định cho mình các mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Làm quen với môi trƣờng làm việc thực tế tại ngân hàng và nắm đƣợc các hoạt động chức năng của Ngân hàng  Mục tiêu 2: Vận dụng những kỹ năng đã đƣợc học vào thực tế và từ đó nắm rõ tuần tự hoạt động diễn ra trong một công việc cụ thể.  Mục tiêu 3: Rèn luyện kĩ năng, tác phong làm việc, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Với chuyên ngành của mình là Tài chính – Ngân hàng, tôi đã xin vào thực tập tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh của Agribank huyện Châu Thành với vai trò một nhân viên tín dụng. Qua đợt thực tập nhận thức này, tôi đã hoàn thành đƣợc phần nào các mục tiêu đề ra. Tuy chƣa hoàn thiện lắm nhƣng cũng giúp tôi nhận thức đƣợc công việc của một nhân viên tín dụng ngân hàng và có đƣợc những kinh nghiệm trong giao tiếp, ứng xử và tác phong làm việc trong tập thể. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 1 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 1 Giới thiệu cơ quan thực tập 1.1 Tên Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. 1.2 Địa chỉ  191, quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  Điện thoại: 0673.840622 (0673.840623) 1.3 Lịch sử hình thành và phát triển Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đã qua vài lần đổi tên. Theo sự biến đổi của nền kinh tế, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng và những yêu cầu cần thiết trong lĩnh vực này thì tháng 8 năm 1988, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh huyện Châu Thành đổi tên thành Ngân hàng phát triển nông thôn và hoạt động kinh doanh đa năng hơn. Tháng 10 năm 1990 lại đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp huyện Châu Thành. Trong quá trình hoà nhập vào cơ chế mới, hoạt động của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên mà Ngân hàng Nông nghiệp huyện Châu Thành ngày càng khẳng định đựơc vị trí của mình trong quá trình đƣa nền kinh tế huyện nhà ngày một phát triển đi lên. Ngày nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành đã thật sự trở thành ngƣời bạn đáng tin cậy của các doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tƣ nhân, cá thể sản xuất kinh doanh và nông dân trên địa bàn huyện. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 2 2 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2013 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành 2.1 Phƣơng hƣớng tổng quát Bƣớc sang năm 2013 hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung và Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành nói riêng sẽ gặp không ít khó khăn thách thức trƣớc sự suy thoái kinh tế toàn cầu.Để tiếp tục xây dựng đơn vị phát triển bền vững, ổn định; Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành xác định mịc tiêu tổng quát nhƣ sau: “Năm 2013 Chi nhánh NHNNo&PTNT huyện Châu Thành tiếp tục phát huy thành tích đạt đƣợc, khắc phục những mặt chƣa đƣợc trong năm 2012; Giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trƣờng tài chính, tiền tệ ở nông thôn. Thực hiện tích cực các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nƣớc góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy tăng trƣởng bền vững và duy trì ở mức hợp lý, đảm bảo cân đối an toàn và khả năng sinh lời. Đáp ứng vốn cho yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo chủ trƣơng “Tam Nông” của Đảng và Chính phủ; Tập trung đầu tƣ đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa, đủ lực cạnh tranh và hội nhập; Nâng cao năng lực Tài chính và phát triển giá trị thƣơng hiệu NHNNo&PTNT Việt Nam”. 2.2 Phƣơng hƣớng cụ thể  Nguồn vốn huy động (nội và ngại tệ):tăng trƣởng 22% so năm 2012  Tổng dƣ nợ cho vay nền kinh tế: tăng trƣởng 14% so với năm 2012. Trong đó dƣ nợ thông thƣờng ( không tính UTĐT) tăng trƣởng 14% trên dƣ nợ cho vay thông thƣờng.  Nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) dƣới 3% trên tổng dƣ nợ.  Tỷ lệ thu ngoài tín dụng: Tăng hơn 20% so năm 2012.  Thu nhập: đảm bảo quyền lợi ngƣời lao động không thấp hơn năm 2012. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 3 3 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành Hình 1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG GIAO DỊCH NHA MÂN Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 4 3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 3.2.1 Giám đốc Giám đốc phụ trách chung về hoạt động của Ngân hàng, thƣờng xuyên chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các công việc của Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm cuối cùng về các quyết định giải quyết công việc của Phó giám đốc trong phạm vi công việc đƣợc phân công ủy quyền. Tại các cuộc họp của Ban giám đốc, Giám đốc thông tin cho các thành phần dự họp về chủ trƣơng, chính sách và quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc, các ngành có liên quan đến hoạt động inh doanh của Ngân hàng. Ngoài những lĩnh vực Giám đốc đã phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc, các Trƣởng phòng chuyên môn nghiệp vụ, với cƣơng vị phụ trách chung, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giải quyết một số công việc nhƣ sau:  Các lĩnh vực hoạt động mà Giám đốc trực tiếp phụ trách.  Những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ đã đƣợc Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo giải quyết nhƣng còn có những ý kiến khác nhau.  Quyết đinh hoặc thông qua nội dung việc triển khai thử nghiêm các sản phẩm dịch vụ mới.  Những vấn đề phát sinh vƣợt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc.  Theo yêu cầu điều hành thấy cần thiết phải trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Giám đốc. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 5 3.2.2 Phó Giám đốc: Là ngƣời giúp Giám đốc điều hành hoạt động Ngân hàng, trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực nghiệp vụ hoaặc một số phòng chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi và chỉ đạo hoạt động các ngành chuyên môn (có văn bản riêng) và thực hiện giải quyết công việc đột xuất khác do Giám đốc giao. Khi giải quyết công việc đƣợc phân công, Phó Giám đốc nhân danh Giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc, trƣớc pháp luật về kết quả công việc trong phạm vi đƣợc phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chung theo quy chế, quy định và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực đƣợc phân công. Đối với những vấn đề vƣớng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách mà chƣa có pháp luật, Ngân hàng Nhà nƣớc và Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam quy định thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc trƣớc khi giải quyết. Tổ chức triển khai thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ mới sau khi đƣợc Giám đốc chấp thuận. Phó Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn đó. Thƣờng xuyên thông tin kịp thời cho Giám đốc và các phòng do mình phụ trách về những chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và của Ngân hàng nông nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Phó Giám đốc hàng tháng duyệt chƣơng trình công tác của trƣởng phong chuyên môn nghiệp vụ do mình trực tiếp phụ trách và ít nhất một tháng một lần có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chƣơng trình công tác đó Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 6 3.2.3 Phòng Hành chính – nhân sự:  Đề xuất, hoàn thiện và lƣu giữ hồ sơ theo đúng qui định của Nhà nƣớc, của Ngân hàng trong việc bổ nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật cán bộ viên chức trong đơn vị.  Thực hiện công tác thi đua khen thƣởng của chi nhánh.  Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác Hành chánh, văn thƣ, lễ tân, phƣơng tiện giao thông, bảo vệ, y tế.  Thực hiên công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa mua sắm tài sản, quản lý nhà ở tập thể, nhà khách, nhà nghỉ của đơn vị.  Giúp Ban Giám đốc hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức, thi đua khen thƣởng, phát triển mạng lƣới và thực hiện chính sách cho ngƣời lao động trong đơn vị.  Thực hiên các loại báo cáo theo chế độ.  Thực hiện công việc chi lƣơng cho Cán bộ viên chức trong đơn vị.  Tổ chức, phân công, theo dõi bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo về tài sản Nhà nƣớc trong đơn vị.  Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.  Thực hiện công tác xét nâng lƣơng, xét thi đua, khen thƣởng, xét hợp đồng lao động trong chi nhánh.  Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần và thăm hỏi đau, hiếu, hỷ Cán bộ viên chức.  Tổ chức quản lý lao động, quản lý việc thực hiện các nội quy, qui định của cơ quan.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao. Đại học Hoa Sen Khoa kinh tế Thƣơng mại Báo cáo Thực tập nhận thức 7 3.2.4 Phòng kế hoạch – kinh doanh  Tổ chức, thực hiện theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.  Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn của đơn vị.  Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm.  Tổ chức phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ƣu đãi đối với từng khách hàng. Thƣờng xuyên phân loại dƣ nợ, phân tích nợ quá hạnh để tùy
Luận văn liên quan