Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH chứng khoán ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) VN

Thị trường tài chính là bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Trong đó thị trường chứng khoán là một phần cấu thành nên thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán cũng là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, là nơi trao đổi mua bán các loại chứng khoán dài hạn như:cổ phiếu, trái phiếu. Thị trường chứng khoán Việt Nam mới ra đời 8 năm nhưng đã có bước phát triển mạnh mẽ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trong sự thành công đó, có một phần không nhỏ là sự đóng ghóp của các công ty chứng khoán. Một trong số công ty chứng khoán đó là Công ty TNHH Chứng khoán NHNN&PTNT VN, là một trong số các công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.Qua nhiều năm phát triển đến nay Công ty đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam.

doc21 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH chứng khoán ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) VN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ThÞ tr­êng tµi chÝnh lµ bé phËn quan träng bËc nhÊt trong hÖ thèng tµi chÝnh, chi phèi toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. ThÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn gãp phÇn thóc ®Èy m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mét quèc gia. Trong ®ã thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét phÇn cÊu thµnh nªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. ThÞ tr­êng chøng kho¸n còng lµ kªnh huy ®éng vèn dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ, lµ n¬i trao ®æi mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n dµi h¹n nh­:cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi 8 n¨m nh­ng ®· cã b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ gãp phÇn quan träng vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Trong sù thµnh c«ng ®ã, cã mét phÇn kh«ng nhá lµ sù ®ãng ghãp cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Mét trong sè c«ng ty chøng kho¸n ®ã lµ C«ng ty TNHH Chøng kho¸n NHNN&PTNT VN, lµ mét trong sè c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam.Qua nhiÒu n¨m ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty chøng kho¸n hµng ®Çu cña ViÖt Nam. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, d­íi sù gióp ®ì cña c¸c anh, chÞ trong phßng M«i giíi vµ dÞch vô vµ cña thÇy gi¸o §µm V¨n HuÖ em xin ®­îc b¸o c¸o vÒ thµnh qu¶ b­íc ®Çu mµ em ®· thu ®­îc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn I. Giíi thiÖu chung 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp 1.1Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp - Tªn doanh nghiÖp :C«ng ty TNHH Chøng kho¸n NHNO & PTNT VN Agribank Securities Co.,Ltd (Agriseco) - §Þa chØ :Toµ C3, Ph­¬ng LiÖt, Thanh Xu©n, Hµ Néi 1.2. Sù thµnh lËp cña c«ng ty vµ c¸c mèc quan träng : QuyÕt ®Þnh sè 172/1999/Q§ - TTg cña thñ t­íng chÝnh phñ vµ th«ng t­ 04/1999/TT-NHNO ngµy 01/11/1999 vÒ viÖc cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n cña NHNO&PTNT VN. Theo c¸c v¨n b¶n nµy, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chØ ®­îc thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n ®éc lËp d­íi d¹ng c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. XÐt vÒ ®iÒu kiÖn th× NHNO&PTNT VN ®· héi tô ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. V× vËy, ngµy16/12/1999 Tæng gi¸m ®èc NHNO&PTNT VN ®· ký quyÕt ®Þnh sè 969/Q§-NHNO vÒ viÖc thµnh lËp ban trï bÞ thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n ®Ó chuÈn bÞ c¸c thñ tôc ph¸p lý vµ ®iÒu kiÖn vÒ nh©n sù,c¬ së vËt chÊt kü thuËt ch sù ra ®êi cña c«ng ty.Sau mét thêi gian ho¹t ®éng,ban trï bÞ thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n ®· hoµn thµnh ®Ò ¸n thµnh lËp vµ dù th¶o ®iÒu lÖ cho c«ng ty AGRISECO ®­îc Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam phª duyÖt,chÊp nhËn cho NHNO&PTNT VN thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n, ®µo t¹o nghiÖp vô cho ®éi ngò nh©n sù chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n,hoµn thµnh hå s¬ xin Uû ban Chøng Kho¸n Nhµ n­íc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. Víi sù chuÈn bÞ tÝch cùc, ngµy 20/12/2000 Héi ®ång qu¶n trÞ NHNO&PTNT VN cã quyÕt ®Þnh sè 269/QD-H§QT thµnh lËp c«ng ty TNHH chøng kho¸n NHNO& PTNT VN. C«ng ty chøng kho¸n NHNO&PTNT VN lµ c«ng ty trùc thuéc, h¹ch to¸n ®éc lËp cña NHNO& PTNT VN; thµnh viªn cña Trung t©m giao dÞch cña Uû ban chøng Nhµ n­íc ViÖt Nam; cã tªn tiÕng anh ®Çy ®ñ lµ Agribank Sercurities Company Ltd,viÕt t¾t lµ AGRISECO. C«ng ty cã giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 08/GPH§KD do Uû ban Cøng kho¸n Nhµ n­íc cÊp ngµy 04/05/2001, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0104000024 do së KÕ ho¹ch §Çu t­ Hµ néi cÊp ngµy 04/05/2001. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 700 tû ®ång vµ lµ c«ng ty chøng kho¸n cã vèn lín thø ba ViÖt Nam. 1.3 Quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp : C«ng ty chøng kho¸n Agriseco lµ doanh nghiÖp võa ®­îc nhµ n­íc xÕp h¹ng Doanh nghiÖp H¹ng hai. C«ng ty cã tiÒm lùc tµi chÝnh to lín do ®­îc sù hç trî tõ Ng©n hµng mÑ – AGRIBANK, cã tiÒm n¨ng thÞ tr­êng réng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i, ®éi ngò nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o cã hÖ thèng trong vµ ngoµi n­íc. Agriseco lµ c«ng ty chøng kho¸n duy nhÊt cã hÖ thèng ®¹i lý nhËn lÖnh t¹i kh¾p c¸c tØnh thµnh trªn c¶ n­íc. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña doanh nghiÖp: M«i giíi chøng kho¸n: Agriseco gióp kh¸ch hµng më vµ theo dâi tµi kho¶n chøng kho¸n, mua hoÆc b¸n chøng kho¸n. C«ng ty kÕt hîp víi NHNO&PTNT VN cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî kh¸ch hµng mua b¸n chøng kho¸n, cho vay cÇm cè, cho vay b¶o chøng, l­u gi÷ vµ b¶o qu¶n chøng kho¸n, thùc hiÖn c¸c quyÒn ®èi víi chøng kho¸n l­u ký. B¶o l·nh ph¸t hµnh vµ ®¹i lý ph¸t hµnh : Agriseco cung cÊp c¸c dÞch vô gióp cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n chøng kho¸n, thùc hiÖn viÖc ph©n phèi chøng kho¸n cho c«ng chóng ®Çu t­. 2.3 T­ vÊn : Agriseco thùc hiÖn t­ vÊn tµi chÝnh, hç trî c¸c tæ chøc kinh tÐ trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, t­ vÊn cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thñ tôc niªm yÕt t¹i Trung t©m giao dÞch ch­ng kho¸n, t­ vÊn chµo mua, b¸n chøng kho¸n. Tù doanh : Tù doanh lµ c«ng ty kinh doanh chøng kho¸n b»ng chÝnh nguån vèn cña m×nh víi môc ®Ých lµ thu lîi nhuËn cho chÝnh m×nh.§©y lµ nghiÖp vô rÊt phøc t¹p vµ khã kh¨n.Nã cã thÓ mang l¹i lîi nhuËn rÊt cao cho c«ng ty nh­ng nã còng cã thÓ mang l¹i kh«ng Ýt rñi ro. 3. Mét sè s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu vµ quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc quy tr×nh dÞch vô: 3.1 Mét sè s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu : - DÞch vô chÝnh : M«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, t­ vÊn - DÞch vô phô trî :cung cÊp tÝn dông, qu¶n lý thu thËp chøng kho¸n, giao dÞch tr¸i phiÕu theo hîp ®ång chuéc l¹i tr¸i phiÕu, ký göi ®Çu t­ tr¸i phiÕu sè l­îng nhá ®Ó tiÕt kiÖm thuÕ. 3.2 Quy tr×nh dÞch vô : 3.2.1 Quy tr×nh nghiÖp vô m«i giíi : (2) (1) (3) (4) (6) B­íc 1: Më tµi kho¶n giao dÞch: Tr­íc khi mua b¸n chøng kho¸n kh¸ch hµng ph¶i më mét tµi kho¶n giao dÞch t¹i c«ng ty theo mÉu. Tµi kho¶n giao dÞch gåm hai lo¹i: - Tµi kho¶n tiÒn mÆt: Lµ tµi kho¶n gièng nh­ tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, kh¸ch hµng sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n. - Tµi kho¶n ký quü hay b¶o chøng: Lo¹i tµi kho¶n nµy dïng ®Ó mua b¸n chøng kho¸n cã ký quü. Theo ®ã ®Ó mua b¸n chøng kho¸n kh¸ch hµng chØ cÇn ký quü mét tû lÖ % tiÒn trªn mçi chøng kho¸n muèn mua, sè cßn l¹i kh¸ch hµng cã thÓ vay cña c«ng ty theo tµi kho¶n b¶o chøng. Trong tr­êng hîp nµy kh¸ch hµng ph¶i chÞu l·i suÊt cao nh­ng l¹i cã thÓ mua ®­îc nhiÒu chøng kho¸n h¬n so víi sè tiÒn ký quü. B­íc 2: NhËn lÖnh cña kh¸ch hµng: Mçi lÇn giao dÞch kh¸ch hµng ph¶i ®iÒn vµo theo mÉu in s½n cña tõng c«ng ty, hoÆc cã thÓ th«ng qua ®iÖn tho¹i, m¸y fax, Internet... Kh¸ch hµng ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin vµo mÉu cña phiÕu mua b¸n chøng kho¸n nh­: Hä vµ tªn, sè tµi kho¶n, m· chøng kho¸n, sè l­îng, gi¸ c¶ ... C«ng viÖc nhËn lÖnh sÏ ®­îc c¸c nh©n viªn nhËn lÖnh kiÓm tra vµ nhËp vµo m¸y. B­íc 3: Thùc hiÖn lÖnh: Trªn c¬ së lÖnh ®Æt cña kh¸ch hµng c«ng ty sÏ kiÓm tra qua nhiÒu b­íc sau ®ã chuyÓn lÖnh tíi thÞ tr­êng phï hîp ®Ó thùc hiÖn. B­íc 4: X¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch: Sau khi thùc hiÖn xong lÖnh, c«ng ty chøng kho¸n göi cho kh¸ch hµng mét phiÕu x¸c nhËn ®· thi hµnh lÖnh.Trong tr­êng hîp lÖnh ®­îc khíp th× ngay lËp tøc hÖ thèng sÏ b¸o kÕt qu¶ cho nhµ ®Çu t­ th«ng qua ®iÖn tho¹i di ®éng nÕu kh¸ch hµng cã ®¨ng ký dÞch vô. B­íc 5: Thanh to¸n bï trõ giao dÞch: ViÖc thanh to¸n bï trõ trong giao dÞch chøng kho¸n sÏ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty chøng kho¸n t¹i ng©n hµng.§èi víi viÖc ®èi chiÕu bï trõ chøng kho¸n do trung t©m l­u ký chøng kho¸n thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng l­u ký chøng kho¸n. B­íc 6: Thanh to¸n vµ giao nhËn chøng kho¸n: §Õn ngµy thanh to¸n, c¸c c«ng ty chøng kho¸n sÏ giao tiÒn th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n vµ giao chøng kho¸n th«ng qua h×nh thøc chuyÓn kho¶n t¹i trung t©m l­u ký chøng kho¸n. Sau khi hoµn tÊt thñ tôc t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n, c«ng ty sÏ thanh to¸n tiÒn vµ chøng kho¸n cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng tµi kho¶n kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty. 3.2.2 Quy tr×nh nghiÖp vô Mua chøng kho¸n cã kú h¹n: a, Kh¸i niÖm: Mua chøng kho¸n cã kú h¹n (viÕt t¾t lµ REREPO) lµ mét nghiÖp vô kinh doanh