Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh của công ty

Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế mở ra cho các doanh nghiệp nhiều hướng đi, tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp chưa thực sự tìm được chỗ đứng cho mình. Để có được ảnh hưởng cũng như vị thế trên thị trường, doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cũng như việc tuân thủ các quy luật của thị trường. Mặt khác như chúng ta đã biết tối đa hoá lợi nhuận lại là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Kế toán là một bộ phận cấu thành, là công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng và hiệu quả trong quản lý kiểm soát các hoạt động Kinh tế - Tài chính của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán gắn liển với hoạt động Kinh tế tài chính, tổ chức thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động kinh tế Nhà nước mà còn rất cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Kế toán có phương pháp riêng, độc lập và có những ngôn ngũ nghề nghiệp mang nhiều màu sắc riêng biệt, dựa trên những nguyên lý làm nền tảng lý luận, là đạo lý quan trọng để xây dựng chế độ kế toán của từng Quốc gia cũng như việc hành nghề kế toán ở các đơn vị kế toán. Đứng trước xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới: AFTA, WTO Điều này cũng có nghĩa là đặt Việt Nam trước thách thức. Do vậy, hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phù hợp với yêu cầu của nền Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là yêu cầu bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Để tồn tại và phát triển trong một nền kinh tế có sự cạnh tranh mạnh mẽ, giải pháp quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty CP thương mại và vận tải Sông Đà cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Trong quá trình làm Báo cáo tổng hợp tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Thầy giáo hướng dẫn Đỗ Đức Tài và các anh chị trong Phòng kế toán của Công ty CP Thương mại và vận tải Sông Đà. Do thời gian thực tập và nghiêp cứu đề tài còn hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như bạn đọc.

doc30 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh của công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế mở ra cho các doanh nghiệp nhiều hướng đi, tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp chưa thực sự tìm được chỗ đứng cho mình. Để có được ảnh hưởng cũng như vị thế trên thị trường, doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cũng như việc tuân thủ các quy luật của thị trường. Mặt khác như chúng ta đã biết tối đa hoá lợi nhuận lại là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Kế toán là một bộ phận cấu thành, là công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng và hiệu quả trong quản lý kiểm soát các hoạt động Kinh tế - Tài chính của doanh nghiệp. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán gắn liển với hoạt động Kinh tế tài chính, tổ chức thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động kinh tế Nhà nước mà còn rất cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Kế toán có phương pháp riêng, độc lập và có những ngôn ngũ nghề nghiệp mang nhiều màu sắc riêng biệt, dựa trên những nguyên lý làm nền tảng lý luận, là đạo lý quan trọng để xây dựng chế độ kế toán của từng Quốc gia cũng như việc hành nghề kế toán ở các đơn vị kế toán. Đứng trước xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới: AFTA, WTO… Điều này cũng có nghĩa là đặt Việt Nam trước thách thức. Do vậy, hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phù hợp với yêu cầu của nền Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế là yêu cầu bức xúc đặt ra đối với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Để tồn tại và phát triển trong một nền kinh tế có sự cạnh tranh mạnh mẽ, giải pháp quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Trong điều kiện đó, các doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin kế toán. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty CP thương mại và vận tải Sông Đà cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Trong quá trình làm Báo cáo tổng hợp tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Thầy giáo hướng dẫn Đỗ Đức Tài và các anh chị trong Phòng kế toán của Công ty CP Thương mại và vận tải Sông Đà. Do thời gian thực tập và nghiêp cứu đề tài còn hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cũng như bạn đọc. I.®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh vµ qu¶n lÝ kinh doanh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty * Kh¸i qu¸t lÞch sö thµnh lËp cña doanh nghiÖp C¨n cø vµo LuËt doanh nghiÖp ®­îc Quèc héi N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ 10, kú häp thø 15 th«ng qua ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§- CP ngµy 19/06/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1529 Q§/BXD ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1593 Q§/BXD ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc chuyÓn XÝ nghiÖp S«ng §µ 12.6 thµnh C«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i S«ng §µ. Ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2003 chÝnh thøc thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i S«ng §µ ®­îc chuyÓn tõ XÝ nghiÖp 12.6 thuéc C«ng ty S«ng §µ 12- Tæng c«ng ty S«ng §µ. Tªn c«ng ty:    C«ng ty Cổ phần Thương mại và Vận tải S«ng Đà. Tªn giao dịch quốc tế: Song Da Trading and Transport Joint Stock Company. Tªn viết tắt:    SOTRACO Trụ sở chÝnh: Nhà B28 - TT12 - Khu đ« thị mới Văn Qu¸n - Phường Văn Mỗ -Thành phố Hà Đ«ng - Hà T©y. Điện thoại:    0343.543 995 Fax:                 0343.543 830                 *Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i S«ng §µ lµ mét thµnh viªn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ cã chøc n¨ng, nhiªm vô chÝnh lµ: X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp, d©n dông vµ x©y dùng kh¸c; Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ; NhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt xi m¨ng, vá bao xi m¨ng, thÐp x©y dùng, tÊm lîp; Kinh doanh x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm tõ dÇu má; Söa ch÷a gia c«ng c¬ khÝ; VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®­êng thuû, ®­êng bé; Kinh doanh nhµ ®Êt, kh¸ch s¹n vµ dÞch vô du lÞch; S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, phô gia bª t«ng; Khai th¸c dÇu má, nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt xi m¨ng vµ phô gia bª t«ng. C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i S«ng §µ ®­îc giao nhiÖm vô cung cÊp vËt t­, thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Tæng c«ng ty. *§èi t­îng vµ ®Þa bµn kinh doanh cña doanh nghiÖp -§èi t­îng kinh doanh chÝnh lµ: Kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ vµ x©y l¾p. -§Þa bµn ho¹t ®éng chñ yÕu kinh doanh vËt t­ phôc vô c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña Tæng c«ng ty nh­: Thuû ®iÖn B¶n VÏ, Thuû ®iÖn Sesan, thuû ®iÖn Tuyªn Quang, thuû ®iÖn NËm ChiÕn vµ c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p trªn ®Þa bµn HuÕ, Hµ T©y. *§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp -Lµ c«ng ty cæ phÇn cã vèn ®iÒu lÖ 50.000.000.000 ®ång. - H×nh thøc së h÷u vèn: cæ phÇn - LÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh vËt t­, vËn t¶i vµ x©y l¾p. - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 178 ng­êi. Trong ®ã khèi gi¸n tiÕp cã : 30 ng­êi. 2. LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty CP th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i S«ng ®µ. *   Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị *   Vận chuyển hàng ho¸ bằng đường thuỷ, đường bộ. *   Khai th¸c đ¸, c¸t, sỏi, đất sÐt và cao lanh *   Sản xuất vật liệu x©y dựng, phụ gia bª t«ng. *   X©y dựng c«ng tr×nh thuỷ lợi, thuỷ điện và c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. *   X©y lắp c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiệp, d©n dụng và x©y dựng kh¸c. *   Kinh doanh xăng dầu và c¸c sản phẩm từ dầu mỏ. *   Sửa chữa, gia c«ng cơ khÝ. *   Kinh doanh nhà đất, kh¸ch sạn và dịch vụ du lịch. *   Khai th¸c mỏ, nguyªn liệu phục vụ cho sản xuất xi măng và phụ gia bª t«ng. *   Sản xuất, kinh doanh c¸c sản phẩm khÝ c«ng nghiệp, khÝ gas. *   X©y dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, cấp tho¸t nước d©n dụng và c«ng nghiệp. Qua những năm x©y dựng và ph¸t triển C«ng ty ®· kh«ng ngừng lớn mạnh về mọi mặt: Quy m« tổ chức, cơ cấu ngành nghề sản phẩm, Quy tr×nh quản lý theo tiªu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2000. Tổng gi¸ trị sản lượng SXKD lu«n đạt và vượt chỉ tiªu đề ra, uy tÝn của C«ng ty ngày một n©ng cao.           Từ mục tiªu chiến lược ph¸t triển kinh tế 10 năm (2000 - 2010) của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng C«ng ty S«ng Đà kho¸ VIII. XuÊt ph¸t từ t×nh h×nh thực tế những thuận lợi cũng như những khã khăn của đơn vị, tập thể CBCNV và c¸c Cổ ®«ng của C«ng ty Cổ phần Thương mại và Vận tải S«ng Đà đề ra định hướng kế  hoạch ph¸t triển trong những năm tới là: “X©y dựng và ph¸tt triển C«ng ty ngày càng lớn mạnh về nhiều  mặt, lấy chỉ tiªu hiệu qủa kinh tế, uy tÝn và chất lượng dịch vụ làm phương ch©m hành động và làm kim chỉ nam cho sự ph¸t triển bền vững. Thực hiện đa dạng ho¸ ngành nghề dịch vụ, đa dạng ho¸ sản phẩm sản xuất c«ng nghiệp. Lấy ngành nghề chÝnh làm chỗ dựa để ph¸t triển c¸c ngành nghề kh¸c. Ph¸t huy thế mạnh và uy tín thương hiệu S«ng Đà, kết hợp mọi nguồn lực để n©ng cao sức cạnh tranh gãp phần x©y dựng Tổng C«ng ty trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh.           Ph¸t huy ngành nghề truyền thống, nhiệm vụ chÝnh của đơn vị là cung cấp vật tư thiết bị, xăng dầu, sắt thÐp. Nhập khẩu c¸c loại m¸y mãc thiết bị vận chuyển m¸y mãc, hàng siªu trường siªu trọng phục vụ cho c¸c C«ng tr×nh do Tổng C«ng ty làm Tổng thầu và Chủ  đầu tư như: C«ng tr×nh thủy điện Tuyªn Quang, Nhà m¸y xi măng Hạ Long, Thuỷ điện Bản Vẽ, Nậm Chiến Sơn La, Sesan 3, Sesan 3A … đ¸p ứng kịp thời tiến độ thi c«ng của c¸c C«ng tr×nh.           Đơn vÞ ®· tham gia hoàn thành tiến độ, đạt chất lượng tốt c¸c c«ng tr×nh x©y lắp như: C«ng tr×nh nhà làm việc C«ng ty Cổ phần Bao b× S«ng Đà, san nền khu Đô thị mới Mỹ Đ×nh, nhà m¸y xi măng Hạ Long, trại tạm giam số 5 Thanh Ho¸, Trại giam Thanh Hà, Nhà G9 Thanh Xu©n, Nhà G10 Thanh Xu©n, c¸c hạng mục phụ trợ C«ng tr×nh thuỷ điện Tuyªn Quang, đường trại giam T©n Lập, Tuyến đường Vĩnh Phóc – Tam Dương, Tuyến đường Hồng V©n - Cầu Rẽ, Khu đ« thị mới An Kh¸nh – Hà T©y, khu ®« thÞ míi V¨n Khª … Sản xuất tấm lợp, gia c«ng cơ khÝ ®· cã chỗ đứng trªn thị trường trong và ngoài Tổng C«ng ty.        Với đội ngũ c¸n bộ quản lý, chuyªn m«n nghiệp vụ cã đủ tr×nh độ, năng lực. Đặc biệt đội ngũ c¸n bộ kinh doanh vật tư, thiết bị đã trải qua nhiều năm c«ng t¸c và cã nhiều kinh nghiệm. Đội ngũ c«ng nh©n, kỹ thuật cã tay nghề cao lại được trang bị những kiến thức tiªn tiến theo Quy tr×nh quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001 : 2000 chắc chắn C«ng ty sÏ ®¸p ứng được yªu cầu cạnh tranh ngày càng tăng của cơ chế thị trường trong tiến tr×nh hội nhập Khu vực và Quốc tế. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc cña C«ng ty. - C¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã thÈm quyÒn bá phiÕu ®Òu ®­îc tham dù. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn tæ chøc mçi n¨m 1 lÇn. - Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm cã 05 thµnh viªn. - Ban gi¸m ®èc: gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ 03 phã gi¸m ®èc. - Ban kiÓm so¸t: 03 thµnh viªn. - C¸c phßng: 04 phßng gåm: phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kinh tÕ, phßng qu¶n lý kü thuËt, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, phßng ®Çu t­ vµ phßng kinh doanh. - C¸c c«ng ty phô thuéc: gåm 04 ®¬n vÞ nh­ lµ: XÝ nghiÖp SOTRACO1, Chi nh¸nh Hµ T©y, Chi nh¸nh Hµ Néi, Chi nh¸nh §ång Nai. Vµ c¸c ®éi x©y dùng thuéc C«ng ty. *M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 4.KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty tõ n¨m ®Õn n¨m TT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 1 Doanh thu 66.672.892.862 76.131.917.657 2 L·i gép 10.439.659.560 9.057.193.470 3 L·i rßng 434.806.469 341.338.037 II. H×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty. 1.H×nh thøc t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty lµ theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Theo ®ã th× toµn bé c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËn, xö lý, lu©n chuyÓn chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ph©n tÝch kinh tÕ doanh nghiÖp cña XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh nµo th× ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña XÝ nghiÖp, Chi nh¸nh ®ã. C¸c ®¬n vÞ phô thuéc ®Òu h¹ch to¸n ®éc lËp, cã bé m¸y kÕ to¸n riªng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh, mçi th¸ng b¸o kÕt qu¶ vÒ C«ng ty mét lÇn vµo cuèi th¸ng ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ SXKD cña toµn C«ng ty. HÕt niªn ®é kÕ to¸n phßng kÕ to¸n C«ng ty tæng hîp c«ng t¸c kÕ to¸n cña toµn C«ng ty tÝnh thuÕ thu nhËp DN ph¶i nép. C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n NKC thèng nhÊt toµn C«ng ty xuèng c¸c Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp. 2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ chÝnh cã 09 nh©n viªn (trong ®ã cã 1 thñ quü), c¸c nh©n viªn kÕ to¸n nµy ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, 100% lµ tèt nghiÖp c¸c tr­êng ®¹i häc thuéc khèi ngµnh kinh tÕ nh­: tr­êng häc viÖn tµi chÝnh, ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n, ®¹i häc th­¬ng m¹i…Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®­îc chia lµm c¸c bé phËn vµ mçi bé phËn cã nhiÖm vô nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng c«ng ty: cã nhiÖm vô tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c Tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. Phã kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty: phô tr¸ch c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n th¸ng, quý, n¨m theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty. Gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi tr­ëng phßng ®i v¾ng. - Tæ kÕ to¸n nhËt ký chung: + KÕ to¸n nhËt ký chung, hµng ngµy hµng tuÇn nhËn chøng tõ tõ c¸c bé phËn liªn quan ®Ó cËp nhËt, cã biªn b¶n giao nhËn chøng tõ. + Cuèi th¸ng, quý yªu cÇu c¸c bé phËn trong C«ng ty tËp hîp sè liÖu, kho¸ sæ ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. + KÕ to¸n chi tiÕt c«ng nî, më sæ theo dâi tµi kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng vµ ph¶i thu kh¸c… + Cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o nh­: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc; B¸o c¸o c©n ®èi s¶n l­îng.... - KÕ to¸n ng©n hµng - thuÕ - c«ng nî – tµi s¶n cè ®Þnh + KÕ to¸n ng©n hµng: Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch tÝn dông vay ng©n hµng bao gåm kÕ ho¹ch vay ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo c¸c dù ¸n ®Çu t­. KÕ to¸n ng©n hµng, kiÓm tra bé chøng tõ viÕt lÖnh chuyÓn tiÒn thanh to¸n víi kh¸ch hµng, hµng ngµy theo dâi sè d­ trªn tµi kho¶n ®Ó lªn kÕ ho¹ch sö dông vèn. + KÕ to¸n c«ng nî: LËp kÕ ho¹ch ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸ch hµng, ®i b¸o nî, thu vèn c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi Tæng c«ng ty. KÕ to¸n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸ch hµng, c«ng nî t¹m øng, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸c, c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé. Më sæ theo dâi chi tiÕt c«ng nî, cuèi th¸ng ®Þnh kú ph¶i cã biªn b¶n ®èi chiÕu c«ng nî vèi kh¸ch hµng. + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng gi¶m TSC§… Më sæ theo dâi TSC§ bao gåm: sæ TSC§, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§, sæ khÊu hao…§Þnh kú, cuèi th¸ng thu thËp c¸c chøng tõ ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi, tr¹m, ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh… - Tæ kÕ to¸n thanh to¸n- tiÒn l­¬ng - BHXH,BHYT- vËt t­ -c«ng cô dông cô + KÕ to¸n thanh to¸n: KÕt hîp cïng c¸c bé phËn kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®­îc giao. KÕ to¸n tiÒn mÆt, hµng ngµy viÕt phiÕu thu chi, ®èi chiÕu víi thñ quü vµ chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n nhËt ký chung… + KÕ to¸n vËt t­ - c«ng cô dông cô : §Þnh kú cïng c¸c ®éi c«ng tr×nh, c¸c bé phËn kinh doanh, c¸c tr¹m ®èi chiÕu l­îng nhËp, xuÊt, tån. KiÓm tra vËt t­, c«ng cô dông cô khi nhËp vÒ ®¬n vÞ bao gåm: sè l­îng, mÉu, quy c¸ch, chñng lo¹i… + KÕ to¸n thuÕ, thñ quü: KÕ to¸n thuÕ: Hµng th¸ng kª khai thuÕ GTGT ®èi víi c¸c Côc thuÕ vµo ngµy 20 th¸ng sau, quyÕt to¸n thuÕ GTGT víi c¸c côc thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. QuyÕt to¸n, theo dâi l­îng ho¸ ®¬n sö dông hµng th¸ng, n¨m víi Côc thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Thñ quü: C¨n cø vµo c¸c phiÕu thu, chi ®­îc gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng duyÖt lµm thñ tôc thu, chi tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng. Më sæ theo dâi sè phiÕu thu, chi cuèi mçi ngµy chèt sè d­ tån quü, ®èi chiÕu sè d­ tån quü víi kÕ to¸n thanh to¸n ®Ó ký x¸c nhËn sè tiÒn mÆt tån quü… + KÕ to¸n ®éi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh gåm cã: KÕ to¸n ®éi XD C«ng tr×nh KiÓm HuÖ KÕ to¸n ®éi XD C«ng tr×nh san nÒn An Kh¸nh Cô thÓ nh­ sau: Hµng th¸ng lËp kÕ ho¹ch nhu cÇu vèn; LËp b¸o c¸o thu vèn, khèi l­îng dë dang; Hµng th¸ng tËp hîp chøng tõ vÒ c«ng ty; Thanh to¸n l­¬ng cho ®éi x©y dùng;... *S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp Kế toán trưởng KÕ to¸n nhËt ký chung KÕ to¸n thanh to¸n, vËt t­ Các nhân viên kinh tế ở các đơn vị phụ thuộc Phã Kế toán trưởng KÕ to¸n ®éi x©y dùng KÕ to¸n thuÕ, thñ quü KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n ng©n hµng 3. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty: - HiÖn nay, doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh. - Kú kÕ to¸n n¨m: b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn 31/12 hµng n¨m. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho: + KiÓm kª hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: hµng tån kho ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ gèc, tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. + Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: Gi¸ trÞ hµng tån kho ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho mua vµo trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh ®­îc tÝnh theo mçi ®ît hµng nhËp vÒ. + Riªng vËt t­ phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p xuÊt th¼ng cho c¸c c«ng tr×nh. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: + Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: nguyªn gi¸ lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ c«ng ty bá ra ®Ó cã ®­îc tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®­a tµi s¶n ®ã vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. + C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng. - C«ng ty ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸t khÊu trõ 4.T×nh h×nh sö dông m¸y tÝnh trong phßng kÕ to¸n ë C«ng ty. C«ng ty sö dông phÇn mÒn kÕ to¸n m¸y, 100% nh©n viªn kÕ to¸n sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, mçi mét nh©n viªn kÕ to¸n sö dông mét m¸y vi tÝnh Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh phÇn mÒm kÕ to¸n chøng tõ kÕ to¸n sæ kÕ to¸n - Sæ tæng hîp - Sæ chi tiÕt (1) (2) B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i - B¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o tµi chÝnh qu¶n trÞ m¸y vi tÝnh Ghi chó: Sè liÖu nhËp hµng ngµy In sæ b¸o c¸o cuèi th¸ng, cuèi n¨m §èi chiÕu, kiÓm tra III. §Æc ®iÓm kÕ to¸n mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i C«ng ty. 1. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: *Quy ®Þnh chung cña doanh nghiÖp vÒ lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n chØ lËp mét lÇn cho mét nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh. Néi dung chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu, râ rµng, trung thùc víi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh. Ch÷ viÕt trªn chøng tõ ph¶i râ rµng, kh«ng tÈy xo¸, kh«ng viÕt t¾t. Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ph¶i khíp, ®óng víi sè tiÒn viÕt b»ng sè. 2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. * Chøng tõ sö dông: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n ®­a vµo sö dông TSC§, thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, H§ mua TSC§, quyÕt ®Þnh t¨ng, gi¶m TSC§ vµ c¸c chøng tõ kh¸c... * Sæ s¸ch kÕ to¸n: ThÎ TSC§, sæ theo dâi TSC§... C«ng ty ®· thùc hiÖn ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, t×nh h×nh t¨ng gi¶m, ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn, ph©n bæ khÊu hao, lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a TSC§, còng nh­ kiÓm kª ®Þnh kú hay thÊt th­êng c¸c TSC§. Toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc trÝch khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. Møc trÝch khÊu hao Nguyªn gi¸ cña TSC§ trung b×nh hµng n¨m = --------------------------------- cña tµi s¶n cè ®Þnh Thêi gian sö dông Møc trÝch khÊu hao trung b×nh hµng th¸ng b»ng sè khÊu hao ph¶i trÝch c¶ n¨m chia cho 12 th¸ng. + Thêi gian sö dông h÷u Ých: - Víi tµi s¶n cè ®Þnh cßn míi ch­a qua sö dông, c¨n cø vµo khung thêi gian sö dông TSC§ quy ®Þnh t¹i phô lôc ban hµnh theo Q§206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tµi chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§. - §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh ®· qua sö dông, thêi gian sö dông cña TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Thêi gian Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ Thêi gian sö dông cña TSC§ Sö dông cña = ----------------------------------- x míi cïng lo¹i,x¸c ®Þnh theo TSC§ Gi¸ b¸n cña TSC§ míi PL QuyÕt®Þnh Cïng lo¹i(hoÆc TSC§ t­¬ng 206/2003/Q§-BTC ®­¬ng trªn thÞ tr­êng) Trong ®ã: Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ lµ gi¸ mua hoÆc trao ®æi thùc tÕ(Trong tr­êng hîp mua b¸n, trao ®æi), lµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§(Trong tr­êng hîp ®iÒu chuyÓn), lµ gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña héi ®ång giao nhËn(Trong tr­êng hîp ®­îc giao nhËn, gãp vèn). Minh ho¹ b»ng sè liÖu thùc tÕ ë C«ng ty: 1- Ngµy12/09/2007 c«ng ty mua mét m¸y xóc ®µo b¸nh xÝch KOMATSU cña C«ng ty A: Nguyªn gi¸: 1.350.656.501, thuÕ GTGT10% tµi s¶n ®­îc C«ng ty ®Çu t­ b»ng nguån vèn tù bæ sung, vÒ phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cña C«ng ty, tµi s¶n ®­îc bµn giao ®­a vµo sö dông trong th¸ng 09/2007. 2- Ngµy 30/09/2007 C«ng ty lµm quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn 05 xe ¤t« Maz vÒ Chi nh¸nh Hµ Néi thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña Chi nh¸nh Hµ Néi. Tæng c«ng ty S«ng §µ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam C«ng ty CP TM & VT S«ng §µ §éc lËp - tù do - h¹nh phóc Sè 251/CT Ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh Cña gi¸m ®èc c«ng ty "V/v ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh" C¨n cø: §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng vµ quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña Chi nh¸nh Hµ Néi Nay, C«ng ty quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn TSC§ tõ C«ng ty vÒ Chi nh¸nh Hµ Néi I. Chi tiÕt ®iÒu chuyÓn TSC§ TT Tªn TSC§ Ngi¸ HM
Luận văn liên quan