Đề tài Đặc điểm tự nhiên - Lịch sử, văn hóa - Xã hội và thực trạng công tác xây dựng làng văn hóa ở Quảng Nam

Trong chiến lược phát triển đất nước, vấn đề nông nghiệp - nông thôn có một vị trí đặc biệt. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII của Đảng đều xác định quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước phụ thuộc rất lớn vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp - nông thôn và nông dân đã và vẫn sẽ là bài toán then chốt tạo tiền đề cơ bản cho chúng ta bước vào kỷ nguyên CNH, HĐH. Với khoảng 80% dân số sinh sống trên địa bàn nông thôn, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia hay từng khu vực đã đặt nông nghiệp - nông thôn như một khu vực kinh tế - xã hội trọng điểm và giàu tiềm năng, có tính quyết định cho sự phát triển. Trong bối cảnh đó, nếu giải quyết tốt các vấn đề văn hóa ở nông thôn là chúng ta đã có những tiền đề và điều kiện cơ bản để giải quyết các vấn đề văn hóa khu vực, bởi đây là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu văn hóa tổng thể, xét ở cả bình diện lịch sử cũng như cơ cấu văn hóa đương đại. Trong bối cảnh chung đó, văn hóa nông thôn nằm ở đâu trên con đường phát triển của nông nghiệp - nông thôn? Nó đã và phải được gắn kết với quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung như thế nào, đồng thời trong bối cảnh đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH hoạt động văn hóa ở nông thôn phải có mục tiêu, nội dung; các biện pháp và bước đi ra sao để nó thực sự đóng vai trò là động lực của sự phát triển nông nghiệp - nông thôn? Đây là những vấn đề có tính chiến lược mà nếu giải quyết tốt sẽ là những cơ sở lý luận quan trọng cho sự phát triển văn hóa ở nước ta nói chung và Quảng Nam nói riêng trong giai đoạn sắp tới. Cuộc vận động xây dựng làng văn hóa (LVH) của Đảng và Nhà nước ta đã và đang phát động nằm trong chiến lược lâu dài và đặc biệt quan trọng ở nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nông thôn là một khu vực bao gồm hai thực thể xã hội cơ bản: làng - xã và các thị tứ, thị trấn; trong đó làng xã là thực thể xã hội cơ bản tiêu biểu cho xã hội nông thôn, là một khu vực tụ cư lâu đời của cư dân nông thôn. Trong biến thiên lịch sử, làng - xã và văn hóa làng - xã có một vị trí đặc biệt. Do đó, nói đến nông thôn trước hết là phải nói đến làng - xã, từ làng - xã ta có thể có một bức tranh khá toàn diện về xã hội nông thôn trong quá trình phát triển.

doc15 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1752 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm tự nhiên - Lịch sử, văn hóa - Xã hội và thực trạng công tác xây dựng làng văn hóa ở Quảng Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan