Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn Nam Cường

Dođặcthù củangànhxâydựngnênđasốcáccôngtrình xâydựngđềucó quymôlớn, chi phílớn, thời gianxây dựngvà khai thác dài. Nguồnvốn dànhcho xây dựng thường chiếmtỷ trọnglớn trongngânsáchhàngnămcủa Nhànướccũng nhưkếhoạchvốnhàngnămcủa doanh nghiệp. Chiphíxâydựnglà mộttrongbốnmụctiêu hàng đầucủamộtdựán. Vìvậycôngtác quảnlý chiphítrong cácdựánxâydựngluôn đượcNhànướcvàChủđầutư quantâm.  Trongbốicảnhnềnkinhtế hiệnnayvàtrước nhữngthay đổichínhsáchvĩmôcủaNhànướctronghoạtđộngđầutư xâydựng,TậpđoànNamCườngcũngcầncónhữngđiều chỉnhvềchiếnlược sảnxuấtkinhdoanhvàcôngtácquản lý đểphùhợpvớitìnhhình.Cũngnhưđạiđasốcácdoanh nghiệpxâydựngkhác,quảnlý chiphítrongcácdựánxây dựngtrongmôitrườngngàycàngcạnhtranh vàkhókhăn hiệnnayđanglàvấnđềmàTậpđoànquantâm

pdf105 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5180 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn Nam Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Company LOGO E d i t y o u r s l o g a n h e r e For Outdoor Advertising Contact: 0949 46 46 46 Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường NGUYỄN THỊ HẬU LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Company LOGO Sự cần thiết của đề tài  Do đặc thù của ngành xây dựng nên đa số các công trình xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng và khai thác dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hàng năm của Nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh nghiệp. Chi phí xây dựng là một trong bốn mục tiêu hàng đầu của một dự án. Vì vậy công tác quản lý chi phí trong các dự án xây dựng luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư quan tâm.  Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và trước những thay đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, Tập đoàn Nam Cường cũng cần có những điều chỉnh về chiến lược sản xuất kinh doanh và công tác quản lý để phù hợp với tình hình. Cũng như đại đa số các doanh nghiệp xây dựng khác, quản lý chi phí trong các dự án xây dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn hiện nay đang là vấn đề mà Tập đoàn quan tâm. Company LOGO Mục tiêu của luận văn  Hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.  Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường. Company LOGO Đối tượng và phạm vi  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Phạm vi nghiên cứu Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Company LOGO 1 2 3 Tổng quan về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Nội dung luận văn Company LOGO TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình  Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình  Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phí Chương I: Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Đặc điểm của thị trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng và công nghệ xây dựng: Chương I: §Æc ®iÓm ThÞ tr­êng x©y dùng 1 §éc quyÒn Nhµ n­íc lµ Chñ ®Çu t­ lín nhÊt Tu©n theo quy luËt kinh tÕ S¶n phÈm x©y dùng 2 §éc nhÊt, ®¬n chiÕc Quy m« lín Kü thuËt phøc t¹p ChÞu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ... S¶n xuÊt x©y dùng 3 C«ng nghÖ x©y dùng 4 Thêi gian x©y dùng dµi Vèn lín ChÞu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng tù nhiªn Tæ chøc x©y dùng phøc t¹p Kh«ng æn ®Þnh,... Sö dông nhiÒu c«ng nghÖ C«ng nghÖ thay ®æi nhanh Lao ®éng cã tr×nh ®é cao Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Đặc điểm của giá cả sản phẩm xây dựng Chương I: §Æc ®iÓm gi¸ s¶n phÈm x©y dùng Mang tÝnh c¸ biÖt H×nh thµnh tr­íc khi s¶n phÈm ra ®êi H×nh thµnh dÇn trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ H×nh thµnh chñ yÕu th«ng qua ®Êu thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Chi phí xây dựng – Chi phí xây dựng công trình có thể hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động quá khứ và lao động sống tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng. – Chi phí xây dựng chính là giá trị của các nguồn lực tiêu hao để tạo thành sản phẩm xây dựng. Các nguồn lực này bao gồm: các nguồn lực hữu hình và các nguồn lực vô hình. Chương I: Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình • Giá cả sản phẩm xây dựng – Giá sản phẩm xây dựng của dự án đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, xây dựng lại hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. – Giá xây dựng của công trình được biểu thị bằng các tên gọi khác nhau (các chỉ tiêu giá khác nhau) và được xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình. Chương I: Company LOGO Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trìnhChương I: Các bước trong quá trình đầu tư Thiết kế 1 bước Thiết kế 2 bước Thiết kế 3 bước Chỉ tiêu giá Chuẩn bị đầu tư Báo cáo đầu tư xây dựng Thiết kế sơ bộ Sơ bộ tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Thiết kế BVTC Tổng mức đầu tư/ Dự toán XDCT Dự án đầu tư Thiết kế cơ sở Thiết kế CS Tổng mức đầu tư Thực hiện đầu tư Thiết kế Thiết kế BVTC Thiết kế KT Dự toán XDCT /Dự toán chi phí xây dựng Thiết kế BVTC Lập kế hoạch đấu thầu Giá gói thầu Lập hồ sơ dự thầu Giá dự thầu Đánh giá, lựa chọn nhà thầu - Giá đánh giá - Giá đề nghị trúng thầu - Giá trúng thầu - Giá ký kết hợp đồng Thi công xây dựng công trình - Dự toán thi công - Giá thanh toán - Giá quyết toán hợp đồng Kết thúc xây dựng, - Giá quyết toán vốn đầu tư B ả n g 1 -1 : C á c c h ỉ ti ê u g iá s ả n p h ẩ m x â y d ự n g v à c á c b ư ớ c t h iế t k ế th e o c á c g ia i đ o ạ n c ủ a q u á t rì n h đ ầ u t ư Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Khái niệm quản lý chi phí Quản lý chi phí là một trong các nội dung cơ bản của quản lý dự án, bao gồm: quản lý phạm vi, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, và quản lý thời gian. Các lĩnh vực quản lý này luôn có quan hệ tương tác và ảnh hưởng đến mục tiêu thành công của dự án Quản lý chi phí dự án được định nghĩa như sau: “Quản lý chi phí dự án là tập hợp các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân sách được duyệt.” Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Vai trò của công tác quản lý chi phí Mục tiêu cụ thể: - Xác định và đảm bảo chi phí thực hiện dự án không vượt quá khoản chi phí dự tính. - Giúp giảm thiểu các thất thoát, lãng phí, tiêu hao các nguồn lực một các có hiệu quả nhất và cũng cho phép nâng cao giá trị của sản phẩm tạo ra hoặc các khoản thu từ dự án. - Cung cấp các cơ sở dữ liệu giúp nhà quản lý dự báo và đưa ra các quyết định quản lý Mục tiêu bao trùm: Thành công của dự án với việc thực hiện được mục tiêu chung của dự án. Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình An toàn Chi phí Tiến độ Chất lượng công trình Chương I: Mối quan hệ giữa các mục tiêu của dự án Mục tiêu dự án Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Nguyên tắc quản lý chi phí – Nguyên tắc 1: Quản lý chi phí dự án đầu tư phải đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng – Nguyên tắc 2: Quản lý chi phí dự án đầu tư theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của nhà nước. – Nguyên tắc 3: Cơ chế quản lý chi phí xây dựng phải thích hợp với sự biến động của giá cả xây dựng. – Nguyên tắc 4: Công tác quản lý chi phí xây dựng phải nắm vững đặc điểm của giá cả xây dựng. – Nguyên tắc 5: Giá cả phải đảm bảo tính đúng, đủ, hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường. – Nguyên tắc 6: Nhà nước có vai trò kép trong quản lý chi phí xây dựng, bao gồm vai trò quản lý nhà nước và vai trò chủ đầu tư (người bỏ vốn). Trong quản lý chi phí xây dựng cần phân biệt rõ hai vai trò này. Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Nội dung của công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý chi phí bao gồm các nội dung sau: – Dự toán chi phí – Lập kế hoạch chi phí – Kiểm soát chi phí Chương I: Dự toán chi phí Kế hoạch chi phí Quy trình quản lý chi phí Hình 1-2: Quy trình quản lý chi phí Kiểm soát chi phí Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Dự toán chi phí – Dự toán chi phí là việc tính toán trước các chi phí dự kiến để thực hiện dự án. – Đối với hoạt động xây dựng, dự toán chi phí chính là việc xác định các chỉ tiêu giá trong quá trình đầu tư. • Vai trò của dự toán chi phí Công tác dự toán có vai trò rất quan trọng đối với Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý có thẩm quyền trong việc quản lý và kiểm soát chi phí trong hoạt động xây dựng Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Dự toán chi phí Chương I: Hình 1-3: Quá trình dự toán Đầu vào Bảng khối lượng (WBS) Định mức kinh tế – kỹ thuật Độ dài thời gian xây dựng Số liệu thống kê Giá của yếu tố đầu vào Bản vẽ thiết kế Rủi ro Phương pháp/ công cụ Dựa vào bản vẽ thiết kế và định mức Dựa vào chỉ tiêu công suất hoặc năng lực khai thác Dựa vào dự án tương tự Phần mềm dự toán Dựa vào mô hình toán học Đầu ra Dự toán Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Lập kế hoạch chi phí Kế hoạch chi phí là bảng thể hiện phân bổ chi phí cho từng thành phần chi phí hoặc theo từng giai đoạn xây dựng. – Kế hoạch chi phí theo thành phần chi phí bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng. – Đối với chi phí xây dựng còn được phân bổ theo từng hạng mục, bộ phận công trình • Vai trò của kế hoạch chi phí Làm căn cứ để kiểm soát chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Lập kế hoạch chi phí Chương I: Đầu vào Dự toán Bảng khối lượng (WBS) Tiến độ xây dựng Khả năng huy động nguồn lực Phương pháp/ công cụ Đầu ra Kế hoạch chi phí Đường giới hạn chi phí Hình 1-7: Quá trình lập kế hoạch chi phí Phần mềm máy tính Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Lập kế hoạch chi phí Đầu ra: - Kế hoạch chi phí dạng bảng - Đường giới hạn chi phí Chương I: Đường giới hạn chi phí 0 100 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Giai đoạn C h i p h í + Đường giới hạn chi phí tích luỹ - đường cong chữ S + Đường giới hạn chi phí dạng cột Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Kiểm soát chi phí Kiểm soát chi phí xây dựng còn được hiểu là điều khiển việc hình thành chi phí, giá xây dựng công trình sao cho không phá vỡ hạn mức đã được xác định trong từng giai đoạn. • Sự cần thiết của kiểm soát chi phí là do: – Tình trạng các công trình xây dựng thường xuyên phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện còn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn nhà nước. – Yêu cầu của chủ đầu tư về mục tiêu và hiệu quả đầu tư – Yêu tố môi trường thay đổi nhanh: công nghệ, giá cả,… – Các nguyên nhân khác: sự tham gia của nhiều chủ thể, tiêu cực,… Chương I: Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Kiểm soát chi phí Chương I: Néi dung kiÓm so¸t chi phÝ KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ Qu¶n lý thay ®æi chi phÝ Dù b¸o chi phÝ thùc hiÖn Ng¨n chÆn quyÕt ®Þnh sai lÇm TËp hîp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c Th«ng tin cho c¸c bªn liªn quan Dù to¸n chi phÝ KÕ ho¹ch chi phÝ LËp b¸o c¸o Ph¸t hiÖn sai lÖch B¸o c¸o Biªn b¶n thay ®æi chi phÝ Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¸c bªn Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Kiểm soát chi phí Chương I: Hình 1-9: Quy trình kiểm soát chi phí Đầu vào Đường giới hạn chi phí Báo cáo thực hiện Yêu cầu thay đổi Số liệu thống kê Kế hoạch chi phí Bảng biểu tính toán Rủi ro Phương pháp/ công cụ Hệ thống kiểm soát thay đổi chi phí Hệ thống giá trị thu được Phần mềm kiểm soát Đầu ra Dự toán chi phí đã điều chỉnh Cập nhật kế hoạch chi phí Ước tính dự toán hoàn thành Quyết toán Bài học kinh nghiệm Văn bản pháp luật Hệ thống kiểm soát thanh toán chi phí Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình • Kiểm soát chi phí Phương pháp và công cụ Chương I: Hệ thống kiểm soát thay đổi chi phí Hệ thống kiểm soát thanh toán chi phí Kiểm soát chi phí theo Hệ thống giá trị thu được Hệ thống kiểm soát chi phí Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trìnhChương I: H ệ t h ố n g k iể m s o á t th a y đ ổ i c h i p h í Nhận yêu cầu thay đổi Những yêu cầu thay đổi được thể hiện thông qua lời nói, văn bản giấy, hay thư điện tử,…Các yêu cầu này có thể xuất phát từ những thành viên trong và ngoài dự án. Các yêu cầu này có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc. Hồ sơ yêu cầu Những yêu cầu thay đổi sẽ được lập thành hồ sơ để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Mức độ chi tiết của hồ sơ phụ thuộc vào cấp quản lý dự án. Thông tin trong hồ sơ cần được cung cấp đầy đủ cho các chủ thể tham gia dự án Đánh giá, thẩm định thay đổi Những yêu cầu thay đổi sẽ được xem xét đánh giá trên quan điểm tích hợp với những mục tiêu còn lại có liên quan. Các khuyến nghị (nếu có) Căn cứ vào việc thẩm định, đánh giá của đội ngũ các chuyên gia để đưa ra khuyến nghị chấp nhận, từ chối hoặc sửa đổi các yêu cầu thay đổi Các khuyến nghị này sẽ được trình lên cấp có thẩm quyền. Ra quyết định Dựa trên những khuyến nghị, cấp có thẩm quyền sẽ ra quyết định. Nếu từ chối: Hồ sơ thay đổi sẽ được đóng lại, dự án tiếp tục như cũ. Nếu chấp nhận: Ngân sách dự án sẽ được điều chỉnh theo các thay đổi được chấp nhận Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trìnhChương I: H ệ t h ố n g k iể m s o á t th a n h t o á n c h i p h í Nghiệm thu Nghiệm thu công việc theo đúng quy định Hồ sơ thanh toán Nhà thầu lập hồ sơ thanh toán và trình lên chủ đầu tư Đánh giá, thẩm định Thẩm định về thủ tục, khối lượng, đơn giá Yêu cầu bổ sung, thay đổi Căn cứ vào việc thẩm định, đánh giá của chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán Ra quyết định Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu Company LOGO Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trìnhChương I: Quyết định và phổ biến cho các đối tượng liên quan K iể m s o á t c h i p h í th e o H ệ t h ố n g g iá t rị t h u đ ư ợ c Số liệu đầu vào Báo cáo tình hình thực hiện chi phí bao gồm: khối lượng, phát sinh, đơn giá, điều chỉnh giá, yêu cầu thay đổi,.. Phân tích giá trị thu được Phân tích hệ thống giá trị thu được bao gồm: chỉ t iêu ACWP, BCWS, BCWP và các chỉ số tiến độ SPI, chỉ số chi phí CPI Đánh giá tình hình thực hiện chi phí Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình thực hiện chi phí Dự báo chi phí hoàn thành Dự báo chi phí của khối lượng công việc còn lại, dự toán khi hoàn thành Giải pháp, khuyến nghị và hồ sơ yêu cầu thay đổi nếu có Dựa trên số liệu phân tích để lựa chọn giải pháp, khuyến nghị để người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền, mọi thay đổi sẽ được thông báo, phổ biến đến các đối tượng liên quan. Company LOGO Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phíChương I: Nh©n tè ¶nh h­ëng C¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc Nhµ n­íc ban hµnh tiªu chuÈn, quy ®Þnh, th«ng t­ h­íng dÉn T¨ng c­êng tÝnh chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp Nh©n tè kh¸ch quan §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña s¶n phÈm vµ s¶n xuÊt x©y dùng M«i tr­êng dù ¸n Rñi ro Nh©n tè chñ quan Nh©n tè xuÊt ph¸t tõ Nhµ thÇu Nh©n tè kh¸c Nh©n tè xuÊt ph¸t tõ T­ vÊn Nh©n tè xuÊt ph¸t tõ c¬ quan qu¶n lý vÜ m« Nh©n tè xuÊt ph¸t tõ Chñ ®Çu t­ Company LOGO Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phíChương I: Nh©n tè xuÊt ph¸t tõ Chñ ®Çu t­ Môc tiªu cña Chñ ®Çu t­ 1 N¨ng lùc cña Chñ ®Çu t­ 2 ChÊt l­îng vµ tr×nh ®é tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c 3 N¨ng lùc nh©n sù N¨ng lùc tµi chÝnh N¨ng lùc qu¶n lý chi phÝ Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t­ Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t­ Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng, bµn giao c«ng tr×nh ChÊt l­îng dù ¸n ®Çu t­ ChÊt l­îng c«ng t¸c kh¶o s¸t - thiÕt kÕ ChÊt l­îng dù to¸n TiÕn ®é c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng ChÊt l­îng c«ng t¸c ®Êu thÇu C«ng t¸c gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t­ NghiÖm thu, thanh to¸n Thay ®æi hîp ®ång Khèi l­îng ph¸t sinh ChÊt l­îng vµ tiÕn ®é quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ Company LOGO Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phíChương I: Nh©n tè xuÊt ph¸ t tõ Nhµ thÇu N¨ ng lùc cña Nhµ thÇu1 2 ChÊt l­îng vµ tr×nh ®é tæ chøc thùc hiÖn c¸ c c«ng t c¸ 3 N¨ ng lùc nh©n sù N¨ ng lùc tµi chÝnh N¨ ng lùc kinh nghiÖm Kh¶ n n¨g, kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh, gi m¸ s¸ t c«ng tr­êng ChÊt l­îng dù to¸ n cña nhµ thÇu §iÒu chØnh hîp ®ång do lçi nhµ thÇu Sai sãt trong qu ¸tr×nh thi c«ng YÕu kÐm cña thÇu phô ChËm trÔ nghiÖm thu, thanh to n¸, hoµn c«ng ChËm trÔ quyÕt to n¸ hîp ®ång Company LOGO Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phí Nh©n tè xuÊt ph¸ t tõ T­ vÊn N¨ ng lùc cña T­ vÊn PhÈm chÊt, t­ c¸ ch nghÒ nghiÖp cña T­ vÊn Chương I: Nh©n tè kh¸ c HÖ thèng th«ng tin gi÷a c¸ c bªn liªn quan Tr×nh ®é øng dông tin häc trong qu¶n lý chi phÝ Company LOGO THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG  Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Nam Cường  Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường  Phân tích nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Chương II: Company LOGO Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Nam Cường – Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường – Tên giao dịch quốc tế: Nam Cuong Trading – Tourism Company – Viết tắt là: Nacimex. – Trụ sở Tập đoàn tại Lô 24 - đường Đông A - khu ĐTM Hoà Vượng - TP. Nam Định. – Vốn điều lệ (năm 2009):21.000 tỷ đồng – Tập đoàn Nam Cường hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh chính sau:  Lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch khác sạn  Đầu tư phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới Chương II: Company LOGO Giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Nam Cường Chương II: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH BA N KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC C HI NHÁNH TÂY HÀ NỘI PHÒNG KẾ HOẠCH PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN V À KHU ĐÔ THỊ PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH &THIẾT KẾ PHÒNG KT CAO TẦNG BA N QLDA TRỤC BẮ C NAM CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN CHI NHÁNH NAM ĐỊNH VĂN PHÒNG NAM ĐỊNH BAN QLDA KHU ĐÔ THỊ BAN QLDA HẢI DƯƠNG BA N QLDA NAM ĐỊNH C HI NHÁNH BẮC HÀ NỘ I PHÒNG KINH DOANH PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ C HI NHÁNH HT-01 HÀ TẤY PHÒNG HOÀN CÔNG PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG C HI NHÁNH HẢI PHÒNG KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HẢI DƯƠNG BA N QLDA KĐT PHÙNG KHOANG BAN QLDA KĐT CỔ NHUẾ BAN QLDA ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG KHÁCH SẠN THÚY Q UỲNH BAN QLDA HT-O1 DƯƠNG NỘI BAN QLDA ĐƯỜNG TRỤC PT BẮC HÀ ĐÔNG BAN QLDA ĐỒ SƠN KHÁCH SẠN NAM CƯỜNG HỒNG BÀNG KHÁCH SẠN NAM CƯƠNG HẢI PHÒNG PTGĐ ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS PTGĐ KẾ HOẠCH, QUY HOẠCH VÀ CAO TẦNG PTGĐ KỸ THUẬT HẠ TẦNG PTGĐ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PTGĐ KHÁCH SẠN DU LỊCH PTGĐ PHỤ TRÁCH KHÁC BAN CHỈ ĐẠO GPMB PHÒNG THẨM ĐỊNH PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG HÀ NH C HÍNH Hình 2-1: Bộ máy tổ chức của Tập đoàn Nam Cường Company LOGO Giới thiệu tổng quan về Tập đ
Luận văn liên quan