Chuyên đề Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

Phần NỘI DUNG I. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, PHƯƠNG PHÁP, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA QUÂN NHÂN, PHẨN ĐẤU XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI 1. Một số nội dung cơ bản về trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân a) Trình độ, năng lực của quân nhân - Trình độ là mức độ hiểu biết kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực công tác (bao gồm trình độ nhận thức chính trị, học vấn, chuyên môn, chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật quân sự, kiến thức văn hóa xă hội.) đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng. - Năng lực công tác cùa quân nhân là khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm năng lực lănh đạo, tổ chức chi huy, quản lý, năng lực tổ chức phong trào hành động cách mạng, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.) trong mọi điều kiện, hoàn cành.

docx14 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Lượt xem: 7615 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiên cứu chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phưongpháp, tác phong công tác cua quân nhân, phẩn đẩu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ " trong thời kỳ mới. Phần NỘI DUNG I. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, PHƯƠNG PHÁP, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA QUÂN NHÂN, PHẨN ĐẤU XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI Một số nội dung cơ bản về trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Trình độ, năng lực của quân nhân Trình độ là mức độ hiểu biết kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực công tác (bao gồm trình độ nhận thức chính trị, học vấn, chuyên môn, chỉ huy, trình độ kỹ, chiến thuật quân sự, kiến thức văn hóa xă hội...) đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng. Năng lực công tác cùa quân nhân là khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm năng lực lănh đạo, tổ chức chi huy, quản lý, năng lực tổ chức phong trào hành động cách mạng, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ...) trong mọi điều kiện, hoàn cành. Trình độ, năng lực công tác của quân nhân có mối quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau. Trong dó, trình độ là cơ sở để hình thành và phát triển năng lực công tác; ngược lại, thông qua thực tiễn công tác đế tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức của quân nhân. Biểu hiện trình độ, năng lực của quân nhân Trình độ, năng lực của quân nhân biểu hiện ở trình độ chính trị; trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quân sự; trình độ nhận thức về nhiệm vụ, về truyền thong tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội, cơ quan, đơn vị; trình độ văn hóa giao tiếp, ứng xử cúa quân nhân trong học tập, sinh hoạt, công tác và trong cuộc sống hằng ngày... Biểu hiện rõ nét nhất của trình độ, năng lực của quân nhân là chất lượng, kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, người quân nhân cách mạng phải có trình độ, năng lực toàn diện, trước hết là trình độ, năng lực về kỹ, chiến thuật quân sự để hoàn thảnh tốt nhiệm vụ được giao. + Trình độ chính trị. Đó là trình độ nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước- chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đối tượng, đối tác của cách mạng; bản chất mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, đối tượng tác chiến, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; trình độ nhận biết về âm mưu thủ đoạn chổng phá của các thế lực thù địch đối sự nghiệp cách mạng và công cuôc đổi mới của nước ta nói chung, đối với Quân đội nhân đân Việt Nam nói riêng. Đó là trình độ nhận biết và xử lý những vẩn đề lý luận và thực tiễn trẽn lình vực chính trị. + Trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quân sự: Đó là trình độ, năng lực toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, pháp luật, kỹ thuật, khoa học nghệ thuật quân sự, ngoại ngữ, tin học; là trình độ tư duy, năng lực thực tiễn, chuyên sâu về khoa học nghệ thuật quân sự, kỹ thuật, chiến thuật; nắm chắc nội dung điều lệnh điều lệ chế độ quy định của quân đội và đơn vị; có kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức trách, nhiệm vụ và cương vị công tác được phân công. * Trình độ nhận thức.về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng của quân đội,cơ quan đơn vị. Nhận thức về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm; đoàn kết, gắn bó tình nghĩa thủy chung lao động cần cù thông minh sáng tạo. * Trình độ văn hóa giao tiếp ứng xử: là giá trị tinh thần cao đẹp được kết tinh trong mỗi con người quân nhân và biểu hiện qua lời nói hành động, là sự thể hiện bản lĩnh năng lực trình độcủa người quân nhân. b) Phương pháp, tác phong công tác của quân nhân - Phương pháp tác phong của quân nhân là tổng hợp những lề lối, cách thức biện pháp sắp xếp, xử lý công việc, ứng xử xã hội của quân nhân trong công tác học tập sinh hoạt hàng ngày để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao - Biêu hiện phương pháp, tác phong côm tác của quân nhân Trong mọi hoạt động luôn đê cao tính Đảng, tính nguyên tắc, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, làm bất cứ công việc gì đều phải đặt lọi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phải xuất phát từ quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội; lý luận phẩi gắn liền với thực hành nói đi đôi với làm, "phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải nói suông”; kiên quyêt bào vệ cái đúng, úng hộ cái mói, đấu tranh phê phán cái sai cái tiêu cực, lạc hậu trong đon vị cũng như ngoài xă hội Có tính chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thân trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, nêu cao tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong công tác; làm việc có kế hoạch, khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, cẩn trọng, sâu sát thực tiễn; tin tưởng vào quần chúng, đồng chí, đồng đội; có phương pháp giáo dục thuyết phục tốt, thực sự là tấm guomg sáng để mọi người noi theo. Sự cần thiết phải nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thòi kỳ mới Vị trí, vai trò của trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Nó là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Nói tới trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân là nói tới chất lượng của quân nhàn. Vị trí, vai trò trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân cách mạng biểu hiện ở những vấn đề cơ bản sau: Là cơ sở để quân nhân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sàn Việt Nam và Chú tịch Hồ Chí Minh tô chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội, đảm bảo cho quân đội thực sự là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mọi quân nhân phải quán triệt sâu sác quan điểm, đuờng lối, chủ trương của Đàng, chính sách, pháp luật cúa Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, hòng "phi chính trị hóa” quân đội ta, tách quân đội khỏi sự lănh đạo của Đảng làm cho quân đội mất phương hướng chiến đấu. Vì vậy, để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, càng đòi hỏi mọi quân nhân phải nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Muốn vậy quân nhân phải có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới có khả năng tiếp thu nhanh, cỏ tính hệ thống và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước vào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người là quyết định nhất. Trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng tiến thẳng lên hiện đại; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật quân sự, của vũ khí công nghệ cao, yếu tố con người càng giữ vai trò quyết định. Có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, quân nhân mới có đủ khả năng triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; đáp ứng được phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; yêu cầu diễn tập, dã ngoại, bảo đảm thành thạo các phương án tác chiến; nâng cao khả năng tác chiến độc lập cũng như khi được tăng cường binh khí kỹ thuật và hiệp đồng quân, binh chủng; tiếp cận và làm chủ các vũ khí công nghệ cao; phân tích, đánh giá sát tình hình, xử lý đúng đắn các tình huống, xây dựng phương pháp, cách thức phù hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện đạt kết quả cao. Mặt khác, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, quân nhân sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị tự giác chấp hành kỷ luật, xâỵ dựng chính quy, duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định, nhất là Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vừng mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Góp phản nâng cao chât lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Sức mạnh, sự ổn định, phát triển và kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác, các phong trào cách mạng của cơ quan, đom vị phụ thuộc vào nhiều yểu tổ, trong đo trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân có vai trò rất quan trọng. Nó là cơ sờ đê người quân nhân cách mạng nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Người quân nhân có trình độ, nàng lực tốt sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được nâng cao- hiệu lực lãnh đạo và chỉ huy, quản lý của cấp ủy, tổ chức đảng và chi huy các cấp được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Người quân nhân vừa phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ của một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam vừa thực hiện nghĩa vụ của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam và tính chât đặc thù công tác trong môi tnròng quân sự khó khăn, phúc tạp yêu cầu cao cả về trí tuệ và sức lực, người quân nhân phái có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của quân nhân và nghĩa vụ của công dân. Góp phân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù dịch; ngăn ngừa, khắc phục "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang đây mạnh tuyên truyền, chống phá ta trên mọi lĩnh vực, nhất là tư tưởng, lý luận; thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyền hóa” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, khó nhận biết. Những nội dung chống phá được lồng ghép, cài vào các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội..., nhất là lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền, phát tán những thông tin sai trái, phản động, làm trắng đen lẫn lộn, thật gia khó phân biệt. Vì vậy, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, người quân nhân mới có nhận thức đúng về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chông phá của các thế lực thù địch, phản động, thấy rõ những tác hại của nó. Từ đó xác định được nội dung, biện pháp để đấu tranh phòng, chống; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biêu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến”, ''tự chuyển hóa” trong quân đội; tích cực tham gia công tác phòng, chống, ngăn chặn sự ảnh hưởng cùa những tư tưởng, lối sống thực dụng, thiếu lành mạnh. Yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, quân đội trong tình hình mới Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ có nhừng thay đổi nhanh chóng, diễn biển rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất chắc khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ ... tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn và ngày càng rõ nét; những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh lương thực, dịch bệnh tiếp tục diễn ra phửc tạp; cạnh tranh kinh tế, thương mại, tài nguyên giữa các nước ngày càng gay gắt. Tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và kỹ thuật đang phát triển như vũ bão, các nước đã tranh thủ phát triển khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, nhất là phát triển các thế hệ vũ khí công nghệ cao. Mặt khác, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Vì vậy, để sẵn sàng đối phó với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao có thế xảy ra và bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quổc, cùng với phát huy nhân tố con người, Đàng và Nhà nước ta đă thực hiện chủ trương hiện đại hóa một số quân binh chủng và mua sắm một số loại vũ khí hiện đại. Điều đó cần phái có con người có trình độ, năng lực để sử dụng và phát huy hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại được trang bị. Tình hình trên đặt ra yêu cầu phài tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức manh chiến đấu để quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đổi trung thành, tin cậy của Đàng, Nhà nước, Nhân dân; phải đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo; cải tiến, đổi mới, nâng cấp vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong thời kỳ mới; phát triền khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Đồng thời, quân đội còn phải hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới phối hợp phòng, chống, khắc phục hậu quà thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi người quân nhân không chỉ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng mà còn phải có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho quân đội hiện nay và những năm tiếp theo, đủ sức xây dựng quân đội vững mạnh, có sức chiên đấu cao, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch, phản động, ứng phó thắng lợi trong mọi tình huống. Thực trạng trình độ, năng tực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân Cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đều có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trình độ, năng iực, phương pháp, tác phong công tác đối với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Xác định đó là một trong những nhân tố trực tiếp quyết định tạo ra sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, trong mọi điều kiện, hoàn cành đều nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Hiện nay, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của mọi quân nhân trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đã có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; tương đối toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách được giao. Hầu hểt quân nhân đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sẳc về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lôi, quan điêm của Đáng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước; tin tuởng tuyệt đối vào sự lănh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trung thành với mục tiêu, lý tường XHCN ma Đàng Bác Hồ và Nhân dân ta đă lựa chọn; nhận thức rõ đối tượng, đối tác trong các mối quan hệ đôi ngoại và đôi tượng tác chiến của quân đội; thấu suốt nhiệm vụ cùa quằn đội và cùa moi cơ quan, đơn vị; nhận rõ âm mun, thủ đoạn chống phá cùa chủ nghĩa đế quốc và các the lực thù đ;ch đôi với cách mạng Việt Nam. Đại bộ phận quân nhân, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ Ịý luận, trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực thực tiễn- có kiến thức toàn diện, nhât là kiên thức vê quân sự, quốc phòng, làm chủ vũ khí trang bị có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển của cách mạng, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới, người quân nhân còn bộc lộ những hạn chế nhất định về trình đột năng lực, phương pháp, lác phong công lác theo tưng cương vị, chức trách được giao. Đó là: Trình độ nhận thức chính tq của một sổ quân nhan con hạn chế; việc xử lý những vân đê nảy sinh trong công tác, cuộc sống còn lúng túng nhiều quân nhân chưa thật sự nhạy bén vê chính trị, còn có biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác. Không ít quân nhân có biểu hiện lười học tập đẻ nâng cao trình độ, năng lực công tác, chưa sử dụng thành thạo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật hiện có, nhất là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành, quản lý đơn vị cua một sổ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chưa ngang tầm nhiệm vụ. Trình độ ngoại ngữ, tin học của quân nhân nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tác phong, phương pháp ứng xử, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiên công tác, sinh hoạt và đời sống hàng ngày con hạn chế, chưa đúng điều lệnh, điều lệ quân đội, cá biệt còn để mâu thuẫn giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đồng chí, đông đội với nhau. YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC, PHƯƠNG PHÁP, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA QUÂN NHÂN, PHẨN ĐÁU XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THỜI KỲ MỚI Yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” a) Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phấn đẩu xứng danh “Bộ đội Cụ Hầ ” trong thời kỳ mới phải tạo động lực góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quôc hiện nay, đòi hỏi việc nâng cao tnnh độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng quân đội; phải bám sát yêu câu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo động lực to lớn, góp phần nâng cao chât lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Những nội dung, yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải được triển khai, thực hiện sát với sự phát triển của quân đội- phai quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm, nguyên tắc xây dựng quân đội; thường xuyên sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, tạo ra được những chuyển biến, tiến bộ về phẩm chất, năng lực, trình độ, phương pháp, tác phong công tác, đạo đức, lối sống của quân nhân. Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với khắc phục có hiệu quả khâu yếu mặt yếu, nhất là về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật. Nâng cao trình độ, năng tực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới phải toàn diện, đồng bộ và chuyên sâu Đây là yêu cầu cơ bản và rất quan trọng, tác động trực tiếp tới chất lượng, hiệu quả nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân. Nâng cao trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phải toàn diện về moi mặt, bảo đảm được yêu cầu giỏi về chuyên môn, chuyên ngành và lĩnh vực công tác của bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (với cán bộ:
Luận văn liên quan