Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác cơ bản của lực lượng cảnh sát khu vực( phần 2)

Đối với công tác quản lý giáo dục đối tượng: Lực lượng CSKV đã nắm chắc được hệ thống các văn bản của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý giáo dục đối tượng.Xác định được các loại đối tượng cần phải quản lý theo đúng điều lệnh CSKV.Thực hiện tốt các quy trình từ việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý cho đến việc tổ chức thực hiện các quyết định thông qua các mặt công tác và các biện pháp nghiệp vụ theo đúng chức năng của CSKV. CSKV đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong việc đưa ra các biện pháp phù hợp với các loại đối tượng. CSKV cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của các loại đối tượng trong các vụ án nghiêm trọng, góp phần tạo thành công cho công tác điều tra khám phá tội phạm. Đối với công tác Quản lý hành chính về ANTT: Trên cơ sở nhận thức được vị trí vai trò của việc thực hiện các quy định về TTXH, lực lượng CSKV công an phường Quan Hoa đã duy trì và thực hiện đúng các quy định về các nội dung của Quản lý hành chính về ANTT. Lực lượng CSKV đã tập trung thực hiện các công tác về đăng kí quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý phương tiện đặc biệt, cấp phát và quản lý CMND CSKV đã nắm được các loại nhân khẩu, hộ khẩu cư trú trên địa bàn, nắm được 4 yêu cầu thông thuộc về nhân khẩu, nắm được số lượng nhân khẩu thực tế trên địa bàn Từ khi triển khai thực hiện luật cư trú cho đến nay, số lượng nhân hộ khẩu trên địa bàn tăng nhanh gây ra nhiều khó khăn cho CSKV trong quá trình quản lý. CSKV đã sử dụng linh hoạt và khéo léo các biện pháp nghiệp vụ vào công tác quản lý nên đã đạt được hiệu quả trong công tác quản lý cư trú. Trong quá trình quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý phương tiện đặc biệt .lực lượng CSKV cũng có nhiều biện pháp quản lý tích cực và bước đầu đã đem lại hiệu quả cao. CSKV chủ động đi sâu nắm tình hình và hoạt động của từng cơ sở, rà soát phân loại các cơ sở theo quy định, ký cam kết về ANTT. Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thường xuyên mở các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh.

doc23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 7397 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác cơ bản của lực lượng cảnh sát khu vực( phần 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đối với công tác quản lý giáo dục đối tượng: Lực lượng CSKV đã nắm chắc được hệ thống các văn bản của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý giáo dục đối tượng.Xác định được các loại đối tượng cần phải quản lý theo đúng điều lệnh CSKV.Thực hiện tốt các quy trình từ việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý cho đến việc tổ chức thực hiện các quyết định thông qua các mặt công tác và các biện pháp nghiệp vụ theo đúng chức năng của CSKV. CSKV đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong việc đưa ra các biện pháp phù hợp với các loại đối tượng. CSKV cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của các loại đối tượng trong các vụ án nghiêm trọng, góp phần tạo thành công cho công tác điều tra khám phá tội phạm. Đối với công tác Quản lý hành chính về ANTT: Trên cơ sở nhận thức được vị trí vai trò của việc thực hiện các quy định về TTXH, lực lượng CSKV công an phường Quan Hoa đã duy trì và thực hiện đúng các quy định về các nội dung của Quản lý hành chính về ANTT. Lực lượng CSKV đã tập trung thực hiện các công tác về đăng kí quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý phương tiện đặc biệt, cấp phát và quản lý CMND… CSKV đã nắm được các loại nhân khẩu, hộ khẩu cư trú trên địa bàn, nắm được 4 yêu cầu thông thuộc về nhân khẩu, nắm được số lượng nhân khẩu thực tế trên địa bàn…Từ khi triển khai thực hiện luật cư trú cho đến nay, số lượng nhân hộ khẩu trên địa bàn tăng nhanh gây ra nhiều khó khăn cho CSKV trong quá trình quản lý. CSKV đã sử dụng linh hoạt và khéo léo các biện pháp nghiệp vụ vào công tác quản lý nên đã đạt được hiệu quả trong công tác quản lý cư trú. Trong quá trình quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý phương tiện đặc biệt….lực lượng CSKV cũng có nhiều biện pháp quản lý tích cực và bước đầu đã đem lại hiệu quả cao. CSKV chủ động đi sâu nắm tình hình và hoạt động của từng cơ sở, rà soát phân loại các cơ sở theo quy định, ký cam kết về ANTT. Phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thường xuyên mở các đợt kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của cá nhân và tổ chức trong hoạt động kinh doanh. 1.3.2. Tồn tại, thiếu sót Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các mặt công tác cơ bản, CSKV công an phường Quan Hoa vẫn còn bộc lộ một số tồn tại thiếu sót sau: - Công tác nắm tình hình địa bàn của CSKV chưa toàn diện kịp thời, vẫn còn mang tính hình thức, không phát huy hết khả năng trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Một bộ phận không nhỏ cán bộ chiến sĩ chưa có sự nhận thức đúng đắn về vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác nắm tình hình địa bàn. Chưa có sự nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình kinh tế, chính trị xã hội. Số lượng tin thu thập được chất lượng không cao. Mạng lưới CSBM còn mỏng, chưa thực sự phát huy hết vai trò của quần chúng trong việc tham gia phong trào bảo vệ ANTQ nên công tác nắm tình hình còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp thông tin giữa các lực lượng các đơn vị chưa được duy trì thường xuyên. - Công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở tuy đã được tiến hành bằng nhiều biện pháp tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế. Trên thực tế CSKV hầu như làm hết nhiệm vụ của các lực lượng khác, từ nắm tình hình, lập hồ sơ đến gọi hỏi răn đe… Do khối lượng công việc của CSKV nhiều, trong đó lực lượng CSKV chỉ có 09 đồng chí, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới. Mạng lưới CSBM còn mỏng, chưa thực sự phát huy được vai trò của quần chúng trong quá trình tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Công tác quản lí giáo dục đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng tỉnh ngoài còn hạn chế. Việc cảm hóa giáo dục đối tượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vì thế tỉ lệ đối tượng trong diện quản lí tái phạm cao. Mối quan hệ phối hợp giữa CSKV với các lực lượng khác trong công tác quản lí giáo dục đối tượng còn chưa chặt chẽ. - Công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ của CSKV chưa được quan tâm thường xuyên chưa tạo được uy tín đối với chính quyền và nhân dân. Chức năng tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chuyên đề ở địa bàn cơ sở của CSKV vẫn còn mang tính hình thức. Một bộ phận CSKV chưa thực sự quan tâm đến việc thúc đẩy phong trào tại các tổ dân phố nên quan hệ phối hợp giữa CSKV và quần chúng nhân dân chưa thực sự đạt hiệu quả, chưa phát huy được hết sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ. Công tác tuyên truyền hướng dẫn mới chỉ dừng lại ở cán bộ chủ chốt chứ chưa sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Lực lượng nòng cốt trong các tổ chức quần chúng chưa được quan tâm đúng mực, chưa được củng cố toàn diện về tổ chức, không thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ nên chưa phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm. - Ban chỉ huy Công an phường mới chỉ chú trọng đến việc giao chỉ tiêu cho CSKV mà chưa chú trọng tới các điều kiện để CSKV thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác đã được giao. Các chỉ tiêu đưa ra thường cao so với khả năng, điều kiện của CSKV. ( ví dụ: mỗi năm CSKV phải nắm được từ 80 đến 100 tin có giá trị từ CSBM hoặc từ QCND) điều này còn nhiều bất cập. Tuy nhiên cũng có những cụm dân cư thưa thớt, tập trung nhiều cán bộ tri thức nên tình hình ít phức tạp về ANTT, số lượng tin báo như vậy là quá nhiều. Do vậy để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì CSKV sử dụng cả những thông tin có giá trị cao và những thông tin có giá trị không cao. - Công tác tổ chức sắp xếp địa bàn cho CSKV còn bất hợp lý, mới chỉ căn cứ vào số hộ, số người chứ chưa tính đến tính chất phức tạp của địa bàn và năng lực thực tế của CSKV. - CSKV phải kiêm nhiệm quá nhiều việc đột xuất ngoài công việc chuyên môn nên chưa có điều kiện đi sâu và tập trung vào thực hiện các mặt công tác cơ bản. Các công tác như: tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, công tác kế hoạch hóa gia đình…. Đã chiếm nhiều thời gian của CSKV làm cho CSKV không có nhiều thời gian dành cho công tác chuyên môn, vì vậy kết quả đạt được không cao. - Việc kiểm tra, hướng dẫn CSKV thực hiện các mặt công tác cơ bản của Ban chỉ huy Công an phường và công an các cấp chưa thường xuyên, kịp thời, sát với thực tế nên chưa phát huy được hết chất lượng, hiệu quả các mặt công tác cơ bản của từng CSKV. - Công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực đăng kí và quản lý tạm trú, tạm vắng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đòi hỏi. Các đợt kiểm tra của lực lượng CSKV tiến hành đơn lẻ, chưa có chiều sâu, chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành và lực lượng nghiệp vụ khác có liên quan. Thời gian, hình thức kiểm tra vẫn rập khuôn máy móc. Vì vậy các đối tượng hoạt động dễ phát hiện ra các quy luật và chủ động đối phó. - Sự phối hợp giữa lực lượng CSKV với các lực lượng khác trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân không được tiến hành thường xuyên nên sự nhận thức của người dân về quy định của pháp luật còn nhiều hạn chế. Ngoài ra việc hướng dẫn thi hành các văn bản luật mới ban hành đối với nhiều người dân còn khó khăn, chưa kịp thời chưa giải quyết được khó khăn vướng mắc của nhân dân khi áp dụng các văn bản vào cuộc sống nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn cao. 1.3.3.Nguyên nhân của tồn tại, thiếu sót Thực tế việc thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV còn nhiều tồn tại, thiếu sót như trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua phân tích đánh giá ta thấy nổi lên một số nguyên nhân chính sau: - Nguyên nhân khách quan là do sự phát triển của kinh tế thị trường đã kéo theo những phức tạp về TTXH. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, xuất hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao… đã gây khó khăn cho lực lượng CSKV trong quá trình tiến hành các mặt công tác cơ bản. - Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn tồn tại nhiều nguyên nhân chủ quan như: + Do sự nhận thức về các mặt công tác cơ bản của CSKV chưa đầy đủ, một số mặt công tác cơ bản của CSKV không thực hiện chuyên sâu, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đòi hỏi, nhiều khi CSKV phải giải quyết theo tình hình thực tế, chạy theo vụ việc xảy ra mà không có kế hoạch cụ thể. Vì thế trong quá trình quản lý địa bàn lực lượng CSKV không nắm chắc được tình hình địa bàn. + Lực lượng CSKV còn non yếu về trình độ, năng lực và kinh nghiệm. Phần lớn CSKV công an phường Quan Hoa là cán bộ trẻ được đào tạo từ nhiều chuyên ngành khác sang làm CSKV nên chưa quen với công việc, kiến thức nghiệp vụ còn yếu. Số lượng cán bộ chiến sĩ được đào tạo chuyên ngành Quản lý hành chình về TTXH chiếm số lượng rất ít. + Do phương pháp công tác của CSKV chưa phù hợp. Trong quá trình thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV còn mang nặng tính hành chính, ý thức nghiệp vụ không cao. + Hệ thống các quy định về việc thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV còn nhiều hạn chế. + Việc tổ chức phân công địa bàn cho CSKV chưa thực sự hợp lý và phù hợp với năng lực, trình độ của CSKV. Vẫn còn tình trạng CSKV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thì lại quản lý những địa bàn phức tạp về ANTT. Việc phân công CSKV phải phụ trách nhiều địa bàn khác nhau nhưng các địa bàn không liền kề nhau. Số lượng nhân khẩu mà CSKV phải quản lý trên thực tế vượt nhiều lần so với quy định trong điều lẹnh CSKV. Chính vì thế dẫn đến tình trạng hiệu quả công việc không cao. + Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo CSKV của các cấp lãnh đạo trong việc thực hiện các mặt công tác cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Công tác lãnh đạo chỉ đạo còn mang tính chung chung, thiếu sự chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra nên dẫn tới tình trạng hiệu quả công việc không cao. + Việc giao chỉ tiêu công tác cho CSKV nhiều khi không phù hợp với trình độ, năng lực của từng đồng chí. Cơ sở vật chất còn nghèo nàn chưa đáp ứng được với tính chất công việc CHƯƠNG II GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CƠ BẢN CỦA LỰC LƯỢNG CSKV PHƯỜNG QUAN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 2.1. Dự báo tình hình 2.1.1. Cơ sở dự báo Quan Hoa là một phường trọng điểm của quận Cầu Giấy, có quá trình đô thị diễn ra nhanh, có nhiều khu chung cư cao tầng và nhiều khu công nghiệp nên kinh tế phát triển nhanh. Số lượng dân cư đông trong khi đó đây lại là địa bàn có nhiều sinh viên và người tỉnh ngoài tạm trú nên sẽ tạo ra sức ép lớn trong công tác quản lý.Không những thế trong những năm gần đây số lượng người nước ngoài tạm trú trên địa bàn ngày càng đông nên vấn đề ANTT ngày càng trở nên phức tạp hơn. Sự phát triển kinh tế đã kéo theo sự ra đời của nhiều cơ sở kinh doanh. Đây là điều kiện thuận lợi cho tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong những năm tiếp theo tình hình tội phạm sẽ ngày càng gia tăng về số và chất lượng. Sẽ xuất hiện thêm nhiều nhóm loại tội phạm mới với phương thức thủ đoạn tinh vi,và hậu quả tác hại ngày càng nghiêm trọng. Các loại tội phạm về cướp giật, ma túy, sẽ có nhiều diện biến phức tạp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường như hiện nay thì sự gia tăng của các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu xã họi sẽ ngày càng gia tăng gây khó khăn cho lực lượng quản lý. Sự đa dạng của các nhóm tội phạm không chỉ ở hành vi,mà còn đa dạng ở phương thức thủ đoạn. Mặt khác do là địa bàn có nhiều sinh viên cư trú nên trong những năm tới các vụ phạm tội do sinh viên gây ra sẽ tăng cao. Là địa bàn có nhiều người nước ngoài đến cư trú nên trong những năm tới có thể sẽ gia tăng các hành vi vi phạm của người nước ngoài... 2.1.2. Nội dung dự báo Trong giai đoạn hiện nay khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm ngày càng nghiêm trọng hơn. Thủ đoạn của tội phạm sẽ ngày càng tinh vi hơn, có tổ chức hơn… vì thế lực lượng Công an cụ thể là CSKV cần phải làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, điều tra nghiên cứu về tình hình hoạt động của tội phạm thông qua các công tác nghiệp vụ cơ bản để thu thập thông tin tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. + Tội phạm về kinh tế: Quan Hoa là địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, có nhiều cửa hàng điện tử, mĩ phẩm…nên các loại tội phạm về kinh tế sẽ có xu hướng gia tăng nhanh. + Tội phạm hình sự: Tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật sẽ có xu hướng gia tăng đặc biệt là tội trộm cắp xe máy và laptop với phương thức hoạt động trắng trợn đang gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. + Tội phạm ma túy sẽ có xu hướng tăng nhanh: Trên địa bàn có tỉ lệ người nghiện cao. Vẫn còn những tụ điểm bán lẻ heroin chưa được triệt phá. Đặc biệt là các đối tượng từ địa bàn khác đến Quan Hoa bán ma túy nên sẽ gây khó khăn cản trở cho lực lượng quản lý. Sự phát triển của kinh tế xã hội làm phát sinh những vấn đề mới cần thay đổi trong công tác QLHC về TTXH. Công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý phương tiện đặc biệt, cấp phát và quản lý CMND… cần phải được tiến hành thường xuyên liên tục. CSKV cần phải căn cứ vào tình hình thực tiễn quản lý địa bàn, phát hiện ra những bất cập trong công tác QLHC để kịp thời tham mưu cho cơ quan cấp trên trong việc sửa đổi bổ sung một số quy định sao cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo ra hành lang pháp lý trong việc thực hiện các công tác cơ bản của CSKV. Tình hình tổ chức cũng như vấn đề biên chế đối với lực lượng CSKV cần phải có sự thay đổi cho phù hợp. Cần bổ sung thêm lực lượng CSKV để công tác quản lý địa bàn được thuận lợi. Bên cạnh đó phải có sự phân chia địa bàn hợp lý với trình độ, năng lực của CSKV.Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ, kĩ năng giao tiếp, kiến thức xã hội cho CSKV. 2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV Công an phường Quan Hoa 2.2.1. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác cho CSKV trong quá trình thực hiện các mặt công tác cơ bản - Cơ sở đề xuất Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công an, trong đó lực lượng CSKV đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng có cơ sở có chức năng tuyên truyền quan điểm đường lối chính sách của Đảng trong từng thời kì phát triển của đất nước. Ngoài ra, CSKV còn thực hiện công tác nắm tình hình, thu thập những thông tin tài liệu có liên quan đến công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tôi phạm. Là lực lượng có tính chất công tác độc lập ở địa bàn cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân, thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác, đa dạng, phức tạp do đó trong quá trình công tác đòi hỏi CSKV cần phải có sự nhận thức rõ ràng về tinh thần, trách nhiệm của mình trong quá trình công tác. Thực tế, trong những năm qua lực lượng Công an cấp cơ sở mới chỉ chú trọng vào công tác bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ cho CSKV mà chưa thực sự quan tâm đến việc bồi dưỡng về mặt nhận thức cho CSKV. Nhiều CSKV nắm rất chắc về trình độ nghiệp vụ tuy nhiên tinh thần trách nhiệm lại chưa cao nên hiệu quả công tác còn nhiều hạn chế. Thực tế đấu tranh cho thấy trình độ năng lực công tác, nhận thức về vai trò trong việc thực hiện các mặt công tác cơ bản của một số cán bộ chiến sĩ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. - Nội dung, yêu cầu: Bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải có sự nhận thức đầy đủ về việc thực hiện các mặt công tác cơ bản. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản là cơ sở để thực hiện các mặt công tác khác. Phải thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình hoàn thành công việc. Mỗi CSKV cần thường xuyên đổi mới về nhận thức, phong cách làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong tổ CSKV phải đảm bảo được cả về phẩm chất và trình độ năng lực công tác. CSKV phải là những người có phẩm chất đao đức tốt, trung thực, giản dị, gần gũi với nhân dân, rèn luyện cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, có ý thức phục vụ nhân dân. CSKV phải được đào tạo qua chuyên ngành QLHC về TTXH, phải có kĩ năng giao tiếp, có kĩ năng ứng xử trước dân, phải biết công tác tuyên truyền, tổ chức vận động quần chúng nhân dân. Phải thường xuyên cập nhật các hệ thống văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Biện pháp tiến hành Mỗi cán bộ chiến sĩ CSKV phải tự mình học hỏi các kinh nghiệm trong quá trình công tác. Tự rèn cho mình phong cách, tác phong làm việc. Tự học và nắm vững các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành và những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CSKV trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn. Đội QLHC và lãnh đạo công an cấp trên thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng cho CSKV về trình độ nhận thức và năng lực công tác. Hướng dẫn CSKV phong cách ứng xử tiếp dân cũng như trách nhiệm của CSKV trong quá trình quản lý địa bàn. Tổ chức các đợt thi kiểm tra chất lượng của CSKV và tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp học đào tạo tập trung, tại chức để nâng cao trình độ năng lực cho CSKV. Thường xuyên định kì kiểm tra đánh giá chất lượng công tác của CSKV, có ý kiến chỉ đạo rút kinh nghiệm của chỉ huy về quá trình công tác của CSKV. Qua các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng chỉ huy công an phường cần quán triệt lực lượng CSKV trong công tác rèn luyện trình độ nhận thức và năng lực công tác. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình công tác của CSKV. Bên cạnh đó cần phải có chế độ đãi ngộ phù hợp tạo điiều kiện về tinh thần cho CSKV yên tâm công tác.Thường xuyên có chế độ khen thưởng những thành tích của CSKV để khích lệ động viên tinh thần. Cần phải có chính sách phụ cấp đặc thù công tác cho CSKV. Có chế độ khen thưởng hợp lý với những cán bộ hoàn thành chỉ tiêu, có thành tích trong công tác. Đảm bảo biên chế phù hợp. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng. Bố trí địa bàn công tác phù hợp với năng lực trình độ của CSKV. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế. Tránh tình trạng chồng chéo của các hệ thống văn bản. 2.2.2. Đổi mới phương pháp công tác trong thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV - Cơ sở đề xuất Đổi mới phương pháp công tác là điều kiện tiên quyết, tạo tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của CSKV. Thực tế, trong những năm qua Công an phường Quan Hoa đã có nhiều sự cải tiến, thực hiện theo quy định của Điều lệnh CSKV nhưng hiệu quả việc thực hiện các mặt công tác cơ bản vẫn không cao. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện tốt công tác về ANTT chưa thường xuyên, chặt chẽ. Quần chúng nhân dân chưa thật hài lòng với phong cách làm việc của CSKV. Trước tình hình diễn biến phức tạp về ANTT hiện nay thì yêu cầu cấp thiết là lực lượng CSKV cần phải có sự đổi mới, cải tiến trong phương pháp công tác để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. - Nội dung, yêu cầu Tổ chức thực hiện trao đổi thường xuyên về nội dung, mục đích và yêu cầu, tầm quan trọng của Quyết định 360,361,362,363 của Bộ Công an cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc và thực hiện một cách nghiêm túc. Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng chỉ huy đơn vị kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của CSKV. Chỉ đạo tiến hành công tác nắm tình hình tổng thể các lĩnh vực có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng ủy và Hội đồng nhân dân. Ban chỉ huy Công an phường cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong công tác đổi mới phương pháp thực hiện các mặt công tác cơ bản của CSKV. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để nâng cao chất lượng công tác cơ bản của CSKV. Lực lượng CSKV cần phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình dân cư, tình hình chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, tình hình hoạt động của tội phạm… để từ đó có biện pháp quản lý địa bàn cho phù hợp. Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong công tác cung cấp thông tin tài