Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu Copolymer ghép có năng lượng bề mặt thắp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà

(Bản scan) Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp trùng hợp gốc kiểm soát RAFT để tổng hợp các copolymer diblock và triblock bẳng cách trùng hợp các monomer MASi và BMA lên các PDMS có KLPT 1000 g/mol,5000" " g/mol và 10000" " g/mol. Copolymer thu được có chứa block PDMS có vai trò tạo năng lượng bề mặt thấp và block methacrylate có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển. Trong block methacrylate thì các mắt xích MASi có khả năng bị thủy phân còn mắt xích BMA đóng vai trò hạ nhiệt độ hóa thủy tinh để có thể tạo màng liên tục. Để có thể tạo màng liên tục thì tỷ lệ mol tối thiểu BMA/MASi=6/1. Các copolymer này có độ đa phân tán thấp, hàm lượng PDMS trong copolymer thay đổi trong phạm vi rộng, từ 3% đến 57%. Phân tích copolymer bằng DSC cho thấy block PDMS và block methacrylate không tương thích với nhau, và như vậy có sự tách pha trong hệ thống copolymer. Kết quả DSC cũng cho thấy nồng độ nhóm OH trong PDMS nguyên liệu ảnh hưởng đến T_g cũng như khả năng kết tính của nó. Khi nồng độ nhóm OH trong PDMS càng cao thì T_g càng tăng và khả năng kết tinh của PDMS càng giảm. Những copolymer có hàm lượng PDMS nhỏ hơn 40% khối lượng không thể hiện T_g của block PDMS trên đường cong DSC.

pdf33 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tóm tắt Nghiên cứu Copolymer ghép có năng lượng bề mặt thắp và có khả năng thủy phân trong môi trường nước biển để ứng dụng làm sơn chống hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên