Đề án Quy hoạch tổng thể: Phát triển các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp là một trong những phương hướng cơ bản và điều kiện để thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển công nghiệp theo quy hoạch, đảm bảo môi trường và hoạt động lâu dài của các cơ sở sản xuất công nghiệp, phù hợp với phát triển vùng lãnh thổ. Thấy rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của các KCN, thời gian qua nhiều tỉnh và thành phố trong cả nước đã xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, xác lập các quy hoạch phát triển và thực hiện theo quy hoạch đó. Trong những năm qua, với đường lối và những chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Phú Thọ đã có sự nổ lực phấn đấu khai thác tiềm năng, phát huy các nguồn lực và đã có những bước phát triển khá. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan nên nhiều tiềm năng và nguồn lực của tỉnh chưa được khai thác, phát huy ngang tầm yêu cầu phát triển của giai đoạn mới. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2005 - 2020, đưa nền kinh tế tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì việc hình thành các khu công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu này là bước đột phá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã cho phép triển khai nghiên cứu đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006- 2010, định hướng đến năm 2020" II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010 - Phụ lục 1, Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc đến năm 2010; Nghị định 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006, của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư (bãi bỏ NĐ 36/CP). Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg, 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách TW để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xó hội khú khăn; Quyết định số 1107/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 8 năm 2006, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2006-2020; Quyết định số: 2673/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015”; Quyết định số: 2406/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015”. III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu của dự án là xác định hệ thống các khu, cụm công nghiệp - TTCN dự kiến xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm quy hoạch quỹ đất cho phát triển KCN và xây dựng các giải pháp và cơ chế chính sách phát triển các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH của tỉnh. 2. Yêu cầu. Quy hoạch định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh bảo đảm các yêu cầu sau: - Nghiên cứu quy hoạch phát triển phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả nước trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng, đảm bảo tính đồng bộ và hệ thống. - Xác định phương hướng phát triển của các khu, cụm công nghiệp, luận chứng chức năng và bước đi của từng khu, định hướng khuyến khích phát triển các ngành sản xuất chủ yếu trong các khu. - Đưa ra được những giải pháp về chính sách và cơ chế, nhất là cơ chế tạo vốn để đầu tư xây dựng các khu công nghiệp. IV. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO Nội dung của bản quy hoạch "Qui hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020" gồm 5 phần: Phần một: Đánh giá tiềm năng để phát triển các Khu, cụm công nghiệp - TTCN của Tỉnh. Phần này đánh giá tổng quan các nguồn lực chủ yếu của tỉnh phục vụ cho yêu cầu phát triển các khu, cụm công nghiệp. Phần hai: Phân tích và dự báo các yếu tố tác động đến sự phát triển các Khu, cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Các chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển các khu công nghiệp cả nước tác động đến sự phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Phần ba: Đánh giá thực trạng phát triển các Khu, cụm công nghiệp - TTCN Tỉnh Phú Thọ. Hiện trạng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh, những thành tựu, hạn chế nguyên nhân rút ra bài học kinh nghiệm. Phần bốn: Qui hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020". Đề xuất các quan điểm, định hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN trên địa bàn tỉnh, các ngành nghề dự kiến trong các khu, cụm công nghiệp - TTCN. Phần năm: Những giải pháp, chính sách và tổ chức thực hiện quy hoạch. Đưa ra một số giải pháp và chính sách nhằm thực hiện quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp - TTCN tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

doc88 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Quy hoạch tổng thể: Phát triển các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan