Đề án Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý giáo dục là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Quan điểm này được cụ thể hoá trong Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn những hạn chế, bất cập. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục”. Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) các cấp từ mầm non đến đại học còn có những hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục, ít được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và quản lý giáo dục. Trong tổng số trên 90.000 CBQLGD ( () Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục, số 1534/CP –KG ngày 14/10/2004.) của hệ thống giáo dục quốc dân, hiện nay chỉ có khoảng 40% được bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý giáo dục, trên 0,02% được đào tạo ở trình độ cử nhân và thạc sỹ về quản lý giáo dục .

doc108 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2002 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Thành lập học viện quản lý giáo dục trên cơ sở trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan