Đề tài Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển Quảng Xương

Trong xã hội hiện đại ngày nay, một trong những vấn đề mà các ngân hàng quan tâm là làm thế nào để mọi người dân biết đến ngân hàng và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp để phục vụ chính cuộc sống của họ và cũng để góp phần phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước. Một trong những biện pháp tiếp cận khu vực dân cư và kết nối họ với ngân hàng là phát triển tài khoản cá nhân để tạo ra những dịch vụ đơn giản, tiện lợi cho họ, đó cũng nhằm mục đích khác tiềm năng khách hàng đông đảo từ mọi tầng lớp dân cư. Việc phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân cho khu vực dân cư là biện pháp tích cực tạo ra lợi ích cho các bên, thúc đẩy ngân hàng phát triển các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân đồng thời giúp cho ngân hàng kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên tình hình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân hiện nay ở nước ta còn nhiều hạn chế và tỷ lệ còn thấp. Điều đó chứng tỏ chúng ta chưa huy động hết tiềm lực về vốn trong dân cư. Do đó việc phát triển các tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm thu hút ngồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, tạo cho người dân có thói quen sử dụng tiền và thanh toán qua ngân hàng là nhiệm vụ có tầm quan trọng cần phải thực hiện rộng rãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Đặc biệt trong xu thế nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay, hệ thống ngân hàng đang từng bước đổi mới và hiện đại hoá trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, bắt kịp với kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

pdf46 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển Quảng Xương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHOA KINH TẾ NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Đề tài: “ Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương" Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1 NỘI DUNG ................................................................................................. 2 PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ...................................................................................................... 2 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Xương (Agribank Quảng Xương) ................. 2 2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Quảng Xương ........ 4 3 Một số nét vể kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Xương .............................................................................................. 6 PHẦN 2 : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT QUẢNG XƯƠNG. ............................................................. 9 2.1 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNo&PTNT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG - TỈNH THANH HÓA. ................................... 9 2.2.1 Mạng lưới huy động tiền gửi tại NHNo&PTNT huyện Quảng Xương. ........................................................................................................ 9 2.2.2 Hiệu quả công tác huy động tiền gửi tại NHNo&PTNT huyện Quảng Xương. ............................................................................................. 9 2.2.2.1. Phân tích hiệu quả huy động tiền gửi dựa trên cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng khách hàng .................................................................... 11 2.2.2.2 Phân tích hiệu quả huy động tiền gửi dựa trên cơ cấu huy động nguồn vốn tiền gửi theo thời gian ................................................................ 15 2.2.2.3 Phân tích hiệu quả huy động tiền gửi dựa trên sự cân đối giữa nguồn tiền gửi huy động và công tác sử dụng vốn ....................................... 16 2.2.3 Thực trạng về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân tại chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương. ..................................................... 18 2. 2.4. Đánh giá kết quả đạt được của chi nhánh Quảng Xương những hạn chế và nguyên nhân. ............................................................................. 21 2.2.4.1 Những kết quả đạt được của chi nhánh ............................................ 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 2.2.4.2Những hạn chế của chi nhánh ........................................................... 22 2.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT QUẢNG XƯƠNG. ............................................................. 23 2.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Quảng Xương trong thời gian tới. ........................................................................................ 23 2 .2.2. Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương. ............... 25 2.2.2.1 Một số giải pháp thuộc về ngân hàng: .............................................. 25 2.2.2.2. Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng mạng luới phân phối. ............................................................................................................ 25 2.2.2.3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng. .......... 25 2.2.2.4 Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền thông tin về ngân hàng. ........ 27 2.2.2.5 Thực hiện việc khuyếch trương và “đánh bóng” sản phẩm .............. 27 2.2.2.6 Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngân hàng ......................... 28 2.2.2.7. Thực hiện tốt chính sách khách hàng. .............................................. 29 2.2.2.8 Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và hệ thống thanh toán. ......................................................................................... 30 2.2.3 Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân. .................................. 31 2.2.3.1 Một số giải pháp khuyến khích việc mở tài khoản cá nhân: ............. 32 2.2.3.2. Đưa ra các hình thức tài khoản mới dành cho cá nhân .................... 34 2.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm mở rộng sử dụng và thanh toán qua tài khoản tiền gửi cá nhân. .................................................................... 35 2.3. Kiến nghị về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cánhân. ................ 36 2.3.1 Kiến nghị với NHNN .......................................................................... 36 2.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. ............................................ 38 2.3.3 Kiến nghị với chính phủ ..................................................................... 38 KẾT LUẬN ................................................................................................. 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 41 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH * DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn CBCNV : Cán bộ công nhân viên TDNH : Tín dụng ngân hang GCNQSDD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CBTD : Cán bộ tín dụng UBND : ủy ban nhân dân NHTM : Ngân hàng thương mại KH : Khách hàng Cmt : chứng minh thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH DANH MỤC SƠ ĐỒ BẨNG BIỂU Sơ đồ 1 : Mô hình tổ chức của chi nhánh Ngân hàng No& PTNT Quảng Xương .............................................................................................. 5 Bảng 1: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa ............................................................................................ 7 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương ......................................................................................................... 10 Bảng 3: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng ................................... 12 Bảng 4 Cơ cấu nguồn vốn theo thời gian .................................................... 15 Bảng 5: Tình hình dư nợ của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương từ năm 2009 đến năm 2011 .............................................................................. 17 Bảng 6 Tình hình mở tài khoản tiền gửi cá nhân tại CN .............................. 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong xã hội hiện đại ngày nay, một trong những vấn đề mà các ngân hàng quan tâm là làm thế nào để mọi người dân biết đến ngân hàng và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp để phục vụ chính cuộc sống của họ và cũng để góp phần phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước. Một trong những biện pháp tiếp cận khu vực dân cư và kết nối họ với ngân hàng là phát triển tài khoản cá nhân để tạo ra những dịch vụ đơn giản, tiện lợi cho họ, đó cũng nhằm mục đích khác tiềm năng khách hàng đông đảo từ mọi tầng lớp dân cư. Việc phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân cho khu vực dân cư là biện pháp tích cực tạo ra lợi ích cho các bên, thúc đẩy ngân hàng phát triển các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân đồng thời giúp cho ngân hàng kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên tình hình mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân hiện nay ở nước ta còn nhiều hạn chế và tỷ lệ còn thấp. Điều đó chứng tỏ chúng ta chưa huy động hết tiềm lực về vốn trong dân cư. Do đó việc phát triển các tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm thu hút ngồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, tạo cho người dân có thói quen sử dụng tiền và thanh toán qua ngân hàng là nhiệm vụ có tầm quan trọng cần phải thực hiện rộng rãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Đặc biệt trong xu thế nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay, hệ thống ngân hàng đang từng bước đổi mới và hiện đại hoá trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước, bắt kịp với kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Để giúp cho ngân hàng thực hiện tốt mục tiêu trên thì việc đưa ra các biện pháp mở rộng và phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang là vấn đề cấp thiết trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay. Vì vậy trong quá trình thực tập, được khảo sát thực tế tại chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Giải pháp phát triển tài khoản tiền gửi cá nhân nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương" Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 2 NỘI DUNG PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ NHNo&PTNT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Xương (Agribank Quảng Xương) Agribank Quảng Xương là chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh trực thuộc chi nhánh Agribank tỉnh Thanh Hoá thuộc hệ thống Agribank Việt Nam, được thành lập ngày 18/05/1988 theo quyết định số 31, QĐ-NHNN của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ - tín dụng, dịch vụ ngân hàng. Với hơn 20 năm hoạt động, Agribank Quảng Xương đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách nhưng luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương trong từng thời kỳ để có giải pháp đầu tư đúng hướng, tập trung mạnh vào các chương trình kinh tế trọng điểm. Từ những điều kiện đó, Agribank Quảng Xương có những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, coi người nông dân là bạn đồng hành cùng tồn tại và phát triển. Quảng Xương là một huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía nam Thành phố Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố 8 km về phía nam theo quốc lộ 1A, thuộc khu vực Bắc trung bộ với tổng diện tích 22.796 ha, chiếm 2,18% diện tích toàn. Dân số toàn huyện năm 2007 là 290.463 người được phân trong 60.400 hộ, bình quân 4,6 khẩu trên một hộ; mật độ dân số là 1.274,18 người/km2. Huyện có 41 xã và 1 thị trấn trong đó có 21 xã thuộc đồng bằng và 20 xã thuộc vùng ven biển. Năm 2008 nền kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng chiếm 27%, Thuỷ hải sản chiếm 41%, dịch vụ thương mại. Sản xuất nông nghiệp mặc dù thời tiết không thuận lợi song sản lượng lương thực đạt 132.000 tấn, năng suất bình quân 59.4 tạ/ha. Sản lượng thuỷ sản đạt 13.500 tấn, nuôi trồng đạt 4.000 tấn. GDP đầu người đạt 600 USD/năm (tương đương 9,6 triệu VNĐ). Trong những năm qua nhờ sự nổ lực của toàn huyện, nền kinh tế xã hội của toàn huyện không ngừng được phát triển. Trong thành tích đó, NHNNo&PTNT huyện Quảng Xương là một đơn vị kinh doanh tín dụng đã đóng góp tích cực trong việc tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần xoá đói, giảm nghèo cải thiện đời sống thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. NHNo&PTNT Huyện Quảng Xương là chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh trực thuộc chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh Thanh Hoá thuộc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 3 hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam, được thành lập ngày 18/05/1988 theo quyết định số 31, QĐ - NHNN của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ - tín dụng, dịch vụ ngân hàng. Với hơn 20 năm hoạt động, chi nhánh NHNo&PTNT huyện Quảng Xương đã trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách nhưng luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương cụ thể trong từng thời kỳ để có giải pháp đầu tư đúng hướng, tập trung mạnh vào các chương trình kinh tế trọng điểm. Từ những điều kiện đó NHNo&PTNT huyện Quảng Xương có những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, coi người nông dân là bạn đồng hành cùng tồn tại và phát triển. Quá trình hoạt động của ngân hàng trong 20 năm qua là quá trình kiên trì đi theo định hướng phát triển của NHNo & PTNT Tỉnh Thanh Hoá, theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Thị trường hoạt động được xác định chủ yếu là nông nghiệp, nông thôn, từng bước mở rộng kinh doanh đa năng, mở rộng các dịch vụ ngân hàng thông qua các biện pháp đổi mới toàn diện về nghiệp vụ, đổi mới công tác điều hành, sắp xếp lại bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, đơn vị đã quán triệt sâu sắc quan điểm “đi vay để cho vay” phục vụ cho nền kinh tế thị trường năng động, nhạy bến với quan hệ cung - cầu, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu kinh doanh. Mạng lưới hoạt động của đơn vị bao gồm: Hội sở và 4 chi nhánh NHNo&PTNT cấp 3 phục vụ cả 4 vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện Quảng Xương. Tổng số CBCNV trong đơn vị có 52 nam 19, nữ 33, trong đó trình độ đại học và trên đại học chiếm 60 %, trình độ trung cấp chiếm 40 % biên chế. Là đơn vị NHNo & PTNT cơ sở duy nhất trong toàn chi nhánh NHNo&PTNT Tỉnh Thanh Hoá có Đảng Bộ cơ sở gồm 43 Đảng Viên ,chiếm 58 % tổng số CBCNV,với 6 chi bộ trực thuộc. Qua 21 năm đổi mới (1990-2011) hoạt của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Quảng Xương liên tục tăng trưởng ổn định, vững chắc, toàn diện, nhiều năm qua đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt tháng 2 -2005 được Nhà Nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cho chi nhánh .Vinh dự vô cùng lớn lao song trách nhiệm hết sức nặng nề.Với truyền thống của đơn vị, NHNo & PTNT ra sức phấn đấu, gìn giữ và phát huy danh hiệu cao quý được nhà nước phong tặng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch, cơ cấu kinh tế mạnh mẽ để tạo tiền đề cho nền kinh tế Quảng Xương vững bước thực hiện sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn. Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 4 Ngoài trụ sở chính đặt tại thị trấn huyện Quảng Xương thì Agribank Quảng Xương còn có 3 phòng giao dịch trực thuộc, bao gồm:  Phòng giao dịch Ghép  Phòng giao dịch Quảng Lưu  Phòng giao dịch Quảng Ngọc 2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Quảng Xương Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT huyện Quảng Xương là mô hình lãnh đạo theo kiểu trực tuyến từ trưởng, phó phòng đến nhân viên, đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp của phó giám đốc phụ trách khối và chịu sự lãnh đạo chung của Giám đốc. Tổng số cán bộ công nhân viên trong NHNo&PTNT huyện Quảng Xương là 52 người . Các phòng ban được bố trí như sau : - Tại trung tâm gồm 31 cán bộ trong đó: + Ban Giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT huyện Quảng Xương gồm: một Giám đốc và ba Phó Giám đốc. + Kiểm soát nội bộ: gồm có một kiểm soát viên (thuộc biên chế Ngân hàng tỉnh) + Phòng bảo vệ:1 nhân viên + Phòng nghiệp vụ kinh doanh: Phòng nghiệp vụ kinh doanh bao gồm có một trưởng phòng, một phó phòng và 11 cán bộ tín dụng. + Phòng kế toán - điện toán: Do quy mô hoạt động còn nhỏ nên bộ phận kế toán - điện toán và kho quỹ của chi nhánh cũng được gộp lại thành một phòng gồm có: Một trưởng phòng, một phó phòng (kiêm điện toán), hai thủ quỹ và 9 cán bộ nghiệp vụ - Tại PGD Ghép có: 7 nhân viên Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 5 - Tại PGD Quảng Ngọc có: 7 nhân viên - Tại PGD Quảng Lưu : có 7 nhân viên Sơ đồ 1 : Mô hình tổ chức của chi nhánh Ngân hàng No& PTNT Quảng Xương -Ban lãnh đạo gồm 3 người : Giám đốc : Giám sát, điều hành chung mọi hoạt động cơ quan. Một Phó giám đốc: Trực tiếp điều hành phòng kế toán ngân quỹ. Một Phó giám đốc: Trực tiếp điều hành phòng kinh doanh . Một Phó giám đốc : Trực tiếp điều hành các phòng giao dịch -Phòng kế toán - Ngân quỹ Với chức năng quản lý thực hiện công tác tài chính, kế toán trong ngân hàng, trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê, xây dựng kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, tổng hợp lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thực hiện các dịch vụ ngân hàng : Mở và quản lý tài khoản của khách hàng, chuyển tiền... Giám Đốc PGD Quảng Ngọc Các Phó Giám đốc PGD Quảng Lưu Phòng Kinh Doanh Phòng Kế toán- Ngân quỹ PGD Ghép Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 6 -Phòng kinh doanh Nghiên cứu, xây dựng chiến lược kế hoạch tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng, thực hiện nghiệp vụ thẩm định, phê duyệt cho vay, đôn đốc khách hàng trả nợ, lãi... -Ba phòng giao dịch Ba phòng giao dịch Quảng Lưu , Quảng Ngọc và phòng giao dịch Ghép thực hiện chức năng huy động vốn và cho vay đối với các thành phần kinh tế cũng như thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, ký quỹ mở thư tín dụng tại địa bàn mình quản lý và làm trung tâm thanh toán, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ như một chi nhánh phụ thuộc chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Xương 3 Một số nét vể kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Xương NHNo&PTNT huyện Quảng Xương có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình với tinh thần vượt khó, tìm tòi sáng tạo, tự lực tự cường giám nghĩ, giám làm và giám chịu trách nhiệm, tập thể ban giám đốc, chi uỷ và chi bộ Đảng đề ra nhiều chủ trương giải pháp sát với thực tế. Có thể nói NHNo&PTNT huyện Quảng Xương là một tập thể đoàn kết gắn bó, luôn thống nhất về mặt nhận thức và hành động, luôn hoàn thành và hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao trước thời hạn, các chỉ tiêu đều tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo an toàn tiền vốn và tài sản của Nhà nước. Trong lĩnh vực đầu tư cho vay của NH những năm vừa qua đã thoả mãn nhu cầu vốn vay trên địa bàn, chất lượng tín dụng được nâng lên từng bước đồng vốn NH đang phát huy hiệu quả góp phần ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của huyện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành cấp trên ghi nhận. Đứng trước tình hình khó khăn chung của toàn ngành NH nói chung và NHNo&PTNT huyện Quảng Xương nói riêng. Toàn thể cán bộ công nhân viên NHNo&PTNT huyện Quảng Xương luôn xác định muốn tồn tại và phát triển thì không ngừng đổi mới cải cách về cơ cấu tổ chức. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phong cách giao dịch của nhân viên cùng với việc xây dựng cơ sử hạ tầng đổi mới các trang thiết bị cũng được quan tâm. Với phương châm đi vay để cho vay chuyển đổi hoạt động NH từ chỗ phục vụ kinh tế quốc doanh cho vay ngắn hạn là chủ yếu, sang phục vụ kinh tế nhiều thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Bá Thắng Lớp: 49B2 - TCNH 7 phần theo định hướng của Đảng, của Nhà nước và của ngành theo hướng tăng dần tỷ trọng đầu tư cho nền kinh tế, mở rộng đầu tư trung và dài hạn. Công tác thanh toán NHNo&PTNT Huyện Quảng Xương luôn đặt mục tiêu phục vụ khách hàng vừa chất lượng cao và tạo lòng tin với khách hàng là mục tiêu hàng đầu. Thực hiện kế hoạch đầy đủ, chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chấp hành tốt chế độ hạch toán thu chi tài chính quản lý tốt quỹ an toàn chi trả. NHNo&PTNT Huyện Quảng Xương hết sức chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ thanh toán viên có trình độ nghiệp vụ vững vàn
Luận văn liên quan