Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại Nhà xuất bản Giáo dục

Trong nền kinh tế thị trường dù có cạnh tranh tự do hay có sự điều tiết của Nhà nước thì vẫn luôn có sự cạnh tranh lành mạnh trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì sự cạnh tranh lành mạnh điều kiện và mục tiêu cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Thị trường cạnh tranh lành mạnh luôn là một môi trường công bằng, muốn vậy các doanh nghiệp luôn phải quan tâm tổ chức sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao để có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm luôn là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Có tiêu thụ được sản phẩm thì các doanh nghiệp mới có thể bù đắp được những chi phí bỏ ra và có điều kiện tái mở rộng sản xuất, nâng cao tích luỹ cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. Để làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, việc tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và trong khâu tiêu thụ là vô cùng quan trọng. Ngoài việc áp dụng đầy đủ các nguyên lý kế toán, những chính sách, những chế độ tài chính của Nhà nước hiện hành thì còn phải vận dụng một cách sáng tạo các chính sách chế độ đó vào điều kiện của đơn vị mình. Trước tầm quan trọng đó, sau một thời gian tìm hiểu thực tế tại Nhà xuất bản Giáo dục, nhận thấy được những ưu điểm cũng như khó khăn còn tồn tại trong công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục em xin chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại Nhà xuất bản Giáo dục” để nghiên cứu. Trong phạm vi đề tài này em sẽ đi sâu vào việc tiêu thụ sách giáo khoa từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục. Chuyên đề bao gồm hai phần: - Phần I: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Nhà xuất bản Giáo dục. - Phần II: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh với việc nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp.

doc70 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại Nhà xuất bản Giáo dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Môc lôc 1 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t. 3 Lêi më ®Çu 4 PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 6 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 6 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 6 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 8 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 8 2.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 10 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. 14 3.1. Nh÷ng th«ng tin chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. 14 3.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 16 4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m tíi. 17 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 20 1. §Æc ®iÓm thµnh phÈm vµ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 20 1.1. §Æc ®iÓm thµnh phÈm. 20 1.2. §Æc ®iÓm cña c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm. 21 2. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô vµ thñ tôc chøng tõ kÕ to¸n tiªu thô. 21 2.1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô s¸ch gi¸o khoa. 21 2.2. KÕ to¸n thµnh phÈm. 22 a. NhËp kho thµnh phÈm. 22 b. XuÊt kho thµnh phÈm. 23 2.3. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. 26 2.4. KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm. 32 3. Néi dung h¹ch to¸n tiªu thô SGK t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 34 3.1. Néi dung h¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. 34 a. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n. 34 b. H¹ch to¸n chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n. 35 c. KÕ to¸n tæng hîp gi¸ vèn hµng b¸n. 37 3.2. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. 39 a. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. 39 b. H¹ch to¸n chi tiÕt doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. 40 c. H¹ch to¸n tæng hîp doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ. 44 3.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­êi mua. 47 a. H¹ch to¸n chi tiÕt c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­êi mua. 47 b. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng­êi mua. 49 4. H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 52 4.1. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. 52 4.2. H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 55 3. H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 58 4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n b¸o c¸o kÕ to¸n víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 62 PhÇn II: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh víi viÖc n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. 64 I. Nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnhphÈm. 64 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu thô cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc trong nh÷ng n¨m qua. 64 1. ¦u ®iÓm. 64 2. Nh­îc ®iÓm. 65 II. Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 66 1. Më Sæ NhËt ký b¸n hµng. 67 2. VÒ chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. 69 3. LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 69 KÕt luËn 70 Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t. NXB: Nhµ xuÊt b¶n. SGK: S¸ch gi¸o khoa. STK: S¸ch tham kh¶o. TBTH: ThiÕt bÞ tr­êng häc. KT: KÕ to¸n. TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh. SX: S¶n xuÊt. BCKQKD: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. BC§KT: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. BCTC: B¸o c¸o tµi chÝnh. BCQT: B¸o c¸o qu¶n trÞ. GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng. H§: Ho¸ ®¬n. Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng dï cã c¹nh tranh tù do hay cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc th× vÉn lu«n cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng. §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× sù c¹nh tranh lµnh m¹nh ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu cho c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ThÞ tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh lu«n lµ mét m«i tr­êng c«ng b»ng, muèn vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i quan t©m tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao ®Ó cã thÓ v­ît qua c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ChÝnh v× vËy ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lu«n lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Cã tiªu thô ®­îc s¶n phÈm th× c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ bï ®¾p ®­îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ cã ®iÒu kiÖn t¸i më réng s¶n xuÊt, n©ng cao tÝch luü c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Ó lµm tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thµnh phÈm vµ trong kh©u tiªu thô lµ v« cïng quan träng. Ngoµi viÖc ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c nguyªn lý kÕ to¸n, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh th× cßn ph¶i vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®ã vµo ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ m×nh. Tr­íc tÇm quan träng ®ã, sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, nhËn thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ khã kh¨n cßn tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc em xin chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm víi viÖc n©ng cao lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc” ®Ó nghiªn cøu. Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy em sÏ ®i s©u vµo viÖc tiªu thô s¸ch gi¸o khoa tõ ®ã ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Chuyªn ®Ò bao gåm hai phÇn: PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. PhÇn II: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh víi viÖc n©ng cao lîi nhuËn doanh nghiÖp. PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc I. Kh¸i qu¸t chung vÒ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc tiÒn th©n lµ Ban Tu th­ vµ tæ in ®­îc thµnh lËp ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu gi¶i phãng. §Ó phôc vô cho cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc lÇn thø hai vµ nhu cÇu ph¸t triÓn l©u dµi cña ngµnh gi¸o dôc, ®­îc phÐp cña ChÝnh Phñ, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1957 Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc NguyÔn V¨n Huyªn ®· ký NghÞ ®Þnh sè 398/N§ thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc kÓ tõ ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1957. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cã thÓ chia thµnh c¸c giai ®o¹n sau: Nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp (1957 – 1963): Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc chñ yÕu lµm c«ng viÖc tiÕp nhËn b¶n th¶o, biªn tËp kü thuËt, gia c«ng in vµ giao cho Së ph¸t hµnh Tu th­ (Côc xuÊt b¶n – Bé v¨n ho¸) ph©n phèi, ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó biªn tËp néi dung b¶n th¶o. Tõ n¨m 1960 – 1962 Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ®· xuÊt b¶n bé s¸ch gi¸o khoa (SGK) cÊp 2, cÊp 3 theo hÖ thèng gi¸o dôc 10 n¨m. Thêi kú nµy, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc còng cho xuÊt b¶n bé s¸ch bæ tóc v¨n ho¸ vµ gi¸o tr×nh §¹i häc (dïng cho c¸c tr­êng S­ ph¹m, B¸ch khoa, Tæng hîp), s¸ch trung häc s­ ph¹m hÖ 7+2 vµ mét sè s¸ch tham kh¶o. Phôc vô cho cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc lÇn thø 2, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· xuÊt b¶n trªn 200 tªn s¸ch víi gÇn 2 triÖu b¶n s¸ch c¸c lo¹i thuéc ®ñ c¸c cÊp häc, ngµnh häc. Giai ®o¹n ho¹t ®éng xuÊt b¶n trong thêi kú ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc (1964 – 1971): Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ®· ®­îc bæ sung nhiÒu c¸n bé cã n¨ng lùc vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Víi sè l­îng tõ 200 ®Õn 300 tªn s¸ch, 18.000.000 b¶n s¸ch ®­îc xuÊt b¶n ph¸t hµnh hµng n¨m Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· phôc vô phong trµo “d¹y tèt, häc tèt” cña toµn ngµnh, vµ tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh. Giai ®o¹n s¸p nhËp vµo Côc xuÊt b¶n gi¸o dôc (1971 – 1977): Th¸ng 9 - 1971, Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc quyÕt ®Þnh s¸p nhËp Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vµo Côc XuÊt b¶n Gi¸o dôc. §©y lµ thêi gian mµ nhiÖm vô vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc bÞ thu hÑp l¹i chØ cßn chøc n¨ng tæ chøc, biªn so¹n, biªn tËp, néi dung s¸ch tham kh¶o, tõ ®iÓn vµ s¸ch häc tiÕng n­íc ngoµi. Tuy nhiªn, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vÉn ph¸t huy vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®iÓn h×nh nh­ viÖc xuÊt b¶n bé SGK theo hÖ thèng gi¸o dôc 10 n¨m cho vïng gi¶i phãng miÒn Nam, sè l­îng s¸ch ph¸t hµnh hµng n¨m b×nh qu©n lµ h¬n 20 triÖu b¶n. Th¸ng 8-1977, Bé Gi¸o dôc quyÕt ®Þnh t¸ch Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ra khái Côc XuÊt b¶n, thµnh lËp mét Nhµ xuÊt b¶n ®éc lËp vµ gi÷ nguyªn tªn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Giai ®o¹n phôc vô c¶i c¸ch gi¸o dôc lÇn thø ba – hoµn thµnh thay SGK cho cÊp 1 (1978 - 1986): Ngµy 7/1/1978, hîp nhÊt Trung t©m Biªn so¹n c¶i c¸ch gi¸o dôc víi Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. N¨m 1979 Bé Gi¸o dôc thµnh lËp chi nh¸nh Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. §©y lµ thêi kú Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cã nhiÒu ®ãng gãp to lín cho sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Êt n­íc. Song song víi viÖc tæ chøc vµ biªn so¹n, xuÊt b¶n SGK c¶i c¸ch gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc cßn giao cho Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc c¸c nhiÖm vô kh¸c nh­: Tæ chøc biªn so¹n, in SGK gióp Campuchia, tæ chøc biªn so¹n vµ in SGK phôc vô cho c«ng viÖc phæ cËp cÊp I ë miÒn nói vµ vïng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn (1987 ®Õn nay): ChØ tÝnh trong ba n¨m ®Çu ®æi míi (1987-1989), Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· thùc hiÖn ®­îc 1253 tªn s¸ch víi 113.492.501 b¶n s¸ch. Theo quyÕt ®Þnh sè 1340/TCCP cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ngµy 7/7/1992, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Gi¸o dôc chuyªn nghiÖp hîp nhÊt víi Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc thµnh nhµ xuÊt b¶n míi mang tªn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Ngoµi ra, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cßn ®­îc t¨ng c­êng b»ng viÖc s¸t nhËp c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng kh¸c thuéc ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh­: C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch gi¸o khoa Trung ¦¬ng (1998). C«ng ty vËt t­ (1998). Bé phËn chØ ®¹o ph¸t hµnh vµ th­ viÖn tr­êng häc (1998). Nhµ m¸y in Diªn Hång (1991). B¸o To¸n häc tuæi trÎ (1991). Nhµ m¸y in S¸ch gi¸o khoa (1995). Trung t©m nghe nh×n gi¸o dôc (1996). Trung t©m b¶n ®å vµ tranh ¶nh Gi¸o dôc (1996). Trung t©m khoa häc vµ c«ng nghÖ s¸ch gi¸o khoa (1996). Bªn c¹nh ho¹t ®éng xuÊt b¶n, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cßn ®­îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o giao nhiÖm vô gióp Bé chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ th­ viÖn tr­êng häc. MÆc dï cã nhiÒu khã kh¨n nh­ ph¶i biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa dùa trªn mét ch­¬ng tr×nh ch­a thËt hoµn chØnh, cã lóc ph¶i chê ®Ó bµn l¹i hÖ thèng gi¸o dôc; ®éi ngò t¸c gi¶ thiÕu; vèn s¶n xuÊt thiÕu; gi¸ giÊy t¨ng ®ét biÕn; gi¸ s¸ch gi¸o khoa thay ®æi v× ®Çu vµo biÕn ®éng; s¸p nhËp nhiÒu ®¬n vÞ vµo t¹o nªn bé m¸y cång kÒnh; n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, nh­ng Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· v­ît qua khã kh¨n vµ ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ, ®ãng gãp tÝch cùc vµo c«ng cuéc c¶i c¸ch gi¸o dôc. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc lu«n lu«n thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chÝnh trÞ cña m×nh, lÊy phôc vô lµm môc tiªu, kinh doanh lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó phôc vô môc tiªu ®ã, lu«n cã ý thøc n©ng cao chÊt l­îng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®· th­êng xuyªn v­ît c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®­îc giao xøng ®¸ng víi c¸c tÆng th­ëng cao quÝ cña Nhµ n­íc: Hai Hu©n ch­¬ng lao ®éng H¹ng Ba. Mét Hu©n ch­¬ng lao ®éng H¹ng NhÊt. Mét Hu©n ch­¬ng ®éc lËp H¹ng Ba. Mét Hu©n ch­¬ng ®éc lËp H¹ng Nh×. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ph¸t triÓn cña ngµnh, c¨n cø vµo môc tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc, c¨n cø vµo nhu cÇu tõ c¸c ®Þa ph­¬ng, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc x©y dùng kÕ ho¹ch xuÊt b¶n – ph¸t hµnh SGK vµ c¸c lo¹i s¸ch phôc vô cho ngµnh häc trong c¶ n­íc. Môc tiªu lµ ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vÒ néi dung vµ h×nh thøc, vµ phôc vô kÞp thêi gian. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch xuÊt b¶n - tiªu thô Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc lËp c¸c ph­¬ng ¸n vÒ vèn, vËt t­ phôc vô cho tiÕn ®é s¶n xuÊt. Sau ®ã, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc tæ chøc ®iÒu hµnh ph©n phèi s¸ch cho c¸c ®Þa ph­¬ng theo hîp ®ång ®· ký. Tæ chøc s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc g¾n liÒn víi quy tr×nh c«ng nghÖ: tõ b¾t ®Çu tæ chøc ®éi ngò t¸c gi¶; tæ chøc biªn so¹n; tæ chøc biªn tËp néi dung; biªn tËp kü, mü thuËt; chÕ b¶n; tæ chøc in s¸ch vµ ph¸t hµnh s¸ch vÒ tíi ®Þa ph­¬ng. Quy tr×nh c«ng nghÖ xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa lµ mét quy tr×nh gåm nhiÒu giai ®o¹n: Giai ®o¹n lµm b¶n th¶o: Trªn c¬ së ®Ò c­¬ng s¸ch ®· ®­îc Bé duyÖt (nÕu lµ s¸ch gi¸o khoa) hoÆc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc duyÖt (nÕu lµ s¸ch tham kh¶o), Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc tæ chøc ký hîp ®ång viÕt s¸ch víi t¸c gi¶ vµ theo dâi tiÕn ®é ®¶m b¶o hoµn thµnh b¶n th¶o ®óng thêi h¹n. Khi ®· cã b¶n th¶o, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc tæ chøc biªn tËp vßng 1: biªn tËp viªn ®äc vµ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng néi dung (b¶n th¶o cã ®óng víi ®Ò c­¬ng ®· ®­îc duyÖt kh«ng, vÒ quan ®iÓm chÝnh trÞ, néi dung khoa häc, bè côc néi dung, v¨n phong, tÝnh s­ ph¹m ®· ®¹t yªu cÇu ch­a) vµ lµm phiÕu biªn tËp ghi râ nh÷ng néi dung trªn, ®Ò nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gãp ý (b¶n th¶o ®­îc c¸c chuyªn gia ®äc gãp ý). Sau ®ã biªn tËp viªn lµm tê tr×nh lªn Tæng biªn tËp xin duyÖt vµ b¶n th¶o ®­îc ®­a ®¸nh m¸y. B¶n th¶o ®· ®¸nh m¸y ®­îc ®­a vµo biªn tËp vßng 2: biªn tËp sÏ söa b¶n th¶o theo nh÷ng ý kiÕn ®· ®ãng gãp, söa c©u ch÷, lçi chÝnh t¶ vµ morat cho s¹ch. Khi b¶n th¶o ®· ®¹t yªu cÇu th× lµm phiÕu biªn tËp vßng 2, cã ghi ®Çy ®ñ nh÷ng thay ®æi ®· ®­îc thùc hiÖn vµ göi kÌm c¸c phiÕu ®äc gãp ý, phiÕu yªu cÇu chÕ b¶n, lµm h×nh minh ho¹... tr×nh Tæng biªn tËp duyÖt. NÕu Tæng biªn tËp thÊy ch­a ®¹t th× ph¶i biªn tËp vßng 3, nÕu b¶n th¶o ®¹t yªu cÇu råi th× Tæng biªn tËp ký ®­a vµo s¶n xuÊt. B¶n th¶o ®­îc ký ®­a vµo s¶n xuÊt gäi lµ b¶n th¶o gèc. B¶n th¶o gèc ®­îc chuyÓn sang Trung t©m ChÕ b¶n - §å ho¹ ®Ó lªn b¶n can vµ phim c¶ h×nh vµ ch÷. Biªn tËp viªn ®äc l¹i b¶n can, phim lÇn cuèi ®Ó ký ®­a in. Giai ®o¹n in s¸ch: Do sè l­îng in lín, chØ mét sè ®Çu s¸ch ®­îc in t¹i c¸c nhµ in trùc thuéc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc (nhµ in Diªn Hång, nhµ in S¸ch gi¸o khoa §«ng Anh), sè cßn l¹i ®­îc thuª gia c«ng in t¹i c¸c xÝ nghiÖp in ngoµi. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vÉn kiÓm so¸t vÒ chÊt l­îng in vµ ®iÒu hoµ c«ng viÖc gi÷a c¸c nhµ in ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é. In xong, s¸ch ®­îc nhËp vµo kho cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Giai ®o¹n ph¸t hµnh s¸ch: S¸ch ®­îc b¸n phÇn lín cho c¸c C«ng ty s¸ch vµ thiÕt bÞ tr­êng häc theo hîp ®ång cña c¸c c«ng ty ®ã víi Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Mét sè Ýt ®­îc b¸n lÎ cho c¸c tr­êng häc vµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¸ch cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ s¸ch vµ ®ång bé cho c¸c C«ng ty s¸ch – ThiÕt bÞ tr­êng häc theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt. C¸c c«ng ty s¸ch ph¶i ®¶m b¶o ®ñ s¸ch cho häc sinh trong ph¹m vi m×nh qu¶n lý vµ thanh to¸n c«ng nî ®óng h¹n víi Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. B¶n th¶o th« ThÈm ®Þnh Biªn tËp vßng 1 §¸nh m¸y Biªn tËp vßng 2 Biªn tËp vßng 3 ChÕ b¶n Lµm h×nh Lµm b×a K/tra can, ký in Thuª gia c«ng in K/tra chÊt l­îng NhËp kho Ph¸t hµnh Quy tr×nh lµm s¸ch t¹i Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 2.2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cã c¬ chÕ qu¶n lý nh­ mét tæng c«ng ty, gåm nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n vÒ kinh doanh, ®Òu cã con dÊu riªng vµ tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc cã c¸c chi nh¸nh t¹i §µ N½ng vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¸c Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc miÒn Trung vµ miÒn Nam cã tæ chøc nh­ Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc miÒn B¾c: cã Gi¸m ®èc chi nh¸nh, KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c Tr­ëng phßng ban. Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®­îc tæ chøc däc theo c¬ cÊu chøc n¨ng nh­ sau: Ban Gi¸m ®èc gåm: Tæng Gi¸m ®èc, 3 Phã Tæng gi¸m ®èc vµ 1 KÕ to¸n tr­ëng. - Tæng Gi¸m ®èc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc do Bé tr­ëng Bé GD-§T ký quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, qu¶n lý tµi s¶n vµ vèn ®­îc giao. QuyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng nhiÖm vô xuÊt b¶n, kÕ ho¹ch in Ên, kÕ ho¹ch ph¸t hµnh s¸ch vµ c¸c xuÊt b¶n phÈm kh¸c, trùc tiÕp giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ chØ ®¹o trùc tiÕp c«ng t¸c tµi chÝnh trong toµn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. - Phã Tæng Gi¸m ®èc - Tæng biªn tËp l·nh ®¹o trùc tiÕp khèi biªn tËp, cïng víi Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng chÝnh trÞ, t­ t­ëng, khoa häc, nghÖ thuËt cña c¸c xuÊt b¶n phÈm. Tæ chøc c«ng t¸c biªn so¹n, biªn tËp cña toµn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, ký hîp ®ång kinh tÕ ®èi víi t¸c gi¶, chØ ®¹o néi dung tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cho c¸c xuÊt b¶n phÈm ®· vµ sÏ xuÊt b¶n. - Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch ph¸t hµnh chØ ®¹o c«ng t¸c ph¸t hµnh vµ c«ng t¸c néi chÝnh bao gåm Trung t©m ph¸t hµnh s¸ch gi¸o dôc, Phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ, tæ chøc tuyªn truyÒn giíi thiÖu s¸ch. Ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c c«ng ty s¸ch, c¸c hîp ®ång liªn doanh ph¸t hµnh vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, dÞch vô, lao vô kh¸c. - Phã Tæng Gi¸m ®èc phô tr¸ch in chØ ®¹o x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, khai th¸c n¨ng lùc c¸c nhµ in, ®¶m b¶o tæ chøc in ®ñ sè l­îng, ®óng chÊt l­îng, ®óng thêi gian c¸c xuÊt b¶n phÈm cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Tæ chøc phèi hîp c«ng nghÖ, thèng nhÊt toµn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vÒ b¶n th¶o, maket, chÊt l­îng vµ kü thuËt in. Ký c¸c hîp ®ång vÒ in, ký c¸c lÖnh xuÊt vËt t­ giÊy b×a ®óng chñng lo¹i ®­a vµo s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tr­ëng cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý, sö dông, ®iÒu hµnh c¸c lo¹i vèn ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶, ®Ò xuÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng vÒ gi¸ s¸ch, gi¸ c«ng in, phÝ ph¸t hµnh, c¬ chÕ thanh to¸n... Cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kinh doanh cña toµn Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. ThÈm kÕ vµ kiÓm tra c¸c kho¶n chi tiªu tr­íc khi tr×nh Gi¸m ®èc ký duyÖt. KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é b¶o vÖ tµi s¶n vËt t­, tiÒn vèn, c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n c hi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n...Tæ chøc kiÓm tra, xÐt duyÖt c¸c b¸o c¸o quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi göi lªn. Tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n trong néi bé Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vµ trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. ChØ ®¹o, kiÓm tra, båi d­ìng nghiÖp vô bé m¸y kÕ to¸n, c«ng t¸c h¹ch to¸n cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Cïng víi Ban Gi¸m ®èc, Khèi biªn tËp, Khèi s¶n xuÊt – ph¸t hµnh, Khèi qu¶n lý tæng hîp ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban Gi¸m ®èc vµ trî gióp cho ban l·nh ®¹o chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Khèi biªn tËp gåm cã: Ban th­ ký biªn tËp, c¸c Ban biªn tËp chuyªn m«n, Trung t©m ChÕ b¶n - §å ho¹, Phßng Th­ viÖn - T­ liÖu. Khèi S¶n xuÊt - Ph¸t hµnh gåm cã Phßng VËt t­, Phßng Qu¶n lý in, vµ Trung t©m ph¸t hµnh s¸ch gi¸o dôc Khèi Qu¶n lý - Tæng hîp gåm cã: Phßng KÕ ho¹ch - Tæng hîp, Phßng Tæ chøc - Lao ®éng - TiÒn l­¬ng, Phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ, Phßng KÕ to¸n - Tµi vô. Bé m¸y qu¶n lý cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ®­îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å qu¶n lý Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc (phÝa B¾c) Gi¸m ®èc Phã G§ Tæng Biªn TËp Ban Th­ ký biªn tËp TT ChÕ b¶n-§å ho¹ Ban V¨n Ban Sö - §Þa Ban Gi¸o dôc Tñ s¸ch V¨n häc vµ Tuæi trÎ Ban Ngo¹i ng÷ Ban MÉu gi¸o Ban To¸n Ban Lý Ban Ho¸ Ban Sinh Ban KT-§¹i häc Ban L§-KT-HN Ban TiÕng ViÖt Phßng th­ viÖn TL TT S¸ch D©n téc Phã G§ Ph¸t hµnh TT Ph¸t hµnh SGD Phßng HCQT Phã G§ Phô tr¸ch in B¸o To¸n häc vµ Tuæi trÎ TT Khoa häc CN SGK Phßng Qu¶n lý SX KÕ to¸n tr­ëng Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng KÕ ho¹ch Tæng hîp Phßng Tæ chøc - Lao ®éng - TiÒn l­¬ng Quan hÖ chØ ®¹o, ®iÒu hµnh Quan hÖ phèi hîp 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. 3.1. Nh÷ng th«ng tin chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. Niªn ®é kÕ to¸n ®­îc tÝnh theo n¨m d­¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. Kú kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®­îc tÝnh theo th¸ng. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, SGK lµ mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ. §Ó ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi nh»m phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña Ban Gi¸m ®èc vµ kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c chi nh¸nh vµ ®¬n vÞ trùc thuéc, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. §©y lµ ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n ®­îc so¹n th¶o riªng vµ ®­îc nèi m¹ng víi 2 chi nh¸nh vµ tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Ch­¬ng tr×nh cho phÐp cËp nhËt sè liÖu vµo tõ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. Sau ®ã qua hÖ thèng xö lý th«ng tin tù ®éng cña phÇn mÒm kÕ to¸n, c¸c th«ng tin trªn c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ ®Çu vµo sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c Sæ chi tiÕt, c¸c Sæ tæng hîp. Cuèi kú, khi kÕ to¸n tiÕn hµnh kho¸ sæ, phÇn mÒm sÏ tù ®éng kÕt xuÊt ra c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh vµ B¸o
Luận văn liên quan