Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Văn hóa vật thể và phi vật thể được coi là hai bộ phận hữu cơ cấu thành kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được hình thành, phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đó là nhưng giá trị tiêu biểu, bền vững, phản ánh sức sống của từng dân tộc. Trong đó, văn hóa vật thể là một bộ phận của văn hoá dân tộc, góp phần tạo ra nhừng giá trị văn hóa cao trong nền văn hóa của dân tộc, đặc biệt là trong nền văn hóa tinh thần cho con người nếu biết tận dụng và phát huy một cách toàn diện. Vùng Trường Sơn - Tây Nguyên chứa đựng kho tàng di sản văn hóa vật thể hết sức phong phủ, đa dạng. Di sản văn hóa này không chỉ tiêu biểu cho bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở vùng đất này, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Không gian văn hóa vật thể của cộng đồng 54 dân tộc anh em được phục dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đẵ góp phần gìn giừ, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của 54 dân tộc nói chun^ và của cộng đồng các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên nói riêng, đồng thời nó đà trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể của cộng đồng các dân tộc vùng Trường Sơn - Tây Nguyên ở đây vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định do nhiều nguyên nhân. Với những lý do đó, tác giả chọn đề tài: "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thê vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ” để nghiên cứu.

pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG BÀN THỊ TRANG B T N À PH T HU G TRỊ N H ẬT TH NG TRƯỜNG SƠN - TÂ NGU ÊN TẠ ÀNG N H - U ỊCH C C ÂN T C ỆT N T T T LUẬN N THẠC SỸCHU ÊN NGHÀNH U N N H – 2019) Hà Nội, 2019 4 C NG TR NH NÀ Đ ĐƯ C H ÀN TH ỆN TẠ TRƯỜNG SƯ PHẠ NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PGS TS T P ả b ệ 1 PGS.TS. B T V ệ V ệ V ệ P ả b ệ 2 GS.TS H V ệ V V ệ V ệ v đ ợ bả vệ r đồ ấ l v ạ sĩ ạ r Đ SP ệ Tr ơ V ồ 8h30 y 13 á 08 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: h vi n n ại h hạm h thuật un n 5 Đ U do c đề tà V v ể v p v ể đ ợ l b p ữ ơ ấ sả v . G á rị ủ á sả v v ể p v ể đ ợ ì p á r ể ắ l ề v lị sử ự v ữ ủ đ l ữ á rị b ể bề vữ p ả á s s ủ ừ . Tr đ v v ể l b p ủ v á p p ầ ạ r ữ á rị v r ề v ủ đặ b ệ l r ề v ầ ế b ế ụ v p á y á ệ . Vù Tr Sơ - T y y đự sả v v ể ế s p p ú đ ạ . D sả v y ô ỉ b ể bả sắ v ủ đồ á vù đấ y ò ý ĩ r r v ệ ẳ đị í ấ r đ ạ ủ v V ệ . ô v v ể ủ đồ đ ợ p ụ ự ạ V - D lị á V ệ đ p p ầ ì ữ bả ồ p á y sả v ủ v ủ đồ á vù Tr Sơ - T y y r đồ đ r sả p ẩ lị ấp á r v . T y r á rì bả ồ v p á y á á rị v v ể ủ đồ á vù Tr Sơ - T y y đ y v ò ồ ạ ữ ạ ế bấ p ấ đị ề y . V ữ lý đ á ả đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam” để . ịc sử cứ V ệ bả ồ v p á y á rị v á v ể r ề v đồ á V ệ v vù Tr Sơ – T y y r đ ề l ệ sá bá ạp í l v l á đề p đế . ữ ô rì về vù Tr Sơ - T y y v ồ r lầ l ợ đ ợ ấ bả Nhà rông các dân tộc Bắc Tây Nguyên, á ả yễ ắ Tụ - yễ ồ G áp Nxb, Kh 1991; Văn hóa, xã hội và con người Tây Nguyên, yễ Tấ Đắ Nxb, ấ bả 200 ; Nhà c a người Triêng Việt Nam, á ả P ạ V ợ b C í rị 2010 .. Cá ô rì ể r đ rì b y á ụ ể á p ụ p á lễ r yề sự đ ạ về á ô rì ế rú 6 rô ồ v đ ỉ r đ ợ á á rị v ủ á l ạ ì sả vù Tr Sơ - T y y . Cá ô rì u về V – Du lị á c Việt Nam ể ể đế : v uản l Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ồng ô - Sơn Tây - à Nội (2016), Tr ng Đạ S P ạm Nghệ thu Tr ơ ủ á ả T ấ ; v Tái hiện văn hóa tộc người tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ua trường h p người Ba Na (2017), Tr Đại h S p ạ N á ả yễ T ị T ... ì , đế đ ể á ả ô rì đề c p ện y s về ạ đ bảo tồ v p á y á rị v v t thể vù Tr Sơ - T y y ạ V - Du lịch á c Việt Nam. Mặ ù v y á ô rì r đ y l nguồ l ệ ý á úp á ả kế thừ n l c nhữ ô p ù hợp để triể đề y. 3 ục đíc và ệm vụ cứ 3.1. Mụ đí h n hiên ứu Đá á ự rạ v đ r á ả p áp p p ầ n ệ ả ạ đ bả ồ p á y á rị v v ể vù Tr Sơ – T y y ạ V – D lị á V ệ . 3.2. hi m vụ n hiên ứu - ữ vấ đề về bả ồ p á y á rị v v ể ủ 18 vù Tr Sơ - T y y ạ V – D lị á V ệ . - ả sá p í đá á ự rạ ô á bả ồ p á y á rị v v ể vù Tr Sơ - T y y ạ V – D lị á V ệ am. - Đề ấ ả p áp ệ ả ô á bả ồ v p á y á rị v v ể ạ V – D lị á V ệ . 4 Đố tượ và p ạm v cứ 4.1. ối t ợn n hiên ứu v p r v ệ bả ồ v p á y á rị v v ể vù Tr Sơ - T y y ạ V – D lị á V ệ . 4.2. Phạm vi n hiên ứu - P ạ v ô Tạ á l 2 V – D lị á V ệ (Đồ ô Sơ T y ). - P ạ v Đề ì ể v ệ bả ồ v p á y á rị v v ể vù Tr Sơ – T y y ạ V 7 á - D lị á V ệ ừ ử đ v ạ đ đ á ừ ( 2010) đế y. - P ạ vị ạ đ bả ồ p á y á rị v v ể ô v ồ ủ 18 vù Tr Sơ - T y y đ ợ p ụ ự ạ V – D lị á V ệ . 5 P ươ p áp cứ - P ơ p áp p í ổ ợp v ệ l ệ : Tr ơ s l ệ p đ ợ để ổ ợp p í v rú r ữ ế l . - P ơ p áp đ ề ự đị Đ y l p ơ p áp r yề đạ ệ ả r v ệ p ô s l ệ r đị b . - P ơ p áp ếp l Tr á rì ự ệ đề á ả đ ế ợp p ơ p áp ếp ủ á v á bả để r ể đ ợ ủ l v . 6. N ữ đ p củ l ậ vă - v p p ầ ỉ r đ ợ ữ ặ đ ể ạ ế về v ệ bả ồ p á y v v ể vù Tr Sơ - T y y ạ V – D lị á V ệ để ừ đ đị p á y á rị v r yề . - ế ả về ự rạ ũ á ả p áp l v đ r l r ữ ơ s úp á ấp l đạ ủ V – D lị á V ệ ả p áp p ù ợp r v ệ đổ ô á ả lý bả ồ v p á y á rị v v ể ủ đồ V ệ . - v ể ù l l ệ ả về ô á bả ồ p á y á rị v v á đ ả ì ể về v v ể vù Tr Sơ - T y y . 