cña c«ng ty, trong ®ã c«ng ty øng hoÆc tr¶ tr­íc mét kho¶n øng tr­íc: + Cho kh¸ch hµng ®Ó mua chøng kho¸n (bao gåm cæ phiÕu, chøng chØ quü ®Çu t­, tr¸i phiÕu vµ c¸c c«ng cô nî kh¸c, viÕt t¾t lµ CK) cña kh¸ch hµng, hoÆc: + Cho mét tæ chøc ph¸t hµnh ®Ó ®øng tªn mua CK cho kh¸ch hµng : Víi ®iÒu kiÖn, sau mét thêi gian (kú h¹n REREPO, viÕt t¾t KHR), c«ng ty sÏ thu håi l¹i kho¶n øng tr­íc vµ tr¶ l¹i quyÒn së h÷u CK cho kh¸ch hµng qua ®ã c«ng ty ®­îc h­ëng tõ kh¸ch hµng mét kho¶n phÝ (PhÝ REREPO, viÕt t¾t lµ PHR) tÝnh theo mét tû lÖ (l·i suÊt REREPO, viÕt t¾t lµ LSR) ®­îc tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång REREPO. b, C¸c b­íc thùc hiÖn REREPO: C¸n bé hoÆc bé phËn trùc tiÕp lµm REREPO, gäi t¾t lµ REP khi thùc hiÖn REREPO ph¶i tu©n thñ c¸c b­íc sau: B­íc 1: X¸c ®Þnh h¹n møc ®èi víi kho¶n øng tr­íc: Tr­íc khi x©y dùng hîp ®ång (®èi víi cæ phiÕu hoÆc chøng chØ quü ®Çu t­) REP ph¶i ®èi chiÕu, ®¶m b¶o tû lÖ ®Çu t­ cña c«ng ty ®èi víi tæ chøc ph¸t hµnh tu©n thñ quy ®Þnh hiÖn hµnh. B­íc 2:X¸c ®Þnh lo¹i h×nh REREPO: C¨n cø vµo kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng cña chøng kho¸n,yªu cÇu cña kh¸ch hµng, REP x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng lo¹i h×nh REREPO phï hîp ®Ó tiÕn hµnh. B­íc 3:X©y dùng Hîp ®ång: REP ph¶i ®µm ph¸n ®Ó tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng ®­a vµo hîp ®ång néi dung bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn víi chøng kho¸n ®­a vµo lµm REREPO, c¸c ®iÒu kiÖn cña kho¶n øng tr­íc vµ xö lý c¸c ph¸t sinh. B­íc 4: DuyÖt hîp ®ång: + REP lËp hå s¬ tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty/Chi nh¸nh qua bé phËn nguån vèn cña c«ng ty/chi nh¸nh. + Bé phËn nguån vèn cña c«ng ty /chi nh¸nh x¸c nhËn kh¶ n¨ng vèn tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty/chi nh¸nh duyÖt theo QuyÒn ph¸n quyÕt ®­îc quy ®Þnh. + NÕu t¹i chi nh¸nh kh«ng ®ñ vèn, Gi¸m ®èc chi nh¸nh tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty qua Bé phËn nguån vèn cña c«ng ty, Bé phËn nµy x¸c nhËn kh¶ n¨ng vèn tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty. B­íc 5: Ký vµ triÓn khai hîp ®ång: C¨n cø vµo hå s¬ ®­îc phª duyÖt: + REP tæ chøc ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng, thùc hiÖn c¸c néi dung trong hîp ®ång, theo dâi vµ xö lý ph¸t sinh. + Phßng kÕ to¸n - l­u ký chuyÓn tiÒn vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo quy ®Þnh. B­íc 6: Xö lý Hîp ®ång sau KHR: REP vµ c¸c bé phËn liªn quan b¸o c¸o, l­u tr÷ theo quy ®Þnh. 3.2.3 Quy tr×nh tù doanh: Giai ®o¹n 1: X©y dùng chiÕn l­îc: Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc chiÕn l­îc trong ho¹t ®éng tù doanh cña m×nh. §ã cã thÓ lµ chiÕn l­îc ®Çu t­ chñ ®éng, thô ®éng hoÆc ®Çu t­ vµo mét sè nghµnh nghÒ, lÜnh vùc cô thÓ nµo ®ã. Giai ®o¹n 2: Khai th¸c,t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­: Sau khi x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ®Çu t­ cña c«ng ty,bé phËn tù doanh sÏ triÓn khai t×m kiÕm c¸c nguån hµng ho¸, c¬ héi ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng theo môc tiªu ®· ®Þnh.Trong giai ®o¹n nµy, bé phËn tù doanh cã thÓ kÕt hîp víi bé phËn ph©n tÝch trong c«ng ty tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña c¸c kho¶n ®Çu t­. KÕt qu¶ cña giai ®o¹n nµy sÏ lµ nh÷ng kÕt luËn cô thÓ vÒ viÖc c«ng ty cã nªn ®Çu t­ hay kh«ng vµ nÕu ®Çu t­ th× víi sè l­îng, gi¸ c¶ lµ bao nhiªu th× hîp lý. Giai ®o¹n 3: Thùc hiÖm ®Çu t­: Sau khi ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¬ héi ®Çu t­, bé phËn tù doanh sÏ triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mua b¸n chøng kho¸n.C¬ chÕ giao dÞch sÏ tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c chuÈn mùc chung trong ngµnh. Giai ®o¹n 4: Qu¶n lý ®Çu t­ vµ thu håi vèn: Trong giai ®o¹n nµy, bé phËn tù doanh cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n ®Çu t­,®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ thùc hiÖn nh÷ng ho¸n ®æi cÇn thiÕt, hîp lý.Sau khi thu håi vèn, bé phËn tù doanh sÏ tæng kÕt, ®¸nh gi¸ l¹i t×nh h×nh thùc hiÖn vµ l¹i tiÕp tôc chu kú míi. 3.2.4 Quy tr×nh b¶o l·nh ph¸t hµnh: B¶o l·nh ph¸t hµnh lµ mét nghiÖp vô rÊt phøc t¹p vµ kh«ng cã mét quy tr×nh cô thÓ víi bÊt kú mét ®ît ph¸t hµnh nµo.Tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ tæ chøc ph¸t hµnh x©y dùng quy tr×nh cho phï hîp nhÊt.Tuy nhiªn nh×n chung qu¸ tr×nh b¶o l·nh ph¸t hµnh ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1: Giai ®o¹n chuÈn bÞ nép hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh: Tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh tiÕn hµnh ký hîp ®ång b¶o l·nh víi tæ chøc ph¸t hµnh.Trong hîp ®ång quy ®Þnh cô thÓ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong ®ît ph¸t hµnh.Trong giai ®o¹n nµy tæ chøc ph¸t hµnh còng tiÕn hµnh lËp nhãm b¶o l·nh bao víi sù tham gia cña c¸c ng©n hµng ®Çu t­. Giai ®o¹n 2:Mêi chµo chøng kho¸n (Roadshow): Ngay sau khi hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ®­îc nép lªn UBCHNN, tæ chøc ph¸t hµnh chÝnh vµ tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn Roadshow.Roadshow lµ viÖc mêi chµo chøng kho¸n b»ng c¸ch tæ chøc b¶o l·nh chÝnh vµ tæ chøc ph¸t hµnh ®i tíi c¸c thÞ tr­êng quan träng, n¬i dù kiÕn b¸n chøng kho¸n ®Ó giíi thiÖu vÒ ®ît ph¸t hµnh cho c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc vµ c¸c nhµ m«i giíi ®Þa ph­¬ng.Khi tiÕn hµnh Roadshow, tæ chøc b¶o l·nh chÝnh thu nhËp mèi quan t©m vÒ chøng kho¸n ph¸t hµnh, c«ng viÖc nµy gäi lµ “lËp sæ”.ViÖc tiÕn hµnh Roadshow kÕt thóc vµo thêi ®iÓm hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh ®­îc UBCKNN c«ng bè cã hiÖu lùc vµ khi ®ã tæ chøc b¶o l·nh cã thÓ nhËn hîp ph¸p viÖc b¸n chøng kho¸n. Giai ®o¹n 3: Cam kÕt b¶o l·nh vµ ph©n phèi chøng kho¸n: Tæ chøc b¶o l·nh chÝnh cã thÈm quyÒn réng r·i trong viÖc phèi hîp nç lùc b¸n chøng kho¸n b»ng viÖc x¸c ®Þnh cam kÕt cña tõng tæ chøc b¶o l·nh, c¸c chøng kho¸n dµnh b¸n cho ®Þnh chÕ ®Çu t­, sè chøng kho¸n ®­îc ®¹i lý ph©n phèi b¸n vµ sè chøng kho¸n mçi tæ chøc b¶o l·nh gi÷ l¹i ®Ó b¸n trùc tiÕp cho kh¸ch hµng cña m×nh. Giai ®o¹n 4 :§Þnh gi¸ chµo b¸n : §Þnh gi¸ chµo b¸n ®­îc tiÕn hµnh t¹i cuéc häp gi÷a tæ chøc ph¸t hµnh vµ tæ chøc b¶o l·nh chÝnh..Th­êng th× tæ chøc ph¸t hµnh sÏ chØ ®Þnh mét ban ®Þnh gi¸ chuyªn tr¸ch ®­îc phÐp tho¶ thuËn víi tæ chøc b¶o l·nh chÝnh vÒ gi¸ chµo b¸n ra c«ng chóng, chiÕt khÊu hoa hång b¶o l·nh vµ c¸c vÊn ®Ò t­¬ng tù kh¸c. Giai ®o¹n 5: æn ®Þnh thÞ tr­êng: Nh»m ®¶m b¶o cho gi¸ chøng kho¸n kh«ng bÞ gi¶m qu¸ m¹nh trong ®ît ph¸t hµnh, tæ chøc b¶o l·nh tiÕn hµnh mua vµo chøng kho¸n b»ng vèn cña tæ hîp b¶o l·nh.Ngoµi ra viÖc æn ®Þnh thÞ tr­êng còng cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Giai ®o¹n 6: Kho¸ sæ: ViÖc kho¸ sæ b¸n chøng kho¸n cña tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh th­êng ®­îc thùc hiÖn trong 5 ngµy lµm viÖc sau khi UBCHNN c«ng bè hå s¬ ®¨ng ký ph¸t hµnh cã hiÖu lùc.Vµo thêi ®iÓm kho¸ sæ,c¸c tæ chøc b¶o l·nh cã nghÜa vô thanh to¸n cho tæ chøc ph¸t hµnh trÞ gi¸ chøng kho¸n theo gi¸ POP trõ ®i hoa hång b¶o l·nh. PhÇn II. C¬ cÊu tæ chøc 1. S¬ ®å tæ chøc: Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty TNHH Chøng kho¸n NHNO&PTNT ViÖt Nam bao gåm: 03 khèi (Khèi kinh doanh; khèi tµi chÝnh; khèi tæng hîp) vµ 01 Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn: 2.1 Khèi kinh doanh: - C¬ cÊu: Phßng m«i giíi vµ dÞch vô, phßng kinh doanh. - Chøc n¨ng nhiÖm vô: qu¶n lý, vËn hµnh vµ khai th¸c hÖ thèng kinh doanh vµ nguån vèn cña c«ng ty an toµn, hiÖu qu¶ ®ång thêi t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c nguån vèn míi; c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng giao dÞch vµ tiÖn Ých cung cÊp cho kh¸ch hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, më réng thÞ phÇn vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu cña c«ng ty; thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc c«ng ty giao. 2.2 Khèi tµi chÝnh - C¬ cÊu: Phßng kÕ to¸n – l­u ký, tæ kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé, phßng ®iÖn to¸n. - Chøc n¨ng nhiÖm vô: qu¶n lý, vËn hµnh, khai th¸c vµ n©ng cÊp hÖ thèng kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n vµ c«ng nghÖ tin häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ thiÕt lËp chÕ ®é b¸o c¸o kÞp thêi, chÝnh x¸c ®óng luËt ®Þnh vµ cã kiÓm so¸t chÆt chÏ. Tõng b­íc c¶i tiÕn, hÖ thèng ho¸, vi tÝnh ho¸ toµn bé hÖ thèng chøng tõ vµ c¬ së d÷ liÖu. KiÓm so¸t chÆt chÏ, gi¶m thiÓu rñi ro, cñng cè vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc tµi chÝnh trong toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty giao. 2.3 Khèi tæng hîp: - C¬ cÊu: Phßng Hµnh chÝnh – Tæng hîp, phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn. - Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Qu¶n lý, vËn hµnh vµ ®iÒu phèi hÖ thèng hµnh chÝnh, c¬ së vËt chÊt vµ nh©n lùc nh»m cung cÊp vµ më réng nguån nh©n lùc, vËt lùc vµ m¹ng l­íi. X©y dùng, chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ho¹t ®éng nh­ c¸c ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh mét c¸ch cã ®Þnh h­íng l©u dµi, bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty giao. 2.4 Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: - C¬ cÊu: Phßng Kinh doanh, phßng KÕ to¸n l­u ký. - Chøc n¨ng nhiÖm vô: còng gièng nh­ t¹i Héi Së chÝnh. Tuy vËy, do Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n ®Æt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh nªn phßng kinh doanh cña Chi nh¸nh cã thªm hai ®¹i lý ®¹i diÖn giao dÞch. Hä cã nhiÖm vô chuyÓn lÖnh cña c«ng ty lªn hÖ thèng ghÐp lÖnh cña Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n. PhÇn III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007  1.Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n 198.004 473.591  Trong ®ã :   - Doanh thu m«i giíi CK cho ng­êi ®Çu t­ 15.850 81.319  - Doanh thu ho¹t ®éng tù doanh CK 150.703 278.206  - Doanh thu qu¶n lý danh môc ®Çu t­ cho ng­êi UT§T 6.769 85  - Doanh thu b¶o l·nh ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh CK 3.987 12.844  - Doanh thu t­ vÊn ®Çu t­ CK cho ng­êi ®Çu t­ (1,3) 18  - Doanh thu l­u ký CK cho ng­êi ®Çu t­ ------ 32  - Hoµn nhËp dù phßng c¸c kho¶n trÝch tr­íc 671 1.779  - Doanh thu vÒ vèn kinh doanh 20.024 99.305  - Doanh thu cho thuª tµi s¶n, sö dông thiÕt bÞ ------- ------  2.C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 6.760 18.038  3. Doanh thu thuÇn 191.243 455.552  4. Thu l·i ®Çu t­ 400.298 312.188  5. Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh CK &l·i ®Çu t­ 591.541 767.741  6. Chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh CK 528.665 581.824  7. Lîi nhuËn gép 62.876 185.916  8. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 12.870 24.766  9. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh CK 50.005 161.150  10. Lîi nhuËn ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh 1,4 50  11.Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 50.006 161.200  12. Lîi nhuËn tÝnh thuÕ 50.006 157.077  13.ThuÕ TNDN ph¶i nép 9.775 31.415  14. Lîi nhuËn sau thuÕ 40.231 129.785  Tõ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh trªn ta thÊy: + N¨m 2006 lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty ®¹t :40.231 triÖu ®ång , lîi nhé©n nµy ®­îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n vµ thu l·i ®Çu t­. Trong ®ã ho¹t ®éng ®em l¹i doanh thu lín nhÊt cho c«ng ty lµ ho¹t ®éng tù doanh. N¨m 2006 ho¹t ®éng tù doanh thu ®­îc:150.703 triÖu ®ång chiÕm gÇn 3/4 tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. Ngoµi ra ho¹t ®éng ®Çu t­ dµi h¹n cña c«ng ty trong n¨m 2006 cho thu l·i cao ®¹t 400.29 triÖu ®ång, chiÕm 77% doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n &l·i ®Çu t­. + N¨m 2007 thÞ tr­êng chøng kho¸n chøng kiÕn nh÷ng b­íc ph¸t triÓn thÇn kú, v× thÕ ®©y lµ c¬ héi cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n. N¨m 2007 lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty t¨ng gÇn 30% so víi n¨m 2006 ®¹t : 129.785 triÖu ®ång.Lîi nhuËn t¨ng chñ yÕu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n, t¨ng gÇn 2.4 lÇn so víi n¨m 2006 ®¹t: 473.591 triÖu ®ång .Tuy nhiªn thu l·i tõ ®Çu t­ gi¶m gÇn 90.000 triÖu ®ång.Nh­ng do doanh thu lín vµ chi phÝ chØ t¨ng thÊp nªn lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty t¨ng m¹nh. *C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu: ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007  1-C¬ cÊu vèn   - TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n/tæng sè tµi s¶n(%) 11,56% 2,23%  - TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n/Tæng sè tµi s¶n (%) 88,44% 97,77%  -Tû lÖ nî ph¶i tr¶/Tæng tµi s¶n(%) 87,35% 88,34%  2-Kh¶ n¨ng sinh lêi   - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu (%) 7,50% 8,93%  - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn (%) 0,14% 0,14%  3- Kh¶ n¨ng thanh to¸n (%)   - Thanh to¸n hiÖn thêi: TSL§/Nî ng¾n h¹n 164,56% 110,67%  - Thanh to¸n nhanh: (TSL§ -Hµng tån kho)/Nî ng¾n h¹n 164,55% 110,67%  4-N¨ng lùc ho¹t ®éng   -Vßng quay tæng tµi s¶n ( Doanh thu thuÇn/TS) 0,043 0,064  -Vßng quay vèn l­u ®éng(Doanh thu thuÇn/TSL§) 0,05 0,065