Chuyên đề Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ công nghiệp

Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng ) quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ. Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của em như sau: “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”. Chuyên đề của em gồm các phần sau đây: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp.

doc78 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M ỤC L ỤC LỜI NÓI ĐẦU Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp 5 I. S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu Næ c«ng nghiÖp……………………………………………….…………..………………... 5 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 5 NhiÖm vô và ngành kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty……… 6 II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty …………………….7 2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chức qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty..…………...7 2.2.§Æc ®iểm về cơ sở vật chất và kỹ thuật c«ng nghiÖp của c«ng ty…………...13 2.3.§Æc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc…………………………………………………16 2.4.§Æc ®iÓm vÒ tµi chÝnh………………………………………………………...18 2.5.§Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng cña c«ng ty………………………………………….22 III Đánh giá một số mặt hoạt động của công ty vật liệu nổ công nghiệp trong vài năm trở lại đây……………….……...……………………………………………24 3.1 Đánh giá công tác quản lý tài sản của công ty ………………….…………...24 3.2 Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước của công ty ……. ..28 3.3 Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty …………...29 Ch­¬ng II Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp…………………………………………………………………………….33 I- Thực trạng về tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp ………….………………………………………………………………………..33 1.1.KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phẩm (quy m«, doanh thu vµ c¬ cÊu tiªu thô theo s¶n phÈm, thÞ tr­êng)…………………………………………………………………33 1.2.C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tiªu thô ……………………………………………...39 1.3.C¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy tiªu thô mµ c«ng ty ®· ¸p dông….………………...40 II- Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của công ty …………………...43 2.1 Các nhân tố bên ngoài …………..…………………………………………...43 2.2 Các nhân tố bên trong ……...………………………………………………..47 III- §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty .…………………49 3.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc …………………………………..…………………49 3.2.N÷ng h¹n chÕ tån t¹i ……………………………………….………………..51 3.3.Nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ……………………………………………………………….…………………..53 Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô t¹i c«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp…………………………………………………………………...54 I- §Þnh h­íng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp …………...………………..54 1.1 Kế hoạch phát triển chung …………………………………………………...54 1.2.Một số môc tiªu chÝnh ………………………………………………………56 II- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i c«ng ty Vật liệu nổ công nghiệp ……...………………………………………………………………60 2.1.Nhãm gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm ……..…………………………………………60 2.2.Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm……..……………………….63 2.3.Nhãm gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tæ chức …………………….…………………..71 KẾT LUẬN LỜI NÓI ĐẦU Tiêu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiêu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Mặc dù sản xuất là chức năng trực tiếp tạo ra sản phẩm song tiêu thụ lại đóng vai trò là điều kiện tiền đề không thể thiếu được để sản xuất có thể có hiệu quả. Chất lượng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm (doanh nghiệp sản xuất thương mại) phục vụ khách hàng (doanh nghiệp dịch vụ ngân hàng…) quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất hoặc chuẩn bị dịch vụ. Đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà mọi doanh nghiệp gắn mình với thị trường thì hoạt động tiêu thụ lại càng có vị trí quan trọng hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chỉ có thể và phải bán cái mà thị trường cần chứ không phải bán cái mà doanh nghiệp có. Việc xác định cái mà thị trường cần là một bước trong khâu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ nên nhiều doanh nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng đến khâu tiêu thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào để thúc đẩy công tác tiêu thụ lại hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: đặc điểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các điều kiện hiện có của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ. Có như vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu đề ra. Sau một thời gian thực tập tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của em như sau: “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp”. Chuyên đề của em gồm các phần sau đây: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp Chương II: Đánh giá khái quát hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp. Trong quá trình thực hiện em đã nhận được sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình của thầy giáo thạc sĩ Vũ Anh Trọng. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn giúp đỡ quý báu của thầy. Do trình độ có hạn, vả lại đây là một vấn đề khá rộng nên em không khỏi mắc những sai sót. Kính mong thầy giáo xem xét và sửa giúp em. Trong quá trình thực tập tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp em cũng đã nhận được sự giúp đỡ quý báu từ quý công ty. Qua đây em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý công ty. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên: Phạm Văn Đăng Ch­¬ng I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHI ỆP I- S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Tªn c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Tªn giao dÞch : Industrial explosion material limited company. §Þa chØ : Phè Phan §×nh Giãt - Ph­êng Ph­¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n -Hµ néi. M· sè thuÕ : 010010101072-1. Tµi kho¶n ng©n hµng : 710A - 00088 Ng©n hµng c«ng th­¬ng Hoµn KiÕm Vèn ph¸p ®Þnh : 36,634,000,000 ®ång. Nghµnh ho¸ chÊt má ®­îc thµnh ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 1965 theo quyÕt ®Þnh cña Bé c«ng nghiÖp nÆng cã nhiÖm vô tiÕp cËn, b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña Liªn X«, Trung Quèc vµ c¸c n­íc §«ng ©u, cung øng cho c¸c ngµnh kinh tÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Tõ n¨m 1995 víi ®µ ph¸t triÓn cña dÊt n­íc, nhu c©u x©y dùng ®­êng x¸, cÇu hÇm ngµy cµng t¨ng ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc v× thÕ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Nh»m thèng nhÊt sù qu¶n lý, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn vµ ®Ó ®¸p øng tèt h¬n vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña c¸c ngµnh kinh tÕ ngµy 29/3/1995 V¨n phßng ChÝnh phñ ®· cã th«ng b¸o sè 44 cho phÐp thµnh lËp c«ng ty Ho¸ chÊt má vµ trªn c¬ së ®ã ngµy 1/4/1995 Bé n¨ng l­îng (nay lµ Bé c«ng nghiÖp) ®· cã quyÕt ®Þnh sè 204NL/TCCB-L§ thµnh lËp c«ng ty Ho¸ chÊt má thuéc Tæng c«ng ty than ViÖt nam. Ngµy 29/4/2003 Thñ t­íng ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 77/Q§- TTG vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty Ho¸ chÊt má thµnh c«ng ty TNHH mét thµnh viªn cã tªn lµ: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n VËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Gọi tắt là công ty Vật liệu nổ công nghiệp. Ngµy 6/6/2003, c«ng ty VËt liÖu næ chÝnh thøc ra ®êi. C«ng ty ®· cã 25 ®¬n vÞ trùc thuéc ®Æt trªn 3 miÒn ®Êt n­íc, kÓ c¶ vïng s©u, vïng xa. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ cung øng vËt liÖu næ cho c¸c ngµnh kinh tÕ. GÇn 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ 10 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi theo nghÞ quyÕt cña §¶ng ®­îc ChÝnh phñ vµ c¸c bé, c¸c ngµnh, c¸c đÞa ph­¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng qu©n quan t©m gióp ®ì vµ cho phÐp ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cïng víi nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch xuÊt s¾c: lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng, ®­îc nhËn hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, hu©n ch­¬ng ®éc lËp, hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng hai, hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba, hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba vµ nhiÒu hu©n ch­¬ng cho c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n trong c«ng ty. 1.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ nh÷ng nghµnh kinh doanh chÝnh cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp C«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp tæ chøc mét vßng khÐp kÝn tõ nghiªn cøu, s¶n xuÊt phèi chÕ, thö nghiÖm, b¶o qu¶n, dù tr÷ quèc gia vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ho¸ chÊt ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ®Õn dÞch vô sau cung øng, vËn chuyÓn thiÕt kÕ má, næ m×n vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c ngoµi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. C«ng ty tËp trung kinh doanh vµo c¸c lÜnh vùc: 1 S¶n xuÊt, phèi chÕ- thö nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 2 XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, nguyªn liÖu ho¸ chÊt ®Ó s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3 B¶o qu¶n, ®ãng gãi, cung øng dù tr÷ quèc gia vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4 S¶n xuÊt, cung øng: D©y ®iÖn, bao b×, ®ãng gãi thuèc næ, giÊy sinh ho¹t, than sinh ho¹t, vËt liÖu x©y dùng. 5 ThiÕt kÕ thi c«ng x©y l¾p d©n dông c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi. 6 May hµng b¶o hé lao ®éng, hµng may mÆc, xuÊt khÈu. 7 Lµm dÞch vô khoan næ m×n cho c¸c má lé thiªn, hÇm lß kÓ c¶ næ m×n d­íi n­íc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 8 NhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ vµ nguyªn vËt liÖu may mÆc , cung øng x¨ng dÇu vµ vËt t­ thiÕt bÞ. 9 VËn t¶i ®­êng bé, s«ng biÓn, qu¸ c¶nh c¸c ho¹t ®éng c¶ng vô vµ ®¹i lý vËn t¶i biÓn. Söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËt t¶i, thi c«ng c¶i t¹o ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé. 10 DÞch vô ¨n nghØ. II- Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®­îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt cña c«ng ty D­íi gi¸m ®èc cã 4 phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban ®­îc tæ chøc nh­ sau: - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch chØ huy s¶n xuÊt. - Phã gi¸m ®èc ®êi sèng trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng thanh tra b¶o vÖ. + Phßng tæ chøc nh©n sù. + V¨n phßng gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng thiÕt kÕ ®Çu t­. + Phßng kü thuËt an toµn. - Phã gi¸m ®èc kinh tÕ trùc tiÕp chØ ®¹o: + Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. + Phßng th­¬ng m¹i. + Phßng kiÓm to¸n néi bé. D­íi c¸c phßng ban nµy lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cña c«ng ty n»m t¹i c¸c tØnh trªn mäi miÒn cña tæ quèc. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr­êng, sù qu¶n lý ®óng quy ho¹ch vÒ qu¶n lý c«ng nh©n trªn c¶ n­íc, c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®· ®Ò nghÞ vµ ®­îc tæng c«ng ty than ViÖt nam quyÕt ®Þnh thµnh lËp nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. T¹i thêi ®iÓm míi thµnh lËp c«ng ty chØ cã 6 ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Õn nay c«ng ty ®· cã 24 ®¬n vÞ trùc thuéc (trong ®ã cã 14 xÝ nghiÖp, 8 chi nh¸nh, 2 v¨n phßng ®¹i diÖn) ®ãng t¹i c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau trªn toµn quèc. 1 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má §µ N½ng. 2 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Ninh B×nh. 3 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Qu¶ng Ninh. 4 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má B¾c Th¸i. 5 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Bµ RÞa – Vòng Tµu. 6 XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t­ Hµ néi. 7 XÝ nghiÖp vËn t¶i thuû bé B¾c Ninh. 8 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má S¬n La. 9 XÝ nghiÖp vËn t¶i s«ng biÓn H¶i Phßng. 10 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Kh¸nh Hoµ. 11 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má Gia Lai. 12 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt má B¹ch Th¸i B­ëi. 13 Trung t©m VËt liÖu næ c«ng nghiÖp Hµ Néi. 14 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má NghÖ An 15 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Hµ Nam. 16 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Lai Ch©u. 17 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Qu¶ng Ng·i. 18 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Hµ Giang. 19 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Lµo Cai. 20 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má Phó Yªn. 21 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má §ång Nai. 22 Chi nh¸nh ho¸ chÊt má B¾c C¹n. 23 V¨n phßng ®¹i diÖn ho¸ chÊt má Tuyªn Quang. 24 V¨n phßng ®¹i diÖn ho¸ chÊt má Kiªn Giang. S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty nh­ sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vËt liÖu næ c«ng nghiÖp Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ kinh tÕ PG§ ®iÒu hµnh SX PG§ ®êi sèng PG§ kü thuËt P. kÕ to¸n P. th­¬ng P. kiÓm to¸n P. kÕ ho¹ch P. thanh tra P. tæ chøc V¨n phßng P. thiÕt kÕ P. kü thuËt Tµi chÝnh m¹i néi bé chØ huy SX b¶o vÖ nh©n sù gi¸m ®èc ®Çu t­ an toµn C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn TT XN XN XN XN XN XN XN XN XN XN Chi XN XN XN XN vËt HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM HCM vËn t¶i vËn t¶i nh¸nh cung HCM HCM HCM liÖu B¾c B¾c Qu¶ng S¬n vµ c¶ng Kh¸nh Gia Ninh s«ng thuû bé ho¸ øng Bµ RÞa §µ Qu¶ng næ C¹n Th¸i Ninh La B¹ch Hoµ Lai B×nh biÓn B¾c chÊt vËt t­ Vòng N½ng Ng·i CN Th¸i H¶i Ninh Hµ Hµ Tµu B­ëi Phßng Giang Néi Chi XN Chi XN XN VP Chi VP nh¸nh HCM nh¸nh HCM HCM ®¹i diÖn nh¸nh ®¹i diÖn HCM Lai HCM NghÖ Hµ HCM HCM HCM Lµo Ch©u Phó An Nam Tuyªn §ång Kiªn Cai Yªn Quang Nai Giang NhiÖm vô cña c¸c phßng ban c«ng ty. 1- Phßng kÕ hoach chØ huy s¶n xuÊt gåm cã 12 ng­êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr­ëng phßng 2 phã phßng vµ 8 nh©n viªn) lµ mét bé phËn n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. Phßng nµy cã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n nh­ sau: + Qu¶n lý vµ chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña toµn c«ng ty. +C«ng t¸c thÞ tr­êng vµ ký kÕt hîp ®ång. +C«ng t¸c dù tr÷ qèc gia vÒ vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. + C«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ chØ huy s¶n xuÊt. 2- Phßng thèng kª - kÕ to¸n - tµi chÝnh. Gåm cã 12 ng­êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 kÕ to¸n tr­ëng, 1 phã gi¸m ®èc vµ 9 nh©n viªn) víi chøc n¨ng nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc cho phã gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c: + C«ng t¸c thèng kª - kÕ to¸n - tµi chÝnh. + C«ng t¸c qu¶n lý c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + C«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng gi¸ trong toµn c«ng ty. 3- Phßng kiÓm to¸n néi bé gåm 4 ng­êi (1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 2 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + KiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n. + §¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®óng c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n vµ c¸c lÜnh vùc liªn quan. 4- Phßng th­¬ng m¹i gåm 6 ng­êi (1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + Thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh xuÊt khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cho s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. + C«ng t¸c nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ cho nhu cÇu sö dông néi bé vµ kinh doanh cña toµn c«ng ty. + C«ng t¸c kinh doanh ®a nghµnh. 5- Phßng kü thuËt an toµn gåm 8 ng­êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr­ëng phßng, 2 phã phßng vµ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: + Kü thuËt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, kü thuËt khoan vµ næ m×n. + Kü thuËt c¬ ®iÖn vËn t¶i. + C«ng t¸c an toµn, b¶o hé lao ®éng, m«i tr­êng. + C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt x©y dùng. 6- Phßng thiÕt kÕ ®Çu t­ gåm 5 ng­êi (1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 3 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: + Qu¶n lý vµ tæ chøc chØ ®¹o ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. + NhËn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c má cña c¸c chñ ®Çu t­ ngoµi c«ng ty. 7- V¨n phßng gi¸m ®èc gåm 15 ng­êi (gi¸m ®èc, tr¸nh v¨n phßng, 2 phã phßng vµ 11 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: + C«ng t¸c hµnh chÝnh, c«ng t¸c ®èi ngo¹i, c«ng t¸c tæng hîp, c«ng t¸c thi ®ua. + Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. + C«ng t¸c v¨n ho¸ thÓ thao, c«ng t¸c qu¶n trÞ ®êi sèng. 8- Phßng thanh tra b¶o vÖ - ph¸p chÕ gåm 6 ng­êi (1 tr­ëng phßng,1 phã phßng vµ 4 nh©n viªn) cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: + C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh néi bé, an toµn vËt t­, tµi s¶n vµ h­íng dÉn chØ ®¹o kÕ ho¹ch biÖn ph¸p vÒ c«ng t¸c nãi trªn trong toµn c«ng ty. + C«ng t¸c huÊn luyÖn qu©n sù phßng ch¸y ch÷a ch¸y. + Tuyªn truyÒn phæ ph¸p luËt cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. 9- Phßng tæ chøc nh©n sù gåm 9 ng­êi (1 phã gi¸m ®èc, 1 tr­ëng phßng, 1 phã phßng vµ 6 nh©n viªn) cã chøc n¨ng nhiÖm vô: + C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. + C«ng t¸c tiÒn l­¬ng. + C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn. + C«ng t¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, c«ng t¸c y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ngoµi ra, t¹i c«ng ty cßn cã c¸c tæ chøc kh¸c nh­ tæ xe, tæ b¶o vÖ, nhµ ¨n. 2.2 Đặc điểm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt c«ng nghiÖp cña c«ng ty - Mét trong nh÷ng yÕu tè ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña c«ng ty ®ã chÝnh lµ c«ng ty kh«ng ngõng trang bÞ x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt, c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vụ quy tr×nh s¶n xuất kinh doanh. C«ng ty ®· x©y dựng mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i bao gåm: 2883 tÊn ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé víi trªn 90 « t« vËn t¶i, 4 tµu ®i biÓn, 3 tµu kÐo, 2 tµu tù hµnh, 8 xµ lan ®­êng s«ng, 32 xe chuyªn dông phôc vô chØ huy s¶n xuÊt næ m×n… HÖ thèng kho chøa VËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn TCVN 4386-1993 trªn toµn quèc víi søc chøa trªn 6000 tÊn thuèc næ. HÖ thèng c¶ng gåm 3 c¶ng chuyªn dùng ®Ó bèc xÕp VËt liÖu næ c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt c«ng ty ®· ®Çu t­ 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ: thuèc næ an toµn sö dông trong hÇm lß c¬ khÝ vµ bôi næ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ Anfo vµ Anfo chÞu n­íc víi tæng c«ng suÊt trªn 35000 tÊn/n¨m Trong ®ã d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ Anfo vµ Anfo chÞu n­íc ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ víi tæng trÞ gi¸ 29,2 tû ®ång (thiÕt bÞ nhËp khÈu cña Mü víi 1 d©y chuyÒn s¶n s¶n xuÊt tÜnh vµ 2 xe s¶n xuÊt tù ®éng vµ n¹p thuèc næ t¹i khai tr­êng). TÊt c¶ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt thuèc næ cña c«ng ty ®Òu ®­îc trang bÞ c¸c dông cô phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®¹t tiªu chuÈn s¶n xuÊt vµ chuyªn chë VËt liÖu næ c«ng nghiÖp . C«ng ty còng mua nhiÒu xe chuyªn dông ®Ó chuyªn chë thuèc næ Anfo vµ Anfo chÞu n­íc ®Õn tËn ch©n c¸c c«ng tr×nh. N¨ng lùc vËn t¶i cña c«ng ty ®ñ ®¹t c¬ sè vËn chuyÓn trªn 25000 tÊn/n¨m. Cô thÓ: B¶ng 1: C¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty. Ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ N¨m 1995 N¨m 2000  1 Xe t¶i 57 72  2 Xe b¸n t¶i 1 8  3 Xe ca vµ xe ca chë c«ng nh©n 24 44  4 Tµu biÓn 4 4  5 Xµ lan tù hµnh 2 2  6 Xµ lan kÐo 6 6  7 §Çu kÐo 2 2  8 Xe c«ng ty 0 2  9 CÈu 2 2  10 Xe n©ng mini 0 2  11 D©y chuyÒn san xuÊt thuèc næ Anfo tÜnh 0 2  12 M¸y s¶n xuÊt thuèc næ AH1 2 3  13 M¸y b¬m LAGRA 3 5  Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Kho tµng: C«ng ty cã mét hÖ thèng kho tµng hiÖn ®¹i chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®¹t tiªu chuÈn TCVN – 1997 trªn toµn quèc. Trong ®ã, n¨m qua c«ng ty ®· tÝch cùc ®Çu t­ x©y dùng míi hÖ thèng kho t¹i nhiÒu n¬i nh­ S¬n La, Gia Lai, §µ N½ng, Kh¸nh Hoµ, Vũng Tµu... x©y dùng kho di ®éng vô c«ng tr×nh träng ®iÓm ®­êng Hå ChÝ Minh vµ söa ch÷a n©ng cÊp l¹i hÖ thèng kho hiÖn cã. HiÖn nay c«ng ty ®· cã 72 kho víi tæng diÖn tÝch 17771 m2 søc chøa 10.000 tÊn t¨ng lªn nhiÒu so víi n¨m 1995, lóc ®ã sè nhµ kho míi cã lµ 52 søc chøa lµ 6.000 tÊn. BÕn c¶ng: HiÖn nay c«ng ty cã 3 bÕn c¶ng ®­îc sö dông, khai th¸c nh»m nguyªn vËt liÖu vÒ s¶n xuÊt, chuyÒn thuèc næ ®i n¬i kh¸c tiªu thô. B¶ng 2: C¸c bÕn c¶ng thuéc c«ng ty VËt liÖu næ liÖuc«ng nghiÖp. Tªn c¶ng DiÖn tÝch vïng n­íc (m2) DiÖn tÝch quy m« qu¶n lý (m2)  C¶ng B¹ch Th¸i B­ëi 7000 5568  BÕn C¸i §¸ 5350 5500  C¶ng M«ng D­¬ng 5000 6668  Nguồn : Số liệu phòng kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp Ngoµi 3 c¶ng trªn c«ng ty cßn ®ang thuª c¶ng §µ N½ng, c¶ng Nha Trang, c¶ng Quy Nh¬n, c¶ng Gß DÇu ®Ó bèc xÕp vËt liÖu næ cho c¸c ®¬n vÞ thuéc miÒn trung vµ miÒn nam . Nhµ x­ëng: HiÖn nay nhµ x­ëng ®· ®­îc söa ch÷a x©y míi phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt thuèc næ, s¶n xuÊt d©y m×n, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, vËn t¶i vµ söa ch÷a tµu. TÊt c¶ ®Òu ®¶m b¶o kü thuËt, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn an toµn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng trong s¶n xuÊt. C«ng ty cã c¸c nhµ x­ëng sau: B¶ng 3: C¸c nhµ x­ëng cña c«ng ty VËt liÖu næ c«ng nghiÖp. XÝ nghiÖp Nhµ x­ëng DiÖn tÝch (m2) 
Luận văn liên quan