7. Bố cục của luậ vă p ần M đầu, Kết lu T l ệu tham khả v P ụ lục, n i dung lu v ồ 3 ơ Chương 1: Những vấ đề chung về bảo tồn v p á y á rị v v t thể v V - Du lị á t c Việt Nam. Chương 2: Thực trạng bảo tồ v p á y á rị v v t thể á vù Tr Sơ - T y y ạ V – D lị á V ệ . Chương 3: Giả p áp bảo tồn v p á y á rị v v t thể vù Tr Sơ - T y y ạ V - Du lị á c Việt Nam. 8 C ươ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ B O T N À PH T HU G TRỊ N H ẬT TH À ÀNG N H – DU LỊCH C C ÂN T C VIỆT NAM 1.1. Một số k á ệm 1.1.1. Văn hóa Theo UNESCO: V đ ợ đề p đế l p ợp ủ ữ đặ r về ồ v ấ r v ú ả ủ y r v đự v v ệ ả á s p ơ s ệ á rị r yề v đ . C ủ ị ồ C í r v b ồ ả v v ấ v v ầ Vì lẽ s ồ ũ ụ đí ủ s l sá ạ v p á r ô ữ ữ v ế đạ đ p áp l ô á v ệ ữ ô ụ s ạt y về ặ v á p ơ sử ụ . T b ữ sá ạ v p á đ l v á. V á l sự ổ ợp ủ p ơ s ạ ù v b ể ệ ủ l đ sả s r í ữ ầ đ s v đò ỏ ủ sự s ồ . 1.1.2. Văn hóa vật thể T Đ ều 4, Luật Di sản văn hóa ì D sả v v t thể l sản phẩm v t chấ á rị lịch sử v c, bao gồ á í lịch sử - v l ắng cả á v t, cổ v t, bảo v t qu ” [21]. 1.1.3. Giá t ị Trong cu n Từ iển Bách hoa Việt Nam, á rị đ ợ đị ĩ l P ạ rù r ế ỉ í í ý ĩ ủ ữ sự v ệ ợ ự y ả ỏ ầ p ụ vụ lợ í ủ . đ y á sự v ệ ợ đ ợ đ đá y ô đá ý ĩ í ự y ô đ v đ s . 1.1.4. Giá t ị văn hóa vật thể V v t thể ề đến chấ l ợ v đặ đ ểm củ đ i ợ đế ì á v t chất, khiến những v t thể v ất liệu tự ô sá ạo củ i biế ững sản phẩm v t chấ úp c s ng củ i. Di sả v v t thể đ ợc con i nh n th c, cảm nh n b ng nhiề á vì v y ũ ễ đ ợ đá á ơ . 9 1.1.5. Bảo tồn Luật Di sản văn hóa Việ đị ĩ Bảo vệ í lịch sử, v l ắng cảnh di v t, bảo v t, cảnh v t qu l ạt đ p ò ừ v ạn chế nhữ y ơ l ỏ ô l y đổi những yếu t y c v ủ í lịch sử - v danh lam thắng cảnh, di v t, cổ v t, bảo v t qu c gia. 1.1.6. Phát huy Theo Từ iển Tiếng Việt, P á y l l á y á t tỏ á dụ v ếp tục nảy n ”. Nộ d o t và p át á t ị d s vă Đ i v i di sả v v ồ vù Tr Sơ – T y y ạ V – D lị á V ệ v ệ bả ồ l ế ừ lạ ữ á rị b ể đặ sắ ; ế rú y ự y v l ệ lễ r yề ắ v ô ồ. ô ồ p á y l ế á b ệ p áp á th í ợp để l ỏ sá ữ á rị v á rị l r đ để đ lại những lợ í ế ự ủ ể v ũ V – D lị á V ệ p p ầ v v ệ ú đẩy sự p á r ể ủ . bảo tồ v p á y v v c v ể vù Tr Sơ – T y y ạ V – D lị á V ệ Nam l ô p ục, á ệ giữ ì á y á đẹp í á r b ệt, đ đá ủa ô á ế rú ồ l đều cảm nh đ ợ á y đẹp đ ý c giữ ì r r ng, v ự về v ơ đấ c. 1.3. ă p áp l củ Đ và N à ước về o t d s vă 1.3.1. Văn bản của ảng C ủ ị ồ C í v Đả đ đặ b ệ vấ đề v á ũ v ệ ì ữ p á y bả sắ v . Q á ì đạ ừ đổ đế y Đả v đ đ r rấ ề C ơ lĩ ị yế C í sá p ù ợp á đ í ự đế sự p á r ể v . y 23 á 11 19 s đấ đ ợ đ l p C ủ ị C í p ủ l ồ C í đ ý Sắc lệnh số 65/SL “Ấn ịnh nhiệm vụ c a ông Phương bác cổ học viện” - Sắ lệ đầ ủ về v ệ bả ồ sả v . Ban Chấp Tr ơ Đả VIII H i nghị lần th đ b Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, ậm à bản sắc dân tộc. Nghị ịnh Số 98/2010/N -CP củ C í phủ 2010 y định về di sả v p v ể v v t thể. y 10 9/6/2014, Ban C ấp Tr ơ Đả XI đ b Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam áp ứng yêu cầu phát triển bền vững ất nước. Sự ỉ đạo củ Đả v c về ô á bảo tồ v p á y á rị v ủa di sả đ ợc thể hiệ á v bả p áp lý đ ng l í sá về giữ ì v p á r ể v đ y í l ữ v bản quan tr ng tạ l p áp lý ô á ả lý bảo tồ v p á y á á rị v củ c ta trong th ì đổi m v p á r ển. 1.3.2. Văn bản của hà n ớc Luật Di sản văn hóa b 2001 v Luật sửa ổi, bổ sung một số iều c a Luật Di sản văn hóa 2009 đ ụ thể đ ng l i, í sá ủ Đả v c ta, tạ đ ều kiện thu n lợi cho việ h á ạ đ ng bảo vệ v p á y á rị di sả v r ng phạ v đ ều chỉnh cả di sả v p v t thể l t vấ đề đ ợc nhiều qu đề c p t i. Trong á rì y ự ế l ợ p á r ể v đế 2020 B V T ể v D lị đ v v ụ sá ạ đ ể ỉ đạ ủ ị yế Tr ơ ( VIII) v á đị rõ á ệ vụ r ầ ự ệ r đ ệ vụ bả ồ v p á y sả v . y 21 8 199 Thủ C í p ủ ra Quyết ịnh số 667/TTg y 21 8 199 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. y 1 09 2010 T ủ C í p ủ r Quyết ịnh số 1689/ -TTg về việc phê duyệt iều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. 1.4. T v T ư Sơ – Tâ N 1.4.1. Vùn n n - ây uyên T đị lý í ện nay, T y y ỉnh: Kon Tum, G Đắk Lắ Đắ ô Đồng. Trong Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam á ả ô Đ T ị vù y l đị b s ụ ủ r ơ á ô ữ ệ ô – ơ v Đả r đ á l B Xơ Đ ô ạ Cơ đ G r l á bả đị l đ Tr Sơ – T y y . Tr Sơ - T y y l vù ề lạ ấ về đặ r v . 1.4.2. C n đồn á dân t vùn n n - ây uyên ô v vù Tr Sơ - T y y đ ợ p ụ ự lạ ạ á l 2 v ệ í ơ 13 b ồ ô ế rú v ả ủ 18 B Br -V Kiề T Ô ô ạ Xơ Đ G ẻ-Tr X Rơ r C 11 Ho, Co, Raglai, Gia r đ Cơ T Br C t v i hệ ô ữ ô – r v Đảo. 1.4.3. hà và nhà mồ - n t văn hóa vật thể đ vùn n n – ây uyên Kiế rú v ồ chí l đặ r ơ bản nhất của v v t thể đồ á c Tr Sơ – T y y chung. l ế rú đặ sắ sả p ẩ b ể ủ đồ í v ô r rá ú ữ bả vệ sự s ò ủ . ô ũ l ơ ễ r á ạ đ s ạ ắ v v lễ - lễ v ồ p ụ vụ í ỡ v , sử vũ ạ đ s s ạ bả sắ ể ệ ệ s ồ b ơ ủ đồ á vù Tr Sơ – T y y . 