Đề tài Công nghệ chế biến gà ác tần thuốc bắc đóng hộp và theo dõi bảo quản sau 3 tháng

Trong những năm gần đây sức khoẻ cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều bởi sự ô nhiễm môi trường mà nền kinh tế tạo ra, bởi các chất bảo quản, thuốc trừ sâu,.do sự phát triển của khoa học công nghệ đem lại. Đứng trước nguy cơ đó, vấn đề khai thác và sử dụng các chức năng mới trong cơ thể sống, vấn đề tạo ra những loại thực phẩm- thuốc và các loại thực phẩm chức năng từ các nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên đều là những nhiệm vụ được ưu tiên trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu, phát triển ngành thực phẩm đặc biệt là thực phẩm chức năng không những đem lại hiệu quả kinh tế mà còn đem lại cho con người sức khoẻ cường tráng, tăng cường tuổi thọ, chống lão hoá, chống ung thư. Ở nước ta thực phẩm chức năng đặc biệt là thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ động vật đang được phát triển mạnh như Chim cút, Gà ác bởi những thực phẩm này không những mang lại hiệu quả như trên mà nó còn rất phổ biến. Gà ác có tên khoa học là Silkie fowl, có tác dụng bổ gan, dưỡng khí huyết, dưỡng âm, hạ nhiệt, bổ máu, phục hồi cơ thể suy nhược, tăng cường sinh lực giới tính. Thịt gà ác còn có thể ngăn ngừa một số bệnh như đái đường, tim mạch, bệnh về gan thận Gà ác kết hợp với các vị thuốc bắc tạo nên món ăn đại bổ, tăng sinh lực, đặc biệt rất tốt cho người mới ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh.

doc58 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1748 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công nghệ chế biến gà ác tần thuốc bắc đóng hộp và theo dõi bảo quản sau 3 tháng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y søc khoÎ céng ®ång bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu bëi sù « nhiÔm m«i tr­êng mµ nÒn kinh tÕ t¹o ra, bëi c¸c chÊt b¶o qu¶n, thuèc trõ s©u,...do sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®em l¹i. §øng tr­íc nguy c¬ ®ã, vÊn ®Ò khai th¸c vµ sö dông c¸c chøc n¨ng míi trong c¬ thÓ sèng, vÊn ®Ò t¹o ra nh÷ng lo¹i thùc phÈm- thuèc vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng tõ c¸c nguyªn liÖu s½n cã trong thiªn nhiªn ®Òu lµ nh÷ng nhiÖm vô ®­îc ­u tiªn trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp thùc phÈm. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn ngµnh thùc phÈm ®Æc biÖt lµ thùc phÈm chøc n¨ng kh«ng nh÷ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ cßn ®em l¹i cho con ng­êi søc khoÎ c­êng tr¸ng, t¨ng c­êng tuæi thä, chèng l·o ho¸, chèng ung th­... ë n­íc ta thùc phÈm chøc n¨ng ®Æc biÖt lµ thùc phÈm chøc n¨ng cã nguån gèc tõ ®éng vËt ®ang ®­îc ph¸t triÓn m¹nh nh­ Chim cót, Gµ ¸c…bëi nh÷ng thùc phÈm nµy kh«ng nh÷ng mang l¹i hiÖu qu¶ nh­ trªn mµ nã cßn rÊt phæ biÕn. Gµ ¸c cã tªn khoa häc lµ Silkie fowl, cã t¸c dông bæ gan, d­ìng khÝ huyÕt, d­ìng ©m, h¹ nhiÖt, bæ m¸u, phôc håi c¬ thÓ suy nh­îc, t¨ng c­êng sinh lùc giíi tÝnh. ThÞt gµ ¸c cßn cã thÓ ng¨n ngõa mét sè bÖnh nh­ ®¸i ®­êng, tim m¹ch, bÖnh vÒ gan thËn… Gµ ¸c kÕt hîp víi c¸c vÞ thuèc b¾c t¹o nªn mãn ¨n ®¹i bæ, t¨ng sinh lùc, ®Æc biÖt rÊt tèt cho ng­êi míi èm dËy, phô n÷ sau khi sinh. Víi lßng mong muèn ®­îc ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo sù nghiÖp lµm s¸ng tá gi¸ trÞ cña c¸c bµi thuèc d©n téc cæ truyÒn viÖt Nam trªn c¬ së ho¸ häc vµ sinh häc t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi“c«ng nghÖ chÕ biÕn gµ ¸c tÇn thuèc b¾c ®ãng hép vµ theo dâi b¶o qu¶n sau 3 th¸ng ”. PhÇn I tæng quan I. Thùc phÈm chøc n¨ng 1.Thùc phÈm chøc n¨ng vµ c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng Thùc phÈm chøc n¨ng lµ thùc phÈm cã chøa ®ùng thµnh phÇn c¸c chÊt cã gi¸ trÞ dinh d­ìng vµ cã t¸c dông ch÷a bÖnh nh­ng kh«ng ph¶i lµ thuèc kh¸ng sinh. Thùc phÈm chøc n¨ng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi con ng­êi. Bëi v× thøc ¨n ®å uèng lµ nh÷ng nhu cÇu cÇn thiÕt cho sù sèng. Nhê thøc ¨n ®å uèng (gäi chung lµ thùc phÈm), con ng­êi míi tån t¹i, ph¸t triÓn vµ sinh s¶n. Cïng víi lÞch sö tiÕn ho¸ l©u dµi cña nh©n lo¹i, thùc phÈm cho con ng­êi còng ®i tõ th« s¬, mang tÝnh tù nhiªn ®Õn phøc t¹p, khoa häc vµ ngµy cµng ®a d¹ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi trªn ®µ ph¸t triÓn cña x· héi. Trong thËp kû qua, ë c¸c n­íc tiªn tiÕn ng­êi ta ®· hÕt søc chó ý ®Õn c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng cã nguån gèc thiªn nhiªn nh»m môc ®Ých n©ng cao thÓ lùc, trÝ lùc, t¨ng c­êng tuæi thä, chèng l·o ho¸, chèng « xi ho¸, chèng dÞ øng, chèng ung th­ ... C¸c lo¹i thùc phÈm nãi chung vµ thùc phÈm chøc n¨ng nãi riªng hiÖn nay ®· trë thµnh nhu cÇu cÇn thiÕt hµng ngµy cho cuéc sèng cña céng ®ång. Ngµy nay trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ kÐo theo ®ã lµ hµng lo¹t nh÷ng h¹n chÕ nh­ « nhiÔm m«i tr­êng, nh÷ng ho¸ chÊt b¶o qu¶n thùc phÈm, c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc khoÎ con ng­êi ... Víi nguy c¬ ®ã ngµnh sinh häc ®ang tõng b­íc nghiªn cøu, chÕ biÕn ra c¸c lo¹i thùc phÈm- thuèc nh»m phßng chèng bÖnh tËt b¶o vÖ søc khoÎ, t¨ng c­êng tuæi thä cho con ng­êi vµ ®©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia. Søc khoÎ con ng­êi lµ tµi s¶n v« gi¸ mµ cã nã con ng­êi míi nghiªn cøu, ph¸t minh ra nh÷ng c¸i kh¸c. Nh­ vËy, ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ, t¨ng c­êng søc khoÎ kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ con ng­êi ph¶i cã chÕ ®é ¨n uèng hîp lý, víi viÖc sö dông mét c¸ch khoa häc c¸c lo¹i thùc phÈm thuèc vµ thùc phÈm chøc n¨ng. Con ng­êi sÏ sèng lµnh m¹nh h¬n, vui vÎ, khoÎ kho¾n, sèng l©u h¬n, lu«n trong t×nh tr¹ng khoÎ kho¾n th«ng minh s¸ng suèt chø kh«ng ph¶i trong t×nh tr¹ng èm yÕu bÖnh tËt lµ phÇn lín nhê vµo thùc phÈm thuèc vµ thùc phÈm chøc n¨ng. Víi vai trß to lín ®ã thùc phÈm chøc n¨ng cµng cã ý nghÜa h¬n trong cuéc sèng con ng­êi. Thùc phÈm chøc n¨ng ngµy cµng ®a d¹ng vµ ph¸t triÓn, theo ph©n lo¹i cña c¸c nhµ Khoa häc thùc phÈm Trung Quèc: thùc phÈm chøc n¨ng ®­îc ph©n thµnh 4 lo¹i sau: thùc phÈm víi chÊt dinh d­ìng ®Æc biÖt, thùc phÈm míi, thùc phÈm cã chÊt dinh d­ìng bæ sung, thùc phÈm chøc n¨ng cã giíi h¹n & phÈm chÊt. 1.1. Thùc phÈm víi chÊt dinh d­ìng ®Æc biÖt Thùc phÈm víi chÊt dinh d­ìng ®Æc biÖt lµ lo¹i thùc phÈm chøa ®ùng nhiÒu lo¹i chÊt dinh d­ìng kh¸c nhau ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña nh÷ng ng­êi tiªu dïng kh¸c nhau. Nh­ thùc phÈm cho trÎ em vµ nh÷ng s¶n phÈm t¨ng gi¸ trÞ dinh d­ìng, kh«ng lµm t¨ng l­îng ®­êng (nh­ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®­êng...) dïng cho nh÷ng ng­êi ¨n kiªng, bÖnh huyÕt ¸p hay tiÓu ®­êng… 1.2. C¸c lo¹i thùc phÈm míi Thùc phÈm míi lµ nh÷ng lo¹i thùc phÈm bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm míi ph¸t triÓn. Mét sè thùc phÈm míi ®­îc tiªu thô ë mét sè khu vùc trong n­íc. TÝnh ®Õn n¨m 1997, cã kho¶ng 285 lo¹i thùc phÈm míi ®· ®­îc ph¸t triÓn ë Trung Quèc. NÕu ho¹t tÝnh sinh häc ®­îc chÊp nhËn th× tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy cã thÓ ®­îc ghi nhËn nh­ thùc phÈm chøc n¨ng hay ®­îc coi nh­ lµ thùc phÈm chøc n¨ng. 1.3. C¸c lo¹i thùc phÈm cã chÊt dinh d­ìng bæ sung C¸c chÊt dinh d­ìng bæ sung bao gåm c¸c lo¹i thùc phÈm ®­îc tæng hîp tõ mét hay nhiÒu chÊt dinh d­ìng hay ®­îc lÊy tõ nguån gèc tù nhiªn. §Õn n¨m 2001, ë Trung Quèc cã kho¶ng 326 s¶n phÈm ®­îc ghi nhËn lµ s¶n phÈm cã chÊt dinh d­ìng bæ sung. S¶n phÈm cã chÊt dinh d­ìng bæ sung ®­îc xem nh­ lµ chÊt dinh d­ìng vËn chuyÓn, tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp nã kh«ng ph¶i lµ thùc phÈm. MÆc dï nã kh«ng ph¶i d¸n nh·n vÒ chøc n¨ng sinh häc song hiÖn nay c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®­îc s¶n xuÊt vµ b¸n d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. 1.4. Thùc phÈm chøc n¨ng cã giíi h¹n, cã phÈm chÊt Thùc phÈm chøc n¨ng cã giíi h¹n, cã phÈm chÊt lµ lo¹i thùc phÈm bao gåm c¸c s¶n phÈm thÕ hÖ thø hai vµ thø ba cña s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng. Chóng kh¸c víi c¸c lo¹i thùc phÈm th«ng th­êng bëi v× chóng ®­îc d¸n nh·n vÒ chøc n¨ng sinh häc. Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ b¾t gÆp ë mét sè thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng, thùc phÈm chøc n¨ng ®­îc nhËn biÕt dÔ dµng h¬n nh­ thùc phÈm chøc n¨ng kh«ng bao gåm c¸c phÇn tö cÊu thµnh nh­ c¸c chÊt ®éc hay c¸c ph¶n øng tõ thuèc. 1.5. Nh÷ng c¸ch ph©n lo¹i kh¸c Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i ë trªn thùc phÈm chøc n¨ng cßn cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c thµnh phÇn cña s¶n phÈm hay chñng lo¹i thùc phÈm. NÕu ph©n lo¹i theo c¸ch nµy thùc phÈm chøc n¨ng cã c¸c lo¹i sau: - Ngò cèc vµ s¶n phÈm tõ ngò cèc. - Trøng vµ c¸c s¶n phÈm tõ trøng. - ChÊt bÐo vµ dÇu thùc vËt . - C¸c s¶n phÈm tõ hoa qu¶ . - C¸c s¶n phÈm tõ ®Ëu t­¬ng . - S÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a . - C¸c ®å uèng kh¸c : s©m , n­íc s÷a ... - C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ c¸c s¶n phÈm tõ h¶i s¶n :c¸ ngùa, d­a biÓn... 2. T×nh h×nh nghiªn cøu thùc phÈm chøc n¨ng ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi 2.1. T×nh h×nh nghiªn cøu thùc phÈm chøc n¨ng ë ViÖt Nam ë ViÖt Nam tõ ngµn n¨m nay c¸c d©n téc ®· biÕt sö dông nhiÒu lo¹i thùc phÈm võa cã gi¸ trÞ dinh d­ìng l¹i võa cã t¸c dông nh­ lµ thuèc. Kinh nghiÖm quý b¸u nµy ®· ®­îc bæ sung tõ thÕ hÖ nµy qua thÕ hÖ kh¸c th«ng qua qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt vµ qua thùc tÕ cña thiªn nhiªn ®Êt n­íc cña m×nh. Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vµ nh÷ng kinh nghiÖm trong viÖc sö dông thùc phÈm th«ng th­êng, nh©n d©n ViÖt nam xa x­a ®· biÕt chÕ biÕn, s¶n xuÊt mét sè lo¹i thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao mµ ®iÓn h×nh lµ viÖc sö dông gi¸ ®Ëu xanh ®Ó lµm thøc ¨n, sö dông g¹o nÕp ®Ó lµm r­îu nÕp, s¶n xuÊt n­íc m¾m, m¾m t«m, m¾m c¸ tõ c¸c nguyªn liÖu phong phó khai th¸c ®­îc tõ ao, hå, s«ng, biÓn... Cã thÓ nãi d©n téc ViÖt Nam lµ mét trong nh­ng d©n téc sím biÕt ¨n c¸c lo¹i c«n trïng cã gi¸ trÞ dinh d­ìng vµ cã t¸c dông ch÷a bÖnh cao nh­ ¨n nhéng t»m, ¨n c¸c thøc ¨n ®­îc chÕ biÕn tõ t»m... Mét sè lo¹i thùc phÈm cã gi¸ trÞ y häc cao rÊt ®éc ®¸o ë ViÖt Nam nh­ thÞt cãc, thÞt r¾n... HiÖn nay c¸c nhµ khoa häc còng ®· nghiªn cøu nhiÒu lo¹i thùc phÈm gia vÞ võa cã t¸c dông kÝch thÝch ngon miÖng võa cã t¸c dông sinh häc, víi t­ c¸ch nh­ lµ nh÷ng lo¹i thuèc ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh nh­ hµnh, tái, gõng... 2.1.1. Nh÷ng nÐt næi bËt trong ho¹t ®éng cña lÜnh vùc thùc phÈm chøc n¨ng ë ViÖt Nam Thø nhÊt: thùc phÈm chøc n¨ng truyÒn thèng. Thùc phÈm chøc n¨ng truyÒn thèng ®­îc hiÓu nh­ lµ mét lo¹i thùc phÈm th«ng dông trong sinh ho¹t ¨n uèng cña ng­êi ViÖt nam. Chóng cã thÓ rÊt ®¬n gi¶n vÝ dô nh­ c¸c lo¹i rau, hoa qu¶ trong tù nhiªn. Chóng ®­îc sö dông trùc tiÕp hoÆc lµm kh« vµ ®­îc b¶o qu¶n hay dïng ®Ó chÕ biÕn c¸c mãn ¨n kh¸c. Thùc phÈm chøc n¨ng lµ mét qu¸ tr×nh ®­îc xö lý, tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn ë quy m« nhá. Nã tån t¹i l©u dµi vµ lµ mét nghÖ thuËt Èm thùc cña ng­êi ViÖt nam. Theo sù nghiªn cøu s¬ bé, cã h¬n 1000 loµi thuéc loµi thùc vËt vµ ®éng vËt s½n cã trong n­íc vµ nã cã thÓ sö dông h÷u Ých cho viÖc ng¨n ngõa vµ gi¶m bít bÖnh tËt. ë n­íc ta thùc phÈm chøc n¨ng truyÒn thèng cã nguån gèc tõ thùc vËt bao gåm rau, hoa qu¶ vµ qu¶ h¹ch nh©n. S¶n phÈm cña chóng cã thÓ ë tr¹ng th¸i kh« hay t­¬i vµ th­êng ®­îc sö dông trùc tiÕp nh­ ®å gia vÞ hay salad, chóng bao gåm c¸c chÊt dinh d­ìng vµ nguån vitamin cã t¸c dông rÊt tèt cho c¬ thÓ. Ch¼ng h¹n nh­ ®å gia vÞ gióp cho viÖc ¨n ngon miÖng, vµ c©n b»ng víi thøc ¨n kh¸c. Cïng víi sù quan niÖm gi÷a thøc ¨n nãng vµ l¹nh cña ng­êi ph­¬ng §«ng, ng­êi ViÖt nam th­êng thÝch sö dông gi¸ ®Ëu, m­íp ®¾ng, c©y cã kh¶ n¨ng dïng lµm gia vÞ nh­ Th× lµ, hóng quÕ, gõng, nghÖ, ít, tái, mËt ong vµ s©m ViÖt Nam . Sù ®ßi hái vÒ c¸c s¶n phÈm nµy ë trong n­íc vµ xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng vµ s¶n l­îng tiªu thô c¸c s¶n phÈm nµy ngµy mét nhiÒu h¬n. Cïng víi thùc phÈm chøc n¨ng cã nguån gèc tõ thùc vËt th× thùc phÈm chøc n¨ng cã nguån gèc tõ ®éng vËt còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó nh­: r­îu r¾n, c¸c lo¹i r­îu ng©m ®éng vËt kh¸c(t¾c kÌ, c¸ ngùa, b×m bÞp...), mËt gÊu, gµ hÇm vµ chim hÇm cïng c¸c d­îc th¶o truyÒn thèng, c¸c lo¹i cao ®éng vËtfr(cao hæ, cao khØ, cao tr¨n ...) hay dÇu gan c¸... Thø hai: Nghiªn cøu sù c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh vµ s¶n xuÊt c¸c thùc phÈm bæ sung chøa ®ùng d­îc lý vµ ho¹t tÝnh sinh häc. Nh­ viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm lªn men tõ ®Ëu t­¬ng (n­íc sèt, n­íc t­¬ng...) cïng víi c¸c enzim bæ sung, s¶n phÈm vµ c¸c hîp chÊt cã t¸c dông sinh häc tõ nghÖ, long nh·n.... Bæ sung c¸c hîp chÊt vµo trong ®å uèng cã t¸c dông ch÷a bÖnh vµ cã gi¸ trÞ dinh d­ìng (N­íc yÕn ng©n nhÜ). Thø ba: Th­¬ng m¹i ho¸ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng. VÝ dô nh­: - Muèi cã bæ sung ièt (KIO3). - N­íc sèt c¸ cã bæ sung s¾t (Fe). - S¶n phÈm tõ ®Ëu t­¬ng (S÷a ®Ëu nµnh, ®Ëu phô, dÇu ¨n...) - Chim , gµ hÇm cïng víi c¸c lo¹i thuèc b¾c vµ ®ãng hép. - C¸c lo¹i chÌ gi¶i nhiÖt vµ ng¨n ngõa bÖnh nh­ chÌ actiso, linh chi... - DÇu c¸ vµ c¸c lo¹i thuèc tõ h¶i s¶n. Thø t­: Nh÷ng quy ®Þnh, nh÷ng tiªu chuÈn trong s¶n xuÊt vµ ph©n phèi thùc phÈm chøc n¨ng. Ng­êi ViÖt nam thÝch sö dông c¸c thùc phÈm chøc n¨ng truyÒn thèng, mét sè lo¹i thùc phÈm ®­îc sö dông nh­ c¸c thùc phÈm ®Æc biÖt lµ chim vµ gµ hÇm, c¸c lo¹i r­îu quý, c¸c lo¹i cao ®éng vËt...v× chóng cã t¸c dông ch÷a bÖnh vµ cã gi¸ trÞ dinh d­ìng cao. Víi nh÷ng lý do trªn mét sè s¸ch h­íng dÉn sö dông ®· ®­îc xuÊt b¶n vµ ®­îc chÝnh phñ ViÖt Nam qu¶n lý vµ ph©n phèi. C¸c s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng ®­îc b¶o ®¶m an toµn vµ vÖ sinh thùc phÈm, ®­îc kiÓm ®Þnh qua c¸c c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét sè lo¹i thùc phÈm ®Æc biÖt cßn ®­îc nhµ n­íc trùc tiÕp s¶n xuÊt, gi¸m s¸t vµ ph©n phèi nh­ lµ muèi ièt. Thø n¨m: ChÝnh s¸ch nguån lùc con ng­êi cho sù ho¹t ®éng cña thùc phÈm chøc n¨ng ë ViÖt nam. ChiÕn l­îc nghiªn cøu, ph¸t triÓn thùc phÈm chøc n¨ng tiÕn hµnh ë kü thuËt cao vµ thµnh lËp ra c¸c c¬ quan dinh d­ìng, c¸c c¬ quan kiÓm ®Þnh vÒ thuèc vµ c¸c hîp chÊt tù nhiªn kh¸c. Mét sè c«ng ty d­îc phÈm tiªn phong trong viÖc th­¬ng nghiÖp ho¸ ë ph¹m vi réng lín nh­ c«ng ty §«ng nam D­îc B¶o long. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¬ quan dinh d­ìng, viªn dinh d­ìng quèc gia...Tuy nhiªn ë n­íc ta viÖc nghiªn cøu thùc phÈm chøc n¨ng vÉn ë quy m« nhá vµ thùc phÈm vÉn ch­a lµ h­íng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ë quy m« c«ng nghiÖp. 2.1.2. H­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña thùc phÈm chøc n¨ng ë ViÖt Nam Thø nhÊt: TËp hîp , ®iÒu tra vµ ®Þnh gi¸ c¸c thùc phÈm kh¸c nhau, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng ë ba miÒn kh¸c nhau. Thùc hiÖn vÊn ®Ò nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®iÒu tra nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng. Thø hai: Sù hîp t¸c gi÷a ho¸ sinh, vµ phßng thÝ nghiÖm vÒ y d­îc rÊt cÇn thiÕt cho sù ®iÒu tra c¸c hîp chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc phæ biÕn ë thùc vËt vµ ®éng vËt nh­ qu¶ nh·n, bét g¹o, võng ®en... Thø ba: Sù øng dông c«ng nghÖ sinh häc cho thùc phÈm chøc n¨ng. Sù øng dông cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®­îc tËp trung ®Çu tiªn vµo c¸c lo¹i thùc phÈm chøc n¨ng mµ mäi ng­êi ­a thÝch nh­: Gµ ¸c hÇm thuèc b¾c. Bét g¹o trén võng ®en ¨n liÒn. Ch¸o gi¶i nhiÖt ¨n liÒn. Bét mú cho trÎ em ®­îc lµm tõ h¹t g¹o n¶y mÇm vµ ng«. §å uèng tõ c©y th¶o méc nh­ actiso, long nh·n... C¸c lo¹i chÌ kÐo dµi tuæi thä. S¶n phÈm tõ c¸c lo¹i ®Ëu (®Ëu xanh, ®Ëu ®á, ®Ëu ®en...) 2.2. T×nh h×nh nghiªn cøu thùc phÈm chøc n¨ng trªn thÕ giíi Ngµy nay øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo ngµnh thùc phÈm chøc n¨ng, ng­êi ta ®ang tõng b­íc c¶i tiÕn chÊt l­îng, t¨ng ®é an toµn vµ t¨ng n¨ng suÊt cho c¸c thùc phÈm qua b¶o qu¶n, chÕ biÕn. Gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc còng nh­ toµn cÇu ®ang dÇn dÇn hîp t¸c víi nhau vÒ mÆt kü thuËt, trao ®æi kiÕn thøc, kinh nghiÖm ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng vÒ thùc phÈm chøc n¨ng ( nh­ Trung Quèc ), nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng vÒ thùc phÈm vµ më réng kinh doanh bu«n b¸n gi÷a c¸c n­íc, t¨ng sù ®oµn kÕt gÇn gòi gi÷a c¸c n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ASEAN vµ Trung Quèc. ë Ch©u ¸, kh¸i niÖm thùc phÈm chøc n¨ng ®­îc xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë NhËt B¶n vµo gi÷a nh÷ng thËp kû 80. KÕ ho¹ch nµy ®· ®­îc nghiªn cøu vµ ®­îc sù b¶o trî cña Bé Gi¸o dôc, Bé Khoa häc &C«ng nghÖ vµ Bé V¨n ho¸ NhËt B¶n. Môc tiªu cña kÕ ho¹ch lµ t×m ra mèi liªn quan khoa häc cña c©u nãi cña ng­êi Trung Quèc cæ x­a: “Thuèc vµ Thùc phÈm cã cïng nguån gèc”. Vµ mét trong nh÷ng kÕt qu¶ tiªu biÓu cña NhËt B¶n lµ nghiªn cøu ra nh÷ng lo¹i g¹o cã chÊt l­îng cao, c¸c s¶n phÈm tõ ®Ëu t­¬ng. §iÓm ®Æc biÖt cña thùc phÈm chøc n¨ng lµ t×m ra ®­îc c¸c nh©n tè cã t¸c dông gi¶m bít nguy c¬ bÖnh tËt. N¨m 1991, Bé Y tÕ NhËt B¶n ®· ký giÊy phÐp th­¬ng nghiÖp ho¸ c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng, c¸c s¶n phÈm nµy cã tªn gäi lµ “ Thùc phÈm sö dông cho viÖc b¶o vÖ søc khoΔ. §Õn nay, ë NhËt B¶n cã kho¶ng 195 lo¹i s¶n phÈm nµy. §èi víi c¸c n­íc kh¸c nh­ Trung Quèc, c¸c n­íc ASEAN , vÊn ®Ò thùc phÈm chøc n¨ng còng ®ang ®­îc chó ý ®Õn. ë Ch©u ¢u, kh¸i niÖm vÒ thùc phÈm chøc n¨ng lµ vÊn ®Ò t­¬ng ®èi míi. ViÖc nghiªn cøu vµ kh¸m ph¸ nh÷ng chøc n¨ng míi cña thùc phÈm lµ xu thÕ cña c¸c ngµnh khoa häc nghiªn cøu vÒ dinh d­ìng.Vai trß bæ sung dinh d­ìng cïng víi sù gi¶m bít nh÷ng nguy c¬ bÖnh tËt lµ môc tiªu cña c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng. Trong nh÷ng thËp kû gÇn ®©y, mèi quan hÖ gi÷a ho¸ häc, ho¸ sinh & sinh vËt häc, ®· gióp cho sù ph¸t triÓn vÒ thùc phÈm chøc n¨ng ngµy cµng hoµn chØnh h¬n. Nh÷ng Ých lîi vÒ søc khoÎ céng ®ång ®­îc ®Ó ý, ng­êi tiªu dïng cã thÓ tù ®­a ra nh÷ng kh¸i niÖm míi vµ sù ®ßi hái nh÷ng s¶n phÈm cã t¸c dông tèt cho søc khoÎ vµ chÕ ®é ¨n uèng cña hä. Nh­ng ngµy nay, thùc phÈm chøc n¨ng lµ mét kh¸i niÖm khoa häc, vµ ®­îc khuyÕn khÝch nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi . ë Ch©u Mü La tinh, triÓn väng ph¸t triÓn, tiÒm n¨ng s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng c¸c s¶n phÈm thùc phÈm chøc n¨ng cßn phô thuéc vµo sù cung cÊp th«ng tin vµ møc thu nhËp cña hä. D©n c­ ë Ch©u Mü La tinh hÇu hÕt ch­a hiÓu biÕt vÒ thùc phÈm chøc n¨ng nh­ng mét sè vïng ®« thÞ ho¸ ®· cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm t¨ng c­êng søc khoÎ. Sù ®Çu t­ nghiªn cøu lµ quan träng ®Ó kh¶o s¸t nguån thùc vËt phong phó, øng dông vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi vµ c¸c s¶n phÈm cã ho¹t tÝnh sinh häc dïng ®Ó t¨ng c­êng søc khoÎ vµ ng¨n ngõa bÖnh tËt. Víi vai trß quan träng cña thùc phÈm chøc n¨ng tíi søc khoÎ céng ®ång, sù hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia lµ v« cïng quan träng t¹o ra m«i tr­êng sèng lµnh m¹nh, b¶o ®¶m vµ lµm t¨ng søc khoÎ con ng­êi ë c¸c vïng, ë c¸c quèc gia . II. Gµ ¸c vµ D­îc liÖu Tõ xa x­a, trong c¸c bµi thùc d­îc, thùc d­ìng cña y häc cæ truyÒn ph­¬ng §«ng, gµ ¸c ®­îc coi lµ lo¹i thùc phÈm bæ d­ìng vµ thùc phÈm thuèc víi c¸c tÝnh chÊt d­îc lý nh­: båi bæ c¬ thÓ, bæ thËn, c­êng kiÖn g©n cèt, t¨ng c­êng søc ®Ò kh¸ng...Do ®ã trong bµi viÕt nµy t«i xin tr×nh bµy vÒ gµ ¸c vµ c¸c d­îc liÖu ®i cïng ¸p dông cho c«ng nghÖ gµ ¸c tÇn thuèc b¾c ®ãng hép. 1. Gµ ¸c 1.1. §Æc ®iÓm cña gµ ¸c ë n­íc ta gµ ¸c hay cßn gäi lµ gµ 5 mãng, gµ thuèc ...Gµ ¸c thuéc líp chim, lµ nhãm ®éng vËt chuyÓn tiÕp gi÷a líp bß s¸t vµ líp cã vó trong ngµnh ®éng vËt cã x­¬ng sèng. Gµ ¸c nhá con, mÆt ®á tÝa, l«ng mµnh, tr¾ng tuyÕt, da ®en, thÞt cã nhiÒu chÊt bæ d­ìng ®­îc nu«i ë nhiÒu n¬i trong n­íc ta. Gµ ¸c thÝch ¨n lóa, g¹o, b¾p, c¸m ( ngò cèc ) vµ rau cá. Ngoµi ra nã cßn ¨n c¶ c«n trïng nh­ : giun, dÕ, cµo cµo...Gµ rÊt Ýt bay, chØ bay thÊp vµ tõng qu·ng ng¾n, gµ cã kh¶ n¨ng sinh s¶n, mçi gµ m¸i ®Î kho¶ng 60 trøng trong mét n¨m.V× thÕ gµ ¸c cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - M×nh mang l«ng vò. - Ch©n tr­íc biÕn ®æi thµnh c¸nh, ch©n sau biÕn ®æi ®Ó ch¹y, mçi ch©n cã 5 ngãn. - Má vµ vuèt cøng. - ¨n hçn t¹p. - §Î trøng, biÕt Êp, kh«ng cã vó. - C¬ thÓ ®ång th¸n nhiÖt ( 41-420C). Do gµ ¸c lµ lo¹i dÔ nu«i nªn hÇu hÕt ë c¸c vïng n«ng th«n, miÒn nói gµ ¸c ®­îc nu«i phæ biÕn vµ réng r·i. Gµ ¸c võa lµ thøc ¨n trong gia ®×nh víi gi¸ trÞ dinh d­ìng cao mÆt kh¸c nã còng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ng­êi nu«i. 1.2. TÝnh chÊt d­îc lý cña gµ ¸c Gµ ¸c hÇm thuèc b¾c lµ mãn ¨n ®¹i bæ, t¨ng sinh lùc, ®· cã tõ ngµn x­a mµ giíi th­îng l­u ë Trung Quèc th­êng dïng, sau nµy ®­îc phæ biÕn réng r·i trong d©n gian. §Æc biÖt mãn nµy ®Ó båi bæ, chèng suy nh­îc, trÞ suy dinh d­ìng, gióp mau lµnh bÖnh do kÌm c¸c d­îc th¶o ®Æc trÞ. ThÞt gµ hÇm víi thuèc b¾c cã nh÷ng ­u viÖt sau: - Gµ ¸c cã vÞ ngät, thÞt th¬m ngon, bæ, dÔ t×m mua hoÆc ch¨n nu«i. - §­îc sö dông lóc cßn nhá nªn thÞt gµ ¸c mÒm , dÔ tiªu ho¸ , chøa nhiÒu ®¹m tè, dÔ bÞ nhiÖt ph©n, khi vµo c¬ thÓ ®­îc bé m¸y tiªu ho¸ thuû ph©n ®¹m thÞt gµ thµnh nhiÒu lo¹i ®¹m(amino acids), trong ®ã cã nhiÒu nhÊt lµ Lysine víi tû lÖ cao. Ngoµi lysine cßn cã nhiÒu amino acids quan träng kh¸c tham gia vµ sù sèng, t¹o chÊt kÝch thÝch (hormon) ®iÒu hoµ c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh¸c. - ThÞt gµ ¸c chøa nhiÒu chÊt kho¸ng, trong ®ã cã chÊt s¾t, ®ång vµ c¸c s¾c tè. + ChÊt s¾t: Tham gia cÊu t¹o m¸u, trÞ thiÕu m¸u, trÞ chøng rèi lo¹n thÇn kinh. + ChÊt ®ång: C¸c nhµ chuyªn m«n x¸c ®Þnh r»ng : Dïng chÊt s¾t vµ mét liÒu nhá chÊt ®ång th× t¸c dông nh­ mét chÊt xóc t¸c lµm cho sù t¹o thµnh huyÕt cÇu tè nhanh chãng h¬n. + S¾c tè mµu ®en: cßn gäi lµ Melanin cã thÓ ng¨n ngõa vµ ch÷a mét sè bÖnh nh­ ®¸i ®­êng, huyÕt ¸p cao… Theo tµi liÖu cæ “Shenlong classics of material medic” cã nªu chi tiÕt chøc n¨ng ch÷a bÖnh cña gµ ¸c nh­ sau: ThÞt gµ cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh c¸c chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan vµ bé phËn trong c¬ thÓ, ch÷a báng, ch÷a chøng ï tai vµ lµm ®«ng m¸u. Gan gµ cã kh¶ n¨ng lµm håi phôc chøc n¨ng cña m¾t, t¨ng søc ®Ò kh¸ng trong c¬ thÓ, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña bµo thai. Tói mËt ch÷a bÖnh viªm mµng kÕt, bÖnh trÜ vµ bÖnh da kh«. D¹ dµy cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh vÒ d¹ dµy, bÖnh vÒ tiªu ch¶y. Trøng gµ ch÷a c¸c chç báng vµ chøng ®éng kinh. Thùc phÈm vµ thuèc ®­îc lµm tõ gµ ¸c gióp ch÷a bÖnh t¨ng huyÕt ¸p, bÖnh vÒ thËn, bÖnh viªm gan, bÖnh ®au tim, bÖnh ®¸i ®­êng… - ThÞt gµ ¸c th­êng kh«ng g©y phong ngøa, nhøc mái, khi ¨n vµo cung cÊp n¨ng l­îng cho c¬ thÓ vµ Ýt sinh tè B1. - C¸c d­îc th¶o bæ sung gióp cho c¬ thÓ lËp l¹i c©n b»ng, chÊt bæ d­ìng cña gµ ¸c t¹o cho c¬ thÓ t¨ng ®Ò kh¸ng nªn mau lµnh bÖnh, ngoµi t¸c dông kÝch thÝch tiªu ho¸ tèt vµ cã chøa kh¸ng sinh thùc vËt lu«n trÊn ¸p mÇm bÖnh, c¸c d­îc th¶o ®­îc chÕ biÕn, chän läc, khi sö dông, kh«ng cã ®éc tÝnh hoÆc g©y t¸c dông phô . V× thÞt gµ ¸c cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ vËy nªn ®­îc ng­êi x­a chän lµm vÞ thuèc bæ cho ®Õn nay vÉn cßn øng dông nhiÒu. 2. D­îc liÖu 2.1. Ng¶i cøu 2.1.1.§Æc ®iÓm ph©n bè Ng¶i cøu cßn gäi lµ c©y thuèc cøu, c©y thuèc cao, ng¶i ®iÖp. Tªn khoa häc lµ Artemisia vulgaris L. Thuéc hä Cóc Asteraceae( Commpositae). Ng¶i cøu lµ mét v
Luận văn liên quan