Đề tài Định giá cổ phiếu - Thực trạng định giá cổ phiếu ở VN hiện nay

Thị trường chứng khoán là yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại. Người ta nói rằng: Thị trường chứng khoán chính là cái “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Thật vậy, mọi biến động về kinh tế, chính trị, xã hội…sẽ tác động tức thời ngay lên Thị trường chứng khoán và cứ nhìn vào chỉ số giá chứng khoán người ta có thể thấy rõ mức ảnh hưởng ấy tác động như thế nào? ở Việt Nam, thị trường chứng khoán là một vấn đề rất mới mẻ đối với sinh viên ở bậc đại học và xa lạ đối với dân chúng. Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi nhà nước ta có chủ trương tạo lập thị trường chứng khoán ở Việt Nam, thị trường chứng khoán trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng ngày càng được nhiều người quan tâm đến. ở các trường đại học khối kinh tế, thị trường chính khoán trở thành môn học mới giảng dạy cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành đào tạo. Vị trí của TTCK trong nền KTTT ngày càng quan trong, ngày càng có nhiều người quan tâm đến chứng khoán , và ngày càng có nhiều nhà đầu tư đã chuyển lĩnh vực đầu tư của mình sang đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán cũng giống như các đầu tư khác, nó luôn tiềm ẩn những biến cố rủi ro. Do đó nhà đầu tư chứng khoán cần phải có sự say mê và phán đoán thông minh. Để thành công họ phải có tư duy độc lập, biết vận dụng các phương pháp đầu tư, có sáng kiến, nhân định chuẩn xác và quyết đoán… trong đó vấn đề biết định giá chứng khoán đầu tư mang lại một ý nghĩa quan trọng cho sự thành công cho hoạt động đầu tư của họ. Đề tài đưa ra nhằm giới thiệu về các phương pháp định giá cổ phiếu cũng như vai trò của việc định giá cổ phiếu trên góc độ lý thuyết và đồng thời cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động định giá cổ phiếu nhằm hoàn thiện hơn công tác định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay.

doc29 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2785 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Định giá cổ phiếu - Thực trạng định giá cổ phiếu ở VN hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Tªn ®Ò môc Trang  Lêi nãi ®Çu 3  PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Þnh gi¸ cæ phiÕu Lý luËn chung vÒ ®Þnh gÝa tµi sÈn C¸c kh¸i niÖm Quy tr×nh ®Þnh gi¸ tµi s¶n C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ 2. Lý luËn chung vÒ ®Þnh gi¸ cæ phiÕu 2.1. Kh¸i niÖm 2.2. Vai trß cña ®Þnh gi¸ cæ phiÕu 2.3. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi gi¸ trÞ cæ phiÕu 2.4. C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cæ phiÕu 4 4 4 4 5 6 6 8 10 11  PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ cæ phiÕu ë ViÖt Nam T×nh h×nh ®Þnh gi¸ cæ phiÕu ë ViÖt Nam hiÖn nay Nh÷ng khã kh¨n trong c«ng t¸c ®Þnh gi¸ cæ phiÕu ë ViÖt Nam hiÖn nay 19 19 23  PhÇn III: Gi¶i ph¸p ®Þnh gi¸ cæ phiÕu ë VÞªt Nam VÒ phÝa nhµ n­íc VÒ phÝa c«ng chóng ®Çu t­ Hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý KÕt luËn 26 26 27 28 30  Lêi nãi ®Çu ThÞ tr­êng chøng kho¸n lµ yÕu tè c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i. Ng­êi ta nãi r»ng: ThÞ tr­êng chøng kho¸n chÝnh lµ c¸i “hµn thö biÓu” cña nền kinh tÕ. ThËt vËy, mäi biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi…sÏ t¸c ®éng tøc thêi ngay lªn ThÞ tr­êng chøng kho¸n vµ cø nh×n vµo chØ sè gi¸ chøng kho¸n ng­êi ta cã thÓ thÊy râ møc ¶nh h­ëng Êy t¸c ®éng nh­ thÕ nµo? ë ViÖt Nam, thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét vÊn ®Ò rÊt míi mÎ ®èi víi sinh viªn ë bËc ®¹i häc vµ xa l¹ ®èi víi d©n chóng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt kÓ tõ khi nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng t¹o lËp thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam, thÞ tr­êng chøng kho¸n trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù nãng báng ngµy cµng ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m ®Õn. ë c¸c tr­êng ®¹i häc khèi kinh tÕ, thÞ tr­êng chÝnh kho¸n trë thµnh m«n häc míi gi¶ng d¹y cho sinh viªn thuéc nhiÒu chuyªn ngµnh ®µo t¹o. VÞ trÝ cña TTCK trong nÒn KTTT ngµy cµng quan trong, ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi quan t©m ®Õn chøng kho¸n , vµ ngµy cµng cã nhiÒu nhµ ®Çu t­ ®· chuyÓn lÜnh vùc ®Çu t­ cña m×nh sang ®Çu t­ chøng kho¸n. §Çu t­ chøng kho¸n còng gièng nh­ c¸c ®Çu t­ kh¸c, nã lu«n tiÒm Èn nh÷ng biÕn cè rñi ro. Do ®ã nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n cÇn ph¶i cã sù say mª vµ ph¸n ®o¸n th«ng minh. §Ó thµnh c«ng hä ph¶i cã t­ duy ®éc lËp, biÕt vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®Çu t­, cã s¸ng kiÕn, nh©n ®Þnh chuÈn x¸c vµ quyÕt ®o¸n… trong ®ã vÊn ®Ò biÕt ®Þnh gi¸ chøng kho¸n ®Çu t­ mang l¹i mét ý nghÜa quan träng cho sù thµnh c«ng cho ho¹t ®éng ®Çu t­ cña hä. §Ò tµi ®­a ra nh»m giíi thiÖu vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cæ phiÕu còng nh­ vai trß cña viÖc ®Þnh gi¸ cæ phiÕu trªn gãc ®é lý thuyÕt vµ ®ång thêi còng ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng ®Þnh gi¸ cæ phiÕu nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c ®Þnh gi¸ cæ phiÕu ë ViÖt Nam hiÖn nay. §Þnh gi¸ cæ phiÕu – thùc tr¹ng ®Þnh gi¸ cæ phiÕu ë ViÖt Nam hiÖn nay PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU 1. Lý luận chung về định giá tài sản Các khái niệm Để có được lợi nhuận và sự an toàn cho vốn đầu tư. Nhà đầu tư phải thực hiện quá trình phân tích chứng khoán. Mỗi nhà đầu tư có những phương pháp phân tích nhất định theo quan điểm của họ. Trong thực tế, phương pháp phân tích theo quy trình từ trên xuống được áp dụng rộng rãi nhất. Tức là bắt đầu quy trình phân tích nền kinh tế xã hội và tổng quan về thị trường chứng khoán trong phạm vi toàn cầu và quốc gia (phân tích vĩ mô), sau đó phân tích theo các ngành cụ thể (phân tích ngành) và cuối cùng là phân tích từng công ty riêng lẻ (phân tích công ty). Trong phân tích công ty thì nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến việc đánh giá giá trị tài sản của doanh nghiệp.Thuật ngữ giá trị thường được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau: - Gi¸ trÞ sæ s¸ch: lµ gi¸ trÞ cña mét tµi s¶n ®­îc ghi trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n của doanh nghiÖp. Nã biÓu hiÖn c¸c chi phÝ tr­íc ®ã cña tµi s¶n h¬n lµ gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña tµi s¶n ®ã vµ b»ng gi¸ trÞ thuÇn cña doanh nghiÖp chia cho tæng sè cæ phÇn ph¸t hµnh ra. - Gi¸ trÞ thÞ tr­êng: Lµ gi¸ trÞ cña cæ phiÕu ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng. - Gi¸ trÞ thùc hay gi¸ trÞ kinh tÕ: lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña nh÷ng luång tiÒn k× väng trong t­¬ng lai cña tµi s¶n. Gi¸ trÞ nµy ®­îc nhµ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ lµ gi¸ trÞ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc víi mét luång tiÒn nhÊt ®Þnh, mét kho¶ng thêi gian vµ mét møc rñi ro chÊp nhËn ®­îc cña luång tiÒn sÏ nhËn ®­îc trong t­¬ng lai. 1.2 Quy trình định giá tài sản Định giá tài sản nhằm xác định giá trị thực hay giá trị kinh tế của tài sản. Giá trị của một tài sản được cân bằng với giá trị hiện tại của những luồng tiền kì vọng trong tương lai. Mà những luồng tiền này được chiết khấu về hiện tại 1 tỷ lệ thu nhập yêu cầu của nhà đầu tư. Giá trị của một tài sản bị tác động bởi 3 yếu tố: Khối lượng và kì hạn của những luồng tiền kì vọng của tài sản Mức độ rủi ro của những luồng tiền Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư Tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư là 1 tỷ lệ mà nhà đầu tư yêu cầu nhằm bù đắp những rủi ro khi nắm giữ tài sản đó. Quá trình định giá tài sản là việc xác định giá trị một tài sản bằng cách tính giá trị hiện tại của những luồng tiền kì vọng trong tương lai và được chiết khấu tạI mức tỉ lệ yêu cầu của nhà đầu tư. Trong đó: Ct : Luồng tiền thu được tại thời điểm t V : Giá trị thực hay giá trị hiện tại của tài sản k : Tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư n : Số năm của các luồng tiền được thu về Tóm lại quy trình định giá gồm 3 bước sau: Bước 1: Xác định Ct - khối lượng của những luồng tiền kì vọng trong tương lai Bước 2: Xác định k, tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư Bước 3: Tính giá trị thực, là giá trị hiện tại (V) của những luồng tiền kì vọng mà được chiết khấu tại mức tỉ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư Các phương pháp định giá tài sản 1.3.1 Khái niệm định giá giá trị doanh nghiệp Định giá doanh nghiệp là 1 đòi hỏi tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong nền kinh tế, các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân chiếm đa số. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về giá trị doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể định nghĩa chúng 1 cách chung nhất như sau: + Giá trị doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền và được đo bằng độ lớn của các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể mang lại cho nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh. + Xác định giá trị doanh nghiệp hay còn gọi là định giá doanh nghiệp, về thực chất là việc lượng hoá các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho các hoạt động giao dịch thông thường của thị trường Như vậy, quan niệm trên đây về giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp là những khái niệm hết sức cơ bản. Nó được coi là cơ sở lý luận đối với các phương pháp định giá doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1.3.2 Các phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp - Sö dông m« h×nh ®Þnh gi¸ tµi s¶n hay ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dùa vµo gi¸ trÞ tµi s¶n. Ph­¬ng ph¸p nµy cho r»ng doanh nghiÖp còng gièng nh­ hµng ho¸ th«ng th­êng, gi¸ trÞ cña mét doanh nghiÖp ®­îc tÝnh b»ng tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng cña sè tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Ph­¬ng ph¸p hiÖn t¹i ho¸ c¸c nguån tµi chÝnh trong t­¬ng lai : Gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp ®­îc ®o b»ng ®é lín cña kho¶n thu nhËp mµ doanh nghiÖp cã thÓ mang l¹i cho nhµ ®Çu t­ trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, gi¸ trÞ cña tiÒn ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau sÏ kh«ng gièng nhau, cho nªn cÇn thùc hiÖn quy ®æi c¸c kho¶n thu nhËp vÒ cïng mét thêi ®iÓm lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Cã 3 ph­¬ng ph¸p chÝnh + Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ chøng kho¸n + Ph­¬ng ph¸p hiÖn t¹i ho¸ lîi nhuËn + Ph­¬ng ph¸p chiÕt khÊu luång tiÒn - Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng Goodwill (GW – lîi thÕ th­¬ng m¹i). Ph­¬ng ph¸p nµy x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña Doanh nghiÖp trªn c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n v« h×nh. 2. Lý luận chung về định giá cổ phiếu 2.1 Các khái niệm Cổ phiếu: Là giấy chứng nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp đối với thu nhập ròng và tài sản của công ty cổ phần. Cổ phiếu được chia làm 2 loại: + Cổ phiếu thông thường (cổ phiếu phổ thông): Là loại cổ phiếu có thu nhập không cố định, cổ tức biến động tuỳ theo sự biến động của công ty. Tuy nhiên, giá trị cổ phiếu lại rất nhạy cảm trên thị trường, không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận công ty mà còn rất nhiều nhân tố khác như môi trường kinh tế, thay đổi lãi suất, hay nói cách khác tuân theo quy luật cung cầu. Cụ thể hơn nữa, giá trị cổ phiếu thông thường phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế nói chung và biến động theo chiều ngược lại với biến động lãi suất trái phiếu chính phủ, các công cụ vay nợ dài hạn lãi suất cố định và lãi suất huy động của tiền gửi ngân hàng. + Cổ phiếu ưu đãi: Là loại cổ phiếu có quyền nhận được thu nhập cố định theo một tỉ lệ lãi suất nhất định không phụ thuộc vào lợi nhuận công ty. Tuy nhiên, giá trị của cổ phiếu này phụ thuộc vào sự thay đổI lãi suất trái phiếu kho bạc và tình hình tài chính của công ty. Như vậy, việc đầu tư vào cổ phiếu không đơn giản là việc nhận được cổ tức, mà quan trọng hơn là chênh lệch giá cổ phiếu trên thị trường (lãi vốn). Khi cổ phiếu của công ty được nhiều người mua, chứng tỏ thị trường tin tưởng vào hiện tại và khả năng phát triển của công ty trong tương lai và ngược lại. Một nhà đầu tư chứng khoán không chỉ xác định thời điểm và mức giá mua bán một loạI chứng khoán mà còn phảI biết trung hoà rủi ro bằng cách đa dạng thông qua việc xây dựng được danh mục đầu tư chứng khoán có các mức độ rủi ro khác nhau hoặc chu kỳ dao động lệch nhau. - Giá trị cổ phiếu: Là giá trị hiện tại của những luồng tiền kì vọng trong tương lai vào cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu được nhà đầu tư đánh giá là giá trị có thể chấp nhận được với một lượng tiền nhất định, một thời gian nhất định và một mức rủi ro chấp nhận được của luồng tiền trong tương lai. Tính hợp lý và chính xác của giá trị cổ phiếu chỉ có thể được phản ánh sau khi giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên của loại chứng khoán đó trên thị trường chứng khoán được công bố. - Định giá cổ phiếu là việc xác định giá trị thực của cổ phiếu, đây là giá mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được khi đã quyết định mua cổ phiếu đó. Giá cả hay giá trị của bất kỳ tài sản nào trên thị trường đều được xác định bởi quan hệ cung cầu. Đối với cổ phiếu cũng vậy sự thành công của đợt phát hành phụ thuộc rất nhiều vào việc định giá cổ phiếu. Mục đích của việc xác định giá cổ phiếu nhằm tìm ra điểm cân bằng trong quan hệ cung cầu của cổ phiếu đó trên thị trường. Công việc này chia làm 3 giai đoạn: + Giai đoạn 1: Nhà tư vấn tài chính của công ty phát hành sẽ đánh giá sơ bộ giá trị ban đầu đối vớI các mặt hoạt động của công ty. Nhìn chung, giá cổ phiếu phát hành lần đầu của 1 công ty phát hành không thấp hơn giá trị ban đầu này. + Giai đoạn 2: Sau khi đánh giá sơ bộ, nhà tư vấn tài chính sẽ thiết lập cơ sở định giá thích hợp bằng việc tham khảo ý kiến của các nhà bảo lãnh phát hành nhà môi giới chứng khoán và công ty phát hành. Mức cung cầu của thị trường đều có ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định giá phát hành cổ phiếu. Vì vậy trong suốt quá trình định giá cổ phiếu, lời khuyên của nhà môi giới chứng khoán phải được quan tâm nhằm có được thông tin tốt hơn về cung cầu trên thị trường. Hơn nữa công ty phát hành cũng phải tham gia thảo luận để hiểu được cơ sở định giá và cố gắng đưa ra mức định giá thích hợp trên thị trường. + Giai đoạn 3: Diễn ra trong suốt quá trình tiếp cận thị trường. Trong thời kì này tình hình tiếp cận thị trường của các nhà kinh doanh chứng khoán và mức cầu của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu mới cũng có thể dẫn tớI việc điều chỉnh giá cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu là mục tiêu cơ bản để xem xét khi thực hiện việc xác định giá trị cổ phiếu, người ta dùng nhiều nhân tố khác nhau và các phương pháp đánh giá khác nhau để xem xét và áp dụng. Do đó việc xác định giá trị cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi nhận định chủ quan của những người đánh giá. Tính hợp lý và chính xác của giá trị cổ phiếu chỉ có thể được phản ánh sau khi giá đóng cửa của ngày giao dịch đầu tiên của loại chứng khoán đó trên thị trường chứng khoán được công bố. 2.2 Vai trò của định giá cổ phiếu - Định giá cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến sự thành công của chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Thật vậy, khi định giá chính xác giá trị doanh nghiệp sẽ dẫn tới việc định giá cổ phiếu rất chính xác từ đó tạo nên thành công lớn trong chương trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước. Xác định giá cổ phiếu chính xác sẽ làm cho việc phát hành lần đầu ra công chúng thành công. Sự thành công ban đầu này sẽ dẫn đến sự thành công trong công cuộc cổ phần hoá đối với doanh nghiệp nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường giá cả là tín hiệu quan trọng nhất để điều chỉnh hành vi của các bên liên quan. Vì vậy, việc xác định giá cổ phiếu ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của thị trường chứng khoán. - Việc định giá cổ phiếu cũng có vai trò vô cùng to lớn trong việc tạo ra một thị trường công bằng và hoạt động trôi chảy. Thật vậy khi định giá một cách chính xác và giá cổ phiếu được công bố thông tin một cách công khai ra thị trường điều này tạo ra một thị trường công bằng cho những nhà đầu tư với nhau cùng có cơ hội như nhau do cùng nhận được lượng thông tin như nhau, sự công bằng giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp người bán và người mua đều mua và bán được cổ phiếu của mình với mức giá cả hai bên chấp nhận và không ai chịu thiệt cả. Và từ sự công bằng của thị trường đó sẽ taọ nên sự trôi chảy trong hoạt động của thị trường. Hàng hoá được mua bán công khai, đồng nghĩa với việc sự vận động của vốn nhanh hơn, Nhà đầu tư sớm đầu tư được tiền của mình vào lĩnh vực quan tâm, doanh nghiệp sớm nhận được vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất. Tóm lại, việc định giá cổ phiếu cũng đã góp phần vào việc tạo nên một thị trường công bằng và có hiệu quả hơn. Đồng thời với việc tạo thị trường công bằng thì việc định giá cổ phiếu cũng cân đối được lợi ích của các bên tham gia thị trường. Những doanh nghiệp thì phát hành cổ phiếu huy động vốn muốn bán được cổ phiếu với giá càng cao càng tốt để có thể thu được lượng vốn tối đa cho doanh nghiệp mình. Những nhà đầu tư thì hi vọng rằng sẽ mua được cổ phiếu với giá có lợi nhất (thấp nhất có thể) đồng thời có mức sinh lời cao nhất (tỉ lệ lợi tức cao nhất). Việc định giá cổ phiếu đã làm cho sự dung hoà giữa cung và cầu, làm cho người mua và người bán không ai được lợi hơn và không ai bị thiệt hơn, tạo sự cân đối lợi ích giữa các bên tham gia thị trường - Ngoài ra việc định giá cổ phiếu cũng có vai trò rất lớn đối với nhà đầu tư, nhà quản lý và nhà phát hành: Ngay sau khi nhà tư vấn tài chính xác định giá cổ phiếu của công ty phát hành, công ty sẽ tiến hành khảo sát khả năng chấp nhận của thị trường và của công chúng đầu tư đối với giá cổ phiếu mà nhà đầu tư vốn tài chính đưa ra. Trên thực tế, người đầu tư chứng khoán thích có nhiều loại cổ phiếu trên thị trường để có khả năng lựa chọn phương án đầu tư, vì vậy công ty phát hành cổ phiếu cần phảI đưa ra các biện pháp thích hợp để khuyến khích đối với công chúng đầu tư, kích thích họ mua cổ phiếu mớI thông qua phương pháp chiết khấu giá cổ phiếu hoặc quyền lợi kèm theo khi mua cổ phiếu mới. Việc chiết khấu giá cổ phiếu thường tạo ra mâu thuẫn lợi ích giữa công ty phát hành và người bảo lãnh. Công ty phát hành thích giá cổ phiếu càng cao càng tốt để tăng vốn, nhưng nhà bảo lãnh lạI thích giá cổ phiếu càng thấp càng tốt để đảm bảo sự thành công của đợt phát hành để giảm rủI ro khi chào bán ra công chúng. Để giảm bớt mâu thuẫn qua việc xác định mức chiết khấu giá cổ phiếu, nhà tư vấn tài chính, công ty phát hành và nhà môi giới thể xem xét các nhân tố sau: + Thứ nhất: Môi trường đầu tư của thị trường chứng khoán, đặc biệt là thái độ của công chúng đầu tư đối với đợt phát hành mới. Ngoài ra còn phải xem xét sự đáp ứng của thị trường đối với đợt chào bán cổ phiếu gần nhất ra công chúng. + Thứ hai: Sự khác nhau của việc phát hành cổ phiếu cũ và cổ phiếu mới cũng được xem xét bởi theo quan điểm của nhà đầu tư, đối với các đợt phát hành cổ phiếu cũ cần phải có mức chiết khấu cao (ví dụ thưởng cổ phiếu) và ngược lại các đợt phát hành cổ phiếu mới thường có mức chiết khấu thấp (như chỉ cần phát hành chứng chỉ đi kèm) + Thứ ba: Yếu tố cung cầu cũng có vai trò quan trọng đối với việc phát hành cổ phiếu mới. Ví dụ sự thiếu vắng các công ty niêm yết cùng ngành sẽ làm cho mức cầu của thị trường đối với cổ phiếu đó tăng lên và do đó mức chiết khấu sẽ giảm xuống. Sau khi phát hành và mức chiết khấu cho các cổ phiếu mớI được xác định, công ty phát hành, nhà bảo lãnh và nhà môi giới có thể đưa ra quyết định giá cổ phiếu lần cuốI cùng. Việc xác định giá cổ phiếu lần cuối cùng này phảI được thực hiện rất thận trọng, nếu giá phát hành quá cao thị trường sẽ không chấp nhận. Tuy nhiên nếu giá phát hành quá thấp thì nhà đầu tư sẽ đánh giá thấp chất lượng cổ phiếu của công ty niêm yết. Vậy từ những phân tích trên cho thấy việc xác định giá cổ phiếu là vô cùng cần thiết, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo một thị trường cân bằng và hoạt động trôi chảy, cân đối lợi ích của các bên tham gia thị trường như nhà đầu tư, nà quản lý nhà phát hành từ đó góp phần nên sự thành công của chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và làm sôi động thêm trong hoạt động trên thị trường chứng khoán 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng giá cổ phiếu Có hai yếu tố chính ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Dòng tiền thu nhập mà nhà đầu tư sẽ nhận được sau một thời gian nhất định. Nếu cổ phiếu không tạo ra được thu nhập ở một thời điểm nào đó thì cổ phiếu đó là không có giá trị. Giá trị hiện tại ròng NPV là phần chênh lệch giữa giá trị hiện tại PV của mức thu nhập trong tương lai so với mức thu nhập hiện tại. 2.4 Các phương pháp định giá cổ phiếu 2.4.1 Phương pháp định giá cổ phiếu theo luồng cổ tức Cæ tøc lµ luång tiÒn mµ nhµ ®Çu t­ sÏ nhËn ®­îc trong t­¬ng lai tõ phÇn lîi nhuËn ®Ó l¹i cña doanh nghiÖp khi nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn ®Çu t­ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®ã.Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cæ phiÕu dùa vµo luång cæ tøc ®­îc gäi lµ ph­¬ng ph¸p chiÕt khÊu luång cæ tøc (gäi t¾t lµ DDMs). Trong ®ã Dt lµ luång tiÒn k× väng cña nhµ ®Çu t­ trong thêi k× t t­¬ng øng víi mçi cæ phiÕu mµ nhµ ®Çu t­ n¾m gi÷, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu lµ : Yªu cÇu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ nhµ ®Çu t­ ph¶i dù ®o¸n ®­îc hÕt tÊt c¶ c¸c luång cæ tøc nhËn ®­îc trong t­¬ng lai. V× cæ phiÕu cã thêi gian tån t¹i lµ v« h¹n nªn viÖc x¸c ®Þnh luång cæ tøc lµ rÊt khã. Do vậy ph­¬ng ph¸p nµy ®Æt ra mét sè gi¶ thiÕt ®èi víi tØ lÖ t¨ng tr­ëng cæ tøc ®Ó nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc cña cæ phiÕu. TØ lÖ cæ tøc/cæ phiÕu ë mét thêi gian t bÊt k× sÏ b»ng tØ lÖ cæ tøc/cæ phiÕu ë thêi gian t – 1 nh©n víi tØ lÖ t¨ng tr­ëng cæ tøc. Dt = Dt – 1 (1 + gt) hay 1.M« h×nh t¨ng tr­ëng b»ng kh«ng : Gi¶ thiÕt nµy cho r»ng tØ lÖ cæ tøc/cæ phiÕu sÏ ®­îc chi tr¶ mét l­îng cè ®Þnh trong suèt thêi gian tõ t0 - > t∞ . D0 = D1 = D2 = … = D∞ TØ lÖ t¨ng tr­ëng cæ tøc g = 0 nghÜa lµ Dt = Dt – 1 - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña cæ phiÕu trong tr­êng hîp nµy lµ V× D0 kh«ng ®æi nªn Áp dông ph­¬ng ph¸p to¸n häc cho chuçi c¸c gi¸ trÞ v« h¹n ta cã : V× D1 = D0 nªn - TØ lÖ lîi tøc yªu cÇu cña nhµ ®Çu t­ : Thay P cho gi¸ trÞ hiÖn t¹i V vµ k* thay cho k ta cã hay H¹n chÕ cña m« h×nh nµy lµ kh«ng mét cæ phiÕu nµo l¹i tr¶ mét l­îng cæ ®Þnh m·i m·i. Tuy nhiªn nã vÉn ®­îc sö dông ®Ó ®Þnh gi¸ cho c¸c cæ phiÕu ­u ®·i cã thø h¹ng cao, c¸c cæ phiÕu nµy cã møc lîi tøc cè ®Þnh vµ ®­îc chi tr¶ ®óng nh­ ®· høa trong t­¬ng lai theo dù ®o¸n cña nhµ ®Çu t­. 2.M« h×nh t¨ng tr­ëng kh«ng ®æi Gi¶ thiÕt nµy cho r»ng luång cæ tøc t¨ng tr­ëng víi mét tØ lÖ cè ®Þnh. Luång cæ tøc/cæ phiÕu ®­îc chi tr¶ theo n¨m ®Çu tiªn lµ D0, sÏ ®­îc k× väng t¨ng tr­ëng mét tØ lÖ g nhÊt ®Þnh nªn luång cæ tøc theo n¨m tiÕp theo D1 còng ®­îc k× väng b»ng D0( 1 + g ), n¨m tiÕp theo n÷a còng ®­îc k× väng b»ng D1(1 + g ) hay D0( 1 + g )2 . Nãi chung Dt = Dt – 1( 1 + g )t. - Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña cæ phiÕu V× D0 cè ®Þnh nªn NÕu k > g , ¸p dông ph­¬ng ph¸p to¸n häc cho chuçi c¸c gi¸ trÞ v« h¹n ta cã - TØ lÖ lîi tøc y
Luận văn liên quan