Đề án Giải pháp thực hiện hiệu quả Phát triển dịch vụ tài chính Ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn TP HCM

Thứ nhấtt:Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống hiện có: - Dịch vụ tín dụng; - Tài trợ thương mại; - Dịch vụ huy động vốn; - Dịch vụ thanh toán; - Dịch vụ ngoại hối; - Dịch vụ ngân qũy; - Các dịch vụ ngân hàng khác; Thứ hai: Phát triển và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại. Bao gồm: - Công nghệ tin học; - Công nghệ viễn thông; - Các thiết bị xử lý giao dịch tự động(ATM, máy đọc thẻ.). Thứ ba:Phát triển mạnh để có bước đột phá các dịch ngân hàng điện tử. Đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán; dịch vụ thẻ.

ppt22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Giải pháp thực hiện hiệu quả Phát triển dịch vụ tài chính Ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑEÀ AÙN “ PHAÙT TRIEÅN DÒCH VUÏ TAØI CHÍNH - NGAÂN HAØNG GIAI ÑOAÏN 2006-2010” TẠI TP. HOÀ CHÍ MINH. 5 mục tiêu (yêu cầu) của Đề án 5 Giải pháp chính khi triển khai đề án; Ủy ban nhân dân TP. HCM với ý tưởng xây dựng Đề án và quá trình triển khai thực hiện đề án. Tổng quan về đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn TP.HCM 05 Mục tiêu (yêu cầu) của Ñeà aùn: Thöù nhaát:Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống hiện có: - Dịch vụ tín dụng; - Tài trợ thương mại; - Dịch vụ huy động vốn; - Dịch vụ thanh toán; - Dịch vụ ngoại hối; - Dịch vụ ngân qũy; - Các dịch vụ ngân hàng khác; Thứ hai: Phát triển và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại. Bao gồm: - Công nghệ tin học; - Công nghệ viễn thông; - Các thiết bị xử lý giao dịch tự động(ATM, máy đọc thẻ...). Thứ ba:Phát triển mạnh để có bước đột phá các dịch ngân hàng điện tử. Đặc biệt là các dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán; dịch vụ thẻ. Thứ tư: Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, gắn liền với việc đa dạng hoá và phát triển các định chế tài chính. Trong đó quan tâm phát triển các loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng: - Công ty tài chính; - Công ty cho thuê tài chính, - Công ty chứng khoán; - Công ty quản lý qũy; Nhằm tạo ra thị trường tài chính đầy đủ và hoạt động hiệu quả theo hướng ngân hàng đa năng (hay theo mô hình tập đoàn tài chính). Để tạo tiền đề xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính Phía Nam và của cả nước. Thứ năm: Thông qua các việc phát triển các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng, tạo điều kiện khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nội lực trong nước chú ý thu hút nguồn lực đầu tư từ nước ngoài. NĂM(05) GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN: 1. Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh tế với những giải pháp cụ thể để các Định chế tài chính trên địa bàn phát triển hiệu quả các hoạt động dịch vụ ngân hàng: - Địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới theo quy hoạch chung của ngành ngân hàng (Nhằm tiếp cận khách hàng, người dân tốt hơn, phát triển dịch vụ tốt hơn về cả số lượng và chất lượng dịch vụ). - Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng về cơ chế chính sách, về các thủ tục hành chính có liên quan, để giải phóng mọi nguồn lực của các TCTD, để cho TCTD tự do thẻ hiện thế mạnh của mình.(Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP. HCM phải là đầu mối phối hợp, phải là người chủ động phối hợp). 2. Trong kế hoạch (định hướng) phát triển kinh tế của Địa phương cần xây dựng các chính sách hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng: + Đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ thông tin; nhân lực quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị; hiệu quả hoạt động cho các Ngân hàng trên địa bàn. + Cần cơ cấu tỷ lệ nhất định cán bộ ngân hàng thành phố được đào tạo trong chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực thuộc chương trình” 300 thạc sỹ, tiến sỹ” của UBNDTP đào tạo ở nước ngoài. 3. Tổ chức thông tin đầy đủ về đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn Thành phố. Trong đó thông tin đầy đủ về nội dung, kế hoạch và mục tiêu cần đạt tới cho các tổ chức có liên quan: Hệ thống các định chế tài chính trên địa bàn; các cơ quan ban ngành và thông tin để mọi doanh nghiệp, người dân nắm bắt về các tiện ích mà các dịch vụ ngân hàng mang lại để đảm bảo đạt được những kết quả, mục tiêu mà đề án đưa ra. 4. Đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng trên địa bàn: Mở rộng và phát triển các khách hàng, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế sử dụng rộng rãi hơn các công cụ thanh toán không bằng tiền mặt. Nhất là đối với dịch vụ thẻ ATM, Séc. (Trước hết trong một số lĩnh vực; sau đó phát triển mạnh và trở thành sử dụng phổ biến trong các hoạt động tiêu dùng và chi trả dịch vụ công). 5. Phát triển thị trường tài chính trong khu vực. + Sự phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán sẽ có tác động tích cực đến sự phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng trong mối quan hệ mật thiết giữa thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán. + Phát triển mạnh thị trường bất động sản. Đây là mảng thị trường có mối quan hệ và tác động lớn đến hoạt động dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Vì lẽ đó sự phát triển tích cực của thị trường này, sẽ là môi trường thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ tín dụng; dịch vụ thanh toán, trực tiếp tác động đến quá trình mở rộng và tăng trưởng dịch vụ tín dụng an toàn, hiệu quả. Đồng thời sự phát triển của thị trường bất động sản, còn là cơ sở để hình thành, phát triển và áp dụng kỹ thuật chứng khoán hoá bất động sản trong tương lai, rất hữu hiệu đối với thị trường tài chính nhờ khả năng tạo sự lưu chuyển hoá dòng vốn hiệu quả trong nền kinh tế. UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN: Định hướng phát triển các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn Thành phố: + Đảm bảo cho các hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng mà các TCTD trên địa bàn phát triển đúng hướng, phù hợp với yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế + Đảm bảo cho hoạt động ngân hàng tham gia hiệu quả vào quá trình hội nhập. 2. UBND Thành phố đưa ra những yêu cầu và lộ trình thực hiện trong đề án phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng đối với các TCTD trên địa bàn: + Là cơ sở , là mục tiêu và là động lực để các TCTD hướng đến và phát triển. + Theo hướng, tuỳ theo tình hình cụ thể của mỗi TCTD; điều kiện riêng của từng TCTD mà có kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp của mình trong định hướng phát triển chung. 3. UBNDTP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện hỗ trợ cho ngành ngân hàng thành phố phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng được thuận lợi: + Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế: + Hỗ trợ trong đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp đào tạo ngắn ngày; + Cấp kinh phí cho việc nghiên cứu, xây dựng đề án. + Thông qua hội thảo do UBNDTP tổ chức có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. + Mặt khác sự chỉ đạo tập trung các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc phối hợp thực hiện để phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng của UBNDTP có vai trò cực kỳ quan trọng. Thông qua đó các ban ngành, các cơ quan của thành phố triển khai và mở rộng các hoạt động giao dịch, thanh toán với các TCTD. 4. Chính quyền địa phương, với việc hỗ trợ các ưu tiên đặc biệt cho ngành ngân hàng trong việc tạo môi trường hoạt động tốt, các điều kiện về cơ sở kỹ thuật như: điện, đặc biệt là hệ thống hạ tầng viễn thông; hệ thống điện luôn được đảm bảo 24/24 phục vụ tốt cho hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thanh tóan chung của ngành ngân hàng. 5. UBNDTP, chỉ đạo xây dựng các chương trình kinh tế; chương trình phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng để ngành ngân hàng thành phố thực hiện: + Thực tiễn minh chứng cho vai trò định hướng; vai trò tập trung các nguồn lực cho sự phát triển chung của kinh tế thành phố và của các TCTD trên địa bàn. + Sự cung cấp thông tin về tình hình phát triển dịch vụ; phát triển công nghệ trong và ngoài nước cũng như các định hướng và giải pháp mà UBNDTP đưa ra có tác động tích cực đến quá trình triển khai và thực hiện hiệu quả đề án phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng trên địa bàn Thành phố. CẢM ƠN