Chuyên đề Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao độ an toàn và chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt tại Hà Nội

Với nhu cầu phát triển giao thông của thành phố Hà Nội như hiện nay và trong tương lai, việc hoàn thiện dần hệ thống giao thông công cộng là rất cần thiết, để tăng khả năng vận chuyển hành khách trong thành phố, giảm bớt gánh nặng giao thông đô thị, ùn tắc giao thông, giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân lưu thông, tránh gây ô nhiễm môi trường, đáp ứng được nhu cầu vận tải. Xe buýt là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giao thông công cộng, không chỉ đóng vai trò trong vận tảI hành khách mà còn cảI thiện hệ thống giao thông, tăng chắt lượng cuộc sống người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội, bộ mặt của Thủ đô , hiện đại , văn minh, thanh lịch. Với yêu cầu trên Đề tài NCKH “ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao độ an toàn và chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt tại Hà Nội”. được thực hiện.

docx61 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao độ an toàn và chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA HỆ THỐNG XE BUÝT TẠI HÀ NỘI. GVHD: Th.s Trần Khắc Dương Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Minh – lớp Đường bộ k47 Nguyễn Văn Phúc – lớp Đường bộ K47 1. Đặt vấn đề. Với nhu cầu phát triển giao thông của thành phố Hà Nội như hiện nay và trong tương lai, việc hoàn thiện dần hệ thống giao thông công cộng là rất cần thiết, để tăng khả năng vận chuyển hành khách trong thành phố, giảm bớt gánh nặng giao thông đô thị, ùn tắc giao thông, giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân lưu thông, tránh gây ô nhiễm môi trường, đáp ứng được nhu cầu vận tải. Xe buýt là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hệ thống giao thông công cộng, không chỉ đóng vai trò trong vận tảI hành khách mà còn cảI thiện hệ thống giao thông, tăng chắt lượng cuộc sống người dân góp phần phát triển kinh tế xã hội, bộ mặt của Thủ đô , hiện đại , văn minh, thanh lịch. Với yêu cầu trên Đề tài NCKH “ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao độ an toàn và chất lượng phục vụ của hệ thống xe buýt tại Hà Nội”. được thực hiện. 2. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu KH. Đối tượng nghiên cứu là lý thuyết hệ thống giao thông công cộng, và vận tải hành khách, từ đó áp dụng lý thuyết vào hệ thống xe buýt hiên tại ở Hà Nội để đề xuất phương án. Mục tiêu: Trong điều kiện cho phép, tiến hành cải tạo hệ thống xe buýt Hà Nội hiện tại, tăng khả năng vận chuyển, chất lượng phục vụ , đạt hiệu quả cao trong hệ thống giao thông công và chi phí là kinh tế nhất. 3. Phạm vi nghiên cứu bao gồm. Đưa ra phương án cải thiện hệ thống xe buýt từ cơ sở hạ tầng đến hệ thống xe buýt đang hoạt động. 4. Cơ sở KH và ý nghĩa thực tiễn của NCKH Nghiên cứu được xuất phát từ ý nghĩa thực tế . Các phương án đưa ra được , phân tích, áp dụng các biện pháp cải tiến, khoa học kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới. A.Vai trß cña hÖ thèng giao th«ng VËn t¶i ®« thÞ I. Lý luận chung về giao thông đô thị . 1.1.1. Vai trß cña giao th«ng ®« thÞ (thµnh phè) Thµnh phè vµ giao th«ng thµnh phè cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau. M¹ng l­íi giao th«ng thµnh phè ®­îc vÝ nh­ lµ “nh÷ng m¹ch m¸u trong c¬ thÓ sèng”, nÕu nã ngõng ho¹t ®éng th× thµnh phè sÏ bÞ tª liÖt. Giao th«ng thµnh phè cã nhiÖm vô phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸, nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n thµnh phè vµ kh¸ch du lÞch còng nh­ viÖc giao l­u cña thµnh phè víi c¸c vïng phô cËn vµ c¸c vïng kh¸c cña ®Êt n­íc. 1.1.2. Ph©n lo¹i giao th«ng thµnh phè a) Giao thông đối ngoại: - Lµ giao th«ng gi÷a thµnh phè víi c¸c vïng phô cËn vµ víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c, còng nh­ giao th«ng trªn c¸c ®­êng quèc lé ®i qua hoÆc tiÕp gi¸p víi thµnh phè. Nãi chung, nã lµ sù liªn hÖ giao th«ng gi÷a ®« thÞ víi bªn ngoµi, gi÷a c¸c ®« thÞ víi nhau hoÆc gi÷a ®« thÞ víi c¸c vïng kh¸c trong n­íc. - Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa lý còng nh­ qui m« cña thµnh phè mµ cã thÓ dïng c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i kh¸c nhau ®Ó phôc vô giao th«ng ®èi ngo¹i. + Đường hàng không + Đường sắt + Đường thuỷ + Đường ôto b) Giao thông đối nội: Giao th«ng ®èi néi ®¶m b¶o viÖc l­u th«ng gi÷a c¸c khu vùc trong thµnh phè vµ th­êng ®­îc gäi lµ giao th«ng ®« thÞ. Còng nh­ giao th«ng ®èi ngo¹i, giao th«ng ®èi néi bao gåm viÖc vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch víi c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh­ sau: + VËn t¶i hµng ho¸ lµ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt, vËn t¶i hµng ho¸ phôc vô ®êi sèng cña nh©n d©n trong vïng. + Vận tải hành khách phục vụ nhu cầu của người lao động từ nhà tới nơi làm việc, học sinh sinh viên từ nhà đến trường học và ngược lại, phục vụ nhu cầu của khách tham quan, khách vãng lai và các nhu cầu đi lại khác... Các phương tiện phục vụ giao thông đối nội có thể kể đến như sau: + Giao thông đường bộ: xe bus, xe con, ôtô điện, xe tải, môtô, xe đạp, đi bộ. + Giao thông đường sắt: tàu điện, tàu điện ngầm, đường sắt trên cao. + Giao thông đường thuỷ: tàu thuỷ, canô, thuyền + Giao thông đường hàng không: máy bay thương mại loại nhỏ, trực thăng + Giao thông đường dây( cáp treo). Nói chung, giao thông đô thị hết sức phức tạp, tính chất phức tạp của nó do các nguyên nhân sau: + Có nhiều điểm tập trung người và hàng hoá trong đô thị. + Qui mô vận tải của một số tuyến không ổn định về mặt thời gian và số lượng. + Thành phần xe chạy phức tạp. + Do sự phát triển không ngừng của nền kinh tế nên hành khách và phương tiện phát triển nhanh mà hạ tầng và giao thông không đáp ứng kịp. + Mật độ đường lớn, có nhiều nút giao cắt, gây khó khăn cho việc quản lý và tổ chức giao thông. c) Quan hệ giữa giao thông đối nội và giao thông đối ngoại - Giao thông đối nội và giao thông đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau, nó ảnh hưởng đến việc qui hoạch và cấu trúc của mạng lưới đường thành phố. Sự gắn kết giữa hai chức năng được thực hiện thông qua các đường hướng tâm và đường vành đai thành phố. - Giao thông đối nội và giao thông đối ngoại có liên hệ chặt chẽ thông qua các đầu mối giao thông: ga xe lửa, bến cảng, bến ôtô, sân bay. Nếu quy hoạch tốt các đầu mối sẽ giảm trung chuyển cho hành khách. 1.2. ý nghÜa cña hÖ thèng vËn t¶i hµnh kh¸ch trong C¸c thµnh phè lín 1.2.1. Nhu cÇu ®i l¹i t¨ng kh«ng ngõng Sè l­îng l­ît ng­êi ®i l¹i trong thµnh phè phô thuéc vµo d©n sè vµ sè lÇn ®i l¹i b×nh qu©n mçi ng­êi trong ngµy, d©n sè vµ sè lÇn ®i l¹i b×nh qu©n mçi ngµy lu«n t¨ng dÉn tíi nhu cÇu ®i l¹i t¨ng. Dân số trong thành phố không ngừng tăng lên do các nguyên nhân sau: - Quá trình công nghiệp hoá, yêu cầu số lượng nhân công tăng lên dẫn tới có sự di cư từ nông thôn ra thành thị. - Tuổi thọ của con người ngày một tăng lên, tỉ lệ sinh lớn hơn tỉ lệ chết. - Mức sống, số lượng phương tiện ngày một tăng nên nhu cầu đi lại hàng ngày càng tăng. Như vậy, nhu cầu giao thông ngày một tăng, nếu hệ thống đường, bãi đỗ xe không được đáp ứng một cách đầy đủ và không có biện pháp tổ chức giao thông tốt thì sẽ có thể thường xuyên gây ùn tắc giao thông, vì vậy vấn đề phát triển giao thông công cộng có một ý nghĩa hết sức to lớn. 1.2.2. Ý nghĩa của hệ thống vận tải hành khách công cộng Đối với từng đô thị, ở mức độ khác nhau, hệ thống giao thông công cộng luôn tạo ra những hiệu quả kinh tế - xã hội như sau: - Giao thông công cộng (GTCC) góp phần đảm bảo trật tự an ninh chính trị. - Tiết kiện thời gian đi lại, giảm chi phí cho cá nhân và cho xã hội trong việc đi lại, góp phần tăng năng suất lao động và tái sản xuất sức lao động. - Phục vụ sinh hoạt, các dịch vụ tham quan du lịch. - Tiết kiệm chi phí đầu tư, khai thác, bảo vệ môi trường sống cho đô thị. - GTCC góp phần tạo được mạng lưới thống nhất, trực tiếp thông thương với các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh, xuyên quốc gia và quốc tế. 1.2.3.Các hiệu quả của hệ thống vận tải hành khách công cộng. a) GTCC cho phép mở rộng phạm vi của thành phố b) Hiệu quả GTCC mang lại do tiết kiệm thời gian c) GTCC nâng cao an toàn và đảm bảo sức khoẻ cho hành khách d) Tổ chức tốt GTCC cộng góp phần bảo vệ môi trường e) GTCC tiết kiệm chi phí đi lại cho nhân dân g) Hệ thống GTCC có mức đầu tư và chi phí khai thác hợp lý Tuy nhiên, mô hình giao thông đô thị còn liên quan đến các định hướng sau: - Phát triển GTCC hay giao thông cá nhân - Chọn loại phương tiện phù hợp với quy mô đô thị - Mạng lưới tuyến và cơ sở hạ tầng kỹ thuật - Năng lượng sử dụng - Biện pháp khai thác hợp lý §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ mang l¹i cña hÖ thèng GTCC cÇn ph¶i cã c¸ch nh×n kh¸ch quan, tæng hîp nhiÒu mÆt. HiÖu qu¶ ®Ých thùc cña giao th«ng ®« thÞ ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ c¶ vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, tr¸nh viÖc ®¸nh gi¸ thiªn lÖch, ®Æc biÖt lµ trªn quan ®iÓm kinh doanh thuÇn tuý. 1.3. Ph©n lo¹i hÖ thèng vËn t¶i thµnh phè 1.3.1. Ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i HÖ thèng vËn t¶i thµnh phè nãi chung gåm ba bé phËn chÝnh: vËn t¶i hµnh kh¸ch, vËn t¶i hµng ho¸, vµ vËn t¶i chuyªn dïng. H×nh 2.2 thÓ hiÖn c¬ cÊu ph­¬ng tiÖn vµ quan hÖ gi÷a chóng. H×nh 2-2. HÖ thèng vËn t¶i thµnh phè 1.3.2. Chøc n¨ng cña hÖ thèng vËn t¶i ®« thÞ HÖ thèng giao th«ng ®« thÞ bao gåm vËn t¶i hµng ho¸, vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËn t¶i hµnh kh¸ch. Vận tải hành khách trong phạm vi thành phố phục vụ sự đi lại của nhân dân nội ngoại thành và khách du lịch. Bao gồm: các phương tiện GTCC (xe buýt, xe điện bánh sắt, xe điện bánh hơi, tàu điện ngầm, tàu hoả ngoại thành, tàu thuỷ) và phương tiện cá nhân (ôtô con, xe máy, xe đạp, đi bộ). Vận tải hàng hoá thành phố có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá cho khu vực nội, ngoại thành, sử dụng hợp lý với các loại xe tải nhỏ. VËn t¶i chuyªn dïng cã nhiÖm vô ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cho c¸c dÞch vô th­êng xuyªn vµ thiÕt yÕu cña thµnh phè nh­ hãt r¸c, röa ®­êng, ch÷a ch¸y, xe phôc vô m¹ng l­íi th­¬ng nghiÖp... Sö dông c¸c xe chuyªn dïng cho c¸c lo¹i hµng ho¸ thÝch hîp. Phương tiện vận tải luôn luôn là yếu tố cơ bản của hệ thống trang bị kỹ thuật vận tải. Trong hệ thống giao thông đô thị, phương tiện vận tải là khâu trung tâm để từ đó xác định những vấn đề tiếp theo như: tuyến đường, cung cấp nhiên liệu, năng lượng, việc thiết lập hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa và công tác quản lý. 1.4. CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH TRONG THÀNH PHỐ 1.4.1. C¸c ph­¬ng tiÖn GTCC + Xe buýt. + Tàu điện. + Tàu điện ngầm – Metro + Tàu đường sắt + Xe taxi 1.4.2. C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n a) ¤t« c¸ nh©n b) M« t«, xe m¸y c) Xe ®¹p d) §i bé 1.5. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ a) C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ph­¬ng tiÖn giao th«ng thµnh phè a.1) ChØ tiªu n¨ng lùc vËn t¶i vµ tèc ®é khai th¸c trung b×nh §Ó ®¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng thµnh phè tr­íc hÕt ph¶i kÓ tíi chØ tiªu n¨ng lùc vËn t¶i vµ tèc ®é khai th¸c trung b×nh. Trªn c¬ së qui m« thµnh phè, sè l­îng hµnh kh¸ch cña tõng tuyÕn ®Ó lùa chän lo¹i ph­¬ng tiÖn phï hîp. TÝnh n¨ng mét sè lo¹i ph­¬ng tiÖn GTCC B¶ng 2.1 Lo¹i ph­¬ng tiÖn ChiÒu dµi (m) Søc chøa Hk N¨ng lùc vËn t¶i (hk/h) Tèc ®é trung b×nh (km/h) Xe buýt nhá 8 40 1000 18 - 20 Xe buýt lo¹i trung 10 70 1800 18 - 20 Xe buýt lín 12 100 2200 18 - 20 Xe buýt kÐo dµi 18 180 2800 18 - 20 Xe buýt ch¹y ®iÖn 180 3600 18 - 25 TÇu ®iÖn ch¹y nhanh 420 10.000 35-50 Tçu ®iÖn ngÇm 900 22000 35-50 TÇu ho¶ nhanh 1300 26.300 35-50 a.2) ChØ tiªu kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn hîp lý cña tõng lo¹i ph­¬ng tiÖn §©y lµ chØ tiªu quan träng thø hai ®Ó chän lo¹i ph­¬ng tiÖn tuú thuéc vµo kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn hîp lý cña nã, kho¶ng c¸ch nµy cã thÓ tham kh¶o ë b¶ng d­íi ®©y: Kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn hîp lý cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn GTCC B¶ng 2.2 Lo¹i ph­¬ng tiÖn Kho¶ng c¸ch sö dông hîp lý (km) §i bé 0 - 2 Xe ®¹p 1 - 6 Tµu ho¶ ven ®« 4 - 15 TÇu ®iÖn ngÇm 2 - 10 Xe ®iÖn b¸nh s¾t 2 - 10 Xe buýt 1,5 - 10 M« t« 2 -20 Xe «t« con 2 - 30 a.3) ChØ tiªu chiÕm dông mÆt ®­êng cña c¸c ph­¬ng tiÖn ChØ tiªu quan träng thø 3 khi lùa chän lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng lµ chØ tiªu chiÕm dông mÆt ®­êng khi hµnh kh¸ch sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c nhau. So víi viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n th× sö dông ph­¬ng tiÖn GTCC chiÕm diÖn tÝch mÆt ®­êng Ýt h¬n rÊt nhiÒu, ®Êy lµ ch­a kÓ ®Õn diÖn tÝch chiÕm dông t¹i c¸c b·i ®ç xe. VÝ dô d­íi ®©y lµ sù chiÕm dông mÆt ®­êng cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn khi cã 200 hµnh kh¸ch sö dông: ChØ tiªu chiÕm dông mÆt ®­êng cña 200 hµnh kh¸ch khi sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c nhau B¶ng 2.3 Lo¹i ph­¬ng tiÖn Sè ph­¬ng tiÖn D.TÝch chiÕm dông mÆt ®­êng (m2) §i bé 200 ng­êi 200 Tµu ®iÖn b¸nh s¾t 2 toa 180 Xe buýt lo¹i lín 2 xe 230 Xe ®¹p 200 xe 1,000 Xe m¸y 100 hoÆc 200 xe 1,800 hoÆc 3,600 ¤t« con 50 hoÆc 200 xe 3,800 hoÆc 15,200 ChÝnh v× diÖn tÝch chiÕm dông mÆt ®­êng khi hµnh kh¸ch sö dông ph­¬ng tiÖn GTCC Ýt h¬n nhiÒu so víi viÖc sö dông ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n, do ®ã ph¶i khuyÕn khÝch ng­êi d©n sö dông ph­¬ng tiÖn GTCC ®Ó tr¸nh ïn t¾c giao th«ng trong c¸c thµnh phè lín. Theo ý kiÕn cña nhiÒu chuyªn gia, tû lÖ tèt nhÊt víi giao th«ng thµnh phè lµ 50% sè ng­êi sö dông giao th«ng c«ng céng cßn l¹i 50% sö dông ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n vµ ®i bé. T©m lý chung cña nhiÒu ng­êi muèn sö dông ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n do ng­êi ta tù do h¬n vÒ ph­¬ng h­íng vµ thêi gian, sang träng h¬n khi ë h÷u mét chiÕc xe ®¾t tiÒn. Muèn vËy, nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông ph­¬ng tiÖn GTCC, h¹n chÕ ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n. Hệ thông giao thông công cộng ở Thủ đô hiện nay mới có 2 hình thức đó là xe buýt và xe taxi, trong tương lai Hà Nội đã đang tiến hành thêm nhiều hệ thống giao thông công cộng mới như, xe buýt nhanh, tàu điện trên cao, tàu điện ngầm. theo qui hoạch của thành phố trong 10-20 năm tới, sẽ có thêm 5 hệ thống tàu điện phục vụ VTHKCC, phục vụ tốt hơn GTCC hiện nay, nhưng dù gì đi chăng nữa, hệ thống xe buýt thường vẫn sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng, không thể thiếu, trong việc trung chuyển và VTHK. II. Đặc điểm và vai trò của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội 2.1.Tổng quan giao thông Hà Nội Từ 1/8/2008, địa giới hành chính Hà Nội đã mở rộng gấp 3 lần ( từ 921 km2 lên 3348 km2), dân số cũng tăng từ 3,4 tr người lên 6,5 triệu người. kèm theo đó là số chuyến đi và chiều dài chuyến đi cũng tăng lên, điều này sẽ làm gia tăng áp lực giao thông, và đặc biệt là giao thông ở khu vực trung tâm. Về đường bộ: Sở GTVT Hà Nội hiện đang quản lý 583 tuyến đường (trong đó trên địa bàn Hà Nội cũ là 552 tuyến, địa bàn Hà Nội mở rộng là 31 tuyến) và 237 cầu các loại với tổng chiều dài 1.349 km, bao gồm các tuyến đường trục hướng tâm, tuyến đường vành đai, tuyến phố chính đô thị, đường phố khu vực và đường ngoài đô thị. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng: Mạng lưới xe buýt hiện có 78 tuyến, trong đó có 60 tuyến có trợ giá, 5 tuyến buýt chuyên trách phục vụ cán bộ công nhân viên và 13 tuyến buýt kế cận không trợ giá với tổng số 1.200 xe hoạt động. Về vận tải hành khách liên tỉnh, hiện có 464 tuyến xuất phát từ các bến xe đi đến các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 104 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi với hơn 10.000 xe đang hoạt động. 2.2. Vai trò của xe buýt trong hệ thống vận tải hành khách công cộng . Vận tải xe buýt là một trong những yếu tố quan trọng nhất của vận tải hành khách công cộng , nó chiếm đa số trong vận tải hành khách công cộng , nó đang là hình thức phát triển của thành phố . - Ngoài chức năng vận chuyển độc lập nhờ tính năng cơ động , xe buýt cũng được sử dụmg như là một phương tiện tiếp chuyển và vận chuyển kết hợp với các phương thức vận tải khác trong hệ thống vận tải hành khách công cộng cũng như hệ thống vận tải đối ngoại của đô thị - Sử dụng xe buýt cũng gúp phần tiết kiệm chi phí chung cho toàn xã hội (chi phí đầu tư phương tiện ,chi phí thời gian lãng phí do tắc nghẽn đường,,,) - Ngoài ra xe buýt cũng có vai trò giảm ô nhiễm môi trường ,giảm khối lượng khí thải được thải vào không khí , bảo vệ sức khoẻ cho người dân . - Xe buýt là yếu tố thời gian đi lại cho các tầng lớp dân cư làm tăng thời gian lao động thực tế và thời gian nghỉ ngơi. - Xe buýt là điều kiện cho sự phát triển của giao thông đô thị ở trình độ cao , nó liên kết các mối đi lại của người dân , nối kết các khu dân cư đô thị . - Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cũng là nhân tố đảm bảo trật tự an toàn và ổn định xã hội . Một người dân thành phố bình quõn đi lại từ 2-3 lượt mỗi ngày , thậm chí cao hơn . Vì vậy , nếu xảy ra ách tắc , thì ngoài tác hại về kinh tế ,cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chính trị , trật tự an toàn và ổn định xã hội . Hiệu quả của hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong lĩnh vực xã hội cũng rất quan trọng và nhiều khi không thể tính . 2.3. Đặc điểm của hệ thống xe buýt Hà Nội: Với sự phát triển chóng mặt của các phương tiện cá nhân như xe máy,ô tô đó dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ,tai nạn .ô nhiễm .Trước tình trạng đó xe buýt ra đời được xem như là một sự tiến bộ của xã hội ở đô thị . * Ưu điểm chính của xe buýt : 1. Có tính cơ động cao ,không phụ thuộc vào mạng dây dẫn hoặc đường ray ,không cản trở và dễ hoà nhập vào hệ thống giao thông ,đường bộ trong thành phố . 2. Khai thác ,điều hành đơn giản ,có thể điều chỉnh nhanh chóng chuyến lượt , thay xe trong thời gian ngắn mà không ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến. 3. Vận tải xe buýt cho phép nhân chia nhu cầu đi lại ra các tuyến (đường phố) khác nhau trên cơ sở mạng lưới đường thực tiết để điều tiết mật độ đi lại chung . 4. Có chi phí đầu tư tương đối thấp so với các phương tiện vận tải hành khách công cộng hiện đại .Cho phép tận dụng mạng lưới đường hiện tại của thành phố . Chi phí vận chuyển thấp ,nhanh chóng đem lại hiệu quả . * Nhược điểm của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt . 1. Trong khai thác đôi khi không thuận lợi do thiếu thiết bị ,do dừng xe ở bến ,thiếu hệ thống thông tin nên không đáp ứng được nhu cầu của người đi về tiện nghi ,độ tin cậy 2. Động cơ đốt trong có cường độ gây ra ô nhiễm cao do :khí xả ,bụi,hoặc nhiên liệu và dầu nhờn chảy ra , ngoài ra cũn gõy tiếng ồn và chấn động . 3. Năng lực vận chuyển không cao , năng suất vận chuyển thấp tốc độ khai thác cũn thấp (15- 16 km/h ) so với xe điện bánh sắt, xe điện ngầm ….khả năng vận tải thấp trong giờ cao điểm vỡ dựng bỏnh hơi. B. THỰC TRẠNG XE BUÝT HÀ NỘI 1. Các tuyến xe buýt phục vụ giao thông công cộng: +Theo số liệu thống kê của tổng công ty vận tải hành khách Hà Nội – Transeco : Năm 2002 2006 2007 2008 2009 2010 Lượt HK của Transeco( triệu) 45,6 305 324 334 385 400 Lượt HK toàn TP ( triệu) 45,6 331 348 363 418 434 Hành khách của xe buýt chủ yếu là học sinh, sinh viên (67%), ngoài ra cũng có người đi làm và nhiều đối tượng khác.Sinh viên tại các tỉnh ra HN học sử dụng xe buýt là phương tiện chủ yếu để đi lại.Vì vậy giờ cao điểm thường là giờ vào học và tan học của sinh viên các trường đại học lớn như Kinh Tế, Bách Khoa, Ngân Hàng +Năm 2007 cả thành phố có 50 tuyến xe buýt thì đến năm 2009 có 60 tuyến xe buýt và hiện nay có khoảng 70 tuyến xe buýt chạy cả nội và ngoại thành. LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE BUÝT THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỐ HIỆU TUYẾN TÊN TUYẾN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TẦN SUẤT HOẠT ĐỘNG LƯỢT ÐI QUA CÁC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH LƯỢT VỀ QUA CÁC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH 01 Tuyến xuyên tâm Long Biên -  TTVH Hà Ðông 5h06 - 21h06 10 -15 phút/chuyến Thời gian biểu chạy xe Các điểm dừng Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2) - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Hàng Đậu - Hàng Cót - Hàng Gà - Hàng Điếu - Đường Thành - Phủ Doãn - Triệu Quốc Đạt - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Ngã tư Sở - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Phùng Hưng (Hà Đông) - Trung tâm văn hoá Hà Đông. Trung tâm văn hoá Hà Đông - Phùng Hưng (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn - Quay đầu tại đối diện ngõ Xã Đàn 2 - Xã Đàn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền - Yết Kiêu  - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Hàng Da - Đường Thành - Phùng Hưng - Lê Văn Linh - Phùng Hưng (đường trong) - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (Quay đầu tại phố Hàng Khoai) - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Quay đầu tại dốc Cửa Bắc - Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2) 02 Tuyến xuyên tâm Bác Cổ - BX Yên Nghĩa Thời gian biểu chạy xe Các điểm dừng  5h05-22h35                                          5- 15 phút/chuyến Bác Cổ (Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư) - Trần Khánh Dư (đường dưới) - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Tây Sơn - Ngã tư Sở - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc Lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Yên Nghĩa - Quốc Lộ 6 - Ba La -  Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn - Quay đầu tại đối diện ngõ Xã Đàn 2 - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Tràng Tiền - Bác Cổ (Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư) 03 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm 5h08 - 21h08 10- 15 phút/chuyến Thời gian biểu chạy xe Các điểm dừng Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Lê Duẩn -
Luận văn liên quan