Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Chất lượng đảng viên là một trong những vấn đề cơ bản quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bởi đảng viên là những phần tử tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng. Chất lượng đảng viên có vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Mỗi đảng viên tốt, mỗi Chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần, đảng viên kém, Chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng là sự liên kết của những người cùng lý tưởng, cùng mục đích phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bướ tiến lên Chủ nghĩa xã hội”. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, một số ít có biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Pháp luật của Nhà nước. Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”, thoái hoá biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra nghiêm trọng, kéo dài ”. (Nguồn: Văn kiện Đại hội X của Đảng, trang 263,264). Vì vậy, nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay là một yêu cầu cấp bách. Là một đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, là học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị của trường Chính trị Nghệ An, được trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề xây dựng Đảng, bản thân tôi thấy vấn đề rất cần được quan tâm hiện nay là chất lượng đảng viên, với tinh thần trách nhiệm và là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ nhà trường nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ- tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay”, để làm tiểu luận tốt nghiệp, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đảng viên ở Chi bộ Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, góp phần trong việc xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Đề tài gồm 4 phần: I. Cơ sở lý luận II. Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở Chi Bộ Trường Trung Học Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tân Kỳ. III. Những giải pháp. IV. Kết luận và kiến nghị.

doc34 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 10134 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ THPT Dân tộc Nội trú Tân Kỳ- Tỉnh Nghệ an trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan