Đề tài Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường Thạch bàn Quận Long Biên

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng trưng cho sức mạnh và sự năng động sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác “Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trí, vai trò cách mạnh của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dâu giàu, nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạnh, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo, đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành, sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tụê và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức có trình độ văn hoá, có sức khoẻ làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử càng nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được với mọi yêu cầu của đất nước. Thanh niên có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội, có ý thức đóng góp trách nhiệm của mình vào sự nghiệp, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, mang tri thức khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phần lớn thanh niên có đạo đức, lối sống lành mạnh, thích giao lưu học hỏi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

doc46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2101 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn phường Thạch bàn Quận Long Biên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời Cảm Ơn Quá trình học tập rèn luyện tại trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam em được nhà trường, các thầy cô giáo đã trang bị cho em những kiến thức cơ bản về lý luận: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối và sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỹ năng nghiệp vụ Đoàn – Hội - Đội, công tác vận động quần chúng nói chung, vận động tập hợp thanh thiếu niên nói riêng trong tình hình hiện nay. Thời gian học tập trại trường kết thúc em về địa phương học tập và viết chuyên đề với đề tài “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn ph­êng Th¹ch Bµn- QuËn Long Biªn. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, đến các thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong thời gian học tập tại Học viện và thời gian thực tập tại địa phương. Đặc biệt em xin chân thành cảm c« gi¸o L¹i ThÞ Thu H­¬ng giảng viên khoa công tác thanh thiếu nhi đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Em xin cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của §¶ng uû Ph­êng Th¹ch Bµn, BCH §oµn Ph­êng trong quá trình thực tập tại địa phương. Em xin hứa thường xuyên tự rèn luỵên, học tập để nâng cao trình độ, vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị tại nhà trường vào thực tế công tác góp phần xây dựng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị ngày càng vững mạnh. Hoàn thành chuyên đề của mình dù bản thân đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ thực tiễn còn hạn chế nên bài chuyên đề của em còn nhiều thiếu sót. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! A- PHÇN Më §ÇU 1/ Lý do chọn chuyên đề: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng trưng cho sức mạnh và sự năng động sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác “Lực lượng nào nắm được thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trí, vai trò cách mạnh của thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dâu giàu, nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạnh, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo, đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành, sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tụê và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức có trình độ văn hoá, có sức khoẻ làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử càng nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được với mọi yêu cầu của đất nước. Thanh niên có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội, có ý thức đóng góp trách nhiệm của mình vào sự nghiệp, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, mang tri thức khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phần lớn thanh niên có đạo đức, lối sống lành mạnh, thích giao lưu học hỏi mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên thể hiện tính năng động, sáng tạo nhạy bén, thích ứng với cơ chế mới, luôn tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước, có ý thức tự cường. Ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập thể thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường với xu thế mở cửa và thách thức của đất nước sau khi gia nhập WTO, công tác Đoàn đã bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế về nội dung hoạt động cũng như các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. Đặc biệt đứng trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới “âm mưu diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, những tác động mặt trái của nền kinh tế phát triển, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số thanh niên lười lao động, thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào tổ chức Đoàn – Hội cũng như các phong trào hoạt động của Đoàn. Vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tìm ra những phương thức hoạt động phù hợp để đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn nhằm tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Từ những lý do trên chúng ta thấy rằng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là vấn đề mang tính cấp thiết. Do vậy em đã quyết định chọn đề tài “Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn – QuËn Long Biªn” làm chuyên đề tốt nghiệp cho chương trình đào tạo hệ Trung cấp Lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn – Hội - Đội tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Thông qua nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn, từ đó rút ra các bài học và đưa ra các giải pháp cũng như tìm ra mô hình hay nhằm nâng cao chất lượng đoàn kết tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 2/ Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở địa phương đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tập hợp đoàn kết thanh niên ở địa phương. 3/ Nhiệm vụ của chuyên đề: * Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, phương pháp luận về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên. * Khảo sát, đánh giá thực trạng các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên dịa bàn. * Tìm hiểu các nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng những thuận lợi và khó khăn của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn. * Đề xuất các giải pháp thiết thực, các kiến nghị cụ thể nhằm làm tốt công tác tập hợp đoàn kết thanh niên. 4/ Đối tượng nghiên cứu: * Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn Ph­êng Th¹ch Bµn- QuËn Long Biªn. 5/ Khách thể nghiên cứu: Đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn. Tổ chức Đoàn và cán bộ làm công tác Đoàn trên địa bàn. 6/ Phạm vi nghiên cứu: * Thời gian: Từ năm 2006 – 2008 * Địa bàn nghiên cứu: Ph­êng Th¹ch Bµn- QuËn Long Biªn 7/ Phương pháp nghiên cứu: * Nghiên cứu tài liệu. * Phương pháp điều tra XHH. * Tổng hợp so sánh phân tích * Xin ý kiến chuyên gia * Thăm dò dư luận xã hội. B- PHÇN NéI DUNG CH¦¥NG i C¥ Së Lý LUËN Vµ C¥ Së THùC TIÔN CñA C¤NG T¸C TËP HîP THANH NI£N i/ mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: - Khái niệm thanh niên: Thanh niên là một khái niệm xã hội học dùng để chỉ một nhóm nhân khẩu trong xã hội với một độ tuổi xác định từ (15 tuổi – 35 tuổi) với những đặc điểm tâm sinh lý đặc thù và có một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. - Khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh. - Khái niệm về tâp hợp đoàn kết thanh niên: + Tập hợp: Là sự tự nguyện của thanh niên có mục đích, có tổ chức rõ ràng nhằm đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ. + Đoàn kết: Là sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, nó thể hiện ý chí vươn lên trong học tập, lao động và công tác thanh niên. + Tập hợp đoàn kết thanh niên: công tác tập hợp đoàn kết thanh niên là sự liên kết tập hợp nhiều thanh niên riêng lẻ hoặc tổ chức nhóm thanh niên để đưa thanh niên vào một tổ chức nhất dịnh nhằm đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng mục tiêu riêng của cá nhân và mục tiêu chung của quốc gia dân tộc mình, xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. - Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên là các cách thức để một lực lượng xã hội cuốn hút thanh niên tập hợp họ lại, giáo dục họ đi theo lý tưởng mục tiêu của mình. ii/ c¬ së lý luËn: 1) Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về thanh niên và công tác thanh niên: a) Mác - Ăngghen đánh giá về Thanh niên: Một trong những phát hiện vĩ đại nhất của C.Mac là học thuyết về xứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản hiện đại – một giai cấp đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến và luôn luôn phát triển cùng với cách mạn khoa học kỹ thuật. Theo Mác, giai cấp vô sản chỉ được hình thành với tư cách một giai cấp khi nó ý thức được địa vị và tương lại của nó: “Những công nhân tiên tiến hoàn toàn hiểu rõ tương lai của giai cấp công nhân và tương lai của toàn nhân loại hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân đang lớn lên”. Ông cho rằng: “Cần phải giải thoát cho thanh thiếu niên khỏi tác động có tính chất phá hoại của hệ thống hiện đại”. Chính Mác đã gọi thanh niên là cội nguồn sự sống dân tộc và giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc. Ănghen đã đề xuất tư tưởng: “Thanh niên khôngđứng ngoài chính trị, chính hiện thực cuộc sống đã đang và sẽ cuốn hút tuổi trẻ vào đời sống chính trị”. Ngay khi mới 19, 20 tuổi trong các thư gửi bạn bè, Ăngghen đã chế nhạo các nguyện vọng của những chàng trai, cô gái muốn sống bình lặng, hay nói cách khách là muốn giam cầm mình trong vương quốc của điền viên với thái độ “mũ ni che tai”, bàng quang trước thời cuộc với lòng hứng khởi. Ông nhấn mạnh rằng: Thanh niên không bao giờ thoả mãn lý tưởng trước đây, họ muốn tự do hơn trong hành động, họ khao khát lập công vì sự đổi mới, họ sẵn sàng hiến dâng cả máu cả cuộc đời mình. Thanh niên sẽ có đủ sức lực và tài năng để giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống của đất nước. Vào những năm 1845, Ăngghen đã cho rằng: Chính thanh niên nước Đức đòi hỏi phải thực hiện đưa cuộc cách mạng trong tương lai ở nước này. Mác và Ăngghen luôn gắn thanh niên với giai cấp công nhân và đội tiên phong chiến đấu của nó là Đảng Cộng sản. Ănghen là người đầu tiên đưa ra quan niệm như: Đội quân xung kích quyết định của đạo quân vô sản quốc tế, đội hậu bị của Đảng để nói với thanh niên vào năm 1953 khi Đảng của Mác đã khẳng định vị trí của mình trên đài lịch sử. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại những đạo luật đặc biệt của Bít – Xmăc, Ănghen viết: “Chính thế hệ trẻ là nguồn bổ xung dồi dào nhất cho Đảng” b) Lênin đánh giá về Thanh niên: Trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, vấn đề thanh niên đã được tất cả các quốc gia, các dân tộc, các thời đại coi là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Trong kho tàng tri thức của loài người đã lưu lại những quan điểm, các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà sư phạm về Thanh niên. Nhìn nhận và đánh giá Thanh niên trước hết là nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí của thanh niên trong xã hội, vai trò của nó trong tiến trình phát triển của xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩ quan trọng, nó tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo của họ khắc phục những mặt yếu và chuẩn bị hành trang bước vào đời. Lênin chỉ cho chúng ta thấy rõ vai trò cách mạng to lớn của Thanh niên và để tập hợp, đoàn kết thanh niên cần phải xây dựng những tổ chức tập hợp rộng rãi thanh niên. Bởi vì chỉ có thông qua tổ chức thì mới phát huy sức mạnh của thanh niên, không có tổ chức thì Đảng không nắm được thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải là một nòng cốt tạo ra những loại hình tập hợp thích hợp với yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng. Khi nói đến vai trò, vị trí của Thanh niên, Lênin đã nêu ra luận điểm sau: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng được tổ chức lại”. Luận điểm cách mạng là luận điểm của quần chúng. Là một trong những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác – Lênin về vai trò quần chúng trong lịch sử. Điều đáng lưu ý là sức mạnh của quần chúng với tư cách là người sáng tạo ra lịch sử, không thể là sức mạnh tự phát hay mù quáng mà là sức mạnh tự giác có tổ chức. Chính vì thế V.I.Lênin đã nêu rất sớm khẩu hiệu: Hãy tổ chức lại ! Người cho rằng khẩu hiệu đó phải được thực hiện lập tức bởi vì: Nếu chúng ta không tỏ ra mạnh dạn, có sáng kiến thành lập lại những tổ chức mới thì chúng ta phải tự loại bỏ những tham vọng rỗng tuếch của thanh niên. Quán triệt luận điểm này phải nắm được cốt lõi của vấn đề là quần chúng tổ chức lại thì sức mạnh của số đông là sức mạnh tự phát, thiếu định hướng và nếu không được tổ chức lại thì số đông chưa chắc đã tạo ra sức mạnh được. Phải ‘tổ chức và đoàn kết’ toàn thể thế hệ thanh niên. khi bàn về nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, V.I.Lê nin đã nêu luận điểm rằng: “Là người cộng sản tức là phải tổ chức và đoàn kết thế hệ thanh niên”. Bởi vì “phải có ý chí của hàng chục triệu người công lẻ loi, rời rạc, phân tán mà xây dựng nên một ý chí thống nhất…” đồng thời người khẳng định “không có sự đoàn kết đó, không có kỷ luật tự giác đó thì sự nghiệp của chúng ta sẽ không hi vọng gì cả”. Quán triệt quan điểm trên phải nắm được yêu cầu mà Lênin đã chỉ ra cho mọi người trong hoạt động thực tiễn là: Phải tuyển những chiến sỹ trẻ tuổi một cách mạnh dạn hơn và nhanh chóng hơn vào hàng ngũ tát cả mọi loại tổ chức của chúng ta. Nhằm mục đích ấy phải xây dựng hàng trăm tổ chức mới không một phút chậm trễ. Đồng thời phải tổ chức thanh niên lại để đoàn kết, ngược lại lấy mục tiêu “Đoàn kết thế hệ thanh niên” để chi đạo quá trình tập hợp, tổ chức rộng rãi thanh niên bằng tất cả mọi loại tổ chức” bằng “hàng trăm tổ chức” của chúng ta. 2) Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thanh niên: Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ của dân tộc – Người đã bôn ba khắp thế giới để tìm ra lối đi cho đất nước mình. Để rồi đến ngay hôm nay, Người còn tồn tại trong tiềm thức của con người. Người không chỉ để lại hình ảnh của mình mà Người còn để lại cả kho tàng văn hoá cho dân tộc. Kho tàng ấy bao gồm mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có tư tưởng về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. Trong quá trình tìm đường cứu nước của mình trong tâm trí Người đã hiện lên hai chữ: “ Thanh niên” Với sự hiểu biết về lý luận và kết hợp với thực tiễn Người nhận thấy thanh niên thực sự mang một tiềm năng về sức mạnh to lớn. Đó sẽ là điều kiện cần cho để đi đến thắng lợi cho cuộc cách mạng ấy. Bên cạnh đó, Người đề cao khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công” điều đó nhận mạnh một chân lý rằng phải đoàn kết chúng ta mới thành công. Chính vì thế, chỉ một năm sau sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 26 tháng 3 năm 1931 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời với chức năng, nhiệm vụ là: cánh tay đắc lực và là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người phụ trách, dìu dắt các em thiếu niên nhi đồng. Vì vậy để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Đoàn Thanh niên cần thường xuyên quan tâm công tác xây dựn Đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Điều đó thể hiện qua quan điểm là ‘Tổ chức Đoàn phải rộng hơn Đảng”, phải được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất vì: “Công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Đoàn muốn tâp hợp rộng rãi, thu hút đông đảo thanh niên thì: Về phần mình phải nghiên cứu, tìm ra nhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết tổ chức thanh niên một cách rộng rãi, vững chắc. Muốn Đoàn củng cố, phát triển thì tất cả các đoàn viên phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, khiêm tốn, cần cù, hăng hía, dũng cảm không kiêu ngạo, tư loại, phải xung phong trong mọi công tác, luôn phải học tập trau dồi về chính trị, văn hoá để trở thành người cán bộ tốt, Đảng viên tốt. Người đề cao vai trò của Đoàn Thanh niên trong tổ chức tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, đồng thời Người chủ trương tâp hợp tuổi trẻ bằng nhiều hình thức tổ chức nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia hoạt động chính trị xã hôi. Thông qua đó để thanh niên được giác ngộ, được giáo dục, cống hiến và trưởng thành. Mặt khác là để Đảng nắm được thanh niên và phát huy vai trò, sức manh của thanh niên vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thanh niên là một lực lượng đông đảo góp phần quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội mà còn nhìn nhận thanh niên như một lực lượng mới đang lớn lên, đang trưởng thành có khả năng thích ứng nhanh nhẹn trước những biến động của xã hội. Phản ánh sinh lực của một xã hội phát triển, có khả năng tiếp thu cái mới, cái tiến bộ, những kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, vươn lên cải tạo thiên nhiên và xã hội với những sáng tạo không ngừng. Người nói thanh niên là rường cột nước nhà, là mùa xuân của xã hội: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do thanh niên”. Là người tổ chức, giáo dục rèn luyện các thế hệ thanh niên, từ khi tìm được con đường cứu nước, cứu dân, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên trong quá trình vận động cách mạng. Ngay từ năm 1925, Người đã nêu quan điểm: Muốn hồi sinh dân tộc trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại chỉ chìm đắm trong rượu công và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ diệt vong. Người kêu gọi: “hỡi Đông Dương đáng thương hại ! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già cỗi, người không sớm hồi sinh”. Bác dã nhìn thấy sức sống của dân tộc đang tiềm ẩn bên trong của thế hệ thanh niên dù thế hệ đó đang bị đầu độc và ru ngủ. Bên cạnh đó, Người luôn đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào lứa tuổi đang lớn lên: “Non song Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không ,dân tộc Việt Nam có được bước tới đài vinh quang sánh vai cùng với các cường quốc năm châu hay không phần lớn nhờ công học tập của các cháu”. Đồng thời người khẳng định thanh niên là thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng”. Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng của toàn dân, vì vậy đòi hỏi “Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong cuộc kháng chiến kiến quốc. Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, thanh niên muốn xứng đáng là ngưòi chủ tương lai của đất nước thì phải không ngừng “rèn luyện tinh thần và lực lượng, làm việc chuẩn bị cho tương lai ấy”. Thanh niên cần học tập nhiều và không ngừng rèn luyện để làm tròn trách nhiệm cũng như bổn phận ấy của mình. Khi xét đến việc tâp hợp đoàn kết thanh niên. Hồ Chí Minh co rằng công tác này cần phải thông qua. Người nhắc nhở đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam rằng: “Nhiệm vụ của các bạn là phải tìm mọi cách để gây dựng một phong trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ”. Thanh niên có những sáng kiến hay, gây những phong trào có ích và lúc đầu rất sôi nổi như thế là tốt. Phong trào hành động của cách mạng lúc nào cũng mang tính định hướng từ nhu cầu thực tế của đời sống. Chính nhu cầu này là động lực cuốn hút quần chúng tham gia vào và chính phong trào lại là nơi tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo, rèn luyện để quần chúng trưởng thành. Hồ Chí Minh chủ trương tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua phong trào hành động cách mạng là tạo cho tuổi trẻ cơ hội phát huy mọi tiềm năng đang ẩn chứa bên trong hành đọng, làn nên những điều kỳ diệu, đồng thời phong trào cách mạng từ bản thân có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với thanh niên. Người viết: “Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh của xã hội”. Thông qua hành động cách mạng
Luận văn liên quan