Đề tài Cải cách hành chính tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Thực trạng và giải pháp

Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và luôn xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước. Các cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Công an mà cụ thể là Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác để triển khai cải cách hành chính theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy nhà trường và Đảng ủy Công an cấp trên. Cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Thủ tục hành chính đã được cải cách đáng kể, các văn bản hành chính ban hành trên các lĩnh vực đào tạo, quản lý sinh viên, xây dựng lực lượng được được hệ thống hóa và điều chỉnh theo hướng công khai, đơn giản và thuận lợi trong giải quyết công việc chung của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Ban quản lý dự án được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách toàn diện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian sắp tới. Vì thế bản thân chọn vấn đề: “Cải cách hành chính tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài tiểu luận để nghiên cứu. Về cấu trúc tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài tiểu luận bao gồm 3 chương: + Chương 1: Nhận thức cơ bản về vấn đề cải cách hành chính. + Chương 2: Thực trạng cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân + Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

doc27 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4095 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cải cách hành chính tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính và luôn xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước. Các cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Công an mà cụ thể là Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch công tác để triển khai cải cách hành chính theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy nhà trường và Đảng ủy Công an cấp trên. Cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Thủ tục hành chính đã được cải cách đáng kể, các văn bản hành chính ban hành trên các lĩnh vực đào tạo, quản lý sinh viên, xây dựng lực lượng được được hệ thống hóa và điều chỉnh theo hướng công khai, đơn giản và thuận lợi trong giải quyết công việc chung của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Ban quản lý dự án được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách toàn diện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian sắp tới. Vì thế bản thân chọn vấn đề: “Cải cách hành chính tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Thực trạng và giải pháp” làm đề tài tiểu luận để nghiên cứu. Về cấu trúc tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài tiểu luận bao gồm 3 chương: + Chương 1: Nhận thức cơ bản về vấn đề cải cách hành chính. + Chương 2: Thực trạng cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân + Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. PHẦN NỘI DUNG Chương 1: NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1.1. Khái niệm cải cách hành chính. Phần này tác giả tham khảo Giáo trình: Quản lý nhà nước về ANQG, TTATXH (Dùng đào tạo cao học luật chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm) - Trường Đại học CSND năm 2008. Theo tài liệu của Liên hợp quốc (1971) thì cải cách hành chính là những nỗ lực có chủ định nhằm tạo nên những thay đổi căn bản trong hệ thống hành chính nhà nước thông qua các cải cách có hệ thống hoặc các phương thức để cải tiến ít nhất một trong những yếu tố cấu thành của nền hành chính công như thể chế, cơ cấu tổ chức, nhân sự và tiến trình. Cải cách hành chính ở Việt Nam là một quá trình thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện các bộ phận: thể chế hành chính, tổ chức bộ máy hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức hành chính; tài chính công để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nền hành chính công trong hoạt động của bộ máy nhà nước và trong việc phục vụ nhân dân. 1.2. Sự cần thiết phải cải cách hành chính ở Việt Nam. Qua nghiên cứu chúng ta thấy rằng, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội thì nhà nước ta phải tiến hành bằng nhiều biện pháp khác nhau để cải cách nền hành chính quốc gia. Vấn đề cải cách hành chính được xác định là cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Sự cần thiết này thể hiện cụ thể như sau: - Một là, ngày nay, không phụ thuộc vào chế độ nào, việc cải cách hành chính là một tiến trình diễn ra hầu hết ở tất cả các nước trên thế giới. Nhiều quốc gia coi cải cách hành chính là một phương thức tất yếu để nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước và nhân tố quan trong để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Có 4 lý do căn bản đòi hỏi Chính phủ các nước trên thế giới phải tiến hành cải cách thủ tục hành chính. Đó là: + Những thành tựu khoa học và công nghệ tin học đã tác động mạnh mẽ đến quy trình quản lý. Điều đó đòi hỏi phải cải cách nền hành chính cũ, phải sắp xếp lại bộ máy, bố trí lại nhân sự để theo kịp với những tiến bộ chung của thế giới. + Sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia đến một lúc nào đó đòi hỏi thay đổi chủ thể quản lý nó, đặc biệt là kinh tế thị trường phát triển đòi hỏi phải xây dựng một nền hành chính năng động phù hợp với yêu cầu cải cách kinh tế. + Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng rộng rãi và diễn ra trên bình diện toàn thế giới trên nhiều lĩnh vực, đó là quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa. Những quá trình đó đòi hỏi các nền hành chính phải phù hợp về quy mô và tương đương về trình độ hiện đại hóa. + Nền hành chính truyền thống nặng về sử dụng quyền lực để cai trị ngày càng tỏ ra không thích hợp với xu thế phát triển của thời đại ngày nay khi trình độ dân trí ngày một cao và những đòi hỏi dân chủ ngày càng trở nên cấp bách. Hai là, cải cách hành chính là điểm đột phá đầu tiên và quan trọng nhất đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Điều này được giải thích bởi những lý do sau đây: + Nền hành chính là bộ máy trực tiếp thực hiện hành pháp, tổ chức và điều hành mọi hoạt động trong đời sống xã hội theo pháp luật. Đó là bộ phận năng động nhất và thực hiện trực tiếp nhất chức năng quản lý trong bộ máy nhà nước. + Trong toàn bộ cơ cấu nhà nước, nền hành chính nhà nước là một hệ thống rộng lớn nhất, bao gồm các mặt: pháp lý; tổ chức; nhân sự và tài chính công. Nó là chiếc cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, trực tiếp thực hiện chức năng quản lý công việc hằng ngày của Nhà nước, thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết các yêu cầu của dân. + Nền hành chính là nơi tập trung số lượng nhân viên đông nhất so với các tổ chức công quyền trong xã hội. Cải cách hành chính nhà nước cũng chính là đổi mới phương thức, tác phong làm việc và nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức hùng hậu trong bộ máy nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ dân có hiệu quả hơn. + Nền hành chính Nhà nước là nơi tụ điểm, biểu hiện trực tiếp nhất, rõ nhất, tập trung nhất, những ưu việt của chế độ, cũng như những nhược điểm, khuyết điểm của bộ máy Nhà nước. Ba là, yêu cầu cải cách hành chính còn xuất phát từ những tồn tại, yếu kém của nền hành chính ở nước ta. Đó là một nền hành chính nhà nước còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, thể hiện ở chỗ: + Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch; + Hệ thống thể chế hành chính chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống nhất; thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm; + Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành chính vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có những cơ chế, chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công; + Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; phong cách làm việc chậm đổi mới; tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một số bộ phận cán bộ công chức; + Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân, không nắm chắc được những vấn đề nổi cộm trên địa bàn, lúng túng, bị động khi xử lý các tình huống phức tạp. 1.3. Nguyên tắc, quan điểm cải cách thủ tục nền hành chính Nhà nước Việt Nam. Cải cách hành chính nhà nước phải đặt trong khuôn khổ các quan điểm và nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước. Quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước và cải cách nền hành chính Nhà nước được thể hiện nhất quán trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX và X; trong các Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII. * Những quan điểm cơ bản có tính nguyên tắc về xây dựng Nhà nước: - Xây dựng Nhà nước XHCN của dân, do dân và vì dân, lấy liên minh công nông và đội ngũ trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. - Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện 03 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. - Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. - Tăng cường pháp chế XHCN; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức XHCN. - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. * Quan điểm cải cách hành chính Nhà nước. - Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng, nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; - Cải cách hành chính nhà nước phải hướng tới mục phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự, kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; - Cải cách hành chính phải tiến hành đồng bộ với cải cách kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; - Cải cách hành chính là quá trình liên tục được tiến hành từng bước vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm thích hợp, làm cho nền hành chính phù hợp với sự phát triển của các quan hệ kinh tế – xã hội tương ứng trong giai đoạn cụ thể. 1.4. Mục tiêu cải cách nền hành chính giai đoạn 2001-2010. - Mục tiêu tổng quát của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. - Những mục tiêu cụ thể của cải cách hành chính: + Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính. + Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân. + Các cơ quan trong hệ thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng; chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận. + Cơ cấu tổ chức chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. + Đến năm 2010, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý chuyên nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. + Nền hành chính nhà nước được hiện đại hóa một cách rõ rệt. Các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương đối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt. Hệ thống thông tin điện tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động. 1.5. Nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. - Cải cách thể chế hành chính. - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. - Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. - Cải cách tài chính công. 1.6. Các giải pháp thực hiện: - Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành. - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. - Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. - Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực. - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Chương 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Vấn đề cải cách hành chính ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân không nằm ngoài chương trình cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù của một đơn vị trường học, bên cạnh những mục tiêu, chủ trương, cũng như những giải pháp của công tác cải cách nền hành chính quốc gia, vấn đề cải cách hành chính ở đơn vị này nhằm hướng đến giải quyết những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong tình hình mới. Để đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới, theo chúng tôi trong chương 2 cần nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau đây: - Vấn đề cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân. Vì sao Đảng, nhà nước và ngành Công an đặt ra vấn đề cải cách trong lực lượng Công an nhân dân? - Những chủ trương, quan điểm của Bộ Công an, của Đảng ủy- Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về vấn đề cải cách hành chính. - Những bất cập, tồn tại trong công tác cải cách hành chính ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. 2.1. Vấn đề cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, điều 47 ghi: “Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại dựa vào dân và làm nòng cốt cho phong trào nhân dân ...”. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001) của Đảng, Đảng khẳng định lại mục tiêu: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân ...”. Như vậy, Đảng và nhà nước ta luôn xác định xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là mục tiêu quan trọng cần đạt được, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, lực lượng Công an nhân dân phải coi trọng đổi mới về mọi mặt, trong đó có công tác cải cách hành chính - một công tác quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổ chức và hoạt động hành chính của lực lượng Công an nhân dân. Mặt khác, tại cuộc hội thảo khoa học do Bộ Công an tổ chức với chủ đề “Xây dựng lực lượng CAND trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền” ở hai khu vực phía Bắc và phía Nam vào tháng 8 năm 2004 cũng đã chỉ rõ phương hướng đổi mới hoạt động hành chính trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó xác định: “... đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác. Như vậy, trước hết chúng ta có thể khẳng định rằng, cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân xuất phát từ những quy định của Hiến pháp, pháp luật về mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước và ngành Công an xác định sự cần thiết phải cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân là vì: + Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an là quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm... Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, trong công tác, lực lượng Công an thường xuyên phải tiếp xúc, giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân. Có thể nói, hiện nay cơ chế tiếp dân, thủ tục hành chính còn quá rườm rà, chưa tinh gọn và thống nhất, làm phiền hà cho người dân. Chính vì vậy, cải cách hành chính (trong đó chú ý vấn đề cải cách thủ tục hành chính) đối với lực lượng Công an nhân dân là cần thiết, phù hợp với quan điểm cải cách hành chính của Đảng và nhà nước ta. + Việc cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. + Cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân nhằm xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ công chức trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới. Có thể thấy rằng, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính; phong cách làm việc chậm đổi mới; tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một số bộ phận cán bộ công chức. Tình hình này đặt ra yêu cầu cần kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức - một trong những mục tiêu của công tác cải cách hành chính. 2.2. Những chủ trương, quan điểm của Bộ Công an, của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về vấn đề cải cách hành chính. Ngày 01 tháng 8 năm 2007, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã họp và ra Nghị quyết số 17/NQ-TW về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu cải cách hành chính là nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại,; đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực, hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nội dung Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt “Chương tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010”, trong nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2009 đã xác định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải tiến các thủ tục hành chính, cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, coi nay là khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác công an. Lãnh đạo Bộ đã kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo; ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; ban hành Chương trình số 04/CTr-BCA(V11) ngày 6 tháng 3 năm 2009 về cải cách hành chính trong lực lượng CAND năm 2009. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ đã xác định mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính trong lực lượng CAND: 1. Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an các cấp theo hướng tinh gọn, hợp lý, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực công tác. 2. Tiếp tục cải tiến, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng CAND. 3. Phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở Công an các đơn vị, địa phương. thủ trưởng Công an các cấp phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở đơn vị mình để nâng cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Chương trình cũng đã thể hiện rõ những mục tiêu, yêu cầu, công tác trọng tâm cần thực hiện trên các lĩnh vực như: an ninh, đảm bảo trật tự an toàn x
Luận văn liên quan