Đề tài Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyên Bắc sơn-Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên

Đại I hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) thành công, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết TW 2 khóa VIII xác định : “ Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh GD-ĐT, phát huy nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy, GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, “ bồi dưỡng nhân tài ”( Điều 35 Hiến pháp nước CHXHCNVN ) “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” ( Điều 2 Luật giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005 ) Những con người có nhân cách như Luật giáo dục chỉ ra do nền giáo dục, do các nhà trường góp phần hình thành đó là thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ có đủ tài đức “ vừa hồng, vừa chuyên” đảm trách xứ mệnh xây dựng thành công CNXH. Bác Hồ vị lãnh tụ lỗi lạc rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Bác khẳng định đây là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc. Bác đã dạy “ người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng.” GD phải là bồi dưỡng được cái đức : cái vốn quý của con người, đồng thời phát huy được khả năng sáng tạo, việc tận dụng tri thức tiếp thu được trong học tập vào cuộc sống. Hồ Chí Minh cũng đưa ra được văn hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trong xã hội của mỗi người : “ vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo ra và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh, đó là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với điều kiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi sự sinh tồn” ( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia Hà nội 1995 trang 413) Đó là những tư tưởng quý giá mà Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta. Tuy nhiên không phải ai cũng thấm nhuần được tư tưởng đó. Trong những năm qua , đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện : từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chuyển từ chính sách “đóng cửa” sang chính sách “mở cửa”, làm bạn với các nước trong cộng đồng thế giới. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa- giáo dục. Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn là vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Đánh giá thực trạng giáo dục đào tạo : Nghị quyết TW 2 khóa VIII nhấn mạnh : “ Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lại của bản thân và đất nước.” Đoàn thanh niên Huyện Bắc Sơn-Tỉnh Lạng Sơn không đứng ngoài thực trạng đó, Hơn ai hết là người làm công tác giáo dục, hoạt động, tổ chức của Đoàn thị trấn Tiên Yên trên quê hương mà mình đã sinh ra và lớn lên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề đặt lên vai của mình. Phải có biện pháp chỉ đạo thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên nói riêng, đặc biệt là những thanh niên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức. Vì việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh niên là nền tảng, là gốc rễ vững chắc cho các mặt giáo dục khác. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Vì vẩy với góc nhìn từ công tác giáo dục ở Huyện Bắc Sơn_Tỉnh Lạng Sơn và là người cán bộ đoàn tương lai, Tôi nhân thấy: giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên ngày nay là một nhiệm vụ quan trọng và rát cần thiết. Lúc sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa. Trong trong nhiều bài viết, bài nói chuyện của minh Người đều nhấn mạnh: “muốn xây dựng chủ nghĩa xả hội phải có người xã hội chủ”. Con người của xã hội chủ nghĩa là những người có đạo đức và tri thức, là những người vừa “hồng” và hơn “chuyên” và hơn hết trước lúc di xa Bác Hồ có để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu, trong đó Bác an cần dạy bảo và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bác dạy rằng: “Đoàn thanh niên nói chung là tốt, mỏi việc đều hăng hai, xung phong, không ngại khó khăn có trí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo duc đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo cho họ thành những con người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết. Thực hiện lời dạy của Bác để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, ngoài việc tiếp thu những kiến thức về văn hóa cần phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức về đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, kỹ năng ứng xử, trong đó rèn luyện dạo đức và lối sống văn hóa là nền tảng của gia đình, nền tảng là gốc rễ vững chắc của xã hội và là hình mẫu cho thế hệ sau học tập chính là tấm gương sáng ngời về đạo đức_nhân cách _lối sống của Bác Hồ kính yêu_Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Xuất phát từ những lí do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh chọn đề tài: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyên Bắc sơn-Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên”.

doc55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyên Bắc sơn-Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM ----------------------------------------- TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Đề Tài: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN BẮC SƠN - TỈNH LẠNG SƠN VỚI CÔNG TÁC GIÁO GIỤC ĐẠO ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, VĂN HÓA CHO THANH NIÊN. Người thực hiện : Dương Văn Nhiệm Lớp : K49 Niên khóa : 2010 – 2011 Người hướng dẫn : Hoàng Thị Ngân Hà Nội, Năm 2011 LỜI CẢM ƠN Âm thầm, lặng lẽ con đò thời gian lại đưa thêm một chuyến đò đầy cập bến, tạm xa giảng đường, xa mái trường dấu yêu, xa thầy cô, nơi chôn dấu biết bao kỷ niệm. Em không thể nào quên những năm tháng đó, thầy cô như người lái đò cần mẫn đưa khách sang sông đưa con thuyền cập bến, chắp cho chúng em những đôi cánh vào đời, ươm cho đời những mầm xanh trái ngọt. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cô giáo hướng dẫn: Tới cô giáo Hoàng thị ngân đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu va hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường học viện thanh thiếu niên việt nam đã cung cấp cho em những kiến thức quý giá và tạo điều kiện thuận lợi, động viên, kích lệ em trong thời gian học tập và thực hiện tiệủ luận tốt nghiệp . Dù đã có nhiều cố ngắng, song do điều kiện và thời gian hạn chế nên trong đề tài của em chắc không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo để đề tài của em được hoàn chỉnh hơn. Em Xin chân thành cảm ơn ! Bắc Sơn ngày 12 tháng 9 năm2011 Ngươì thực hiện Dương Văn Nhiệm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTN :(Đoàn thanh niên) CNH-HĐH :(Công nghiệp hóa –hiện đại hóa) GD-ĐT :(Giáo dục đào tạo) CNXH : (Chủ nghĩa xã hội) XHCN : (Xã hội chủ nghĩa) TNCS :(thanh niên cộng sản) UBND : (ủy ban nhân dân) PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Đại I hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) thành công, đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết TW 2 khóa VIII xác định : “ Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh GD-ĐT, phát huy nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Bởi vậy, GD-ĐT là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, “ bồi dưỡng nhân tài ”( Điều 35 Hiến pháp nước CHXHCNVN ) “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc” ( Điều 2 Luật giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005 ) Những con người có nhân cách như Luật giáo dục chỉ ra do nền giáo dục, do các nhà trường góp phần hình thành đó là thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân tương lai của đất nước, là thế hệ có đủ tài đức “ vừa hồng, vừa chuyên” đảm trách xứ mệnh xây dựng thành công CNXH. Bác Hồ vị lãnh tụ lỗi lạc rất coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Bác khẳng định đây là công việc trọng đại của đất nước, của dân tộc. Bác đã dạy “ người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng....” GD phải là bồi dưỡng được cái đức : cái vốn quý của con người, đồng thời phát huy được khả năng sáng tạo, việc tận dụng tri thức tiếp thu được trong học tập vào cuộc sống. Hồ Chí Minh cũng đưa ra được văn hóa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, trong xã hội của mỗi người : “ vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo ra và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh, đó là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với điều kiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi sự sinh tồn” ( Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia Hà nội 1995 trang 413) Đó là những tư tưởng quý giá mà Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta. Tuy nhiên không phải ai cũng thấm nhuần được tư tưởng đó. Trong những năm qua , đất nước ta chuyển mình trong công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện : từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Chuyển từ chính sách “đóng cửa” sang chính sách “mở cửa”, làm bạn với các nước trong cộng đồng thế giới. Với công cuộc đổi mới, chúng ta có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa- giáo dục. Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn là vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Đánh giá thực trạng giáo dục đào tạo : Nghị quyết TW 2 khóa VIII nhấn mạnh : “ Đặc biệt đáng lo ngại là một bộ phận học sinh sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lại của bản thân và đất nước...” Đoàn thanh niên Huyện Bắc Sơn-Tỉnh Lạng Sơn không đứng ngoài thực trạng đó, Hơn ai hết là người làm công tác giáo dục, hoạt động, tổ chức của Đoàn thị trấn Tiên Yên trên quê hương mà mình đã sinh ra và lớn lên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề đặt lên vai của mình. Phải có biện pháp chỉ đạo thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên nói riêng, đặc biệt là những thanh niên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức. Vì việc giáo dục tư tưởng đạo đức cho thanh niên là nền tảng, là gốc rễ vững chắc cho các mặt giáo dục khác. Xuất phát từ những lý do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: Vì vẩy với góc nhìn từ công tác giáo dục ở Huyện Bắc Sơn_Tỉnh Lạng Sơn và là người cán bộ đoàn tương lai, Tôi nhân thấy: giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên ngày nay là một nhiệm vụ quan trọng và rát cần thiết. Lúc sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc bồi dưỡng và xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa. Trong trong nhiều bài viết, bài nói chuyện của minh Người đều nhấn mạnh: “muốn xây dựng chủ nghĩa xả hội phải có người xã hội chủ”. Con người của xã hội chủ nghĩa là những người có đạo đức và tri thức, là những người vừa “hồng” và hơn “chuyên” và hơn hết trước lúc di xa Bác Hồ có để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản di chúc vô cùng quý báu, trong đó Bác an cần dạy bảo và quan tâm đến thế hệ trẻ. Bác dạy rằng: “Đoàn thanh niên nói chung là tốt, mỏi việc đều hăng hai, xung phong, không ngại khó khăn có trí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo duc đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo cho họ thành những con người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết. Thực hiện lời dạy của Bác để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, ngoài việc tiếp thu những kiến thức về văn hóa cần phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức về đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với cộng đồng, kỹ năng ứng xử,…trong đó rèn luyện dạo đức và lối sống văn hóa là nền tảng của gia đình, nền tảng là gốc rễ vững chắc của xã hội và là hình mẫu cho thế hệ sau học tập chính là tấm gương sáng ngời về đạo đức_nhân cách _lối sống của Bác Hồ kính yêu_Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Xuất phát từ những lí do khách quan, chủ quan như trên, tôi mạnh chọn đề tài: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyên Bắc sơn-Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh Niên”. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: *. Đánh giá được công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên ở Huyên Bắc Sơn_Tỉnh Lạng Sơn, thông qua đó đề ra những biện pháp giáo dục đạo đực, lối sống văn hóa cho thanh niên một cách hiệu quả giúp thanh niên trơ thành người có ích cho xã hội. *. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu một số lý luận giáo dục đạo đức, tiến hành điều tra thực trạng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, phân tích nguyên nhân, tìm ra những yếu tố liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa thanh niên để từ đó đề ra biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Qua việc nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất và lý giải những biện pháp giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Huyện Bắc Sơn _Tỉnh Lạng Sơn. Từ đó góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thanh niên. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu. 3.1. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu chuyên đề là: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Bắc Sơn _Tỉnh Lạng Sơn với công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. 3.2. khách thẻ nghiên cứu. * Đặc điểm chung của địa phương. * Đặc điệm của đoàn thanh niên, cấp ủy trên địa bàn. 4. phạm vi nghiên cứu tiểu luận. * không gian: Tiểu luận tập trung nghiên cưu thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên nơi Huyện Bắc Sơn _Tỉnh Lạng Sơn mà tôi đang sinh sống, nhằm tìm ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. * Thời gian: Tiểu luận nghiên cưu từ năm 2009 đến nay. 5. Phương pháp nghiên cứu. * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. Nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết trung ương Đảng VIII khóa X về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”, báo cáo tổng kết Đoàn 2009 đến nay, các tài liệu tạp chí về giáo dục… *Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Quan sát, đàm thoại, trao đổi, khảo sát… Tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. *Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ. Thống kê, toán học, biểu bảng, sơ đồ… 6. Kết cấu tiểu luận. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, tiểu luận được kết cấu làm 3 chương. Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Chương II: Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lạng Sơn. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Huyện Huyện Bắc Sơn – Tỉnh Lạng Sơn. PHẦN NỘI DUNG Chương I: Những vấn đề lý luận chung về giáo dục đạo đức , lối sống văn hóa cho thanh niên Cơ sở lý luận. Giáo dục là một hiện tượng xã hội, là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, ảnh hưởng tự giác, chủ động tới con người, dẫn đến sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách. Dưới góc độ hoạt động, giáo dục là một hoạt động chuyên biệt của xã hội nhằm hình thành và phát triển nhân cách của côn người theo những yêu cầu của xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển nhân cách. Như vậy hoạt động giáo dục không đơn thuần chỉ là truyền thụ kiến thức, mà là quá trình gồm nhiều bộ phận: Giáo dục đạo đức; Giáo dục trí tuệ; Giáo dục thể chất; Giáo dục thẩm mỹ; Giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp. Trong đó giáo dục đạo đức được xem là nền tảng gốc rễ tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác. 1.1. Một số khái niệm. 1.1.1. Khái niệm thanh niên Thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có sức khỏe vả trí tuệ, có những đóng góp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thanh niên rất nhạy bén với những các mới, tiến bộ khoa học mới nhưng cũng rất dễ mắc phải những sai lầm trong nhận thức của mình. Trong sự phát triển của đất nước hiện nay thanh niên đóng một vai trò rất quan trọng với vị trí là người chủ tương lai của đất nước.vì vậy khẩu hiệu “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên’’ luôn luôn là khẩu hiệu của thanh niên Việt nam trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước. 1.1.2. Khái niệm đạo đức. Theo chủ nghĩa Mác thì đạo đức là cái có thật trong ý thức xã hội, trong đời sống tinh thần của con người nghĩa là về lý luận nó là bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội. Đạo dức tồn tại trong mọi ý thức, hoạt động giao lưu, trong toàn bộ hoạt động sống của con người. Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt được phản ánh dưới dạng những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực điều chỉnh (hoặc chi phối) hành vi của con người trong các mỗi quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội, giữa con người với nhau và với chính bản thân mình. Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những phẩm chất, nhân cách của con người, phản ánh ý thức của con người, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử phù hợp trong các mỗi quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội giwuax bản thân họ với người khác và với chính bản thân mình. 1.1.3. Khái niệm giáo dục. Giáo dục còn là quá trình khơi gợi các tiềm năng sẳn có trong mỗi con người, góp phần nâng cao các năng lực và phẩm chất cá nhân của cả thầy và trò theo hướng hoàn thiện hơn, đáp ứng các yêu cầu tồn tại & phát triển trong xã hội loài người đương đại. Từ nhận định trên cho thấy, khái niệm giáo dục đã được thống nhất gôm ba vân đề sau: Bản chất của giáo dục còn có quá trình người thầy khơi gợi (giúp người học phát hiện, đánh thức các tiềm năng sẳn có trong mỗi con người; Sau đó mới đến quá trình làm thay đổi (hoặc biến đổi) các phẩm chất ấy. Giác dục, ngay tự thân nó đã có tác động đến cả 2 đối tượng: thầy và trò. Chính trong quá trình lao động nghiêm túc, người thầy còn "học hỏi" được rất nhiều điều từ học trò của mình. (Do đó mới có thành ngữ "Dạy - tức là học hai lần"! Khái niệm đã nêu chưa nhắc đến tác dụng và vai trò của "giáo dục" đối với con người (cả thầy và trò), khi tiếp cận đến những quá trình lao động dạy và học ấy. Do đó, khái niệm "Giáo dục" xin được bổ sung như sau: "Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi và biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của cả người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách cả thầy và trò bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, đáp ứng các yêu cầu tồn tại và phát triển trong xã hội loài người đương đại". 1.1.4. Giáo dục đạo đức. Qúa trình hình thành và phát triển của con người là quá trình tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân để chuyển hóa những nguyên tắc, yêu cầu chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân làm cho cá nhân đó trưởng thành về mặt đạo đức đáo ứng yêu cầu của xã hộ. có thể hiểu qua trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có thể tổ chức có mục đích,có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu chuẩn mực giá trị đạo đức của cá nhân nhằm góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Quá trình giáo dục đạo đức lối sống văn hóa phải làm cho thanh niên thấm nhuần sau sắc thế giới quan Mác - Lê nin, tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan của các giá tri đạo đức nhân văn nhân bản của các tư tưởng đó, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình thông qua cuộc tiếp cận với cuộc đáu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của cá nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống lý tưởng sống, lối sống theo con đường CNXH, thanh niên phải thấm nhuần tư tưởng chính sách của Đảng biết sống và làm việc theo pháp luật có kỷ cương nền nếp có văn hóa trong các mối quan hệ giữ con người với tự nhiên với xã hội và giữa con người với nhau, nhạn thức ngày càng sâu sắc nguyên tắc yêu cầu chuẩn mực và các giá trị đạo đức XHCN, biến các giá trị đó thành ý thức tính chất hành vi thói quen và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày để thực hiện được những yêu cầu đó quá trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân theo những định hướng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại. 1.1.5.Khái niệm lối sống. Lối sống là một phạm trù xã hội khái quát toàn bộ hoạt động sống của các dân tộc, các giai cấp các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của một hình thức kinh tê – xã hội nhất định và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống trong lao động và hưởng thụ trong quan hệ giữa người với người , trong sinh hoạt tinh thần và văn hóa tư tưởng lối sống đạo đức chuẩn mực giá trị xã hội và phong tục tập quán với phát triển văn hóa xây dựng con người. *Cơ sơ thực tiến. -Thanh niên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức. Với đặc điểm của lứa tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi, đây là giai đoạn phát triển và thây đổi rất mạnh mẽ về cả thể chất và tâm lý của thanh niên là lớp người đang trưởng thành, bắt đầu ở cuối tuổi dày thì và kết thúc vào thời kỳ đã hoàn thiện về thể chất va định hình về nhân cách,một thời kỳ phát triện tương đối ổn định. Hoạt đọng chủ đạo của lứa tuổi này là hoạt động học tập – lao động. các hoạt động như giao lưu, vui chơi…đều diễn ra theo phương hướng và ít nhất chỉu sư ảnh hưởng và bị chi phối bởi hoạt động chủ đạo. hoạt động giao lưu của lứa tuổi thanh niên nhăm thỏa man nhu càu tình bạn, tình yêu, tình đồng chí …tham gia vào đời sống tập thể, xác lập vị trí của mình, tư khảng định mình trong tập thể, trong cộng đồng. Thanh niên là thời kỳ tươi đẹp nhất trong đời sống mối con người. đó là lứa tủôi trong sáng, đầy ước mơ, đầy khát vọng. tuổi thanh niên cũng là lứa tuổi đày nhiệt tình, có nhiều hoài báo va đôi khi bồng bột, thiếu hiểu biết trong cuộc sống, không nghe lời bố mẹ, chỉ biết vui chơi thỏa đáng vì thế có khó khăn trong rèn luyện đạo đức. - Đối với những học sinh có khó khăn trong rèn luyện đạo đức thường có các đặc điểm cụ thể như: Phát triển lệch lạc, biến dạng, thái hóa về nhu cầu cá nhân: nghiện hút, cờ bạc, chơi các loại trò chơi không lành mạnh…nhu cầu phát triển lành mạnh xã hội kém, có các biểu hiện tiêu cực đối lập với các mối quan hệ văn hóa, nhân bản của con người đặc biệt là vật chất. Kém phát triển về ý thức đạo đức, hoạc có khi trở nên vô thức trong quan hệ với cộng đồng, với người khác . nhận thức xã hội lêch lạc thiếu niền tin. Hoài nghi mọi thứ, ngại thổ lộ, bộc bach bản thân ngay cả những vấn đề tích cực. Đôi khi có sự di chuyển niền tin, lẽ sống, lý tưởng tốt đẹp sang niền tin, lẽ sống, lý tưởng của những kẻ bụi đời, ngố ngược mù quáng. Tình cảm của những thanh niên này phát triển rất hạn chế: có người trở nên hận đời, hằn học, phớt đời; có người khao khát tình cảm được bù đắp thỏa đáng; có người mất cân bằng về tình cảm dễ bị kích động; có tình cảm yếu đươi dễ bị mua chuộc, ngại làm việc… Từ đó dẫn đến các thanh niên có thói quen vi phạm các kỷ cương, nề nếp, nội quy của tập thể được biểu hiện qua các hành vi: trêu tức, xấc xược, liên kết thành nhóm …những nhóm này không tích cực hay có các trò quỷ quoái để trêu bạn bè, phản ứng, trả đũa, nói năng thô bị cục cằn, thích dùng tiếng lóng gây bè, kéo phái đánh nhau… -Một số vấn đề cơ bản để tạo ra cho các thanh niên có khó khăn trong rèn luyện đạo đức là: Về tâm sinh lý sinh học: Có thể là trẻ em ra đời đã có khuyết tật bẩm sinh nhất định như: thiểu năng về trí tuệ, bệnh đao, khiếm khuyết về giác quan, rối loạn về tâm sinh lý, nhuồn gốc nội sinh, hoặc là do tính tập nhiễm phát sinh quá trình phát triển nhân cách… Về phía gia đình: do nhận thức lệch lạc, không có tri thức về giáo dục con cái; sự quan tâm nuông chiều thái quá trong công tác nuôi dạy; sử dụng quyền uy của bố mẹ một cách cực đoan; tấm gương phản diện của cha mẹ, người thân; có các hoàn cảnh éo le hoặc là hay bị sử dụng bằng vũ lực… Nhiều gia đình còn chưa thực sự quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con cái mà chỉ lao đầu vào công việc làm giàu trong thời buổi kinh tế mở cửa. Về phía xã hội: Tác động của cơ chế thị trường tạo ra sự phân cực rất lớn đối với thanh niên; Tác động lối sống ham cơ sở vật chất hơn tính nhân văn; Ảnh hưởng nhóm nhỏ tiêu cực của bạn bè; Sự phối hợp không đồng bộ giữa gia đình và xã hội… Trong khi đó truyền thống dân tộc Việt Nam luôn coi trọng đạo đức con người “tiên học lễ, hậu học văn”, tư tưởng đó đã in đâm trên khẩu hiệu của mỗi trường học. Tháng 10/ 1964 Bác Hồ đã về thăm trường đại học Sư phạm quốc gia Hà Nội đã nói “Công tác giáo dục đạo đức trong nh