Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Sau hai năm chuẩn bị, sự ra đời của Thị trường Chứng khoán Việt Nam là một tất yếu khách quan phù hợp với tiến trình phát triển của nền Kinh tế Việt Nam. Tuy chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, nhưng sau ba năm hoạt động Thị trường Chứng khoán Việt Nam đã thu được những thành tựu rất đáng khích lệ, tạo dựng nền móng ban đầu hết sức cơ bản cho sự phát triển của thị trường trong tương lai, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển thị trường tài chính Việt Nam thể hiện quyết tâm xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh. Ngay từ khi thị trường mới khai sinh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã song hành cùng thị trường trên đường đi lên đánh dấu từ sự ra đời vào ngày 1/10/1999. Cùng với những thăng trầm của thị trường, BVSC cũng đã trải qua những giai đoạn hết sức khó khăn và đầy thách thức. Với tôn chỉ “Phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để phát triển”, BVSC đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, giữ vững uy tín và vị thế trên thị trường. Với những cố gắng đó, thị phần giao dịch Chứng khoán của BVSC trong năm qua vẫn duy trì được ở mức gần 20%, hoạt động tư vấn đã có những bước tiến mạnh được cải thiện một cách đáng kể bằng các dịch vụ tư vấn đa dạng và trọn gói, hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả khả quan. BVSC đã thực sự trở thành một địa chỉ được khách hàng tinh cậy và trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn vốn cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

doc23 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2207 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Tæng quan vÒ C«ng ty Chøng kho¸n Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i C«ng ty Chøng kho¸n C¸c lo¹i h×nh tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Nguyªn t¾c ho¹t ®«ng cña C«ng ty Chøng kho¸n C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n 4.1. Khèi nghiÖp vô. 4.2. Khèi phô trî C¸c nghiÖp vô cña C«ng ty Chøng kho¸n 5.1. C¸c nghiÖp vô chÝnh 5.1.1. NghiÖp vô M«i giíi Chøng kho¸n 5.1.3. NghiÖp vô B¶o l·nh Ph¸t hµnh 5.1.4. NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 5.1.5. NghiÖp vô T­ vÊn ®Çu t­ Chøng kho¸n 5.2. C¸c nghiÖp vô phô trî 5.2.1. L­u ký Chøng kho¸n 5.2.2. Qu¶n lý thu nhËp cña kh¸ch hµng 5.2.3. NghiÖp vô tÝn dông 5.2.4. NghiÖp vô qu¶n lý quü C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt LÞch sö h×nh thµnh C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô nh©n sù §¹i héi ®ång cæ ®ång §¹i héi ®ång Cæ ®«ng thµnh lËp §¹i héi ®ång th­êng niªn §¹i héi ®ång bÊt th­êng Qu¶n trÞ C«ng ty Héi ®ång Qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Ban Gi¸m ®èc C¸c phßng nghiÖp vô C¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt Ho¹t ®éng kinh doanh 3.2. Ho¹t ®éng tæ chøc bé m¸y c«ng ty Lêi giíi thiÖu Sau hai n¨m chuÈn bÞ, sù ra ®êi cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn Kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy ch­a thùc sù trë thµnh kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ, nh­ng sau ba n¨m ho¹t ®éng ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, t¹o dùng nÒn mãng ban ®Çu hÕt søc c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng trong t­¬ng lai, ®ång thêi ®¸nh dÊu b­íc tiÕn míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh ViÖt Nam thÓ hiÖn quyÕt t©m x©y dùng mét nÒn kinh tÕ giµu m¹nh. Ngay tõ khi thÞ tr­êng míi khai sinh, C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· song hµnh cïng thÞ tr­êng trªn ®­êng ®i lªn ®¸nh dÊu tõ sù ra ®êi vµo ngµy 1/10/1999. Cïng víi nh÷ng th¨ng trÇm cña thÞ tr­êng, BVSC còng ®· tr¶i qua nh÷ng giai ®o¹n hÕt søc khã kh¨n vµ ®Çy th¸ch thøc. Víi t«n chØ “Phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn”, BVSC ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu, c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng c¸c dÞch vô nh»m phôc vô kh¸ch hµng ngµy cµng tèt h¬n, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. Víi nh÷ng cè g¾ng ®ã, thÞ phÇn giao dÞch Chøng kho¸n cña BVSC trong n¨m qua vÉn duy tr× ®­îc ë møc gÇn 20%, ho¹t ®éng t­ vÊn ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ b»ng c¸c dÞch vô t­ vÊn ®a d¹ng vµ trän gãi, ho¹t ®éng ®Çu t­ mang l¹i hiÖu qu¶ kh¶ quan. BVSC ®· thùc sù trë thµnh mét ®Þa chØ ®­îc kh¸ch hµng tinh cËy vµ trë thµnh ng­êi b¹n ®ång hµnh cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vèn cho nhu cÇu më réng s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 2003 lµ n¨m ®Çu tiªn ViÖt Nam b­íc vµo tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ b»ng viÖc thùc hiÖn c¾t gi¶m thuÕ quan theo AFTA, ViÖc tham gia AFTA sÏ t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh÷ng c¬ héi gia nhËp vµ khai th¸c triÖt ®Ó mét khu vùc thÞ tr­êng quèc tÕ réng më. Còng trong n¨m qua nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao 7,3%, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, xuÊt khÈu vµ du lÞch ®Òu ®¹t môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ hiÖn nay, nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ sÏ ngµy cµng gia t¨ng, ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn cña thÞ tr­êng tµi chÝnh nãi chung vµ TTCK ViÖt Nam nãi riªng. Víi nh÷ng tiÒn ®Ò hÕt søc thuËn lîi, cïng víi sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh ë møc cao cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ cña c¸c tæ chøc niªm yÕt, cïng sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña ChÝnh phñ, c¸c Bé ngµnh vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng, hy väng r»ng C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt sÏ n¾m b¾t ®­îc thêi c¬ v­¬n m×nh, lµ chç dùa ®¸ng tin cËy cña nhiÒu nhµ ®Çu t­ vµ tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét C«ng ty Chøng kho¸n hµng ®Çu t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. * * * Tæng quan vÒ C«ng ty Chøng kho¸n Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n (gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng Chøng kho¸n- Tr­êng §¹i häc KTQD). HiÖn nay, quan ®iÓm ph©n chia C«ng ty Chøng kho¸n thµnh 5 lo¹i: C«ng ty M«i giíi Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chØ thùc hiÖn viÖc trung gian, mua b¸n Chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. C«ng ty B¶o l·nh Ph¸t hµnh Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n cã lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ thùc hiÖn nghiÖp vô B¶o l·nh ®Ó h­ëng phÝ hoÆc chªnh lÖch gi¸. C«ng ty Kinh doanh Chøng kho¸n: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chñ yÕu thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, cã nghÜa lµ tù bá vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. C«ng ty Tr¸i phiÕu: lµ C«ng ty Chøng kho¸n chuyªn mua b¸n c¸c lo¹i thµnh phÈm. C«ng ty Chøng kho¸n kh«ng tËp chung: lµ c¸c C«ng ty Chøng kho¸n ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng OTC vµ hä ®ãng vai trß lµ c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng. C¸c lo¹i h×nh tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Theo quÕt ®Þnh 04/1998/Q§-UBCK ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1998 cña UBCKNN, cã 3 lo¹i h×nh tæ chøc c¬ b¶n cña C«ng ty Chøng kho¸n, ®ã lµ: C«ng ty Hîp danh; C«ng ty TNHH; C«ng ty Cæ phÇn. C«ng ty Hîp danh: lµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng cã tõ hai chñ së h÷u trë nªn. Thµnh viªn cña c«ng ty Hîp danh bao gån: Thµnh viªn gãp vèn la thµnh viªn Hîp danh. C¸c thµnh viªn Hîp danh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña C«ng ty. C¸c thµnh viªn gãp vèn kh«ng tham gia ®iÒu hµnh C«ng ty, hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm h÷u han trong phÇn vèn gãp cña m×nh ®èi víi nh÷ng kho¶n nî cña C«ng ty. C«ng ty Hîp danh th«ng th­êng kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt cø mét lo¹i Chøng kho¸n nµo. C«ng ty Cæ phÇn: C«ng ty Cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp víi c¸c chñ së h÷u C«ng ty lµ c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghÞªp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo Doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh nh÷ng Chøng kho¸n (cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu) ra c«ng chóng theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ Chóng khoµn hiÖn hµnh. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Thµnh viªn cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo Doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH kh«ng ®­îc phÐp ph¸t hµnh cæ phiÕu. Nguyªn t¾c ho¹t ®«ng cña C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n ho¹t ®éng theo hai nhãm nguyªn t¾c c¬ b¶n, ®ã lµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh ®¹o ®øc vµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh tµi chÝnh. Nhãm nguyªn t¾c ®¹o ®øc: C«ng ty Chøng kho¸n ph¶i ®¶m b¶o giao dÞch trung thùc vµ c«ng b»ng v× lîi Ých cña kh¸ch hµng; kinh doanh cã kü n¨ng, tËn tôy, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm; ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng trø¬c khi thùc hiÖn lÖnh cña C«ng ty; cã nghÜa vô b¶o mËt cho kh¸ch hµng; ph¶i cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ cho kh¸ch hµng vµ gi¶i thÝch râ rµng vÒ c¸c rñi ro mµ kh¸ch hµng cã thÓ ph¶i g¸nh chÞu; kh«ng ®­îc phÐp nhËn bÊt cø kho¶n thï lao nµo ngoµi c¸c kho¶n thï lao th«ng th­êng cho dÞch vô t­ vÊn cña m×nh; kh«ng thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi gi¸n, kh«ng ®­îc phÐp sö dông c¸c th«ng tin néi bé ®Ó mua b¸n Chøng kho¸n cho chÝnh m×nh, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña kh¸ch hµng. Nhãm nguyªn t¾c Tµi chÝnh: §¶m b¶o yªu cÇu vÒ vèn, c¬ cÊu vèn vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n, b¸o c¸o theo ®Þnh kú cña Uû Ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc. §¶m b¶o nguån tµi chÝnh trong cam kÕt kinh doanh Chøng kho¸n víi kh¸ch hµng; Kh«ng ®­îc dïng tiÒn cña kh¸ch hµng kinh doanh trõ tr­êng hîp sè tiÒn ®ã phôc vô cho giao dÞch cña kh¸ch hµng; ph¶i t¸ch b¹ch tiÒn vµ chøng kho¸n cña kh¸ch hµng víi tµi s¶n cña m×nh, kh«ng ®­îc dïng Chøng kho¸n cña kh¸ch hµng lµm vËt thÕ chÊp ®Ó vay vèn trõ tr­êng hîp ®­îc kh¸ch hµng ®ång ý b»ng v¨n b¶n. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Chøng kho¸n Tïy theo lo¹i h×nh nghiÖp vô Chøng kho¸n mµ C«ng ty thùc hiÖn còng nh­ qui m« ho¹t ®éng kinh doanh Chøng kho¸n cña nã song th­êng ®­îc chia thµnh hai khèi: 4.1. Khèi nghiÖp vô. Lµ khèi thùc hiÖn c¸c giao dÞch kinh doanh vµ dÞch vô Chøng kho¸n, bao gåm c¸c phßng, ban: + Phßng M«i giíi + Phßng Tù doanh + Phßng B¶o l·nh Ph¸t hµnh + Phßng Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ vµ QuÜ ®Çu t­ + Phßng T­ vÊn Tµi chÝnh vµ §Çu t­ + Phßng Ký quÜ 4.2. Khèi phô trî Lµ khèi kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh, nh­ng nã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong vËn hµnh cña C«ng ty Chøng kho¸n v× ho¹t ®éng cña nã mang tÝnh chÊt trî gióp cho khèi nghiÖp vô, bao gåm c¸c phßng, ban: + Phßng Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn + Phßng Ph©n tÝch vµ Th«ng tin ThÞ tr­êng + Phßng KÕ ho¹ch C«ng ty + Phßng Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi + Phßng C«ng nghÖ tin häc + Phßng Ph¸p chÕ + Phßng KÕ to¸n, thanh to¸n vµ kiÓm so¸t néi bé + Phßng Ng©n quÜ, ký qòi + Phßng Tæng hîp hµnh chÝnh nh©n sù C¸c nghiÖp vô cña C«ng ty Chøng kho¸n C«ng ty Chøng kho¸n lµ mét tæ chøc chuyªn nghiÖp trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n, cã vai trß cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¸c Nhµ ®Çu t­, c¸c Nhµ ph¸t hµnh, C¬ quan qu¶n lý thÞ tr­êng... Vai trß nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng cña C«ng ty Chøng kho¸n, trong ®ã bao gåm c¸c nghiÖp vô chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô phô trî. 5.1. C¸c nghiÖp vô chÝnh 5.1.1. NghiÖp vô M«i giíi Chøng kho¸n M«i giíi Chøng kho¸n: lµ ho¹t ®éng trung gian hoÆc ®¹i diÖn mua, b¸n Chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång. Theo ®ã, C«ng ty Chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch Chøng kho¸n hoÆc ThÞ tr­êng OTC mµ chÝnh kh¸ch hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi kÕt qu¶ giao dÞch cña m×nh. Theo ®ã, yªu cÇu ®èi víi nghÒ M«i giíi Chøng kho¸n lµ nh÷ng phÈm chÊt, t­ c¸ch ®¹o ®øc, kü n¨ng mÉn c¸n trong c«ng viÖc vµ víi th¸i ®é c«ng t©m, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt. Mét ng­êi M«i giíi giái ph¶i lµ ng­êi cã: kü n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin, kü n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng, kü n¨ng khai th¸c th«ng tin. NghiÖp vô Tù doanh: lµ viÖc C«ng ty Chøng kho¸n tù tiÕn hµnh c¸c giao dÞch mua, b¸n Chøng kho¸n cho chÝnh m×nh. Ho¹t ®éng Tù doanh cña C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch trªn Së giao dÞch Chøng kho¸n hoÆc ThÞ tr­êng OTC. T¹i méi sè thÞ tr­êng vËn hµnh theo c¬ chÕ khíp gi¸ ho¹t ®éng Tù doanh cña C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng t¹o lËp thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng Tù doanh nh»m thu lîi nhuËn cho c«ng ty nªn cã thÓ dÉn ®Õn xung ®ét lîi Ých gi÷a kh¸ch hµng vµ C«ng ty khi thùc hiÖn giao dÞch do ®ã ph¶i t¸ch b¹ch gi÷a c¸c nghiÖp vô M«i giíi vµ Tù doanh, ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tr­íc tiªn. H×nh thøc giao dÞch trong ho¹t ®éng Tù doanh bao gåm 2 h×nh thøc: + Giao dÞch gi¸n tiÕp: C«ng ty Chøng kho¸n ®Æt c¸c lÖnh mua vµ b¸n Chøng kho¸n trªn Së giao dÞch, lÖnh cña hä cã thÓ thùc hiÖn víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. + Giao dÞch trùc tiÕp: Lµ giao dÞch tay ®«i gi÷a 2 C«ng ty Chøng kho¸n hay gi÷a C«ng ty Chøng kho¸n víi mét kh¸ch hµng th«ng qua th­¬ng l­îng. §èi t­îng cña c¸c giao dÞch trùc tiÕp lµ c¸c lo¹i Chøng kho¸n ®¨ng ký giao dÞch ë ThÞ tr­êng OTC. 5.1.2. NghiÖp vô B¶o l·nh Ph¸t hµnh Lµ viÖc C«ng ty Chøngkho¸n cã chøc n¨ng B¶o l·nh gióp tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n Chøng kho¸n, tæ chøc viÖc ph©n phèi Chøng kho¸n vµ gióp b×nh æn gia Chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu sau khi ph¸t hµnh. Sau khi UBCK cho phÐp ph¸t hµnh Chøng kho¸n vµ giÊy phÐp ph¸t hµnh cã hiÖu lùc, C«ng ty Chøng kho¸n thùc hiÖn ph©n phèi Chøng kho¸n, c¸c h×nh thøc ph©n phèi lµ: + B¸n riªng cho c¸c tæ chøc ®Çu t­ tËp thÓ, c¸c quÜ ®Çu t­, quÜ b¶o hiÓm, quÜ h­u trÝ. + B¸n trùc tiÕp cho c¸c cæ ®«ng hiÖn thêi hay nh÷ng Nhµ ®Çu t­ cã quan hÖ víi tæ chøc ph¸t hµnh. + B¸n réng r·i ra c«ng chóng. 5.1.3. NghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ Lµ nghiÖp vô qu¶n lý vèn uû th¸c cña kh¸ch hµng ®Ó ®Çu t­ vµo Chøng kho¸n th«ng qua danh môc ®Çu t­ nh»m sinh lîi cho kh¸ch hµng trªn c¬ së t¨ng lîi nhuËn vµ b¶o toµn vèn cho kh¸ch hµng. Qui tr×nh cña nghiÖp vô qu¶n lý danh môc ®Çu t­ bao gåm c¸c b­íc: + Xóc tiÕn t×m hiÓu vµ nhËn qu¶n lý + Ký hîp ®ång qu¶n lý + Thùc hiÖn hîp ®ång qu¶n lý + KÕt thóc hîp ®ång qu¶n lý 5.1.4. NghiÖp vô T­ vÊn ®Çu t­ Chøng kho¸n Lµ viÖc C«ng ty Chøng kho¸n th«ng qua ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Ó ®­a ra c¸c lêi khuyªn, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng vµ cã thÓ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ph¸t hµnh, ®Çu t­ vµ c¬ cÊu tµi chÝnh cho kh¸ch hµng. V× t­ vÊn lµ ho¹t ®éng mµ ng­êi t­ vÊn sö dông kiÕn thøc, ®ã chÝnh lµ chÊt x¸m mµ hä bá ra ®Ó kinh doanh nh»m ®em l¹i lîi nhuËn nªn muèn t­ vÊn thµnh c«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c. + Kh«ng ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vÒ gi¸ trÞ Chøng khãan. V× gi¸ trÞ Chøng kho¸n lu«n thay ®æi theo c¸c yÕu tè kinh tÕ, t©m lý, diÔn biÕn thÞ tr­êng. + Lu«n nh¾c nhë kh¸ch hµng r»ng nh÷ng lêi t­ vÊn cña m×nh dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè lý thuyÕt vµ nh÷ng diÔn biÕn trong qu¸ khø vµ cã thÓ kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c. + Kh«ng ®­îc dô dç, mêi chµo kh¸ch hµng mua, b¸n Chøng kho¸n. 5.2. C¸c nghiÖp vô phô trî 5.2.1. L­u ký Chøng kho¸n Lµ viÖc l­u gi÷, b¶o qu¶n Chøng kho¸n cña kh¸ch hµng th«ng qua c¸c Tµi kho¶n L­u ký Chøng kho¸n. 5.2.2. Qu¶n lý thu nhËp cña kh¸ch hµng C«ng ty Chøng kho¸n theo dâi t×nh h×nh thu l·i, cæ tøc cña Chøng kho¸n vµ ®øng ra lµm dÞch vô thu nhËn vµ chi tr¶ cæ tøc cho kh¸ch hµng th«ng qua Tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. 5.2.3. NghiÖp vô tÝn dông DÞch vô cho vay Chøng kho¸n ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn giao dÞch b¸n khèng hoÆc cho kh¸ch hµng vay tiÒn ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn nghiÖp vô mua ký quü. 5.2.4. NghiÖp vô qu¶n lý quü C«ng ty Chøng kho¸n cö ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó qu¶n lý quü vµ sö dông vèn vµ tµi s¶n cña quü ®Çu t­ ®Ó ®Çu t­ vµo Chøng kho¸n. C«ng ty Chøng kho¸n ®­îc thu phÝ dÞch vô qu¶n lý quü ®Çu t­. C«ng ty Chøng kho¸n lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty Chøng kho¸n mµ nguån vèn ®­îc huy ®éng tõ n¬i nhµn rçi ®Õn n¬i sö dông cã hiÖu qu¶. Do ®ã sù ra ®êi cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n nãi chung vµ C«ng ty Chøng kho¸n nãi riªng lµ ®iÒu tÊt yÕu cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ sù xuÊt hiÖu cña nã trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo cña nÒn kinh tÕ vµ vËn dông sao cho phï hîp. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt LÞch sö h×nh thµnh Sau h¬n 2 n¨m chuÈn bÞ, ngµy 1/10/1999 C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp sè 4060 GP/TL cÊp ngµy 1/10/1999 vµ ngµy 26/11/1999 C«ng ty ®· ®­îc cÊp phÐp ho¹t ®éng kinh doanh Chøng kho¸n sè 01/GPH§KD. C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· vinh dù trë thµnh C«ng ty Chøng kho¸n ®Çu tiªn ë ViÖt Nam, më ra mét thêi kú ph¸t triÓn míi cña ThÞ tr­êng Tµi chÝnh. Tªn gäi tiÕng ViÖt : C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt. Tªn tiÕng Anh :Bao Viet Joint Stock Securities Company Tªn viÕt t¾t : BVSC C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn, tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt C«ng ty vµ Ph¸p luËt vÒ Chøng kho¸n vµ ThÞ tr­êng Chøng kho¸n. BVSC ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së tù nguyÖn tham gia gãp vèn, cïng chia nhau lîi nhuËn, cïng chÞu rñi ro vµ lç t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña C«ng ty (nÕu cã) theo tû lÖ cæ phÇn cña C«ng ty mµ m×nh së h÷u hoÆc ®¹i diÖn cña c¸c chñ së h÷u. C«ng ty Chøng kho¸n B¶o ViÖt cã sè vèn §iÒu lÖ lµ 43 tû VND, t­¬ng ®­¬ng 4.300.000 cæ phiÕu. MÖnh gi¸ mçi cæ phiÕu lµ 10.000 ®ång, trong ®ã cã h¬n 70% vèn ®ãng gãp cña Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam vµ gÇn 30% vèn gãp cña 1365 thÓ nh©n. C«ng ty ph¶i lu«n duy tr× møc Vèn §iÒu lÖ kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p ®Þnh theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt. Vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty bao gåm: Vèn §iÒu lÖ; Vèn huy ®éng; Vèn tÝch luü; Vèn kh¸c. Trô së chÝnh cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i: 94 Bµ TriÖu, QuËn Hoµn KiÕm, Thµnh phè Hµ Néi; Chi nh¸nh t¹i thanh phè Hå ChÝ Minh: Sè 1A Nam Kú, Khëi NghÜa Q1 Ngoµi 2 ®Þa ®iÓm giao dÞch trªn, BVSC ®· triÓn khai hÖ thèng §¹i lý giao dÞch t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng cã tiÓm n¨ng kinh tÕ nh­ H¶i Phßng, §ång Nai, §µ N½ng, Long An... Th«ng qua m¹ng l­íi c¸c C«ng ty B¶o hiÓm thuéc hÖ thèng B¶o ViÖt. Tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng, nh­ng c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh nµy ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm t¨ng thÞ phÇn giao dÞch cña C«ng ty vµ ®iÒu chÝnh yÕu nhÊt lµ ®· t¹o ra ®­îc mét m«i tr­êng ®Çu t­, gãp phÇn thu hót thªm mét l­îng c«ng chóng ®Çu t­ ®«ng ®¶o tham gia vµo thÞ tr­êng. Thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, viÖc gia h¹n thêi h¹n ho¹t ®éng hoÆc gi¶i thÓ C«ng ty tr­íc thêi h¹n do §¹i héi ®ång Cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. T«n chØ vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng: Uy tÝn lµ tµi s¶n quan träng nhÊt cña C«ng ty. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp lµ phÈm chÊt quan träng nhÊt cña nh©n viªn. ThËn träng triÓn khai ho¹t ®éng tõng b­íc theo nhu cÇu cña thÞ tr­êng. TriÓn khai ho¹t ®éng ®óng ®¾n vµ lµnh m¹nh ngay tõ thêi gian ®Çu ho¹t ®éng. Phôc vô kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn. Môc tiªu ho¹t ®éng: Gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ lµ C«ng ty Chøng kho¸n hµng ®Çu trªn ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam. §a d¹ng vµ chuyªn nghiÖp ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ®¸p øng tèt nhÊt mäi nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña nhµ ®Çu t­. §ãng gãp quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ThÞ tr­êng Chøng kho¸n ViÖt Nam. Gia t¨ng gi¸ trÞ cña C«ng ty, m¹ng l¹i lîi Ých thiÕt thùc vµ tèi ®a cho c¸c cæ ®«ng. BVSC ®­îc thµnh lËp ®Ó kinh doanh trong lÜnh vùc Chøng kho¸n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt nh»m môc tiªu doanh lîi ngµy cµng cao trªn c¬ së ph¸t triÓn C«ng ty, t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng; mang l¹i cæ tøc cao cho c¸c cæ ®«ng; thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C«ng ty ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho c¸c lo¹i h×nh nghiÖp vô sau: M«i giíi Tù doanh Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ B¶o l·nh ph¸t hµnh T­ vÊn ®Çu t­ L­u ký chøng kho¸n. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô nh©n sù V× lµ C«ng ty Cæ phÇn nªn viÖc qu¶n lý vµ ph©n chia quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm theo nguyªn t¾c së h÷u chung theo phÇn vµ tu©n thñ ph¸p luËt. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å d­íi ®©y: §¹i héi ®ång cæ ®«ng     Héi ®ång qu¶n trÞ  Ban kiÓm so¸t         Ban gi¸m ®èc       Phßng tæng hîp  Phßng nghiÖp vô i         Phßng kÕ to¸n, l­u ký  Phßng nghiÖp vô II         §¹i diÖn C«ng ty t¹i TTGD  Phßng Giao dÞch         Chi nh¸nh t¹i TP. HCM         Phßng KÕ to¸n-Tæng hîp  Phßng T­ vÊn  Phßng giao dÞch  §¹i héi ®ång cæ ®«ng Lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt §¹i héi ®ång Cæ ®«ng cã thÓ d­íi 3 h×nh thøc: §¹i héi ®ång Cæ ®«ng thµnh lËp §¹i héi ®ång thµnh lËp ®­îc triÖu tËp theo yªu cÇu cña Ban Trï bÞ thµnh lËp C«ng ty hoÆc cña c¸c Cæ ®«ng s¸ng lËp ®Ó tiÕn hµnh: th¶o luËn vµ th«ng qua ch­¬ng tr×nh vµ Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh c¸c thñ tôc vµ hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng; quyÕt ®Þnh bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty; bÇu Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban KiÓm so¸t cho nhiÖm kú ®Çu. Trong ®ã, Cæ ®«ng s¸ng lËp cña C«ng ty lµ Tæng C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam cã trô së chÝnh t¹i 35 Hai Bµ Tr­ng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. §¹i héi ®ång th­êng niªn §¹i héi ®ång th­êng niªn häp mçi n¨m 1 lÇn do Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ hoÆc Ban KiÓm so¸t triÖu tËp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cña C«ng ty trong ph¹m vi vµ quyÒn h¹n. §¹i héi ®ång th­êng niªn cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chÝnh: QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn vµ kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty; th«ng qua b¸o c¸o ®Þnh kú cña Héi ®ång Qu¶n trÞ; th«ng qua quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ph©n phèi, sö dông lîi nhuËn, chia cæ tøc vµ trÝch lËp, sö dông c¸c quÜ cña C«ng ty do Héi ®ång Qu¶n trÞ ®Ò nghÞ; bÇu, b·i miÔn thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t; quyÕt ®Þnh viÖc t¨ng, gi¶