Bộ câu hỏi test sinh lý hệ cao đẳng điều dưỡng và phụ sản

1. Protein rìa thường nằm ở mặt .a. của màng, có chức năng và hoạt tính là.b. A Trong; B Ngoài; C men; D Chất xúc tác 2. Các Glucid của màng có chức năng: A. Tích điện (-) . B. . C. Tham gia phản ứng miễn dịch. D. . A Làm cho tế bào dính nhau. B Một số là Receptor. C Làm cho tế bào tách nhau. D Hoạt hóa men. 3. Kể tên 4 Vitamin khuếch tán được qua lớp lipid kép: A Vitamin A B C Vitamin D D . A Vitamin B. B Vitamin K. C Vitamin E. D Vitamin C. 4. Khuếch tán thụ động là hình thức vận chuyển vật chất.điện hóa. A Cùng chiều. B Ngược chiều. C Ngược chiều và cùng chiều. D Cần chất mang. 5. Vận chuyển tích cực là hình thức vận chuyển vật chất.bậc thang điện hóa. A Cùng chiều. B Ngược chiều. C Ngược chiều và cùng chiều. D Cần chất mang. 6. Cổng của kênh Na+ đóng mở ở mặt .a. màng, cổng của kênh K+ đóng mở ở mặt .b. màng. A Trong. B Ngoài. C Trên. D Dưới. 7. Nước khuếch tán được qua lớp lipid kép vì phân tử.a.và có . b . cao. A Nhỏ. B To. C Động năng. D Tính thấm. 9. Vận chuyển tích cực nguyên phát sử dụng năng lượng được phân giải từ .a hoặc hợp chất .b . giàu năng lượng. A ATP. B ADP. C Liên kết. D AMP. 10. Thực bào là tế bào.a , ẩm bào là tế bào .b . A Nuốt. B Uống. C Ăn. D Tiêu hóa. 11. Vai trò của bơm Na+- K+- ATPase là. A. B. A Kiểm soát thể tích tế bào. B Kiểm soát áp suất tế bào. C Tạo điện thế hoạt động màng. D Tạo điện thế nghỉ màng. 12. Hemogobin của các loài khác nhau có phần .a. .giống nhau và phần .b. khác nhau. A Hem. B Globin. C Cấu tạo. D Chức năng. 13. Phân áp . là yếu tố quyết định nồng độ HbO2 trong máu. A O2. B CO2. C N2 . D A và B. 14.Trong phân tử HbO2, oxy gắn vào .a. của .b. A Sắt II. B NH2. C Hem. D Globin. 15.Trong phân tử HbCO2, CO2 được gắn vào nhóm .a. của .b. A Sắt II. B NH2. C Hem. D Globin. 16.Tên của nhóm máu là tên của .a . có trên .b. . . A Kháng nguyên. B Kháng thể. C Màng tế bào. D Trong bào tương. 17. Nhóm máu O còn được gọi là nhóm máu . A Chuyên cho. B Chuyên nhận. C Cả cho và cả nhận.D Không cho được nhóm nào.

doc60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bộ câu hỏi test sinh lý hệ cao đẳng điều dưỡng và phụ sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan