Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại làng Chùa ven bờ sông Đáy, thuộc địa phận tỉnh Hà Tây. Ngôi làng âm u với những câu chuyện thần tiên ma quỷ h- h- thực thực ấy đã ám ảnh tâm trí “cậu bé làng Chùa”. Dòng sông Đáy chảy thao thiết qua bao năm tháng đã nuôi d-ỡng tâm hồn thi sĩ, là điểm tựa tinh thần để thi sĩ tìm về sau bao b-ơn bả gian nan. Nguyễn Quang Thiều có một điểm mạnh là tâm hồn đa cảm áđông kết hợp với óc phân tích sắc sảo của ph-ơng Tây. Anh có một thời gian học tập tại n-ớc ngoài, vốn ngoại ngữ thông thạo giúp anh có cơ hội tiếp xúc với văn hoá, văn học nhiều n-ớc trên thế giới. Vốn sống phong phú, học vấn uyên thâm, giao l-u văn hoá rộng và nội lực, bản lĩnh sáng tạo của một nghệ sĩ giúp Nguyễn Quang Thiều tìm đến một h-ớng cách tân thơ đáng chú ý. Ngoài giải th-ởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1993, Nguyễn Quang Thiều còn giành đ-ợc rất nhiều giải th-ởng văn học trong n-ớc ở mọi thể loại: tiểu thuyết, thơ, kịch bản phim, truyện ngắn, sách thiếu nhi Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều cũng đ-ợc dịch ra nhiếu thứ tiếng. Đặc biệt là tác phẩm Bầy chim chìa vôiđ-ợc chọn làm một chuyên đề trong một tr-ờng Đại học ở Nhật. Năm 1997, Nguyễn Quang Thiều đ-ợc các nhà xuất bản ở Mỹ chọn dịch cả thơ và văn. Tập thơ Sự mất ngủ của lửa và Những ng-ời đàn bà gánh n-ớc sôngđ-ợc dịch công phu và đăng tải trên hầu hết các tạp chí, báo văn học (khoảng 20 tờ) có uy tín trên toàn n-ớc Mỹ, sau đó đ-ợc in trong bản song ngữ The Women carry water (Những ng-ời đàn bà gánh n-ớc sông) tại nhà xuất bản Báo chí Masschusetts and Amherst - Hoa Kỳ. Ngoài ra anh còn đ-ợc biết đến với t- cách là một nhà báo, một họa sĩ không chuyên Thành công ở nhiều lĩnh vực nh-ng thơ ca vẫn là niềm đam mê mãnh liệt nhất của anh. Anh đã có lần tâm sự rằng ngay cả việc vẽ tranh cũng chính là một cách để anh biểu đạt cho một ý t-ởng bằng màu sắc, đ-ờng nét mà anh khó có thể diễn đạt trọn vẹn bằng ngôn từ. Cũng chính ở lĩnh vực thơ, Nguyễn Quang Thiều đã trở thành tâm điểm cho một cuộc tranh luận kéo dài. Nguyễn Quang Thiều bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 80 và sớm thành công. Năm 1983- 1984, anh đạt giải ba cuộc thi thơ của Tạp chí văn nghệ quân đội, năm 1989 đạt giải th-ởng thơ hay Nhận bài ngày 16/4/2007. Sửa chữa xong 08/6/2007.

pdf10 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cái tôi trữ tình trong thơ Nguyễn Quang Thiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 13 C¸i t«i tr÷ t×nh trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu NguyÔn ThÞ HiÒn (a) Tãm t¾t. Bµi b¸o ®i s©u kh¸m ph¸ c¸i t«i tr÷ t×nh trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu, mét trong nh÷ng c©y bót cã ®ãng gãp quan träng vµo c«ng cuéc c¸ch t©n th¬ ViÖt Nam ®−¬ng ®¹i. C¸i t«i tr÷ t×nh trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu cã nhiÒu biÓu hiÖn míi mÎ, ®ã lµ c¸i t«i cña nh÷ng ®èi cùc, c¸i t«i cña kh¸t väng kiÕm t×m. Hµnh tr×nh n¨m tËp th¬ cña NguyÔn Quang ThiÒu lµ hµnh tr×nh võa vËt v· võa h¹nh phóc, võa ®au ®ín võa ®am mª cña c¸i t«i ®i t×m kiÕm nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn ch©n chÝnh. guyÔn Quang ThiÒu sinh n¨m 1957 t¹i lµng Chïa ven bê s«ng §¸y, thuéc ®Þa phËn tØnh Hµ T©y. Ng«i lµng ©m u víi nh÷ng c©u chuyÖn thÇn tiªn ma quû h− h− thùc thùc Êy ®· ¸m ¶nh t©m trÝ “cËu bÐ lµng Chïa”. Dßng s«ng §¸y ch¶y thao thiÕt qua bao n¨m th¸ng ®· nu«i d−ìng t©m hån thi sÜ, lµ ®iÓm tùa tinh thÇn ®Ó thi sÜ t×m vÒ sau bao b−¬n b¶ gian nan. NguyÔn Quang ThiÒu cã mét ®iÓm m¹nh lµ t©m hån ®a c¶m ¸ ®«ng kÕt hîp víi ãc ph©n tÝch s¾c s¶o cña ph−¬ng T©y. Anh cã mét thêi gian häc tËp t¹i n−íc ngoµi, vèn ngo¹i ng÷ th«ng th¹o gióp anh cã c¬ héi tiÕp xóc víi v¨n ho¸, v¨n häc nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Vèn sèng phong phó, häc vÊn uyªn th©m, giao l−u v¨n ho¸ réng vµ néi lùc, b¶n lÜnh s¸ng t¹o cña mét nghÖ sÜ gióp NguyÔn Quang ThiÒu t×m ®Õn mét h−íng c¸ch t©n th¬ ®¸ng chó ý. Ngoµi gi¶i th−ëng Héi nhµ v¨n ViÖt Nam n¨m 1993, NguyÔn Quang ThiÒu cßn giµnh ®−îc rÊt nhiÒu gi¶i th−ëng v¨n häc trong n−íc ë mäi thÓ lo¹i: tiÓu thuyÕt, th¬, kÞch b¶n phim, truyÖn ng¾n, s¸ch thiÕu nhi… TruyÖn ng¾n NguyÔn Quang ThiÒu còng ®−îc dÞch ra nhiÕu thø tiÕng. §Æc biÖt lµ t¸c phÈm BÇy chim ch×a v«i ®−îc chän lµm mét chuyªn ®Ò trong mét tr−êng §¹i häc ë NhËt. N¨m 1997, NguyÔn Quang ThiÒu ®−îc c¸c nhµ xuÊt b¶n ë Mü chän dÞch c¶ th¬ vµ v¨n. TËp th¬ Sù mÊt ngñ cña löa vµ Nh÷ng ng−êi ®µn bµ g¸nh n−íc s«ng ®−îc dÞch c«ng phu vµ ®¨ng t¶i trªn hÇu hÕt c¸c t¹p chÝ, b¸o v¨n häc (kho¶ng 20 tê) cã uy tÝn trªn toµn n−íc Mü, sau ®ã ®−îc in trong b¶n song ng÷ The Women carry water (Nh÷ng ng−êi ®µn bµ g¸nh n−íc s«ng) t¹i nhµ xuÊt b¶n B¸o chÝ Masschusetts and Amherst - Hoa Kú. Ngoµi ra anh cßn ®−îc biÕt ®Õn víi t− c¸ch lµ mét nhµ b¸o, mét häa sÜ kh«ng chuyªn… Thµnh c«ng ë nhiÒu lÜnh vùc nh−ng th¬ ca vÉn lµ niÒm ®am mª m·nh liÖt nhÊt cña anh. Anh ®· cã lÇn t©m sù r»ng ngay c¶ viÖc vÏ tranh còng chÝnh lµ mét c¸ch ®Ó anh biÓu ®¹t cho mét ý t−ëng b»ng mµu s¾c, ®−êng nÐt mµ anh khã cã thÓ diÔn ®¹t trän vÑn b»ng ng«n tõ. Còng chÝnh ë lÜnh vùc th¬, NguyÔn Quang ThiÒu ®· trë thµnh t©m ®iÓm cho mét cuéc tranh luËn kÐo dµi. NguyÔn Quang ThiÒu b¾t ®Çu lµm th¬ tõ ®Çu thËp niªn 80 vµ sím thµnh c«ng. N¨m 1983- 1984, anh ®¹t gi¶i ba cuéc thi th¬ cña T¹p chÝ v¨n nghÖ qu©n ®éi, n¨m 1989 ®¹t gi¶i th−ëng th¬ hay NhËn bµi ngµy 16/4/2007. Söa ch÷a xong 08/6/2007. N §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 14 còng cña T¹p chÝ Êy. TËp th¬ Ng«i nhµ 17 tuæi cña anh xuÊt b¶n n¨m 1990 vµ n¨m 1991 lät vµo vßng b×nh chän 5 t¸c phÈm hay nhÊt trong n¨m. NghÜa lµ nÕu tiÕp tôc ®i theo con ®−êng Êy, NguyÔn Quang ThiÒu sÏ vÉn cã mét vÞ trÝ yªn æn trªn thi ®µn. Nh−ng ng−êi nghÖ sÜ Êy ®· dòng c¶m b−íc “l¹c nhÞp” ra khái dµn ®ång ca, chÊp nhËn m¹o hiÓm ®Ó ®i mét con ®−êng míi. Trong tiÕn tr×nh th¬ sau 75, NguyÔn Quang ThiÒu cã ®ãng gãp thùc sù. TËp th¬ Sù mÊt ngñ cña löa ®Ò xuÊt mét quan niÖm míi mÎ vÒ th¬. Anh ®· tho¸t ra khái lèi mßn cña nh÷ng c¶m xóc ®¬n ®iÖu, lèi viÕt khu«n s¸o ®Ó cã mét c¸ch nh×n míi vÒ hiÖn thùc. Cµng viÕt, con ®−êng Êy cµng râ rµng h¬n. NguyÔn Quang ThiÒu còng cã nhiÒu c¸ch t©n vÒ h×nh thøc nh−ng anh kh«ng lÊy h×nh thøc lµm cøu c¸nh. Víi thi sü, mäi h×nh thøc th¬ ®Òu ®Ó chuyÓn t¶i nh÷ng ý t−ëng nhÊt ®Þnh. ChÝnh sù ®æi míi vÒ c¶m xóc ®· kÐo theo sù ®æi míi vÒ h×nh thøc biÓu hiÖn. Mét sè nhµ th¬ trÎ c«ng nhËn r»ng ngßi löa s¸ng t¹o mµ NguyÔn Quang ThiÒu ch©m lªn tõ Sù mÊt ngñ cña löa ®· kÝch thÝch hä t×m tßi, ®æi míi. Tuy r»ng cuéc tranh luËn vÒ NguyÔn Quang ThiÒu cßn ngæn ngang nh÷ng khen chª song Ýt nhÊt nã còng lµm cho ng−êi cÇm bót cã tr¸ch nhiÖm víi nghÒ ý thøc ®−îc r»ng hä kh«ng thÓ viÕt nh− cò ®−îc n÷a. Nç lùc x¸c lËp c¸i t«i cña c¸c nhµ th¬ trÎ hiÖn nay lµ biÓu hiÖn cña sù ý thøc ngµy cµng m¹nh mÏ vÒ c¸ tÝnh s¸ng t¹o. Mét sè c©y bót trÎ x¸c lËp c¸i t«i c¸ nh©n b»ng c¸ch chèi bá céng ®ång, lËt ®æ mäi gi¸ trÞ truyÒn thèng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o nªn c¶ mÆt tÝch cùc lÉn mÆt tiªu cùc. NguyÔn Quang ThiÒu lµ mét trong sè Ýt nh÷ng nhµ th¬ ®ang nç lùc thùc hiÖn mét bµi to¸n khã. Anh cè t×m c¸ch dung hîp hai yªu cÇu: võa v−ît khái truyÒn thèng võa biÕt kÕ thõa nh÷ng gi¸ trÞ mü häc truyÒn thèng ®ang cßn cã t¸c dông trong ®êi sèng hiÖn ®¹i ®Ó x©y dùng nªn nh÷ng gi¸ trÞ míi. Anh bÒn bØ t¹o lËp nh÷ng gi¸ trÞ mang tÝnh bÒn v÷ng cho th¬ ca. M−în c¸ch nãi cña mét nhµ phª b×nh th× NguyÔn Quang ThiÒu ®· chän cho m×nh con ®−êng thø ba, anh kh«ng phñ nhËn truyÒn thèng mét c¸ch cùc ®oan vµ còng kh«ng b¶o tr× truyÒn thèng mét c¸ch cè chÊp. NguyÔn Quang ThiÒu ®· lùa chän mét h−íng ®i theo c¸ch mµ ng−êi thÇy tinh thÇn vÜ ®¹i cña anh- Brodsky- ®· chän. Anh viÕt nh÷ng bµi th¬ vÒ con ng−êi, cho con ng−êi, kh«ng cÇn lùa chän tû mÈn h×nh thøc nµo, tr−êng ph¸i nµo. Cø viÕt, viÕt vÒ tÊt c¶, h¹nh phóc lÉn khæ ®au, l−¬ng thiÖn lÉn téi ¸c, xÊu xa lÉn ®Ñp ®Ï, lÇm than lÉn s−íng vui, tuyÖt väng lÉn hy väng, tµn tôi lÉn t¸i sinh. Ng«n ng÷ còng tù nhiªn n¶y sinh tõ chÝnh ®êi sèng Êy mµ kh«ng cÇn mµu mÌ, gi¶ t¹o. Tõ nh÷ng g× rÊt thùc cña ®êi sèng, nhµ th¬ gîi ra ý nghÜa ®Ých thùc cña cuéc sèng, cña nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh h»ng. C¸i t«i tr÷ t×nh cña NguyÔn Quang ThiÒu, bëi thÕ, ®−îc cÊy trång tõ chÝnh ®êi sèng hiÖn ®¹i nµy. C¸i t«i tr÷ t×nh cña thi sÜ ®· tr¶i qua kh¸ nhiÒu xung ®éng tinh thÇn mang dÊu vÕt cña thêi ®¹i. Khi gi· tõ “ng«i nhµ 17 tuæi” cña nh÷ng håi øc, kû niÖm, c¸i t«i xóc c¶m, c¸i t«i ký øc cña nhµ th¬ ®· th©m nhËp vµ hãa th©n vµo thùc t¹i. Nh−ng råi còng chÝnh c¸i t«i Êy l¹i ch¸n ng¸n c¸i gäi lµ v¨n minh vËt chÊt cña ®êi sèng hiÖn ®¹i, nhËn ra r»ng ®êi sèng vËt chÊt trÇn trôi ®· bãp §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 15 mÐo nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn thuÇn khiÕt nªn kh«ng muèn chÊp nhËn thùc t¹i th« r¸p n÷a mµ khao kh¸t trë l¹i nh÷ng gi¸ trÞ nguyªn s¬ cña t©m hån con ng−êi. Râ rµng cã mét qu¸ tr×nh m©u thuÉn, phñ ®Þnh vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng cña c¸i t«i tr÷ t×nh NguyÔn Quang ThiÒu. §Æc biÖt h¬n, c¸i t«i Êy ®· biÕt t¹o nªn hiÖn thùc míi, nu«i d−ìng hiÖn thùc ®ã b»ng nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn míi t×m kiÕm ®−îc. Hµnh tr×nh cña n¨m tËp th¬ lµ hµnh tr×nh võa vËt v· võa h¹nh phóc, võa ®au ®ín võa ®am mª cña c¸i t«i ®i t×m kiÕm nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn ch©n chÝnh… 1. C¸i t«i cña nh÷ng ®èi cùc Trong ®êi sèng hiÖn ®¹i, thi sÜ lµ ng−êi ph¶i tr¨n trë víi mu«n mÆt phøc t¹p, m©u thuÉn trong cuéc sèng. Víi hä th¬ lµ cuéc tra vÊn ®Çy khæ së vÒ ý nghÜa nh©n sinh, lµ cuéc t×m kiÕm miÖt mµi b¶n lai diÖn môc cña chÝnh m×nh. Gi»ng xÐ dai d¼ng, quyÕt liÖt gi÷a bãng tèi vµ ¸nh s¸ng, hiÖn thùc vµ −íc m¬, ý thøc vµ v« thøc, c¸i h÷u h¹n cña c¸ nh©n vµ v« h¹n cña cuéc ®êi… c¸i t«i trong th¬ hiÖn ®¹i kh«ng thuÇn nhÊt mµ th−êng dung chøa nh÷ng yÕu tè ®èi lËp nhau. C¸i t«i tr÷ t×nh trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu tr−íc hÕt lµ c¸i t«i cña nh÷ng ®èi cùc, nã n»m ch«ng chªnh trªn ®−êng biªn cña “tuyÖt väng cuèi cïng, hy väng ®Çu tiªn” Gi· tõ nh÷ng c¸m dç cña tuæi th¬, c¸i t«i h−íng vÒ thùc t¹i cña NguyÔn Quang ThiÒu r¬i vµo bi kÞch. C¸i thùc t¹i m¹nh mÏ, trÇn trôi, hõng hùc søc sèng trong Sù mÊt ngñ cña löa nhanh chãng bÞ ®æ vì, bÞ biÕn d¹ng, nøt r¹n trong Nh÷ng ng−êi ®µn bµ g¸nh n−íc s«ng, c¸i t«i bÞ dån nghÑt, bÞ ¸p ®¶o bëi mu«n vµn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt thùc dông kh¸c. §ã lµ thÕ giíi ¶o t−ëng, mª lÇm, vËt chÊt ngù trÞ, m¸y mãc tiÖn nghi ngù trÞ. Con ng−êi bÞ t−íc ®i nhiÒu gi¸ trÞ tinh thÇn. H×nh ¶nh thi sÜ ®−îc Èn dô trong mét c©u th¬ ®au xãt: “Vµ c¸ thiªng l¹i quay mÆt khãc. Tr−íc nh÷ng l−ìi c©u ng¬ ng¸c lé måi”. Con c¸ thiªng (bèng b¹c, bèng vµng, bèng ®en næi gi÷a dßng s«ng §¸y) ®· sî h·i vµ trèn ch¹y ®êi sèng trÇn tôc Êy. Nh÷ng ng−êi ®µn bµ g¸nh n−íc s«ng vÏ ra mét cuéc trèn ch¹y khái thÕ giíi “bÞ bÖnh ®iªn ¸nh s¸ng”, trèn ch¹y khái ®å vËt, khái nh÷ng “¶o gi¸c ®ª hÌn”. Nh−ng sù bña v©y cña chÝnh ®êi sèng Êy ®· khiÕn cho thi sÜ võa ph¶i chÊp nhËn võa muèn chèi bá. Bµi th¬ Tªn gäi ®· chØ ®óng tr¹ng th¸i nµy: Hä kh«ng cßn con ®−êng nµo ngoµi con ®−êng ph¶i ®Õn §Ó gäi chÝnh tªn m×nh, gäi chÝnh nçi ®au. Nh−ng råi: Hä kh«ng cßn con ®−êng nµo lµ ch¹y trèn n¬i hä ph¶i ®Õn Nh÷ng ®å gç trong phßng chÕt ®øng bëi tªn c©y. Dïng d»ng gi÷a sù lùa chän ®Çy bi kÞch “ph¶i ®Õn” vµ “ch¹y trèn” khái thùc t¹i ®ang sèng, c¸i t«i Êy lu«n mang trong m×nh nh÷ng “s¸m hèi”, day døt. Cuéc sèng trong th¬ anh lµ mét hiÖn thùc chÊt chång nh÷ng mÊt m¸t, bÊt h¹nh, ®æ vì. Gi÷a ngæn ngang ®êi sèng ®ã, thi sÜ b¨n kho¨n m·i víi c©u hái ®i vÒ ®©u: “Cha ¬i cha ®−a con vÒ ®©u?” lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong Con bèng ®en ®Î trøng lµ c©u hái ®Çy nhøc nhèi cña mét t©m hån ®· chøng kiÕn tÊt c¶ sù ®æ vì cña thiªn nhiªn vµ con ng−êi. Bi kÞch chÊp nhËn- chèi bá nµy t¹o nªn kiÓu §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 16 h×nh ¶nh cÆp ®«i. ë ®ã cã sù trèn ch¹y, sù ra ®i :“ Hä trèn ch¹y kh«ng nguyÒn rña, kh«ng tuyªn bè, kh«ng ho¶ng hèt”, “trong giÊc ngñ ®ªm ®ªm, chóng ta ch¹y trèn khái ng«i nhµ…” vµ lóc kh¸c l¹i lµ sù trë vÒ, t×m kiÕm: “T«i vµ em ch¹y vÒ tõ c¸nh ®ång xa l¹. Qua nh÷ng c¸nh ®ång cá bÇn bËt run lªn”, “ T«i trë l¹i v−ên hoang n¬i t«i ®· bá ®i’’, “T«i trèn lo ©u vÒ l¹i c¸nh ®ång”. Ra ®i råi l¹i t×m vÒ, kh−íc tõ råi laÞ chÊp nhËn… ®ã chÝnh lµ bi kÞch cña con ng−êi thêi hiÖn ®¹i, muèn bøt ra khái ®å thÞ cña ®êi sèng mµ kh«ng thÓ nµo bøt ra næi: … Trong giÊc ngñ ®ªm ®ªm, chóng ta Ch¹y trèn khái ng«i nhµ, ®i m·i trªn c¸nh ®ång hoa vµng Nh−ng danh phËn cña kiÕp ng−êi chóng ta ®ang sèng L¹i nÐm chóng ta trë l¹i ®iÓm ban ®Çu (§å thÞ cña ®êi sèng) Trong mét bµi pháng vÊn, thi sÜ t©m sù r»ng: “T«i mang nçi tuyÖt väng vÒ con ng−êi (trong ®ã cã t«i). TÊt c¶ nh÷ng g× lµm chóng ta ®au ®ín vµ trë nªn suy ®åi l¹i chÝnh lµ c«ng viÖc cña chóng ta, nh÷ng g× chóng ta lµm víi tÊt c¶ søc lùc vµ t©m trÝ… ch−a bao giê chóng ta l¹i sî h·i chÝnh chóng ta nh− vËy”. Con ng−êi hiÖn ®¹i ®· t¹o ra tÊt c¶ vËt chÊt, tiÖn nghi vµ nh÷ng quan hÖ, gi¸ trÞ vËt chÊt nh−ng råi chÝnh hä l¹i nghÑt thë trong ®ã, l¹i muèn trèn ch¹y khái nã. C¸c “cÆp ®«i ®èi nghÞch” trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu cßn thÓ hiÖn ë t×nh yªu– c« ®¬n, nç lùc- bÊt lùc, tuyÖt väng- hy väng… C¸i t«i tr÷ t×nh Êy trµn ®Çy t×nh yªu cuéc sèng. Nh÷ng h×nh ¶nh thiªn nhiªn vµ ®êi sèng ngån ngén, µo ¹t. §ã kh«ng chØ lµ t×nh yªu løa ®«i mµ cßn lµ t×nh yªu víi gia ®×nh, víi quª h−¬ng, víi nguån céi, víi thiªn nhiªn, cá c©y. Kh«ng mét h×nh ¶nh nµo cña tù nhiªn mµ kh«ng mang mét dÊu vÕt t×nh c¶m, tinh thÇn cña nhµ th¬: T«i Êp c¸t vµo mÆt T«i khãc C¸t tõ mÆt t«i ch¶y xuèng rßng rßng hay: Nh÷ng ngän tãc em ®æ xuèng ngùc anh Nh− rÔ c©y bß buån trong sái ®¸ C¸i t«i Êy b¸m lÊy cuéc sèng, t×m kiÕm vÎ ®Ñp diÖu kú trong nh÷ng g× th©n thuéc nhÊt. Ta b¾t gÆp trong th¬ anh h×nh ¶nh mét con ng−êi lu«n khao kh¸t t×m kiÕm gi¸ trÞ cho ®êi sèng. Song dï th¬ anh cã ngËp trµn h×nh ¶nh yªu th−¬ng vÉn hÐ lé mét c¸i t«i c« ®¬n kh«n cïng. Cµng ®i xa h¬n trªn hµnh tr×nh c¸i t«i Êy cµng c« ®¬n. §ã lµ nçi c« ®¬n cña con ng−êi kh«ng t×m kiÕm ®−îc tri ©m (LÔ t¹), c« ®¬n trong nh÷ng nç lùc tinh thÇn cña m×nh (Bµi ca nh÷ng con chim ®ªm), c« ®¬n trong mét ®¸m ®«ng ng«ng cuång “lóc nhóc nh÷ng tham väng” (Nh©n chøng cña mét c¸i chÕt). Cuéc sèng hiÖn t¹i khiÕn lý trÝ con ng−êi mÖt mái vµ t×nh c¶m con ng−êi kh« kiÖt, c»n cçi. Con ng−êi tù lµm hao tæn ®êi sèng tinh thÇn cña m×nh mµ kh«ng thÓ dõng l¹i ®−îc, tõ ®ã t¹o nªn kho¶ng trèng v¾ng v« cïng lín. Nh÷ng h×nh ¶nh trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu líp líp chång lªn nhau, chËt cøng, bøc bèi nh− ®æ lÊp ®Çy kho¶ng trèng v« biªn ®ã. §iÒu nµy ®Æt nhµ th¬ tr−íc mét thö th¸ch kh¾c nghiÖt: hoÆc ®êi sèng c¨ng th¼ng, dån Ðp sÏ ®Ì n¸t hoÆc c¸i trèng v¾ng kia sÏ x©m chiÕm t©m hån. Vµ cã lÏ chÝnh niÒm tin trong s¸ng vµo viÖc gia t¨ng “mËt ®é ®êi sèng” th× cã thÓ lÊp ®i ®−îc §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 17 kho¶ng trèng v¾ng ®· gióp nhµ th¬ trô v÷ng. Tuy nhiªn, kho¶ng trèng v¾ng Êy trong ®êi sèng hiÖn ®¹i vÉn ngµy cµng gia t¨ng víi c−êng ®é m¹nh h¬n. Bëi vËy con ng−êi hiÖn ®¹i sÏ vÉn ph¶i kh«ng ngõng nç lùc. NÕu mét ngµy nµo ®ã sù nç lùc kh«ng cßn, chØ cßn l¹i sù bÊt lùc trong cÆp quan hÖ ®èi nghÞch Êy th× c¸i t«i Êy sÏ hoµn toµn sôp ®æ. Nh÷ng ®èi cùc t¹o nªn biÓu t−îng mang tÝnh hai mÆt trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu. Dßng s«ng, c¸nh ®ång võa lµ n¬i g¸nh chÞu ®æ vì, mÊt m¸t l¹i võa yªn ¶, bao dung, lµ n¬i trë vÒ sau chÆng hµnh tr×nh gian nan cña kiÕp ng−êi. Trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu võa ngæn ngang téi lçi, dung tôc, xÊu xa, mÊt m¸t, võa ¾p ®Çy nh÷ng ¸nh s¸ng, hy väng, tèt lµnh. §ã lµ n¬i võa cã“Nh÷ng b×nh minh m−a tèi t¨m”, võa cã “Nh÷ng hoµng h«n n¾ng rùc rì” … vµ c¸i t«i thi sü ch«ng chªnh gi÷a hy väng vµ tuyÖt väng, h¹nh phóc vµ ®¾ng cay. Bi kÞch cña c¸i t«i tr÷ t×nh Êy cßn ®−îc biÓu hiÖn ë mét ph−¬ng diÖn kh¸c, ®ã lµ sù ®èi lËp, gi»ng xÐ gi÷a tinh thÇn vµ thÓ x¸c cña con ng−êi. Trong bµi th¬ gÇn ®©y nhÊt cña anh, NguyÔn Quang ThiÒu ®· m−în h×nh ¶nh ng−êi ®µn bµ ®Ó diÔn t¶ bi kÞch nµy: … Sau nh÷ng gi©y phót ®¾m mª th©n x¸c m×nh, nµng rªn rØ than khãc Con quû trong ta nh¶y móa, thiªn thÇn trong ta ®au khæ Nµng ch¹y quay cuång trªn mÆt ®Êt ®Ó t×m c¸ch bay lªn Nh−ng ®êi sèng thÕ gian nµy lµ tr¸i nói ®Ì nÆng t©m hån nµng (Bµi h¸t vÒ mét ng−êi ®µn bµ) Mét con ng−êi khi ®−îc sinh ra ®Òu mang g¸nh nÆng cña th©n x¸c vµ mét g¸nh nÆng h¬n nhiÒu lÇn n÷a lµ linh hån. H×nh ¶nh ng−êi ®µn bµ sèng trong sù gi»ng co gi÷a hai ®èi cùc Êy lµ t−îng tr−ng cho bi kÞch cña con ng−êi trªn thÕ gian. Th©n x¸c ng−êi ®µn bµ Êy lµ nhµ tï giam cÇm “Nh÷ng con chim xanh cña t©m hån”. “Mçi s¸ng mai nµng thøc dËy ban mai trong suèt... Nh÷ng con chim xanh cña t©m hån nµng ®Ëp c¸nh kh«ng ngõng nghØ. T×m lèi tho¸t ra khái th©n x¸c cña nµng”. Trong con ng−êi nµng cã bãng tèi cña x¸c thÞt vµ ¸nh s¸ng cña t©m hån. Bãng tèi vµ ¸nh s¸ng Êy lu«n lu«n t×m c¸ch ®Ó huû diÖt nhau “T©m hån nµng táa h−¬ng, th©n x¸c nµng rØ m¸u” nh−ng c¶ hai ®èi cùc Êy sÏ vÉn lu«n tån t¹i. Vµ con ng−êi vÉn lu«n ph¶i nç lùc ®Ó tranh ®Êu víi chÝnh m×nh, chØ khi nµo con ng−êi cßn biÕt day døt, cßn “t×m c¸ch bay lªn” th× lóc Êy nã míi cßn ®ang sèng. Thiªn tµi Baudelaire ®· c¶nh b¸o r»ng, khi con ng−êi ®¸nh mÊt khao kh¸t th−îng ®Õ, bu«ng láng x¸c thÞt th× con ng−êi sÏ tù tµn ph¸ vµ thèi r÷a trªn ®êi sèng cña chÝnh hä. Cßn Tuitschev th× bi phÉn: thêi nay kh«ng ph¶i x¸c thÞt mµ tinh thÇn thèi r÷a. NguyÔn Quang ThiÒu ®· nç lùc ®Ó gi÷ ®−îc vÎ ®Ñp cña t©m hån, ®Ó Ýt nhÊt con ng−êi kh«ng bÞ tan r÷a. Th¬ cña anh bëi vËy lu«n lµ tiÕng nãi cña c¸i t«i khao kh¸t h−íng ®Õn c¸i ®Ñp trong c¶ nh÷ng g× th« s¬, b×nh dÞ nhÊt. Nh− vËy, bi kÞch tinh thÇn lµ mét biÓu hiÖn tù ý thøc cña c¸i t«i tr÷ t×nh. Kh«ng ph¶i nhµ th¬ nµo còng mang bi kÞch Êy. Trong v« vµn nh÷ng biÓu hiÖn phong phó cña cuéc sèng, c¸c nhµ th¬ th−êng chØ xo¸y vµo mét ®iÓm träng t©m vµ bÞ hót lu«n vµo dßng xo¸y Êy. Nh÷ng ®èi cùc trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu Èn chøa chiÒu s©u cña nh÷ng mèi quan hÖ mang tÝnh triÕt häc. Trong ®êi sèng cña con ng−êi lu«n cã nh÷ng mÆt §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 18 m©u thuÉn vµ chóng lu«n tù ®Êu tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn - ®ã chÝnh lµ phÐp biÖn chøng cña ®êi sèng, cña t©m hån. Kh«ng thÓ phñ nhËn hiÖn tr¹ng cã qu¸ nhiÒu ng−êi v× m¶i miÕt lao theo sù c¸m dç cña ®êi sèng vËt chÊt mµ ®¸nh mÊt ®i ý thøc vÒ ®êi sèng tinh thÇn. Cè vïng vÉy v−ît tho¸t khái tr¹ng th¸i mª lÇm, ngé nhËn Êy, cã nh÷ng thi sÜ b»ng trùc gi¸c nh¹y bÐn vµ ý thøc ph¶n tØnh th−êng trùc, ®· cÊt lªn tiÕng kªu ®au xãt, lo ©u vÒ sù mÊt m¸t lín trong ®êi sèng tinh thÇn, ®· tra vÊn m×nh vµ cuéc ®êi trong nçi c« ®¬n, tuyÖt väng. 2. C¸i t«i kh¸t väng kiÕm t×m §èi diÖn víi thùc t¹i trÇn trôi, c¸i t«i thi sü ®øng tr−íc hai kh¶ n¨ng: hoÆc anh ta sÏ bÞ cuèn vµo dßng th¸c cña ®êi sèng vµ ngµy cµng lón s©u vµ tuyÖt väng, hoÆc anh ta sÏ ph¶i t×m c¸ch bay lªn, tho¸t khái bê vùc Êy. Trong truyÖn ng¾n BÇy chim ch×a v«i- mét t¸c phÈm ®−îc dÞch ra nhiÒu thø tiÕng vµ rÊt ®−îc yªu thÝch ë n−íc ngoµi - NguyÔn Quang ThiÒu ®· kh¸m ph¸ ra mét ®iÒu kú diÖu cña ®êi sèng. C©u chuyÖn ghi l¹i c¶nh t−îng mét ®ªm m−a lò, cã mét bÇy chim non ®Ëp c¸nh suèt ®ªm trªn doi c¸t gi÷a s«ng. Trong c¬n m−a lín, n−íc s«ng cø d©ng lªn vµ nuèt dÇn doi c¸t. Kho¶nh kh¾c dßng n−íc lò cuèn tr«i ®i tÊt c¶ còng lµ lóc bÇy chim non ®Ëp c¸nh mét nhÞp quyÕt ®Þnh vµ bay lªn ®−îc. §Êy lµ phót th¨ng hoa cña ®êi sèng. Råi ban mai trµn ngËp thÕ gian, cã hai ®øa trÎ suèt ®ªm t×m c¸ch cøu bÇy chim non ®· chøng kiÕn c¶nh t−îng kú vÜ Êy. Trong thêi hiÖn ®¹i, khoa häc cã thÓ gióp con ng−êi bay lªn c¸c v× sao nh−ng ®ã chñ yÕu lµ søc m¹nh cña vËt chÊt. Sù bay lªn cña t©m hån cßn kú diÖu h¬n thÕ. ChÝnh thi sü ®· ph¸t hiÖn ra søc m¹nh tiÒm Èn trong t©m hån con ng−êi. Trong tuyÓn tËp dÞch N¨m nhµ th¬ Hµn Quèc, NguyÔn Quang ThiÒu còng ®· tõng b¾t gÆp mét ý t−ëng s©u s¾c. Mét nhµ th¬ Hµn Quèc trong sè nµy ®· viÕt mét bµi th¬ nãi vÒ con ng−êi thêi hiÖn ®¹i chØ biÕt lao vµo kiÕm t×m nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt cho m×nh. Vµ hä tõ bá “nh÷ng ý nghÜ bay lªn”. V× thÕ, th©n thÓ hä b¾t ®Çu mäc ra nh÷ng chiÕc v¶y gièng nh÷ng chiÕc v¶y cña loµi bß s¸t. §ã lµ lêi c¶nh b¸o vÒ mét nguy c¬ chung cña con ng−êi thêi hiÖn ®¹i. Cã thÓ gäi nh÷ng kh¸t väng kiÕm t×m trong th¬ NguyÔn Quang ThiÒu lµ “nh÷ng ý nghÜ bay lªn” cña mét thi sÜ lu«n trë tr¨n vÒ lÏ sèng. Cã thÓ thÊy c¸i t«i tr÷ t×nh NguyÔn Quang ThiÒu khao kh¸t kiÕm t×m c¸i ®Ñp trong c¶ sù dung tôc lÉn sù linh thiªng. ë bµi ChuyÓn ®éng nhµ th¬ ®· ngîi ca vÎ ®Ñp cña sù chuyÓn ®éng, dï sù chuyÓn ®éng Êy chËm ch¹p vµ nhíp nhóa. Víi bµi th¬ C¸i ®Ñp, c¸i ®Ñp ®−îc miªu t¶ trong c¶nh huèng hÕt søc th« s¬, mét ng−êi ®µn bµ víi khu«n mÆt ®Ñp ngåi trªn chiÕc xe bß gi÷a con ®−êng rÐt buèt… Bµi C¬n mª cã mét c©u th¬ g©y ra nhiÒu tranh c·i: “ Con chã liÕm m·i, liÕm m·i trªn ngùc anh, l−ìi nã nh− ngän löa nhá mang c¸i Êm cña h¬i n−íc. Sù dÞu dµng cña chã lµm anh bËt khãc…” TrÇn M¹nh H¶o ®· phª ph¸n rÊt kÞch liÖt h×nh ¶nh nµy, xem ®ã lµ thø th¬ phi th¬, th¬ ph¶n th¬. Nh−ng nÕu ®äc c¶ bµi, chóng ta sÏ kh¸m ph¸ ra ý nghÜa Èn ch×m trong ®ã. Gi÷a c¶nh chiÕn tranh, chÐm giÕt, tµn b¹o ”sù dÞu dµng”, “h¬i Êm” cña mét con chã, mét sinh vËt sèng còng cã kh¶ n¨ng ®¸nh thøc tÝnh thiÖn trong con ng−êi. Thï hËn sÏ n¶y sinh thï hËn, chØ cã t×nh §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 2b-2007 19 th−¬ng míi gîi ®−îc t×nh th−¬ng. Bëi thÕ nªn kÕt thóc bµi th¬, t¸c gi¶ viÕt: Con chã liÕm m·i, liÕm m·i LiÕm m·i, liÕm m·i, liÕm m·i §ã chÝnh lµ mét mong muèn h−íng thiÖn, kh¬i gîi tÝnh thiÖn trong con ng−êi. Tõ ý nghÜa nµy cã thÓ thÊy dï trong mét h×nh ¶nh hÕt søc trÇn tôc, th« s¬, nhµ th¬ còng cã thÓ kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp ®ang Èn dÊu. “Hä lÆng lÏ ®i nh− ®éi qu©n thÊt trËn… Nh÷ng tÊm ¸o r¸ch sÆc mïi bïn ph¬i trong lßng dËm nh− cê ngµy viÖc lµng gi· ®¸m. V¶y c¸ b¸m trªn ¸o hä lÊp l¸nh nh÷ng tÊm hu
Luận văn liên quan