Đề tài Báo cáo tổng quan UML

Ngaây nay, cöng nghïå thöng tin àaä vaâ àang àoáng vai troâ quan troång trong àúâi söëng kinh tïë, xaä höåi cuãa nhiïìu quöëc gia trïn thïë giúái,laâ möåt phêìn khöng thïí thiïëu trong möåt xaä höåi ngaây caâng hiïån àaåi hoáa. Noái àïën cöng nghïå thöng tin, chuáng ta khöng thïí khöng nhùæc àïën cöng nghïå phêìn mïìm, phêìn mïìm àoáng möåt vai troâ cûåc kyâ quan troång trong lônh vûåc cöng nghïå thöng tin. Hiïån nay, viïåc phaát triïín cöng nghïå phêìn mïìm thaânh möåt lônh vûåc kinh tïë muäi nhoån laâ muåc tiïu quan têm haâng àêìu úã nûúác ta. Giúâ àêy, cöng nghïå phêìn mïìm àaä vaâ àang tiïën böå tûâng ngaây, haâng loaåt nhûäng kyä thuêåt, nhûäng cöng nghïå múái ra àúâi giuáp cho viïåc phaát triïín caác hïå thöëng phêìn mïìm ngaây caâng àún giaãn hún. Möåt trong nhûäng lônh vûåc quan troång vaâ coá aãnh hûúãng rêët lúán àïën sûå thaânh cöng cuãa viïåc phaát triïín phêìn mïìm laâ viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm. Coá rêët nhiïìu ngön ngûä mö hònh hoáa höî trúå cho viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm, nhûng coá leä nöíi bêåt nhêët laâ ngön ngûä UML (Unified Modeling Language) tûâ haäng phêìn mïìm Rational. UML khöng ngûâng àûúåc phaát triïín vaâ ngaây caâng àûúåc sûã duång röång raäi trïn thïë giúái, àa söë caác cöng cuå höî trúå phaát triïín phêìn mïìm hiïå n nay àïìu coá höî trúå ngön ngûä UML. Do vêåy, chuáng em àaä àêìu tû nghiïn cûáu àïì taâi “Nghiïn cûáu ngön ngûä UML vaâ ûáng duång” nhùçm nùæm bùæt möåtngön ngûä hiïåu quaã trong viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm, cuäng nhû coá thïí tòm hiïíu vaâ sûã duång möåt söë CASE tool höî trúå cho viïåc phaát triïín phêìn mïìm. Vúái àïì taâi naây, chuáng em àaä thûã nghiïåm ûáng duång UML trong viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm quaãn lyá giaáo vuå àaåi hoåc àún giaãn, triïín khai theo qui trònh phaát triïín phêìn mïìm Rational Unified Process cuãa haäng Rational vaâ bûúác àêìu àaä àaåt àûúåc möåt söë kïët quaã khaã quan.

pdf172 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Báo cáo tổng quan UML, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI BÁO CÁO TỔNG QUAN UML SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 1 MUÅC LUÅC LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19 LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU...............................................................................................20 MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT ...............................................................................22 Chûúng 1 ......................................................................................................23 TÖÍNG QUAN 1 ............................................................................................23 1.1. Yïu cêìu thûåc tïë ...................................................................................23 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24 1.2. Giúái thiïåu UML ..................................................................................24 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25 1.3 Nguyïn nhên ra àúâi..............................................................................25 1.3. Nguyïn nhên ra àúâi.............................................................................25 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4 ............................................................................26 1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa..................................................26 Chûúng 1 ......................................................................................................27 TÖÍNG QUAN 5 ............................................................................................27 1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm.........................27 Chûúng 1 ......................................................................................................28 TÖÍNG QUAN 6 ............................................................................................28 1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå..............................................................28 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29 1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8 ............................................................................30 1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä lêåp trònh vaâ qui trònh phaát triïín phêìn mïìm ..30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 9 ............................................................................30 1.9. UML laâ ngön ngûä mö hònh hoáa àa duång (general purpose)....................30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 10 ..........................................................................31 1.10. UML àûúåc höî trúå búãi caác cöng ty, cöng cuå phaát triïín phêìn mïìm .........31 1.10.1. UML laâ möåt chuêín cöng nghiïåp ..................................................31 SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 2 1.10.2. Caác lúåi ñch cuãa UML...................................................................31 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 11 ..........................................................................32 1.11. Àöëi vúái ngûúâi sûã duång UML..............................................................32 1.11.1. UML cung cêëp cú chïë múã röång vaâ àùåc biïåt hoáa àïí múã röång caác khaái niïåm cöët loäi............................................................................................32 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 12 ..........................................................................33 1.12. UML àêíy maånh taái sûã duång trong nïìn cöng nghïå phêìn mïìm. ..............33 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 13 ..........................................................................34 1.13. So saánh vúái caác phûúng phaáp khaác.....................................................34 Chûúng 1 ......................................................................................................35 TÖÍNG QUAN 14..........................................................................................35 Chûúng 1 ......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 15..........................................................................................36 1.15. Lõch sûã phaát triïín ..............................................................................36 Chûúng 1 ......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 16..........................................................................................36 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 17 ..........................................................................37 1.17. Kiïën truác töíng quan cuãa UML ...........................................................37 1.17.1. Kiïën truác cuãa UML.....................................................................37 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 18 ..........................................................................38 1.18. Caác mö hònh......................................................................................38 1.18.1. Cêëu truác View ............................................................................38 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 19 ..........................................................................39 1.19. Nhûäng lûúåc àöì ..................................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 20 ..........................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 21 ..........................................................................40 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 22.......................................................................................41 2.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................41 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 23.......................................................................................42 2.2 Töíng quan vïì caác loaåi quan hïå giûäa caác thaânh töë ...................................42 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 24.......................................................................................43 2.3. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)................................................43 2.3.1. Quan hïå kïët húåp (association) .......................................................43 SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 3 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 25.......................................................................................44 2.5. Quan hïå phuå thuöåc (dependency).........................................................44 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 26.......................................................................................45 2.6. Töíng quan vïì caác thaânh töë vaâ cêëu truác UML metamodel.......................45 2.6.1. Phên loaåi thaânh töë trong UML metamodel .....................................45 2.6.2. Cêëu truác UML metamodel.............................................................45 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 27.......................................................................................46 2.7. Package Foundation (goái nïìn taãng) ......................................................46 2.7.1. Package Core (goái cöët loäi).............................................................46 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 28.......................................................................................47 2.8. Mö hònh Backbone (sûúân) ...................................................................47 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 29.......................................................................................48 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 30.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 31.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 32.......................................................................................50 2.12. Mö hònh Relationships (caác quan hïå)..................................................50 2.12.1. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)........................................50 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 33.......................................................................................51 2.13. Quan hïå kïët húåp (Association)...........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 34.......................................................................................51 2.14. Lúáp kïët húåp (AssociationClass) .........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 35.......................................................................................52 2.15. Mö hònh Classifiers (caác àùåc biïåt hoáa cuãa classifiers)..........................52 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 36.......................................................................................52 2.16. Class (lúáp) ........................................................................................52 SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 4 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 37.......................................................................................53 2.17. Interface (giao diïån) ..........................................................................53 2.17.1. DataType (kiïíu dûä liïåu) ..............................................................53 2.17.2. Node (nuát) ..................................................................................53 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 38.......................................................................................54 2.38. Component (thaânh phêìn) ...................................................................54 2.38.1. Mö hònh Dependencies (caác quan hïå phuå thuöåc)...........................54 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 39.......................................................................................55 2.39. Binding (gùæn)....................................................................................55 2.39.1. Abstraction (trûâu tûúång hoáa) .......................................................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 40.......................................................................................55 2.40. Usage (sûã duång) ................................................................................55 2.40.1. Permisson (cho pheáp)..................................................................55 2.41.2. Mö hònh AuxiliaryElements (caác thaânh töë böí sung) ......................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 41.......................................................................................56 2.41. TemplateParameter (tham söë cho mêîu)...............................................56 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 42.......................................................................................56 2.42. PresentationElement (thaânh töë biïíu diïîn trûåc quan) ............................56 2.42.1. Package Extension Mechanisms (goái cú chïë múã röång)..................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 43.......................................................................................57 2.43. Constraint (raâng buöåc).......................................................................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 44.......................................................................................58 2.44. Tagged Value (theã giaá trõ)..................................................................58 2.44.1. Caác kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types)..................58 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 45.......................................................................................59 2.45. Caác kiïíu dûä liïåu trong Data Types .....................................................59 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 46.......................................................................................59 SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 5 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 47.......................................................................................60 2.47. Package Behavioural Elements (goái thaânh töë haânh vi) .........................60 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 48.......................................................................................61 2.48. Package Common Behavior (goái haânh vi töíng quaát) ...........................61 2.48.1. Mö hònh Signals (tñn hiïåu)...........................................................61 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 49.......................................................................................62 2.49. Reception (thaânh töë nhêån tñn hiïåu) .....................................................62 2.49.1. Signal (tñn hiïåu) ..........................................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 50.......................................................................................62 2.50. Exception (löîi biïåt lïå) ........................................................................62 2.50.1. Mö hònh Actions (taác àöång).........................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 51.......................................................................................63 2.51. Argument (àöëi söë) .............................................................................63 2.51.1. Action (taác àöång)........................................................................63 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 52.......................................................................................64 2.52. ActionSequence (taác àöång phûác)........................................................64 2.52.1. Mö hònh Instances and Links (thïí hiïån vaâ liïn kïët) .......................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 53.......................................................................................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 54.......................................................................................65 2.54. Stimulus (taác nhên) ...........................................................................65 2.54.2. AttributeLink (theã thuöåc tñnh)......................................................65 2.54.2. LinkEnd (möëi liïn kïët)................................................................65 2.54.3. Link (liïn kïët).............................................................................65 2.54.4. Instance (thïí hiïån) ......................................................................65 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 55.......................................................................................66 2.55. Package Collaborations (goái cöång taác) ............................................66 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 56.......................................................................................66 SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 6 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 57.......................................................................................67 2.57. AssociationEndRole (vai cuãa möëi kïët húåp) .........................................67 2.57.1. AssociationRole (vai cuãa quan hïå kïët húåp)...................................67 2.57.2. ClassifierRole (vai cuãa Classifier) ...............................................67 2.57.3. Collaboration (cöång taác)..............................................................67 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 58.......................................................................................68 2.58. Message (thöng àiïåp) ........................................................................68 2.58.1. Package Use Cases (goái Use Cases).............................................68 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 59.......................................................................................69 2.59. Actor (taác nhên) ................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 60.......................................................................................69 2.60. Extend (múã röång) ..............................................................................69 2.60.1. Include (bao göìm).......................................................................69 2.60.2. UseCase .....................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 61.......................................................................................70 2.61. Package State Machines (goái mö hònh traång thaái)................................70 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 62.......................................................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 63.......................................................................................71 2.63. StateVertex (àiïím traång thaái).............................................................71 2.63. State (traång thaái) ...............................................................................71 2.63.1. PseudoState (traång thaái giaã).........................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 64.......................................................................................73 2.64. Transition (chuyïín traång thaái) ............
Luận văn liên quan