Báo cáo Tóm tắt Quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học ngoại ngữ, đại học Đà Nẵng

- Hệ thống đƣợc một số quan điểm ý u n cơ bản về công tác giáo dục pháp u t và QLCTGDPL cho SV trong nhà trƣờng nói riêng, nêu rõ những ảnh hƣởng đối với công tác GDPLvà QLGDPLcho SV trong thời kỳ hội nh p. - Làm rõ những khái niệm, thu t ngữ cơ bản của đề tài, góp phần xây dựng cơ sở ý u n cho vấn đề nghiên cứu. - Tổ chức khảo sát (400 sinh viên (trong đó có 30 ƣu học sinh) và 100 giảng viên, cán bộ quản ý) và đƣa ra đánh giá tổng thể về thực trạng công tác GDPL và QLGDPL cho SV trong nhà trƣờng. - Đề xuất 5 biện pháp: Biện pháp 1: Xác định thống nhất mục tiêu, nội dung, hình thức công tác GDPL cho sinh viên Biện pháp 2: Kế hoạch hoá QLGDPL cho SV theo hƣớng đảm bảo sự tham gia của các t p thể sinh viên vào việc p kế hoạch Biện pháp 3: Tổ chức quản ý công tác giáo dục pháp u t Biện pháp 4: Xác định trách nhiệm, quyền hạn, phân cấp quản ý Biện pháp 5: Xây dựng các phong trào thi đua học t p, rèn uyện đối với thầy và trò trong nhà trƣờng - Đề xuất một số khuyến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhà trƣờng, với gia đình và sinh viên để triển khai những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

pdf38 trang | Chia sẻ: Trịnh Thiết | Ngày: 06/04/2024 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tóm tắt Quản lý công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học ngoại ngữ, đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Mã số: B2017 – ĐN05-07 Chủ nhiệm đề tài: TS. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH Đà Nẵng, tháng 5 năm 2019 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu 1. Nguyễn Xuân Vĩnh 2. Đặng Ngọc Kim Nguyên 3. Nguyễn Hoài Nam II. Đơn vị phối hợp chính 1. Phòng Công tác sinh viên, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 2. Phòng Thanh tra Pháp chế, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng MỤC LỤC DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIANGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH ......................................................................... i MỤC LỤC ............................................................................................................ ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................... vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................ vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... viii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... ix INFORMATION ON RESEARCH RESULTS .................................................. xi MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu .......................................................... 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................ 2 5. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 3 6. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 3 7. Cấu trúc đề tài nghiên cứu: gồm 3 phần ................................................... 4 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ii PHÁP LUẬT ....................................................................................................... 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 5 1.1.1. Trên thế giới ....................................................................................... 5 1.1.2. Trong nƣớc .......................................................................................... 7 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài .................................................................. 10 1.2.1. Quản ý và quản ý công tác giáo dục ............................................... 10 1.2.2. Pháp u t, giáo dục pháp u t, quản ý công tác giáo dục pháp u t . 11 1.3. Đặc điểm tâm ý, nhân cách, hoạt động của sinh viên ................................ 13 1.3.1. Đặc điểm tâm ý của ứa tuổi sinh viên ............................................ 13 1.3.2. Hoạt động của sinh viên ................................................................... 14 1.4. Một số vấn đề ý u n về giáo dục pháp u t và QLCTGDPL cho SV ở trƣờng đại học ..................................................................................................... 18 1.4.1. Lý u n về giáo dục pháp u t cho sinh viên .................................... 18 1.4.2. Lý u n về quản ý công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên ......... 23 1.4.3. Vai trò của quản ý công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên ở các trƣờng đại học ..................................................................................................... 27 1.5. Mối quan hệ giữa giáo dục đạo đức và giáo dục pháp u t ......................... 28 Tiểu kết chƣơng 1 ............................................................................................... 32 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG .......................................................................................................... 33 2.1. Tổng quan về Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng .................... 33 2.2. Khái quát về quá trình khảo sát QLCTGDPL cho SV Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ............................................................................. 34 2.2.1. Mục tiêu khảo sát .............................................................................. 34 2.2.2. Đối tƣợng và địa bàn khảo sát .......................................................... 34 2.2.3. Nội dung khảo sát ............................................................................. 35 2.3. Thực trạng công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ..................... 35 iii 2.3.1. Mục tiêu công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN .............. 35 2.3.2. Thực trạng nội dung công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN42 2.3.3. Về hình thức công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ....... 44 2.3.4. Biện pháp công tác giáo dục pháp u t cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ................................................................................................................. 45 2.3.5. Nguyên nhân của thực trạng công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ................................................................................................................. 48 2.4. Thực trạng QLCTGDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ......................... 49 2.4.1. Công tác kế hoạch hóa ...................................................................... 49 2.4.2. Công tác tổ chức ............................................................................... 50 2.4.3. Công tác chỉ đạo ............................................................................... 51 2.4.4. Công tác kiểm tra đánh giá ............................................................... 52 2.4.5. Nguyên nhân của thực trạng ............................................................. 53 Tiểu kết chƣơng 2 ............................................................................................... 54 CHƢƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ............................................................................................... 56 3.1. Nguyên tắc QLCTGDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN ........................ 56 3.1.1. Đảm bảo tính mục đích giáo dục xã hội ........................................... 56 3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa ........................................................................ 56 3.1.3. Đảm bảo tính nhân đạo ..................................................................... 57 3.1.4. Đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình giáo dục nhân cách ................ 57 3.1.5. Đảm bảo tính thống nhất nhƣng inh hoạt ........................................ 58 3.1.6. Tính đến các đặc điểm cụ thể của nhà trƣờng và địa phƣơng .......... 58 3.2. Các biện pháp QLCTGDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN .................... 58 3.2.1. Xác định thống nhất mục tiêu, nội dung, hình thức công tác GDPL cho SV ................................................................................................................ 58 iv 3.2.2. Kế hoạch hoá QLCTGDPL cho SV theo hƣớng đảm bảo sự tham gia của các t p thể sinh viên vào việc p kế hoạch ................................................. 61 3.2.3. Tổ chức quản ý công tác giáo dục pháp u t ................................... 63 3.2.4. Xác định trách nhiệm, quyền hạn, phân cấp quản ý ........................ 65 3.2.5. Xây dựng các phong trào thi đua học t p, rèn uyện đối với thầy và trò trong nhà trƣờng ............................................................................................ 67 3.3. Tổ chức thực nghiệm các biện pháp QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ...................................................................... 70 3.3.1. Đánh giá tính hợp ý, khả thi của các biện pháp QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ................................... 70 3.3.2. Tổ chức thực nghiệm QLCTGDPL cho SV Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ........................................................................................ 71 3.3.3. Đánh giá tổng hợp kết quả thực nghiệm ........................................... 81 Tiểu kết chƣơng 3 ............................................................................................... 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................. 85 1. Kết u n .......................................................................................................... 85 2. Khuyến nghị ................................................................................................... 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐỀ TÀI v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Những phẩm chất quan trọng đối với sinh viên 36 2.2 Thái độ của sinh viên 39 2.3 Biểu hiện hành vi của sinh viên 40 2.4 Ý kiến đánh giá về chất ƣợng nội dung công tác GDPL cho SV thông qua môn Pháp u t đại cƣơng 43 2.5 Các hình thức giáo dục pháp u t cho sinh viên 44 2.6 Những biện pháp giáo dục pháp u t cho sinh viên 45 2.7 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác GDPL cho SV 47 2.8 Kế hoạch hóa QLCTGDPL cho SV 48 2.9 Hình thức tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 49 2.10 Nội dung chỉ đạo phối hợp thực hiện 50 2.11 Kiểm tra đánh giá CTGDPL cho SV 50 2.12 Nguyên nhân ảnh hƣởng trực tiếp đến QLCTGDPL cho SV 51 3.1 Kết quả đánh giá đầu vào về nh n thức 74 3.2 Kết quả đánh giá đầu vào về thái độ 74 3.3 Kết quả đánh giá đầu vào về hành vi 74 3.4 Kết quả thực nghiệm về nh n thức đợt 1 75 3.5 Kết quả thực nghiệm về thái độ đợt 1 76 3.6 Kết quả thực nghiệm về hành vi đợt 1 77 3.7 Kết quả thực nghiệm về nh n thức đợt 2 78 3.8 Kết quả thực nghiệm về thái độ đợt 2 79 3.9 Kết quả thực nghiệm về hành vi đợt 2 80 3.10 Kết quả tổng hợp thực nghiệm nh n thức 81 3.11 Kết quả tổng hợp thực nghiệm thái độ 82 3.12 Kết quả tổng hợp thực nghiệm hành vi 82 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 3.1 Tính phù hợp và tính khả thi của các biện pháp 70 3.2 Kết quả thực nghiệm về nh n thức đợt 1 75 3.3 Kết quả thực nghiệm về thái độ đợt 1 76 3.4 Kết quả thực nghiệm về hành vi đợt 1 77 3.5 Kết quả thực nghiệm về nh n thức đợt 2 78 3.6 Kết quả thực nghiệm về thái độ đợt 2 79 3.7 Kết quả thực nghiệm về hành vi đợt 2 80 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Tác động thống nhất của các ực ƣợng giáo dục 29 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CB Cán bộ CBQL Cán bộ quản ý CBVC Cán bộ viên chức CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CTGDPL Công tác giáo dục pháp u t Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN Trƣờng Đại học ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ĐĐ Đạo đức GDCD Giáo dục công dân GDPL Giáo dục pháp u t GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GVCN Giảng viên chủ nhiệm GVC Giảng viên chính HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài giờ ên ớp vii Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ LHS Lƣu học sinh NCKH Nghiên cứu khoa học PL Pháp u t PGS Phó giáo sƣ QLGD Quản ý giáo dục QLCTGDPL Quản ý công tác giáo dục pháp u t QPPL Qui phạm pháp u t SV Sinh viên ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ XHCN Xã hội chủ nghĩa viii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Thông tin chung: - Tên đề tài: Quản ý công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - Mã số: B2017 – ĐN05-07 - Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoàng Anh - Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Xuân Vĩnh, CN. Đặng Ngọc Kim Nguyên, CN. Nguyễn Hoài Nam - Cơ quan chủ trì: Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019 2. Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở ý u n về QLGDPL, tìm hiểu thực trạng tổ chức, thực hiện công tác GDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN. Từ các kết quả điều tra từ thực trạng, đề tài đề xuất các biện pháp QLGDPL cho SV Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trƣờng. 3. Tính mới và sáng tạo: - Hệ thống đƣợc một số quan điểm ý u n cơ bản về công tác giáo dục pháp u t và QLCTGDPL cho SV trong nhà trƣờng nói riêng, nêu rõ những ảnh hƣởng đối với công tác GDPLvà QLGDPLcho SV trong thời kỳ hội nh p. - Làm rõ những khái niệm, thu t ngữ cơ bản của đề tài, góp phần xây dựng cơ sở ý u n cho vấn đề nghiên cứu. - Tổ chức khảo sát (400 sinh viên (trong đó có 30 ƣu học sinh) và 100 giảng viên, cán bộ quản ý) và đƣa ra đánh giá tổng thể về thực trạng công tác GDPL và QLGDPL cho SV trong nhà trƣờng. - Đề xuất 5 biện pháp: Biện pháp 1: Xác định thống nhất mục tiêu, nội dung, hình thức công tác GDPL cho sinh viên Biện pháp 2: Kế hoạch hoá QLGDPL cho SV theo hƣớng đảm bảo sự tham gia của các t p thể sinh viên vào việc p kế hoạch Biện pháp 3: Tổ chức quản ý công tác giáo dục pháp u t Biện pháp 4: Xác định trách nhiệm, quyền hạn, phân cấp quản ý Biện pháp 5: Xây dựng các phong trào thi đua học t p, rèn uyện đối với thầy và trò trong nhà trƣờng - Đề xuất một số khuyến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với nhà trƣờng, với gia đình và sinh viên để triển khai những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. x INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 1. General information: - Project title: Management of Legal Education Work for Students of University of Foreign Languages Studies, Danang University - Code number: B2017 - DN-07 - Project Leader: Nguyen Thi Hoang Anh - Coordinator: Nguyen Xuan Vinh (MA), Dang Ngoc Kim Nguyen (BA), Nguyen Hoai Nam (BA) - Implementing institution: University of Foreign Languages Studies, Danang University - Duration: From May 2017 to May 2019 2. Objective: To study the theoretical basis of legal education management, and understand the status of organization and implement legal education work for students of University of Foreign Languages Studies and University of Danang. From the results carried out from the survey, the thesis proposes measures to manage the legal education work for students of the University of Foreign Languages Studies and University of Danang to contribute to improving the training effectiveness of the University. 3. Creativeness and innovativeness: - Systematize some basic theoretical views on legal education work and management of legal education for students in schools in particular, highlighting the effects on legal education work and management of legal education for students during the period of integration. - Clarify basic concepts and terminology of the topic, contributing to building a theoretical basis for research issues. - Survey organization (400 students (including 30 foreign students) and 100 lecturers and managers) and give an overall assessment of the status of legal education work and management of legal education work for students in the University. - Proposing 5 measures: Measure 1: Identify uniform objectives, content, form of legal education work for students; Measure 2: Plan the management of legal education work for students towards ensuring the participation of student groups in planning; Measure 3: Organize the management of legal education work; Measure 4: Determine responsibilities, powers and management decentralization Measure 5: Build emulation movements for learning and training for teachers and students in the school. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Pháp u t có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, à công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, v n hành bình thƣờng của một xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Tăng cƣờng vai trò của pháp u t trong công cuộc đổi mới đất nƣớc hiện nay đƣợc đặt ra nhƣ một tất yếu khách quan. Điều đó không chỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có tr t tự, kỷ cƣơng, văn minh, mà còn hƣớng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có ý thức đạo đức. Pháp u t không chỉ à phƣơng tiện quản ý nhà nƣớc hữu hiệu, mà còn tạo môi trƣờng thu n ợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, àm ành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trị mới. QLCTGDPL trong nhà trƣờng là góp phần đƣa pháp u t đến với sinh viên bằng con đƣờng ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đối với sinh viên, hiểu biết pháp u t là một bộ ph n của học vấn và ý thức pháp u t là một thành phần quan trọng không thể thiếu đƣợc của nhân cách. Với vốn kiến thức và ý thức pháp u t đƣợc trang bị, sinh viên phải dần dần tự điều chỉnh hành vi của mình theo khuôn khổ của pháp u t một cách tự giác. QLCTGDPL cho sinh viên nói chung, sinh viên Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN nói riêng à một hoạt động tự thân, thƣờng xuyên, à hoạt động có định hƣớng, có tổ chức, có chủ đích của các chủ thể giáo dục pháp u t thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa bằng các phƣơng pháp giáo dục khác nhau nhằm trang bị tri thức pháp u t cơ bản, định hƣớng, phát triển nhân cách và tƣ cách công dân. 2. Mục đích nghiên cứu: Dựa trên cơ sở ý u n về QLCTGDPL, thực trạng tổ chức, thực hiện công tác GDPL cho sinh viên, đề xuất một số biện QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể: Công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên Trƣờng ĐHNN, Đại học Đà Nẵng. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở ý u n về quản ý công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên. 4.2. Đánh giá thực trạng giáo dục pháp u t và về QLCTGDPL cho sinh Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN. 4.3. Biện pháp về QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. 4.4. Tổ chức thực nghiệm. 2 5. Phạm vi nghiên cứu: Điều tra thực trạng quản ý công tác giáo dục pháp u t cho sinh viên, Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN, đề xuất một số biện pháp QLCTGDPL cho sinh viên Trƣờng ĐHNN, ĐHĐN; khảo nghiệm tính hợp ý và tính khả thi của các biện pháp đã nêu; Tổ chức thực nghiệm. Thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019. 6. Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. hư ng pháp nghiên cứu u n: Phân tích, tổng hợp lý thuyết; Phân tích sản phẩm hoạt động 6.2. hư ng pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát; Điều tra bằng phiếu; Tham khảo ý kiến chuyên gia; Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm 6.3. Phƣơng pháp xử lí số liệu khảo sát: Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học với SPSS. 7. Cấu trúc đề tài nghiên cứu: gồm 3 phần - Phần mở đầu - Phần nội dung: Gồm 3 chƣơng - Phần kết u n và khuyến nghị, danh mục các công trình của tác giả, danh mục tài iệu tham khảo và phụ ục CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Trên thế giới: Trong ịch sử tƣ tƣởng nhân oại, Khổng Tử à một trong những nhà tƣ tƣởng ớn. Nét đặc sắc và nổi b t trong tƣ tƣởng Khổng Tử à ông đã “đạo đức hóa chính trị” và qua đó, àm cho chính trị ít nhiều mang “bộ mặt văn hóa”. Từ Khổng Tử trở đi, đƣờng ối chính trị dựa trên sức mạnh đạo đức – đƣờng ối chính trị nhân nghĩa (vƣơng đạo) – dần nổi ên và trở thành đƣờng ối trị nƣớc độc tôn trong suốt chiều dài ịch sử chế độ phong kiến ở một số nƣớc Á Đông. Nho giáo chủ trƣơng đức trị, nghĩa à ấy đạo đức để răn dạy con ngƣời và từ đó ổn định xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và v t chất của nhân dân. Đối p với tƣ tƣởng đức trị à tƣ tƣởng pháp trị mà đại biểu à Quản Trọng, Thân Bất
Luận văn liên quan