1.5. à ét về à ă - Du lịc các dâ tộc Việt Nam 1.5.1. uá t ình hình thành và hát t iển đầ sự r đ ủ V – D lị á V ệ l 1988 đầ 1989 B V - T ô ( y l B V T ể v D lị ) v UB D ph đề xuất. y 26 9 1992 V p ò C í p ủ Công văn số 4375/KG nêu yêu cầu về việc cần kết h p thêm mục ích du lịch cho Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. D đ y 19 10 1992 B V - T ô ù v UB D p i gửi Công văn số 3387/VX-UB báo cáo Th tướng Võ Văn iệt và Phó Th tướng Nguyễn hánh nội dung cuộc họp giữa Bộ Văn hóa - Thông tin và UBND thành phố à Nội về việc thống nhất xây dựng Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. y 0 1993 B V - T ô r Quyết ịnh 503-TC/ thành lập Ban chuẩn bị ầu tư với nhiệm vụ xây dựng ề án chung tay xây dựng Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ban Chuẩn bị đầ đ l v ệc v i H V á c Việt Nam, Việ V về n v c của dự á v đ ổ ch r ầ ý ” quy hoạ v á c Việt Nam. y 21 8 199 T ủ C í p ủ Võ V ệ ý Quyết ịnh số 667/ -TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. y 16 6 1999 B Q ả lý V - Du lị á c Việ í đ ợ l p tại Quyết ịnh số 142/ -TTg c a Th tướng Chính ph . y 03 10 1999 Dự á V - Du lị á c Việ í đ ợ ô y ự . y 19 9 2010 để ù p p ầ v Đạ lễ ệ 1000 T – V – D lị á V ệ í ổ đ á r v ế . 12 1.5.2. Mụ đí h xây dựn Tr Q yế đị s 66 QĐ-TT y 21 8 199 ủ T ủ C í p ủ p yệ Q y ạ ổ ể V - D lị á V ệ X y ự V - D lị á V ệ r ạ đ v í p r á ệ ì ữ p á y v á á sả v r yề ủ ệ v ả v á ế; đáp á ầ v ơ ả rí l ạ ạ đ ể ỡ s v ệ. T ô á ạ đ v ệ ì p p ú đ ạ ấp v đ đ bả sắ ế v ệ á ụ ì y đấ rí v ệ ệ ỹ đồ đ lạ ồ ế ồ p ầ v y v p á r ể V - Du lị . 1.5.3. uy mô V - Du lị á c Việt Nam v tổng diệ í 1.544 ha r đ ơ 900 ệ í ặ ồ Đồ ô v ơ 600 ệ í ặ đấ . C p á á l n t c; Khu Di sả v ế gi ; r v v v ơ ả rí; ô v bến thuyền; dịch vụ, du lịch tổng hợp; y ặ c hồ Đồ ô; Q ả lý đ ề v p ò . 1.6 S c t t p o t p át á t ị vă vật t v T ư Sơ - Tâ N D sả v v ể í l ả đẹp ủ đấ l r yề sả ủ . B ế ữ ì sả v l p p ầ l đẹp bả sắ l p p ú v đ ạ sả v ế . Q sả v sẽ ấy đ ợ rí ệ sá ạ ủ ô để ừ đ ự về bả sắ v ủ ì . C í vì v y v ệ bả ồ v p á y á rị v v ể l v ệ l ầ ế v ấp bá á ả lý v . t củ v ệc o t và p át á t ị vă vật t đố vớ à ă – lịc các dâ tộc ệt N m V – D lị á V ệ l ô ụ, ô ì p r ỏ b ể đạ ợ r ữ á rị v b ể ấ ủ đồ V ệ . Quy hoạch tổng thể V - Du lị á c Việt Nam thể hiệ rõ í đặ ù ủa m t dự á ế - v t mặt bảo tồ v để phục vụ du lịch; mặ á ổ ch c dịch vụ du lịch nh m bảo tồ v . Hai n y i quan hệ hữ ơ ô ể á r r á 13 rì đầ y ự ũ v á đồng th i thể hiện rõ í r ô á bảo tồ v . V rò ủa v v ể đ ợc thể hiệ r á loạ ì v p v t thể: lễ h i, tụ r v l ... Tr á s hoạ v ấy, ô ế rú ồ l ô ể thiế . ồn tạ t thực thể á ầu củ i, củ đ i s ng c đồng. iểu t C ơ 1 l v rì b y t s vấ đề r đ l rõ t s á iệm ơ bả l đến vấ đề u. Cá v bản củ Đảng v c về bảo tồ v p á y sả v . Tr ơ y l n v đ đ r đ ợ bả ồ v p á y á rị v ; m t s ơ bản về V – D lị á V ệ ; sự ầ ế bả ồ v p á y á á rị v v ể vù Tr Sơ - T y y ; v rò r ủ v ệ bả ồ p á y á rị v v ể đ v V – Du lị á V ệ . 14 C ươ THỰC TRẠNG B O T N À PH T HU G TRỊ N H ẬT TH C C ÂN T C NG TRƯỜNG SƠN – TÂ NGU ÊN TẠ ÀNG N H – U ỊCH C C ÂN T C ỆT N 2.1. Các á t ị vă vật th v T ư Sơ - Tâ N 2.1.1. Giá t ị dụn đ ợc tạ r để ơ rú s s í ổ đị ơ đ l ủ á v r đì . ò á ụng bảo vệ rá đ ợ ú ữ rá ắ ỉ ơ để á ạo s l đ v l ơ ế s ạ đ sả ấ v ạ đ v ầ . 2.1.2. Giá t ị văn hóa Trong tất cả những yếu t v ể cả v t chấ v ần của m t t i, l ô l yếu t ch đựng, biểu hiệ v ủa m t t rõ r ụ thể nhấ đựng nhữ đ ể r b ệt của từ c. 2.1.3. Giá t ị n h thuật ắ đế á rị ú ô ỉ ắ đế á rị ự ễ á rị v y ề á rị á ô ắ đế á rị ệ . r yề ủ á vù Tr Sơ – T y y ể ệ sự l v sá ạ ủ . Dù ô bả vẽ ế ế , ữ ô v đ ợ ự l ách vữ á ắ b bù . 2.1.4. Giá t ị tâm linh ồ của m t s vù Tr Sơ - T y y ể hiện rõ á rị l của loạ ì sả v v t thể củ á i ơ đ y. ồ l ô ắ l ề v lễ bỏ ả v l r ủ lễ l ấ v r ấ r ổ r yề ủ s vù Tr Sơ – T y y . N ồ l ơ để n đ ấ rú ngụ. Hồn của nhữ i chết sẽ ầ úp đỡ l đ ế v ặp nhiề đ ề l ù b i thu, s c khỏe dồ ... 2.2. Chủ th qu l và cơ c p ố ợp 2.2.1. B Văn hóa, hể thao và Du lịch y 19 6 201 T ủ C í p ủ r Nghị ịnh 79/2017/N -CP về việc uy ịnh chức năng, nhiệm vụ, uyền hạn và cơ cấu tổ chức c a Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. B V T ể v D lị l ơ ả lý rự ếp đ v V – D lị á V ệ . B á ô quyế định, chỉ thị v á v bả á c phạm vi quả lý c của B . Chỉ đạ ng d n, kiể r v ệ ổ ch c thực hiệ á v bản quy phạ p áp l t, chiế l ợc, quy hoạ ơ rì ế hoạ v á 15 dự á ô rì r đ đ ợ b ặ p yệ ạ V – D lị á V ệ . 2.2.2. Làn Văn hóa - Du lị h á dân t c Vi t Nam Về : thực hiện ch ả lý c trực tiếp đ i v i V – D lị á V ệ y định củ p áp l t. ệ vụ X y ự rì B r ng B V T ể v D lị để rì T ủ C í p ủ quyế đị p yệt hoặ b Quy hoạch, kế hoạch p á r ển trung hạ v ạ đ i v i V – D lị á V ệ ; Cơ ế í sá đ đ i v i V – D lị á V ệ p ù ợp v đ ều kiệ p á r ển thực tế trong từng th i kỳ. Cơ ấ ổ b áy ủ B Q ả lý V – D lị á V ệ ồ 01 Tr b v ô á 3 P Tr b ; 8 đơ vị rự [55]. đạ B ệ y ồ 02 P Tr b ô P ạ V Q yế Ô Trị C . Cá đơ vị rự V – D lị á V ệ đế đ ể á ả ả sá ồ 9 đơ vị rự . 2.2.3. C n đồn á dân t vùn n n - ây uyên tại Làn Văn hóa – du lị h á dân t Vi t am Từ 2016 đế y ạ ụ l 2 ệ đ đ 6 đồ vù Tr Sơ - T y y về ạ đ y ạ V – D lị á V ệ : C đồ T Ô , Cơ T , Ba Na, Xơ Đ , Raglai, đ . Đ v V – D lị á V ệ để l v ệ bả ồ v p á y á á rị v v ể ô ể ế v rò ủ ủ ể v . 3 N l c cơ s vật c t và tà c í 2.3.1. C hạ tầng V đị ì bá sơ đị đồ ú v v ổ ệ í l 1. V – D lị á V ệ đủ đ ề ệ về ặ ô để ự ệ ô á đầ ơ s ạ ầ á l đ ô ồ đ ệ b đ p ò áy ữ áy .. 2.3.2. hoạ h đầu t và hát t iển 2008 T ủ C í p ủ đ r uyết ịnh số 540/ -TTg y 12 2008 về v ệ p yệ ế ạ đầ p á r ể l V - D lị á V ệ đế 201 đ á đị ụ đầ đế 2010 l r ơ V á - D lị á V ệ v v ệ ỉ ệ ạ ầ ỹ v đ v ạ đ p ầ á l v 2 sử ụ ồ v sá . 16 ồ v để r ể ự ệ ế ạ đ ợ á đị ừ á ồ v sá đầ y ự V á - D lị á V ệ đ ạ 2008 - 201 l 3.2 6.826 r ệ đồ . 2.3.3. hự t ạn t iển hai T á ả ả sá ì V á- D lị á V ệ đ ô ự ệ rì ự đầ á đ ạ p í r . ự ế B Q ả lý V - D lị á V ệ đ r ể ự á y p ơ á . 2.4 T c t ạ o t và p át á t ị vă vật t v T ư Sơ – Tâ N tạ à ă – lịc các dâ tộc ệt N m 2.4.1. hiên ứu và lựa ch n để phục dựng nhà , nhà mồ tại Làn Văn hóa – Du lị h á dân t c Vi t Nam Về á ế rú s ạ ồ đ ợ p ụ ự ạ V – D lị á V ệ đ đ ợ ả sá đ ề ạ ề đị p ơ v l p ồ sơ ụ ể. Đồ ổ á ả lấy ý ế á ệ l á s đ ế y ự đ đ ợ đồ ấ đồ ý. 2.4.2. uá t ình ti n hành hục dựng Q bả ể ấy ô v vù Tr ng Sơ - T y y đ ợ p ụ ự ạ V – D lị á V ệ v 0 ô r yề v 11 ồ ấ ả đề đ ợ lự ả sá v á đị đ ể vù ề v ủ í đồ đ . á l 2 đ ợ á y ự ừ 1999 đế 2009 y ự ệ về á ô rì ế rú . 2.4.3. u tầm và quản lý á hi n vật t n bày tại nhà và nhà mồ H ệ y ạ V – D lị á V ệ 3 0 ệ v đồ á á v ế ặ . Tạ ụ II vù v T y y ầ 100 ệ v ụ ể đ ơ r đ r p ụ ữ ù ô ì rô ả bầ ô y rì ... á ệ v đ ợ ra r b y ạ ô v ô r b y r ể l ạ á khu l ô đ ếp. 2.4.4. Côn tá bảo tồn V – D lị á V ệ á đị đ ợc p á r ể l i chỉ đ ợc á ả p áp ì ế. Đầ đến đ á đế đ sá . Vừa V – D lị á V ệ ũ đ r s á lạ á ạng mục, dự á . ện nhiều dự á B Quả lý v ì á để đ v á , v . 17 Đế đ ể á ả ả sá ì V – D lị á V ệ đ ô ủ 0 ệ y 13 l đồ s s y ả ô l ô đ ợ đả bả . Cò s l ô ệ s s v để ì rạ ỏ ù á ô rì ế rú bị ấp đ ợc duy bả ỡ ịp . Cô á bả ồ á rị v v ể ủ đồ á ặ ù đ đ ợ B Q ả lý V – D lị á V ệ Nam v đạ đ ợ ế ả .Cô á ả lý ò yế á p ơ p áp đề r để ự ệ ò ế í ả á ơ rì y đề á đ r đ đ ợ p yệ ò yế l ệ r ể ự ệ . 2.4.5. oạt đ n hát huy Tí đế y, ạ á l 2 đ đ đ ợ 2 l ợ đồ b ủ 6 ỉ , p v Tr Tr ấp Đ S về v đ á ệ lạ 3 lễ rò ơ đ v r yề lễ ừ ; lễ ú lú ; lễ ầ ; lễ rỉ lú ; lễ ú bế lễ .... ể ừ đ v ạ đ đế 201 V – D lị á V ệ ỉ ổ 3 lễ l r Tế y đá v ủ đề Sắ r ề ổ ”; y 19 y v á V ệ ”; y 23 11 y D sả v V ệ – T ầ Đạ đ ế v ”. C 201 B Q ả lý V – D lị á V ệ đ đ s đồ về ạ đ y lú đầ ỉ đ í đ ể 2 đồ đ l ( ò Bì ) T á ( ò Bì ) về s s đế y ạ V – D lị á V ệ đ đ đ ợ 13 đồ đạ ệ 3 khu l về ạ đ s s y ạ . Từ 2016 đế y ạ V – D lị á V ệ Nam 3 sự ệ ò ổ á sự ệ ủ đề ủ đ ể á sự ệ ầ v sự ệ y. B Q ả lý V – D lị á V ệ ự sự ấ l ợ đ s á đế ỉ ơ y l đ ể p ụ á ô y lữ ì ơ đ y đ ể để rử r á v ỉ ả ừ 1 - 2h. M s ạ đ v đ ợ ổ v ụ bả ồ ò ặp ề , ặ ề vấ đề ì . B ạ đ á ơ rì v ệ v ụ đí p á y bả sắ v đ ợ ổ ú đ ợ đô đả sự ủ á . 18 5 Hoạt độ l vớ c ức ă o tà và c ức ă oạt độ vă ộ . Nam Đ v bả V – D lị á V ệ í l ơ ệ ô v ế rú ô l ủ V ệ s ầ r b y á ệ v đặ r ủ vù ề . C ạ đ v ữ á rị v r yề ủ đ ợ ễ r ạ V – D lị á V ệ đề đ ợ á ạ p ụ ự lạ ự r sự á đị yế v ” ( ơ ò l ữ đ ợ ề á á rị v r yề ủ ừ ) để ừ đ đ đế ữ ạ đ v đ ợ ễ r ạ đ y 3 lễ l y Sắ r ề ủ ổ ”; á ạ đ ừ y v á V ệ 19 ”; ầ Đạ đ ế á – Di sả v V ệ ” ú ề á v rả ệ . Đặ b ệ V – D lị á V ệ đ ổ ô ơ rì G bá ù ế ” 2018 v ồ p í y đ 100 . C ơ rì đ r ạ đ ủ B Q ả lý V – D lị á V ệ đồ b á ả y ù đồ b đ ế . V sự ả lý ạ đ ạ V – D lị á V ệ ắ v bả v ạ đ v đ ề á V – D lị á V ệ đị ỉ v ầ để đ đì ù rả ệ y v l ỏ ữ á rị v đặ sắ đế v đồ . Cù p p ầ v v ệ bả ồ á á rị v r yề r ế ấ yế ủ á rì l p ế ũ á rì đô ị v sự p á r ể ế ị r để ú ể ò p” ô ể ò ”. 2.6 Đá á c tác o t và p át á t ị vă vật t v T ư Sơ - Tâ N 2.6.1. Ưu điểm Đả v l ô ững chủ r ơ í sá p á r ển á rị v r yề . ạ V – Du lị á V ệ l ô h đ ợc sự ỉ đạo kịp th i củ á ấp l đạ r á rì ực hiệ ơ rì ế hoạ ô á đ ợc giao; sự ph i hợp ơ đ i chặt chẽ củ á đơ vị đị p ơ l r á rì ổ ch c á ạ đ ng. 19 V – D lị á V ệ y ú đ ợ đô đả á r v ế . V – D lị á V ệ thu i, trung í rị, kinh tế v á ủa cả c ều lợi thế trong việc đ ếp á lị r v c. Mặ á V – D lị á V ệ n r rì lịch nghỉ ỡng của m t chu á lịch nổi tiế p í y T á Đ Rừng qu c B Vì X A V rất thu n lợ để á ừng rải nghiệm. V – Du lị á c Việ l lị đầu v y ất tại Việ y ự ô ì ầm cỡ qu c í đến th đ ểm hiện tại. Khả ếp c đ ể đế đ yể b ế í ực v i sự hoạt đ y ủa tuyến bus 107 từ cu 201 v yể ừ – Trầ D y – Đại L T – Cô ệ cao á ạc – Qu c l 21 – V – D lị á V ệ ( í đ ếp). Đáp đ ợ ầ yể á l đ ợ s s v ... ừ r đế v V – D lị á V ệ 2.6.2. Hạn ch Sự thiế đồng b giữ ô v ảnh quan, dịch vụ v ạ tầng do vừa tiếp tụ đầ y ựng, vừ á v . Đ s sản đ ả lý v ạ V – D lị á V ệ đ ợ b đồng b v ệc triển khai tổ ch ô á y , bả ỡng, tổ ch á ịch vụ, hoạ đ ò ặp . Do ồ v đầ b đầ l 3.258,6 t đồng đế y ự á đ ợ 0 s v đầ . Hạ tầng kỹ thu t thiế đồng b y ô á ả lý v . Việc kh p n i giữa hoạ đ ng dịch vụ, du lịch v i thị r đ i ợ á lị b đầ đ đ ợ y v đáp đ ợ y ầ v ực tế. M t s p á s trong hoạ đ ng h y ủ đồ b c tuy đ đ ợ ò ếu kịp th v đ ều chỉ p ù ợp thực tế. ạ đ đ á ếp ệ v ủ í ủ ể v đạ ệ ả í cò yế . Cô á y bả ỡ á ô rì ò ặp ấ l v đ ể b ô l c.