Đề tài Đánh giá tác động môi trường chất thải rắn y tế ở thành phố Hồ Chí Minh

“Chất thải rắn y tế” là loại chất thải rất nguy hiểm, nếu không được xử lý tốt sẽ có thể là nguyên nhân gây mầm bệnh và lây lan bệnh dịch qua các đường nước thải ngấm vào các mạch nước ngầm; hoặc qua gom rác về bãi rác chung của thành phố, rồi theo côn trùng xâm nhập vào thực phẩm, muỗi đốt từ người này sang người khác . Thực tế này đang đặt ra một thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều bệnh viện và chất thải rắn y tế nguy hại như: xi lanh, kim tiêm, bệnh phẩm. được thu gom cùng chất thải thông thường khác. Các cơ sở thường hợp đồng với công ty môi trường đô thị để thu rác. Nhiều trường hợp chất thải nguy hại đã được phân loại và để riêng, nhưng sau đó lại bị đổ lẫn với các chất thải thông thường trước khi công ty môi trường tới thu gom. Hiện nay rác thải bệnh viện đang là mối quan tâm rất nhiều của các nhà quản lý, những người thu gom và ngay cả người dân như chúng ta

pdf26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường chất thải rắn y tế ở thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP VAÊN LANG KHOA COÂNG NGHEÄ VAØ QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG LÔÙP K10M  Ñeà baøi: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄÏNG MOÂI TRÖÔØNG CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH GVHD: Vöông Quang Vieät SVTH: Nguyeãn Thò Thanh Höông Buøi Minh Kha Buøi Thò Dieäu Linh Voõ Thanh Long Phaïm Ngoïc Thoâng Nguyeãn Thò Vinh Thaùng 12/ 2006 2 TRÌNH BAØY ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU ÑTM Phaàn 1: GIÔÙI THIEÄU 1. Giôùi thieäu chung “Chaát thaûi raén y teá” laø loaïi chaát thaûi raát nguy hieåm, neáu khoâng ñöôïc xöû lyù toát seõ coù theå laø nguyeân nhaân gaây maàm beänh vaø laây lan beänh dòch qua caùc ñöôøng nöôùc thaûi ngaám vaøo caùc maïch nöôùc ngaàm; hoaëc qua gom raùc veà baõi raùc chung cuûa thaønh phoá, roài theo coân truøng xaâm nhaäp vaøo thöïc phaåm, muoãi ñoát töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc ... Thöïc teá naøy ñang ñaët ra moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân. Hieän nay thaønh phoá Hoà Chí Minh coù raát nhieàu beänh vieän vaø chaát thaûi raén y teá nguy haïi nhö: xi lanh, kim tieâm, beänh phaåm... ñöôïc thu gom cuøng chaát thaûi thoâng thöôøng khaùc. Caùc cô sôû thöôøng hôïp ñoàng vôùi coâng ty moâi tröôøng ñoâ thò ñeå thu raùc. Nhieàu tröôøng hôïp chaát thaûi nguy haïi ñaõ ñöôïc phaân loaïi vaø ñeå rieâng, nhöng sau ñoù laïi bò ñoå laãn vôùi caùc chaát thaûi thoâng thöôøng tröôùc khi coâng ty moâi tröôøng tôùi thu gom. Hieän nay raùc thaûi beänh vieän ñang laø moái quan taâm raát nhieàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù, nhöõng ngöôøi thu gom vaø ngay caû ngöôøi daân nhö chuùng ta. 2. Ñòa ñieåm, khu vöïc nghieân cöùu. Thaønh phoá Hoà Chí Minh 3. Noäi dung nghieân cöùu chính - Toång hôïp soá lieäu veà caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa thaønh phoá. - Khaûo saùt, phaân tích veà moâi tröôøng cuûa thaønh phoá. - Ñieàu tra hieän traïng kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. - Nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa chaát thaûi Y teá tôùi moâi tröôøng . - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng. - Xaây döïng baùo caùo ÑTM theo quy ñònh. - Baûo veä, nghieân cöùu taïi cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 3 Phaàn 2: XAÂY DÖÏNG ÑEÀ CÖÔNG NGHIEÂN CÖÙU CHI TIEÁT 1.Teân ñeà taøi nghieân cöùu ÑTM “CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH” 2. Cô quan quaûn lyù Ban quaûn lyù chaát thaûi y teá 3. Cô quan chuû trì Lôùp K10M – Khoa Coâng Ngheä Vaø Quaûn Lyù Moâi Tröôøng – Tröôøng ÑHDL Vaên Lang 4.Caùc cô quan phoái hôïp - Vieän veä sinh dòch teã - Cuïc baûo veä moâi tröôøng - Vieän y hoïc lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng - Trung taâm CENTAMA 5.Tình hình nghieân cöùu Ngoaøi nöôùc Hieän nay treân theá giôùi, chaát thaûi y teá ôû moät soá nöôùc ñaõ phaùt trieån thì xöû lyù trieät ñeå nhö Myõ, Anh … Nhöng ôû moät soá nöôùc ngheøo, nöôùc ñang phaùt trieån thì chaát thaûi y teá chöa ñöôïc xöû lyù trieät. Chính vieäc xöû lyù chaát thaûi y teá khoâng trieät ñeå ñaõ gaây aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh ñaëc bieät laø ngöôøi daân. Coù nhieàu phöông phaùp xöû lyù chaát thaûi y teá nhö ñoå taäp trung ôû nhöõng baõi raùc, choân, ñoát… nhöng thaät söï thì chöa coù bieän phaùp naøo hieäu quaû caû veà kinh teá laãn kó thuaät. - ÔÛ nhöõng baõi raùc nhöõng oáng kim tieâm vöùt böøa baõi gaây nguy hieåm cho nhöõng ngöôøi tìm bôùi raùc nhö : thaùng 6/2000, taïi Vladivostok (Nga) coù 6 treû em ñöôïc chaån ñoaùn bò beänh ñaäu muøa daïng nheï sau khi chôi nghòch nhöõng oáng thuûy tinh, kim tieâm coù chöùa vaccin ñaäu muøa ñaõ heát haïn trong ñoáng pheá thaûi (tuoåi treû Online). Vieäc phaân loïai raùc baèng tay ôû caùc baõi raùc ôû caùc cô sôû y teá, nhöõng ngöôøi thu nhaët raùc coù nguy cô nhieãm chaát ñoäc cao. - Choân döôùi ñaát coù theå gaây ra nhieãm baån nöôùc ngaàm. Nguy cô beänh ngheà nghieäp do vaän haønh xöû lyù chaát thaûi. Ñoát caùc vaät lieäu coù chöùa clo coù theå coù theå sinh ra dioxin vaø caùc furan (nhoùm hôïp chaát dò voøng gioáng dioxin) laø loaïi hoùa chaát gaây ung thö vaø haøng loaït caùc taùc haïi khaùc cho con ngöôøi, toàn taïi laâu daøi vaø tích luõy ôû moâi tröôøng. 4 - Phöông phaùp ñoát sinh ra nhöõng hôïp chaát khí aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng, chæ coù nhöõng loø ñoát hieän ñaïi ñoát vôùi nhieät ñoä töø 800 – 1000 oC cuøng vôùi nhöõng thieát bò laøm saïch chaát khí thoaùt ra thì môùi giaûm ñöôïc aûnh höôûng cuûa nhöõng chaát khí ñeán moâi tröôøng nhöng chi phí laïi quaù cao. Hieän treân thöïc teá vaãn khoâng coù giaûi phaùp naøo toát ñoái vôùi moâi tröôøng, chi phí thaáp maø xöû lyù an toaøn. Ñoát raùc vaãn ñöôïc thöïc hieän roäng raõi nhöng hieän ñaõ coù caùc bieän phaùp thay theá, nhö laø haáp töï ñoäng, xöû lyù hoùa chaát vi sinh. Choân chaát thaûi coù theå cuõng laø giaûi phaùp toát neáu thöïc hieän an toaøn. Tuy nhieân, caàn phoøng ngöøa beänh taät phaùt sinh do caùc chaát thaûi ñoù. Hôn nöõa, caùc nguy cô lieân quan ñeán xöû lyù chaát thaûi y teá coù theå laø ñaùng keå, ôû haàu heát caùc phoøng nuoâi caáy, chaát thaûi y teá laø vaán ñeà nhaïy caûm vaø lieân quan ñeán vaán ñeà ñaïo ñöùc. Trong nöôùc Caùc loø ñoát raùc y teá ôû Vieät Nam, neáu söû duïng heát coâng suaát thieát keá, coù theå tieâu huûy hôn 90% caùc loaïi raùc nguy haïi. Tuy nhieân, do vaän haønh khoâng ñuùng kyõ thuaät neân khaû naêng thöïc teá chæ ñaït hôn moät nöûa con soá naøy. Vaø khaû naêng ñoù cuõng khoâng ñöôïc taän duïng heát vì phaàn lôùn beänh vieän duø mua ñöôïc loø (giaù khoaûng 3 tyû ñoàng/thieát bò ) chuùng thöôøng ñöôïc thu gom cuøng vôùi caùc loaïi raùc thoâng thöôøng hoaëc xöû lyù khoâng ñuùng quy trình, goùp phaàn ñaàu ñoäc moâi tröôøng. Chính vì vaäy neân hieän nay chæ coù khoaûng 37% loaïi raùc y teá nguy haïi ñöôïc ñoát baèng loø hieän ñaïi, soá coøn laïi ñöôïc thieâu ngoaøi trôøi, ñoát baèng loø thuû coâng hoaëc choân ôû baõi raùc. ÔÛ nhieàu nôi, chaát löôïng loø ñoát khoâng ñaït yeâu caàu, vieäc vaän haønh cuõng khoâng ñuùng kyõ thuaät vaø ñieàu naøy laøm taêng khaû naêng phaùt thaûi caùc chaát ñoäc haïi ra moâi tröôøng, nhö dioxin, furan... Nhieàu beänh vieän thöïc hieän phaân loaïi chaát thaûi ngay taïi nguoàn nhöng vieäc phaân loaïi coøn chöa chính xaùc. Nhieàu bieän phaùp ñöôïc aùp duïng ñeå coâ laäp caùc vaät saéc nhoïn, bao goàm söû duïng caùc hoäp caùc -toâng maøu vaøng (ñuùng quy cheá), nhöng do thieáu kinh phí neân coù beänh vieän taän duïng caùc chai nhöïa (chai dòch chuyeàn, chai nöôùc khoaùng) ñeå thu gom kim tieâm. Coù beänh vieän tuyeán huyeän coøn söû duïng tuùi nilon khoâng chuyeân duïng, khoâng baûo ñaûm tieâu chuaån kyõ thuaät daønh cho thu gom chaát thaûi. Trong khi ñoù, vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp tieâu huyû chaát thaûi y teá cuûa moãi beänh vieän laïi söû duïng coâng ngheä khaùc nhau, chöa lieân keát caùc beänh vieän treân cuøng moät ñòa baøn ñeå cuøng ñaàu tö moät loø ñoát raùc, neân vieäc ñaàu tö loø ñoát raùc chöa cao. PGS. Nguyeãn Khaéc Haûi, Vieän YHLÑ & VSMT cho bieát: Caùc loø ñoát chaát thaûi y teá cuûa beänh vieän nhieàu tænh chöa söû duïng heát coâng suaát, vaän haønh keùm. Nhieàu ñòa phöông do chöa coù heä thoáng thu gom chaát thaûi y teá, chöa coù cô cheá hôïp ñoàng xöû lyù chaát thaûi giöõa beänh vieän coù loø ñoát vaø beänh vieän khaùc neân deã xaûy ra tình traïng loø ñoát chaát thaûi y teá cuûa beänh vieän naøy chæ xöû lyù chaát thaûi cuûa beänh vieän ñoù, daãn ñeán chi phí cao. Trong vieäc xöû lyù chaát thaûi beänh vieän, coù theå thaáy haàu heát caùc beänh vieän cuûa chuùng ta coù quy moâ nhoû, neân khoâng coù moät traïm xöû lyù nöôùc thaûi chuyeân bieät, khoâng coù nhaân löïc ñeå theo doõi, phuï 5 traùch rieâng vaán ñeà naøy. Maët khaùc, vieäc xöû lyù nöôùc thaûi cuûa caùc beänh vieän khoâng phaûi laø nhieäm vuï chính cuûa caùc sôû y teá. Trong nhieàu naêm qua, Boä Y teá ñaõ quan taâm vaø ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc xöû lyù moâi tröôøng beänh vieän. Baèng chöùng laø vieäc ban haønh caùc quy chuaån, tieâu chuaån xöû lyù raùc thaûi beäânh vieän, taïo haønh lang phaùp lyù ñaày ñuû ñeå laõnh ñaïo caùc beänh vieän, caùc sôû y teá thöïc thi. Boä Y teá cuõng ñaõ tröïc tieáp môû moät soá lôùp ñaøo taïo caùn boä chuyeân traùch veà quaûn lyù chaát thaûi cuûa caùc sôû y teá vaø beänh vieän ñieåm. Tính caàn thieát cuûa nghieân cöùu: Theo GS.TS. Leâ Ngoïc Troïng, Thöù tröôûng Boä Y teá, thôøi gian tôùi Boä Y teá seõ ban haønh nhieàu vaên baûn cuï theå hoùa vieäc thöïc thi moâi tröôøng beänh vieän. Sieát chaët vaán ñeà kyû luaät vaø cheá taøi trong phaïm vi moâi tröôøng beänh vieän. Tôùi ñaây, trong vieäc xaây döïng môùi beänh vieän, neáu chuû ñaàu tö khoâng coù ñeà aùn xaây döïng xöû lyù chaát thaûi, nöôùc thaûi thì Boä Y teá seõ khoâng pheâ duyeät. Nhö vaäy ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng hieän traïng raùc thaûi Y teá ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh laø raát quan troïng ñeå caùc beänh vieän giaûi quyeát vaán ñeà chaát thaûi Y teá. 6. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi Muïc tieâu laâu daøi - Tuaân thuû luaät Baûo veä moâi tröôøng. - Cung caáp cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng Trung Öông vaø ñòa phöông trong vieäc pheâ duyeät, giaùm saùt vaø quaûn lyù caùc beänh vieän. Ñoàng thôøi nghieân cöùu giuùp cho caùc beänh vieän coù nhöõng thoâng tin thích hôïp ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc vaø choïn caùc giaûi phaùp toái öu cho vieäc xöû lyù cuõng nhö löïa choïn heä thoáng thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm. Muïc tieâu cuï theå - Xaùc ñònh, döï baùo caùc taùc ñoäng tieàm taøng tôùi moâi tröôøng cuûa chaát thaûi y teá. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaû thi ñeå giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc. 7. Caùc noäi dung chính 7.1 Toång hôïp soá lieäu veà caùc thaønh phaàn moâi tröôøng cuûa thaønh phoá - Ñòa hình, ñòa chaát, thoå nhöôõng.... - Khí haäu, khí töôïng ... - Cheá ñoä thuûy vaên nhö: nöôùc maët, nöôùc ngaàm... - Ñaëc ñieåm daân soá, ñoä tuuoåi lao ñoäng, möùc thu nhaäp... - Hieän traïng, quy hoaïch söû duïng ñaát, söï phaân boá beänh vieän treân ñòa baøn khaûo saùt. - Y teá coäng ñoàng, giaùo duïc. - Phöông höôùng phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. 6 7.2 Khaûo saùt, phaân tích veà moâi tröôøng cuûa thaønh phoá - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng ñaát. - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc. - Khaûo saùt, phaân tích, ñaùnh giaù chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí. 7.3 Ñieàu tra hieän traïng kinh teá – xaõ hoäi cuûa thaønh phoá. - Möùc ñoä taêng tröôûng kinh teá. - Nhu caàu Y teá cuûa ngöôøi daân. - Phaân tích, ñaùng giaù toång hôïp veà hieän traïng, yù kieán cuûa ngöôøi daân. 7.4 Nghieân cöùu veà taùc ñoäng cuûa chaát thaûi Y teá tôùi moâi tröôøng - Ñaùnh giaù taùc ñoäng do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi. - Ñaùnh giaù khaû naêng gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc ôû khu vöïc beänh vieän. - Ñaùnh giaù khaû naêng gaây oâ nhieãm ñaát ôû khu vöïc. - Ñaùnh giaù, döï baùo khaû naêng lan truyeàn khí thaûi ôû khu vöïc. - Ñaùnh giaù aûnh höôûng ñeán kinh teá – xaõ hoäi. - Ñaùnh giaù, döï baùo taùc ñoäng toång hôïp ñeán moâi tröôøng xung quanh (khu daân cö, tröôøng hoïc, coâng vieân...). 7.5 Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån chaát thaûi. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí, moâi tröôøng xung quanh. - Ñeà xuaát caùc bieän phaùp cuõng nhö coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi. - Caùc bieän phaùp haïn cheá, aûnh höôûng tôùi kinh teá – xaõ hoäi. - Ñeà xuaát chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng cho chaát thaûi Y teá. 7.6 Xaây döïng baùo caùo ÑTM theo quy ñònh 7.7 Baûo veä, nghieân cöùu taïi cô quan quaûn lyù moâi tröôøng. 8. Phöông phaùp nghieân cöùu - Khaûo saùt thöïc teá, laáy yù kieán cuûa ngöôøi daân, thu thaäp soá lieäu töø caùc cô quan quaûn lyù ôû töøng khu vöïc trong thaønh phoá. - Khaûo saùt, phaân tích thaønh phaàn moâi tröôøng. - Ñaùnh giaù taùc ñoäng toång hôïp baèng caùc phöông phaùp ñaõ hoïc nhö: laäp baûng, ma traän, sô ñoà löôùi, choàng baûn ñoà ... 9. Saûn phaåm cuûa ñeà taøi Baùo caùo Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng raùc thaûi Y teá ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. 7 10. Noäi dung cuûa baùo caùo ÑTM Noäi dung vaø hình thöùc cuûa baùo caùo ñöôïc xaây döïng theo ñuùng höôùng daãn cuûa boä TN&MT. Baùo caùo goàm 4 chöông ñöôïc trình baøy nhö sau: CHÖÔNG I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 1.1 Ñieàu kieän töï nhieân 1.1.1 Vò trí ñòa lyù 1.1.2 Ñieàu kieän khí haäu, ñòa chaát thuûy vaên. 1.2 Tình hình kinh teá – xaõ hoäi 1.2.1 Tình hình kinh teá cuûa thaønh phoá trong nhöõng naêm qua 1.2.2 Caùc ngaønh ngheà troïng yeáu 1.2.3 Tình hình daân soá 1.2.4 Moät soá ñaëc ñieåm cuûa ngaønh giaùo duïc 1.2.5 Moät soá ñaëc ñieåm veà ngaønh y teá ôû thaønh phoá CHÖÔNG II: HIEÄN TRAÏNG CHAÁT THAÛI RAÉN Y TEÁ ÔÛ THAØNH PHOÁ 2.1 Hieän traïng toàn tröõ – thu gom vaø vaän chuyeån CTR y teá taïi caùc beänh vieän 2.2 Hieän traïng toàn tröõ – thu gom vaø vaän chuyeån CTR y teá ngoaøi beänh vieän 2.3 Hieän traïng xöû lyù CTR y teá CHÖÔNG III: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÄI TRÖÔØNG DO RAÙC THAÛI Y TEÁ 3.1 Caùc taùc ñoäng moâi tröôøng khoâng khí. 3.2 Taùc ñoäng ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi. CHÖÔNG IV: CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG 4.1 Moät soá bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng. 4.2 Caùc loø ñoát chaát thaûi raén hieän nay. 4.3 Moät soá haïn che.á CHÖÔNG V: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ PHUÏ LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 8 11. Döï toaùn kinh phí theo noäi dung nghieân cöùu - Toång döï toaùn kinh phí laø 69.200.000 ñoàng - Nguoàn kinh phí: Ban quaûn lyù chaát thaûi y teá - Noäi dung chi phí trong baûng keøm theo BAÛNG DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Kinh phí döï kieán ( ñoàng) 1 Thu thaäp thoâng tin 1.1 Töø Internet (6 ngöôøi x 3 giôø x 30ngaøy x 2.000 ñoàng) 1.2 Töø saùch baùo 1.080.000 200.000 2 Chi phí ñi laïi (ñi khaûo saùt thöïc teá, xin soá lieäu, ñi laáy maãu…) 20.000ñ x 28ngaøy/ thaùng x 3 thaùng 1.680.000 3 Chi phí ngoïai giao: 2.000.000 4 Nghieân cöùu taùc ñoäng vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng 1. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khoâng khí 2. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaát 3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng nöôùc 4. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán kinh teá – xaõ hoäi. 3.500.000 4.000.000 3.500.000 4.000.000 5 Nghieân cöùu, ñeà xuaát caùc bieän phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng 1. Ñeà xuaát bieän phaùp giaûm thieåu do vieäc thu gom vaø vaän chuyeån raùc 2. Ñeà xuaát bieän phaùp giaûm thieåu moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí 3. Ñeà xuaát bieän phaùp xöû lyù raùc thaûi 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5 Xaây döïng baùo caùo 1. phaân tích, toång hôïp soá lieäu 2. In aán, photo taøi lieäu ( 6 cuoán x 50.000) 3. vaên phoøng phaåm ( vieát, giaáy …) 1.000.000 300.000 200.000 6 Chi phí boài döôõng: 10.000ñ x 6 ngöôøi x 84 ngaøy 5.040.000 7 Löông caùn boä: 6 ngöôøi x 1.500.000Ñ/ thaùng x 3 thaùng 27.000.000 9 8 Chi phí phaân tích maãu 2.000.000 9 Chi phí khaùc Ñieän, ñieän thoaïi: 6 ngöôøi x 150.000Ñ/ thaùng x 3 thaùng 2.700.000 10 Toång chi phí 69.200.000 12. Tieán ñoä thöïc hieän Thôøi gian thöïc hieän laø khoaûng 3 thaùng. NOÄI DUNG Thaùng thöù nhaát Thaùng thöù hai Thaùng thöù ba Thaùng thöù tö Thu thaäp soá lieäu Khaûo saùt thöïc teá taïi khu vöïc thaønh phoá Nghieân cöùu, ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa raùc thaûi tôùi moâi tröôøng Xaây döïng baùo caùo toång hôïp vaø chi tieát Baûo veä nghieân cöùu 13. Xaùc nhaän cuûa chuû nhieäm, cô quan chuû quaûn Xaùc nhaän cuûa ban quaûn lyù chaát thaûi Y teá Chuû nhieäm ( ñaõ kyù) Giaùm ñoác Chuû nhieäm: Tröôûng nhoùm 10 Phaàn 3: SÔ BOÄ TRÌNH BAØY CAÙC NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CHÍNH CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 1.1 Ñieàu kieän töï nhieân 1.1.1 Vò trí ñòa lyù: Thaønh phoá Hoà Chí Minh caùch thuû ñoâ Haø Noäi gaàn 1.730 km ñöôøng boä, naèm trong toïa ñoä ñòa lyù khoaûng 10 0 10’ - 100 38’ vó baéc vaø 1060 22’ – 1060 54’ kinh ñoä ñoâng, coù toång dieän tích laø 2.095.239 km 2 goàm coù 24 quaän huyeän : - Quaän: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Goø Vaáp, Phuù Nhuaän, Bình Thaïnh, Thuû Ñöùc, Taân Bình, Bình Taân, Taân Phuù. - Huyeän: Cuû Chi, Hoùc Moân, Bình Chaùnh, Nhaø Beø, Caàn Giôø. Tuyeán giaùp: - Phía Baéc giaùp vôùi: tænh Bình Döông - Phía Taây Baéc giaùp vôùi: tænh Taây Ninh. - Phía Ñoâng vaø Ñoâng Baéc giaùp vôùi: tænh Ñoàng Nai. - Phía Ñoâng Nam giaùp vôùi: tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu. - Phía Taây vaø Taây Nam giaùp vôùi: tænh Long An vaø Tieàn Giang. 1.1.2 Ñaëc ñieåm khí haäu, ñòa chaát thuûy vaên a. Ñaëc ñieåm khí haäu: Khí haäu coù hai muøa roõ reät: - Muøa möa töø thaùng 05 ñeán thaùng 11 - Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 04 naêm sau. b. Nhieät ñoä khoâng khí: Nhieät ñoä khoâng khí ít thay ñoåi giöõa caùc muøa trong naêm, bieân ñoä nhieät dao ñoäng trong khoaûng 5 0 – 70, nhieät ñoä trung bình naêm laø 27,550C. 11 Baûng 1.1: Caùc ñaëc tröng nhieät ñoä Ñaëc tröng Nhieät ñoä ( 0 C) Ghi chuù Nhieät ñoä trung bình naêm Nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát Nhieät ñoä toái cao nhaát Nhieät ñoä trung bình thaùng cao nhaát Nhieät ñoä toái thaáp tuyeät ñoái 27,0 29,0 40,0 21 13,8 Thaùng 04 Thaùng 04/1912 Thaùng 01 Thaùng 01/1937 Nguoàn: Traïm Khí Töôïng Thuûy vaên Thaønh Phoá, 1996. c. Möa Löôïng möa phaân boá khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc vuøng trong Thaønh phoá: - Vuøng Baéc vaø Ñoâng Baéc: 1.900 – 2.000 mm/ naêm - Vuøng trung taâm Thaønh phoá: 1.600 – 1.900 mm/ naêm - Vuøng Nam vaø Ñoâng NamThaønh phoá: 1.200 – 1.300 mm/ naêm. Phaân boá löôïng möa giöõa caùc muøa: - Löôïng möa veà muøa möa chieám 95% caû naêm - Löôïng möa veà muøa khoâ chieám 5% caû naêm - Löôïng möa cao nhaát vaøo khoaûng thaùng 07 vaø thaùng 09 - Luôïng möa trung bình trong naêm 1.979 mm. Baûng 1.2: Caùc ñaëc tröng cheá ñoä möa Caùc yeáu toá ñaëc tröng cheá ñoä möa Trò soá ( mm) Luôïng möa trung bình naêm Luôïng möa lôùn nhaát naêm Löôïng möa nhoû nhaát naêm Soá ngaøy möa trung bình naêm Löôïng möa trung bình thaùng lôùn nhaát ( thaùng 09) Soá ngaøy möa trung bình thaùng lôùn nhaát( thaùng 09) Löôïng möa trung bình thaùng nhoû nhaát Löôïng möa cöïc ñaïi Löôïng möa thaùng cöïc ñaïi 1.979 2.718 1.553 154 (ngaøy) 338 22( ngaøy) 3 177 603 d. Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí raát cao vaøo caùc thaùng muøa möa, coù khi leân ñeán möùc baõo hoøa 100%, vaøo caùc thaùng muøa khoâ, ñoâ aám giaûm. Ñoä aåm töông ñoái ñöôïc trình baøy trong baûng 1.3 12 Baûng 1.3 Ñoä aåm töông ñoái trong caùc thaùng taïi thaønh phoá Hoà chí Minh Thaùng Ñoä aåm töông ñoái ( %) Lôùn nhaát Trung bình Nhoû nhaát 1 99 77 23 2 99 74 22 3 98 74 21 4 99 76 21 5 99 83 33 6 100 86 30 7 100 87 40 8 99 86 44 9 100 87 43 10 100 87 40 11 100 84 33 12 100 81 29 Nguoàn: Traïm ño Taân Sôn Nhaát, 1996. e. Ñieàu kieän ñòa chaát – thuûy vaên Caùc soâng raïch trong Thaønh phoá chaèng chòt vaø chòu aûnh höôûng maïnh cuûa cheá ñoä baùn nhaät trieàu, caùc thôùi kì trong naêm coù theå phaân chia theo chieàu nhö sau: - Thôøi kyø trieàu cöôøng: thaùng 09, 10, 11, 12, - Thôøi kyø trieàu keùm: thaùng 04, 05, 06, 07, 08, - Thôøi kyø trieàu trung bình: thaùng 01, 02, 03, Haøng thaùng laïi coù hai kyø trieàu cöôøng theo chu kyø maët traêng vaøo caùc ngaøy 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 ( aâm lòch) vaø hai kyø trieàu keùm vaøo giöõa caùc ngaøy noùi treân. Bieân ñoä trieàu khaù lôùn vaø ít bieán ñoäng qua nhieàu naêm. Taïi traïm ño Phuù An, bieân ñoä trieàu trung bình töø 1,7 - 2.5 cm, cao nhaát 3,95 m. Ñoä cheânh bieân ñoä trieàu ôû caùc taàn suaát khaùc nhau nhoû, khoaûng 20 – 30 cm. Nöôùc döôùi ñaát coù kh
Luận văn liên quan