Đề tài Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý - Tác động của nó tới nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua

Xét theo nghĩa rộng của đầu tư là bỏ ra lợi ích của hiện tại để tìm kiếm một lợi nhuận trong tương lai. Xét theo nghĩa hẹp thì sự đầu tư ấy phải làm tăng thêm một khối lượng nào đó các nguồn lực ban đầu, hay đó chính là đầu tư phát triển. Điều đó có nghĩa là sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Như vậy đầu tư có một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Đầu tư phát triển có tác động đến nhiều mặt như: tổng cung, tổng cầu; tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế và tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kính tế. Là yếu tố tác động đến tăng trưởng vì thế để có một sự tăng trưởng bền vững thì cần phải có một cơ cấu đầu tư hợp lý. Một nền kinh tế phát triển bền vững là một nền kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp dịch vụ và giảm dần tỉ trọng của ngành nông nghiệp trong tổng thu nhập quốc dân. Điều này đòi hỏi cần có một cơ cấu đầu tư hợp lý, phù hợp với những mục tiêu chiến lược phát triển của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể. Trong đề tài này chúng em muốn đi sâu nghiên cứu một nội dung của đầu tư là cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Qua đó xem tác động của nó tới nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua từ đó xác định những vấn đề tồn tại cũng như một số giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện cơ cấu đầu tư hướng đến cơ cấu kinh tế hợp lí theo hướng CNH-HĐH.

doc62 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 3146 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý - Tác động của nó tới nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU. Xét theo nghĩa rộng của đầu tư là bỏ ra lợi ích của hiện tại để tìm kiếm một lợi nhuận trong tương lai. Xét theo nghĩa hẹp thì sự đầu tư ấy phải làm tăng thêm một khối lượng nào đó các nguồn lực ban đầu, hay đó chính là đầu tư phát triển. Điều đó có nghĩa là sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Như vậy đầu tư có một vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Đầu tư phát triển có tác động đến nhiều mặt như: tổng cung, tổng cầu; tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, tác động hai mặt đến sự ổn định của nền kinh tế và tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu kính tế. Là yếu tố tác động đến tăng trưởng vì thế để có một sự tăng trưởng bền vững thì cần phải có một cơ cấu đầu tư hợp lý. Một nền kinh tế phát triển bền vững là một nền kinh tế có cơ cấu kinh tế hợp lý, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp dịch vụ và giảm dần tỉ trọng của ngành nông nghiệp trong tổng thu nhập quốc dân. Điều này đòi hỏi cần có một cơ cấu đầu tư hợp lý, phù hợp với những mục tiêu chiến lược phát triển của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể. Trong đề tài này chúng em muốn đi sâu nghiên cứu một nội dung của đầu tư là cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý. Qua đó xem tác động của nó tới nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua từ đó xác định những vấn đề tồn tại cũng như một số giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện cơ cấu đầu tư hướng đến cơ cấu kinh tế hợp lí theo hướng CNH-HĐH. PHẦN MỘT: MỘT SỐ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ, CƠ CẤU ĐẦU TƯ HỢP LÍ. 1. Đầu tư và đầu tư phát triển: 1.1.Đầu tư: 1.1.1. Khái niệm. Theo nghĩa rộng, đầu tư là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực hiện tại. Nguồn lực phải hi sinh đó có thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường sá, bệnh viện, trường học..), tài sản trí tuệ ( trình độ văn hóa,chuyên môn ,quản lí,khoa học kĩ thuật..) và nguồn nhân lực có đủ điều kiện làm việc với năng suất lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội. Điều này thể hiện rõ tính lan tỏa của đầu tư: không chỉ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư mà còn mang lại lợi ích cho nền kinh tế. Theo nghĩa hẹp, đầu tư chỉ bao gồm những hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại, nhằm đem lại cho nền kinh tế xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực hiện tại. 1.1.2 Đầu tư phát triển. Nếu xét trong phạm vi quốc gia, chỉ có những hoạt động trực tiếp làm tăng tài sản của nhà đầu tư và cả nền kinh tế thuộc phạm trù đầu tư theo nghĩa hẹp là đầu tư phát triển. Nói cách khác, đầu tư phát triển là lọai đầu tư quyết định trực tiếp đến sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là bộ phận cơ bản của đầu tư… 1.2. Vai trò của đầu tư phát triển. 1.2.1 Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. - Tác động đến tổng cầu: Theo số liệu của ngân hàng thế giới, đầu tư thường chiếm từ 24-28% trong cơ cấu tổng cầu của tất cả các nước trên thế giới. Tác động của tổng cầu thể hiện rõ trong ngắn hạn.Xét theo mô hình kinh tế vĩ mô, đầu tư là bộ phận chiếm tỉ trọng lớn trong tổng cầu. Từ mô hình tổng cầu : AD= C + I+ G +X-M. Trong đó: C : Tiêu dùng. I : Đầu tư. G: Tiêu dùng của Chính phủ. X: Xuất khẩu. M: Nhập khẩu. Như vậy khi cung chưa kịp thay đổi gia tăng đầu tư (I) làm cho tổng cầu (AD) tăng (nếu các yếu tố khác không đổi). -Tác động đến cung : Tổng cung của nền kinh tế gồm hai nguồn chính là cung trong nước và ngoài nước.Hàm cung trong nước được biểu diễn qua hàm: Q =F( K, L, T, R…). K: vốn đầu tư. L:Lao động. T: Công nghệ. R: Nguồn tài nguyên. Tăng qui mô vốn đầu tư (K) là nguyên nhân trực tiếp là tăng tổng cung của nền kinh tế (nếu các yếu tố khác không đổi).Mặt khác tác động của vốn đầu tư còn được thực hiện thông qua hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ..Do đó đầu tư gián tiếp làm tăng tổng cung nền kinh tế. 1.2.2 Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế. Đầu tư vừa tác động đến tốc độ tăng trưởng vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng. Tăng qui mô vốn đầu tư và sử dụng vốn đầu tư hợp lí là những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư ,tăng năng suất nhân tố tổng hợp, tác động đến việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế…do đó nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Biểu hiện tập trung của mối quan hệ giữa đầu tư phát triển với tăng trưởng kinh tế thể hiện ở công thức tính chỉ số ICOR = đầu tư trong kì/GDP tăng thêm. Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP phụ thuộc hoàn toàn vào vốn đầu tư. Theo một số nghiên cứu, muốn giữ tốc độ tăng trưởng cao và ổn định thì tỉ lệ đầu tư phải chiếm trên 25% so với GDP. 1.2.3 Đầu tư phát triển tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Con đường tất yếu để dẫn tới sự tăng trưởng trên thế giới là tăng cường đầu tư vào khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm đầu tư vào khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Đầu tư góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với qui luật và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia trong từng thời kì, tạo ra sự cân đối mới trên phạm vi nền kinh tế quốc dân và giữa các ngành, vùng, phát huy nội lực của nền kinh tế trong khi vẫn coi trọng yếu tố ngoại lực.Chẳng hạn đối với cơ cấu ngành: đầu tư vốn vào ngành nào, qui mô vốn bao nhiêu, hiệu quả sử dụng vốn cao hay thấp...đều ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, đến khả năng tăng cường cơ sở vật chất của từng ngành, tạo tiền đề vật chất để phát triển các ngành mới. 1.2.4 Đầu tư phát triển tác động đến khoa học công nghệ. Đầu tư là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đổi mới và phát triển khoa học công nghệ của một doanh nghiệp cũng như của một quốc gia. Quá trình đổi mới công nghệ đòi hỏi một lượng vốn đầu tư rất lớn (mua thiết bị linh kiện, bằng sáng chế…). Mỗi doanh nghiệp hay quốc gia cần có bước đi phù hợp để lựa chọn công nghệ phù hợp. Trên cơ sở đó đầu tư hiệu quả để phát huy lợi thế so sánh từng đơn vị cũng như của toàn nền kinh tế quốc dân. 2. Cơ cấu đầu tư,cơ cấu đầu tư hợp lí. 2.1. Cơ cấu đầu tư. 2.1.1 Khái niệm và bản chất. Khái niệm: Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn.. quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lực lớn hơn về mọi mặt kinh tế xã hội. Bản chất: Về bản chất, cơ cấu đầu tư luôn thay đổi trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Cơ cấu đầu tư chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, có nhân tố thuộc nội tại nền kinh tế, có nhân tố tác động từ bên ngoài, có nhân tố tích cực tích cực thúc đẩy phát triển, song cũng có nhân tố kìm hãm, hạn chế sự phát triển. 2.1.2 Các loại cơ cấu đầu tư. a) Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn : Cơ cấu đầu tư theo nguồn vốn hay cơ cấu nguốn vốn đầu tư thể hiện quan hệ tỉ lệ của từng loại nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư xã hội hay nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Cùng với sự gia tăng vốn đầu tư xã hội, cơ cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng hơn, phù hợp với cơ chế xoá bỏ bao cấp trong đầu tư, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần và chính sách huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trên phạm vi quốc gia, một cơ cấu nguồn vốn hợp lí là cơ cấu phản ánh khả năng huy động mọi nguồn nguồn lực đầu tư cho đầu tư phát triển, phản ánh khả năng sử dụng hiệu quả cao mọi nguồn vốn đầu tư, là cơ cấu thay đổi theo hướng giảm dần tỉ trọng của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tăng cường tỉ trọng nguồn vốn tín dụng ưu đãi và nguồn vốn của dân cư. Nước ta, thời kì 1986-1990 nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước chiếm tỉ trọng không đáng kể, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước đạt 1,35% tổng vốn đầu tư, đầu tư nước ngoài chỉ khoảng 6,5% và các nguồn viện trợ không nhiều thì nguồn vốn đầu tư xã hội chủ yếu vẫn là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nhưng đến thời kỳ từ 1991 cho đến nay, cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã có sự thay đổi lớn. Nguồn vốn đầu tư cấp phát trực tiếp của ngân sách giảm dần, từ 23,59% (1991-1995) xuống còn 21,87% (1996-2000). Cơ cấu đầu tư theo nguốn vốn bao gồm các bộ phận: Vốn ngân sách nhà nước: Là nguồn vốn được trích ra từ ngân sách của nhà nước chi cho các hoạt động đầu tư. Đây là một nguồn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nó thường được sử dụng cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần sự tham gia của nhà nước. Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: nguồn này có vai trò quan trọng trong phục vụ cho công tác quản lý nhà và điều tiết kinh tế vĩ mô. Thông qua nguồn này, nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế của các ngành, vùng, lĩnh vực theo định hướng chiến lược của mình. Nguồn này có tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể bao cấp vốn trực tiếp của nhà nước. Với cơ chế tín dụng, các đơn vị sử dụng vốn phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay. Vốn tín dụng đầu tư là một hình thức quá độ chuyển từ phương thức cấp phát vốn ngân sách sang phương thức tín dụng đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Nguồn vốn còn được phân bổ để thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội. Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước: được xác định là thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ một khối lượng vốn nhà nước khá lớn. Nguồn vốn này chủ yếu bao gồm từ khấu hao tài sản cố định và thu nhập giữ lại tại doanh nghiệp nhà nước. Vốn đầu tư tư nhân và dân cư: bao gồn phần tiết kiệm của dân cư, phần tích luỹ của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp tác xã. Vốn của dân cư phụ thuộc vào thu nhập của các hộ gia đình. Quy mô của nguồn tiết kiệm này phụ thuộc vào: trình độ phát triển của đất nước, tập quán tiêu dùng của dân cư, chính sách động viên của nhà nước thông qua thuế thu nhập và các khoản đóng góp đối với xã hội. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã đã và đang hoạt động, thì phần tích luỹ của các doanh nghiệp này cũng sẽ đóng góp đáng kể vào tổng quy mô vốn đầu tư của toàn xã hội. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: là loại hình đầu tư nước ngoài trong đó người sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn. Sự ra đời và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài là kết quả tất yếu của quá trình phân công lao động quốc tế. Đây là nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển. Đầu tư trực tiếp nước ngoài mang theo toàn bộ tài nguyên kinh doanh vào nước tiếp nhận nên nó có thể thúc đẩy phát triển ngành nghề mới, đặc biệt những ngành đòi hỏi cao về kĩ thuật, công nghệ hay cần nhiều vốn. Nó có các hình thức chính như: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh,công ti 100% vốn nước ngoài, các hình thức khác như EPZ, BOT, BTO,BT. Nguồn vốn này có tác dụng cực kì to lớn đối với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng nhanh ở nước nhận đầu tư. Không những là nguồn bổ sung vốn quan trọng, đầu tư trực tiếp nước ngoài còn đóng góp vào việc bù đắp thâm hụt tài khoản vãng lai và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Đặc biệt nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần tích cực vào việc hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ,bưu chính viễn thông ..bước đầu hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động tại các địa phương….Bước đầu hình thành được các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá và đô thị hoá. b, Cơ cấu vốn đầu tư. Cơ cấu vốn đầu tư thể hiện quan hệ tỷ lệ giữa từng loại vốn trong tổng vốn đầu tư xã hội, vốn đầu tư của doanh nghiệp hay của một dự án. Trong thực tế, có một số cơ cấu vốn đầu tư quan trọng cần được chú ý: Cơ cấu vốn đầu tư XDCB; vốn đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường, vốn đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, những chi phí tạo ra tài sản lưu động và những chi phí khác…; Cơ cấu vốn đầu tư theo quá trình và thực hiện dự án như chi phí chuẩn bị đầu tư chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư…. Trong doanh nghiệp thì cơ cấu vốn đầu tư có thể được phân chia theo lĩnh vực hoạt động của nó, chẳng hạn đối với một công ti S cơ câú vốn đầu tư chia thành: đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đầu tư trong lĩnh vực xây dựng kinh doanh hạ tầng; đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm; đầu tư khác. Cách khác, đầu tư của công ti có thể chia thành vốn đầu tư cho xây lắp, đầu tư thiết bị, chi phí khác. .. c, Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành. Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành là cơ cấu thực hiện đầu tư cho từng ngành kinh tế quốc dân cùng như trong từng tiểu ngành, thể hiện việc thực hiện chính sách ưu tiên phát triển, chính sách đầu tư đối với từng ngành trong một thời kì nhất định. - Xem xét cơ cấu đầu tư theo hai nhóm ngành: sản xuất sản phẩm xã hội và nhóm ngành kết cấu hạ tầng.Trong đó đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng cần có tỉ lệ hợp lí vì nếu quá tập trung cho đầu tư cho cơ sở hạ tầng, không chú ý đúng mức cho đầu tư sản xuất kinh doanh thì sẽ khó hoặc không có tăng trưởng. - Xem xét cơ cấu đầu tư theo ba nhóm ngành: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Theo đường lối công nghiệp hóa hiện đại hóa của Đảng, ưu tiên phát triển công nghiệp và dịch vụ, chú ý đầu tư phát triển nông nghiệp hợp lí xuất phát từ tình hình thực tiễn của nước ta. - Xem xét cơ cấu đầu tư theo hai khối ngành: khối ngành chủ đạo và khối ngành còn lại. Đầu tư phải đảm bảo tương quan hợp lí giữa hai khối ngành để nền kinh tế vừa có những sản phẩm chủ đạo, tạo thế và lực cho sự phát triển lâu dài, đồng thời đảm bảo sự phát triển tổng hợp đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững. d, Cơ cấu đầu tư phát triển theo vùng, lãnh thổ. Cơ cấu đầu tư theo địa phương, vùng lãnh thổ là cơ cấu đầu tư vốn theo không gian, nó phản ánh tình hình sử dụng nguồn lực địa phương và việc phát huy lợi thế cạnh tranh của từng vùng. Một cơ cấu đầu tư theo địa phương hay vùng lãnh thổ được xem là hợp lý nếu nó phù hợp với yêu cầu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế có sẵn của vùng trong sự hài hoà cân đối phát triển với các vùng khác. - Xem xét cơ cấu đầu tư theo lãnh thổ: lãnh thổ phát triển và lãnh thổ kém phát triển.Ở Việt nam,vùng lãnh thổ có tính chất động lực( phát triển) là ba vùng kinh tế trọng điểm:Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. - Xem xét cơ cấu đầu tư theo lãnh thổ kinh tế, Việt nam có thể chia thành các vùng: -Trung du và miền núi phía Bắc. -Đồng bằng Bắc bộ -Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung. -Tây nguyên. -Đông nam bộ. -Đồng bằng sông Cửu long. Trong thời gian qua, tổng vốn đầu tư xã hội được phân vào hai vùng kinh tế lớn là đồng bằng sông Hồng và vùng Đông nam bộ, hai vùng có tỉ trọng vốn đầu tư nhỏ nhất là vùng miền núi phía bắc và vùng núi Tây nguyên. 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu đầu tư. Cơ cấu đầu tư chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Các nhân tố đó có thể là các nhân tố trong nội tại nền kinh tế, cũng có thể là những nhân tố tác động từ bên ngoài. Các nhân tố đó có thể là nhân tố tích cực thúc đẩy sự chuyển dịch tới một cơ cấu đầu tư hợp lý, cũng có thể là những nhân tố tiêu cực kìm hãm sự chuyển dịch đó. Trong các nhân tố tác động đó có một số nhân tố đáng chú ý sau: Nhân tố thị trường và nhu cầu tiêu dùng của xã hội: đây là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến cơ cấu đầu tư.Nó là nhân tố quyết định để trả lời cho câu hỏi cái gì? Cho ai? trong quá trình ra quyết định của chủ đầu tư: cái gì, cho ai và như thế nào?. Khi quyết định đầu tư vào ngành lĩnh vực nào thì chủ đầu tư trước hết phải nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu thị trường cũng như tình hình cung ứng sản phẩm đó trên thị trường. Có như vậy mới biết được liệu việc đầu tư vào lĩnh vực đó có mang lại lợi nhuận hay không? Có đáp ứng được nhu cầu của xã hội hay không? Như vậy quyết định đầu tư của chủ đầu tư chịu sự tác động lớn của yếu tố nhu cầu thị trường. Do đó, khối lượng vốn đầu tư cho các ngành các lĩnh vực khác nhau cũng khác nhau. Và như vậy cơ cấu đầu tư sẽ thay đổi khi cầu tiêu dùng xã hội thay đổi. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất: lực lượng sản xuất càng phát triển thì trình độ chuyên môn hoá càng cao. Sự chuyên môn hoá trong sản xuất giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng làm cho mỗi ngành, lĩnh vực cũng như mỗi vùng kinh tế có những đặc thù riêng, có thế mạnh riêng. Những thế mạnh đó tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là trình độ phát triển lực lượng sản xuất có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu đầu tư. Ngày nay khi lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ quốc tế hoá, khoa học công nghệ phát triển đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin cho phép việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin thị trường của các nhà đầu tư dễ dàng hơn, chính xác hơn. Do đó các nhà đầu tư có thể xác định được chiến lược đầu tư hợp lý để nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập. Quan điểm, chiến lược mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn nhất định: có thể nói đây là nhân tố có tác động quyết định tới cơ cấu đầu tư. Vai trò điều tiết nền kinh tế của nhà nước không những là đề ra những chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà còn là việc nhà nước thực hiện các biện pháp nhằm điều chỉnh, hướng nền kinh tế xã hội phát triển theo đúng mục tiêu, chiến lược đã đề ra. Nhà nước có thể đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước để xây dựng những chương trình, dự án phát triển trong quy hoạch, kế hoạch đồng thời cũng có thể đưa ra những chính sách ưu đãi, những biện pháp hỗ trợ.. nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào các ngành, các vùng…theo định hướng của mình. Những biện pháp này đã thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế xây dựng nền kinh tế phát triển theo đúng mục tiêu chiến lược đã đề ra, nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển hơn, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trong nước trên trường quốc tế. Cơ chế quản lí: môi trường đầu tư của một quốc gia và trong từng ngành bị ảnh hưởng rất lớn bởi cơ chế quản lí của quốc gia đó .Nếu môi trường pháp lí hoàn chỉnh, thông thoáng và ổn định sẽ là điệu kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư tham gia. Ngược lại, nếu môi trường pháp lí còn nhiều kẽ hở,chưa đồng bộ,đồng thời gây cản trở cho quá trình đầu tư thì đó là một rào cản lớn ngăn các nhà đầu tư tham gia đầu tư.Trong cơ chế quản lí thì khuôn khổ pháp luật và bộ máy quản lí có ảnh hưởng quyết định. Nhóm nhân tố tác động từ bên ngoài gồm có: nhân tố xu thế chính trị, xã hội và kinh tế của các khu vực và thế giới là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới cơ cấu đầu tư của nền kinh tế. Một ảnh hưởng về tài chính tiền tệ của một nước lớn cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Một cuộc khủng hoảng về tài chính sẽ kéo theo sự suy thoái của cả hệ thống tài chính các nước khác. Sự thay đổi về tỉ lệ giá cả của các đồng tiền làm thay đổi về sức cạnh tranh của các mặt hàng trong nước ra nước ngoài. Sự không ổn định về kinh tế chính trị ở một nước, một khu vực gây ra tâm lý e ngại cho đầu tư cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, khu vực đó, gây tổn thất không ít tới nền kinh tế. Đặc biệt với giai đoạn hiện nay theo xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, sự phát triển của một nền kinh tế chịu tác động rất lớn từ các nền kinh tế khác trong khu vực và thể giới. Mỗi quốc gia phải xây dựng cho mình đường lối, chiến lược phát triển phù hợp với xu thế của thời đại, nhằm bắt kịp sự phát triển của các nước trên thế giới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao vị thế kinh tế chính trị trên trường quốc tế. Từ việc tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, tìm hiểu thị trường của các nước trong khu vực và trên thế giới các
Luận văn liên quan