Luận văn Tìm hiểu vấn đề xây dựng thƣơng hiệu của công ty vietravel chi nhánh Hải Phòng

Trong nền kinh tế cạnh tranh đầy quyết liệt, hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, khai thác sản phẩm mới và triển khai các hoạt động xây dựng phát triển, quảng cáo cho thương hiệu đó trên thị trường. Các nhà kinh doanh không những mong muốn sản phẩm của doanh nghiệp mình được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường mà còn làm cho người tiêu dùng nảy sinh tình cảm, trung thành, ưa thích đối với thương hiệu của doanh nghiệp mình.Từ đó, khách hàng sẽ trở lại tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp mình thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, theo sự thay đổi của môi trường sống, điều kiện kinh tế khách hàng không chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến giá trị kèm theo của nó. Đó là khi tiêu dùng sản phẩm khách hàng không chỉ mong muốn chất lượng của sản phẩm đó mà họ còn muốn mua một sản phẩm thứ mà giúp họ khẳng định được giá trị, đẳng cấp của họ với những người xung quanh. Do vậy, trong môi trường kinh doanh ngày nay doanh nghiệp không nên chỉ quan tâm tới tiêu thụ sản phẩm mà còn làm cho người tiêu dùng chấp nhận được nhãn hiệu của sản phẩm hay nói cách khác đó là xây dựng niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của công ty chúng ta. Chính vì thế mà ngày nay, xây dựng thương hiệu đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên thành công của các công ty trong kinh doanh. Do v ậy cho dù doanh nghiệp có kinh doanh trong lĩnh v ực sản xuất hay d ịch vụ, của tập đoàn lớn hay một công ty nhỏ thì vấn đề thương hiệu luôn là yếu tố đầu tiên chi phối đến sự thành công hay th ất bại của nó. Đối với một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vục du lịch khi mà sản phẩm là vô hình và người tiêu dùng ch ỉ có thể cảm nhận đựơc sau khi tiêu dùng dịch vụ thì yếu tố thương hi ệu là một yếu tố vô cùng quan trọng làm nên con đường thành công của doanh nghiệp. Nhưng xây dựng thương hiệu không thì vẫn chưa đủ mà doanh nghiệp phải quan tâm t ới duy trì và phát tri ển thương Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng 2 hiệu của doanh nghiệp mình. Đây là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp du lịch ở Việt Nam chưa chú ý t ới. Sau thời gian đi th ực tập, em nhận thấy vai trò của việc xây dựng thương hiệu với các công ty du l ịch là khá lớn và quan trọng. Công ty Vietravel Hải Phòng tuy mới thành lập được hai năm nhưng thương hi ệu của công ty đã được đông đảo người dân thành ph ố biết đến, đặc biệt với các chương trình l ữ hành quốc tế, nhờ các hoạt động khuyến mãi sôi nổi. Tuy nhiên các ho ạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty vẫn còn bị động theo hoạt động chung của tổng công ty Vietravel mà công ty chưa có k ế hoạch cho riêng mình. Với mong muốn đưa ra giải pháp góp phần cho sự phát triển của công ty, cùng sự định hướng của cô giáo hướng dẫn_Ths.Đào Thị Thanh Mai, em xin nghiên cứu đề tài: "Tìm hiểu vấn đề xây dựng thương hiệu của công ty TNHH 1 thành viên Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel - chi nhánh HP". Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm xây d ự ng và phát tri ể n thương hi ệ u của công ty TNHH 1 thành viên Du Lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel – chi nhánh Hải Phòng dựa trên việc:  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản v ề xây d ự ng và phát tri ể n thương hi ệ u.  Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xây d ự ng và phát tri ể n thương hi ệ u c ủ a công ty TNHH 1 thành vi ên du l ị ch và ti ế p th ị GTVT Vi ệ t Nam Vietravel – chi nhánh H ả i Phòng.  Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cư ờ ng ho ạ t đ ộ ng xây d ự ng và phát tri ể n thương hi ệ u của công ty TNHH 1 thành viên Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel – chi nhánh Hải Phòng.

pdf99 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu vấn đề xây dựng thƣơng hiệu của công ty vietravel chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên : Nguyễn Vân Anh Người hướng dẫn: Thạc sĩ Đào Thị Thanh Mai HẢI PHÕNG - 2013 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- TÌM HIỂU VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY VIETRAVEL CHI NHÁNH HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên : Nguyễn Vân Anh Người hướng dẫn: Thạc sĩ Đào Thị Thanh Mai HẢI PHÕNG - 2013 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: .........................................................................Mã số:................................... Lớp: .........................................Ngành:.................................................................................... Tên đề tài: ........................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu…). …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. ………………………………………………..............…………………….................................……….. ………………………………………………..............………………….................................………….. …………………………………………….............……………………….................................……….. ……………………………………………..............…………………………................................…….. ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. ………………………………………………..............………………….................................………….. …………………………………………….............……………………….................................……….. ……………………………………………..............…………………………................................…….. ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. 2. Các tài liệu, số liệu cần thiết:…………………………......………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. ………………………………………………..............…………………….................................……….. ………………………………………………..............………………….................................………….. …………………………………………….............……………………….................................……….. ……………………………………………..............…………………………................................…….. ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. ………………………………………………..............…………………….................................……….. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. ………………………………………………..............…………………….................................……….. Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên:............................................................................................................................................ Học hàm, học vị:............................................................................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................................ Nội dung hướng dẫn:...................................................................................................................... …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................................................................ Học hàm, học vị:............................................................................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................................ Nội dung hướng dẫn:...................................................................................................................... …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. ………………………………………………….............…...............................……..…….…………….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. …………………………………………...............................…….............………….…………..……….. Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 4 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 7 năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................………….. ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................…………..… ………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................………….. 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................………….. ………………………………………..............……………………....................................…………….. …………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................…………..… ………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................………….. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ): …………………………………….............…………………………………................................…….. ……………………………………............………………………………….................................…….. …………………………………............………………………………..................................………….. Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy hiệu trưởng, cùng tất cả thầy cô trong nhà trường, vì học dưới ngôi trường này đã cho em một thời sinh viên đẹp. Cảm ơn những bài học thú vị, sự tận tình, quan tâm cũng như sự lắng nghe của thầy cô dành cho em. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới: Các chú bảo vệ của trường luôn cười rất tươi; các cô lao công thì dịu dàng, những cô nấu bếp luôn hiếu khách; và mấy chị ở thư viện luôn hòa nhã. Và để quyển khóa luận này có thể hoàn tất, em xin cảm ơn Ths.Đào Thị Thanh Mai không chỉ vì sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm mà còn vì phong cách làm việc chuyên nghiệp, sự thân mật và quan tâm của cô với sinh viên. Em tin chắc các thầy cô giáo trong hội đồng phản biện tới đây sẽ gợi mở cho em những vấn đề rất thú vị. Em xin cảm ơn thầy cô. Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài: ............................................................................................ 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: ................................................. 2 3. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................... 3 4. Bố cục khóa luận: ............................................................................................ 3 CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƢƠNG HIỆU ..................................... 4 1.1: Khái niệm về thương hiệu: .............................................................................. 4 1.1.1: Các khái niệm về thương hiệu: ................................................................. 4 1.1.2: Mối quan hệ của thương hiệu với sản phẩm và với sự thành công của các doanh nghiệp: ............................................................................................... 6 1.1.3: Tầm quan trọng của thương hiệu: ............................................................ 8 1.1.3.1: Đối với khách hàng: ............................................................................ 8 1.1.3.2: Đối với nhà sản xuất: .......................................................................... 9 1.1.4: Vai trò của thương hiệu với các lĩnh vực trong cuộc sống: ................... 10 1.1.5: Chức năng của thương hiệu: .................................................................. 12 1.1.6: Vấn đề cần chú trọng khi phát triển thương hiệu: ................................. 14 1.1.7: Đặc tính của thương hiệu: ...................................................................... 14 1.2: Các bước xây dựng thương hiệu: ................................................................. 15 1.2.1: Khái niệm về xây dựng thương hiệu: ...................................................... 15 1.2.2: Các bước xây dựng thương hiệu: ........................................................... 16 1.2.2.1: Xác định cấu trúc nền móng thương hiệu: ....................................... 16 1.2.2.2: Định vị thương hiệu: ......................................................................... 17 1.2.2.3: Xây dựng chiến lược thương hiệu: ................................................... 19 1.2.2.4: Xây dựng chiến dịch truyền thông: .................................................. 20 1.2.2.5: Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông: .............................. 21 1.2.3: Những nguyên tắc khi xây dựng thương hiệu: ....................................... 22 1.2.4: Những sai lầm khi xây dựng thương hiệu: ............................................. 24 1.3: Các yếu tố để duy trì và phát triển thương hiệu: .......................................... 25 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh 1.4: Vai trò của thương hiệu đối với công ty du lịch: .......................................... 29 TIỂU KẾT CHƢƠNG I ........................................................................................ 31 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU Ở CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG ................................................................................................................................. 32 2.1: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel – chi nhánh Hải Phòng. ................................... 32 2.1.1: Khái quát chung về công ty Vietravel: ................................................... 32 2.1.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của công ty: ............................... 32 2.1.1.2: Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy: ............................. 34 2.1.1.3: Lĩnh vực kinh doanh và hệ thống cơ sở vật chất của công ty: ......... 38 2.1.2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Vietravel Hải Phòng: ... 40 2.1.2.1: Kết quả kinh doanh của công ty: ...................................................... 40 2.1.2.2: Thị trường khách chung: .................................................................. 42 2.2: Thực trạng xây dựng thương hiệu của công ty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel – chi nhánh Hải Phòng: ................................... 42 2.2.1: Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng thương hiệu của công ty Vietravel Hải Phòng: ........................................................................... 42 2.2.1.1: Thuận lợi: .......................................................................................... 42 2.2.1.2: Khó khăn: ......................................................................................... 45 2.2.2: Phân tích SWOT cho công ty Vietravel: ................................................ 47 2.2.2.1: Điểm mạnh của công ty: .................................................................. 47 2.2.2.2: Điểm yếu của công ty: ...................................................................... 49 2.2.2.3: Thách thức đối với sự phát triển của công ty Vietravel Hải Phòng: 50 2.2.2.4: Cơ hội cho sự phát triển của công ty Vietravel Hải Phòng: ............. 51 2.3: Đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu tại công ty TNHH MTV Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel – chi nhánh Hải Phòng: ............. 54 2.3.1: Mặt đã làm được: ................................................................................... 54 2.3.2: Mặt tồn tại, hạn chế: ............................................................................... 55 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh 2.3.3: Nguyên nhân thành công và hạn chế: .................................................... 56 2.3.3.1: Nguyên nhân thành công: .................................................................... 56 2.3.3.1: Nguyên nhân hạn chế: ......................................................................... 56 TIỂU KẾT CHƢƠNG II ...................................................................................... 58 CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT CHO VIỆC XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL – CHI NHÁNH HẢI PHÕNG ..................................................... 59 3.1: Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của công ty Vietravel Hải Phòng: ........ 59 3.1.1.1: Mục tiêu dài hạn: .................................................................................... 59 3.1.1.2: Mục tiêu ngắn hạn: ................................................................................. 60 3.1.2: Chiến lược kinh doanh của công ty: .......................................................... 61 3.2: Chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty Vietravel Hải Phòng:.......... 63 3.3: Giải pháp xây dựng thương hiệu của công ty Vietravel Hải Phòng: ............ 65 3.3.1: Quy trình xây dựng thương hiệu cho công ty Vietravel Hải Phòng: ......... 65 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 83 PHỤ LỤC ............................................................................................................... 84 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng Sinh viên: Nguyễn Vân Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1: Giá trị vô hình chiếm 2/3 nền kinh tế toàn cầu hiện nay .......................... 7 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Vietravel Hải Phòng ................................. 34 Bảng 2: Tình hình nhân lực của Vietravel Hải Phòng ........................................... 36 Bảng 3: Máy móc thiết bị của công ty Vietravel Hải Phòng.................................. 38 Bảng 4.Kết quả kinh doanh 2 năm 2008-2012 Vietravel Hải Phòng ..................... 39 Bảng 5: Quy trình xây dựng thương hiệu............................................................... 63 Đề tài: Tìm hiểu vấn đê xây dựng thương hiệu của Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Chi nhánh Hải Phòng 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong nền kinh tế cạnh tranh đầy quyết liệt, hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, khai thác sản phẩm mới và triển khai các hoạt động xây dựng phát triển, quảng cáo cho thương hiệu đó trên thị trường. Các nhà kinh doanh không những mong muốn sản phẩm của doanh nghiệp mình được người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường mà còn làm cho người tiêu dùng nảy sinh tình cảm, trung thành, ưa thích đối với thương hiệu của doanh nghiệp mình.Từ đó, khách hàng sẽ trở lại tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp mình thêm nhiều lần nữa. Tuy nhiên, theo