Đề tài Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật tại công ty Vinaconex

Tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua

doc22 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 6278 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật tại công ty Vinaconex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 2 1.1 Cơ sở lý luận về thi đua – khen thưởng – kỷ luật 2 1.2 vai trò và mối quan hệ giữa thi đua khen thưởng kỷ luật với quản ý nhân sự công ty 4 1.3 sự cần thiết phải hoàn thiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật 5 Chương II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY CP VINACONEX 6 2.1 Tổng quan công ty VINACONEX 6 2.2 Thực trạng thực hiện quy chế thi đau khen thưởng kỷ luật tại công ty 7 Chương III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY VINACONEX 21 3.1 Giải pháp hoàn thiện các quy định về thi đua 21 3.2 Giải pháp hoàn thiện khen thưởng 21 3.3 Giải pháp hoàn thiện các quy định về kỷ luật 21 CHƯƠNG I    MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT    1.1. Cơ sở lý luận về thi đua – khen thưởng – kỷ luật: 1.1.1. Cơ sở lý luận về thi đua: Khái niệm thi đua: Ganh nhau đến hết năng lực của mình ra làm việc, nhằm nâng cao năng suất lao động và phát triển sản xuất. Nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua. 1.1.2 Cơ sở lý luận về khen thưởng: 1.1.2.1 Khái niệm khen thưởng: Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. 1.1.2.2 Cấu trúc của hệ thống khen thưởng trong tổ chức: Trách nhiệm Trình tự thực hiện Tài liệu, biểu mẫu liên quan Trưởng phòng các bộ phận Gửi văn bản đề nghị khen thưởng Văn bản đề nghị Giám đốc Nhận và xem xét Hội đồng thi đua khen thưởng Họp hội đồng thi đua khen thưởng để bình xuất Biên bản họp Chủ tịch HĐ thi đua khen thưởng Phê duyệt Biên bản họp Văn phòng Dự thảo quyết định khen thưởng hoặc tờ trình đề nghị cấp khen cao Văn phòng Tổ chức trao tặng   1.1.2.3 Nguyên tắc khen thưởng:  Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; không nhất thiết phải theo trình tự khen thưởng ở mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn. Thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng ở mức cao hơn; chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ. 1.1.3. Cơ sở lý luận về kỷ luật lao động: 1.1.3.1 Khái niệm kỷ luật lao động    Là những qui định về việc tuân theo thời gian và điều hành sản xuất kinh doanh thể hiện trong nội qui lao động. Nội qui lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp từ 10 lao động trở lên phải có nội qui lao động bằng văn bản. Đó là những qui tắc làm việc mà trong quan hệ lao động, mỗi người lao động đều phải chấp hành nhằm đảm bảo trật tự lao động sản xuất, kỷ luật lao động bao gồm những qui định về : chấp hành thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chấp hành mệnh lệnh điều hành sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, chấp hành quy trình công nghệ, các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, đảm bảo công việc kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3.2 Nguyên tắc kỉ luật lao động: - Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Khi một người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. - Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm nội quy lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình. - Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý vi phạm kỷ luận lao động. - Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. - Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công. 1.2. Vai trò của thi đua – khen thưởng – kỷ luật và mối quan hệ giữa thi đua khen thưởng kỷ luật với việc quản trị nhân sự trong tổ chức.    1.2.1. Vai trò của thi đua – khen thưởng - kỷ luật    1.2.1.1 Vai trò của thi đua: Thi đua sẽ khiến nhân viên trong doanh nghiệp ganh đua với nhau sẽ thúc đẩy các nhiệm vụ được giao sẽ được hoàn thành tốt . Cảnh tranh sẽ khiến người lao động luôn tìm tòi sáng tạo hoàn thiện các phương án kinh doanh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 1.2.1.2 Vai trò của khen thưởng: Việc khen thưởng chính xác, kịp thời có tác dụng rất lớn, động viên và cổ vũ người lao động trong doanh nghiệp cống hiến hết sức lực của họ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp 1.2.1.3 Vai trò của kỷ luật lao động: - Thông qua việc duy trì kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có thể bố trí sắp xếp lao động một cách hợp lý để ổn định sản xuất, ổn định đời sống người lao động và trật tự xã hội nói chung. - Nếu xác định được nội dung hợp lý, kỷ luật lao động còn là một nhân tố quan trọng để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu. - Tuân thủ kỷ luật lao động, người lao động có thể tự rèn luyện để trở thành người công nhân của xã hội hiện đại, có tác phong công nghiệp, là cơ sở để họ đấu tranh với những tiêu cực trong lao động sản xuất. - Trật tự, nề nếp của một doanh nghiệp và ý thức tuân thủ kỷ luật của người lao động là những yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ lao động ổn định, hài hòa. Đó cũng là điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lao động, giúp cho người lao động không bị bỡ ngỡ khi làm việc trong các điều kiện khác biệt. 1.2.2 Mối quan hệ giữa thi đua – khen thưởng – kỷ luật  với việc quản trị nhân sự trong tổ chức    Là động cơ tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong doanh nghiệp, thúc đẩy người đó đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra. Là công cụ giữ nhân viên nhằm giảm các yếu tố "bất mãn" và tăng sự "hài lòng" của nhân viên. Mọi việc đều phải bắt đầu tư yếu tố nguồn là thu hút và tuyển dụng cho đến các yếu tố động viên, bao gồm: khen thưởng, đào tạo và kèm cặp, tạo sức hút công việc và văn hóa doanh nghiệp. 1.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác thi đua – khen thưởng – kỷ luật lao động: - Thưởng phải thỏa mãn nhu cầu cá nhân nhân viên phải tin rằng cố gắng của họ  sẽ được thưởng - Sử dụng hợp lý việc thưởng phạt - Thưởng phải dựa trên kết quả công việc (cá nhân, nhóm và tổ chức) - Trao phần thưởng công bằng - Cung cấp loại phần thưởng hợp lý - Mức thưởng xứng đáng - Thưởng đúng thời điểm Để tránh vấn đề bất mãn về thi đua – khen thưởng – kỷ. Người lao đông sẽ cảm nhận vai trò quan trọng của mình và trách nhiệm của chính họ, vì vậy họ sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. CHƯƠNG II:   THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VINACONEX    2.1 Tổng quan về Công ty CP Vinaconex: Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, VINACONEX tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với những sản phẩm có chất lượng cao và hoàn hảo nhất. Từ khi thành lập, VINACONEX đã xác định mục tiêu của mình là “Không ngừng mở rộng, không ngừng vươn xa” để trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Với tôn chỉ “Xây những giá trị, dựng những ước mơ”, VINACONEX đã xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tông Công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách, và phúc lợi xã hội ngày càng tăng. VINACONEX sẽ nỗ lực hơn nữa để những tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế của VINACONEX, một thương hiệu của NIỀM TIN. 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm sản xuất kinh doanh: ·      27/9/1988: Công ty dịch vụ và xây dựng nước ngoài Quản lý hơn 13.000 cán bộ, công nhân ngành xây dựng làm việc ở các nước Bungaria, Nga, Tiệp Khắc, Liên Xô cũ, Iraq. ·      10/8/1991: Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam Hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao động. ·      20/11/1995: Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Hoạt động đa doanh trong các lĩnh vực như xây lắp (gồm xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước và môi trường, v.v.); xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất xây dựng và các ngành kinh tế khác; ·      01/12/2006: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Là Tổng công ty nhà nước đầu tiên thí điểm cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ, hoạt động đa doanh trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn đầu tư - thiết kế - khảo sát quy hoạch, kinh doanh xuât nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ ngành xây dựng và các ngành kinh tế khác, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, xuất khẩu chuyên gia và lao động ra nước ngoài. ·      05/9/2008: Cổ phiếu của Tổng công ty VINACONEX (mã VCG) chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện nay, VINACONEX có trên 40 đơn vị đầu mối trực thuộc, tham gia vào 5 công ty liên doanh và 14 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền của đất nước. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của VINACONEX lên tới hơn 40.000 người gồm nhiều cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên đã được đào tạo và làm việc tại nước ngoài, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm. Theo định hướng phát triển kinh doanh dài hạn, VINACONEX sẽ tập trung phát triển trên hai lĩnh vực chính vốn là thế mạnh và có lợi thế cạnh tranh cao của Tổng công ty là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, VINACONEX vẫn tiếp tục cùng với các đơn vị thành viên, công ty liên doanh, liên kết tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa dạng như sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, xuất nhập khẩu và xuất khẩu lao động, thương mại dịch vụ, đầu tư tài chính, giáo dục – đào tạo và nhiều lĩnh vực khác. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty CP VINACONEX: 2.2. Thực trạng thực hiện quy chế thi đua - khen thưởng – kỷ luật lao động tại công ty CP VINACONEX: 2.2.1. Tổng quan chung về quy chế khen thưởng – kỷ luật tại công ty VINACONEX: Bao gồm 3 tiểu chuẩn khen thưởng: “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu” “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu” Giới thiệu về Quy chế đánh giá hoạt động thi đua -khen thưởng – kỷ luật. CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Qui chế này quy định về công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Vinaconex bao gồm nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng. Qui chế này áp dụng đối với các cá nhân và tập thể của: Tổng công ty (công ty mẹ); Các đơn vị thành viên của Tổng công ty (bao gồm cả các đơn vị phụ thuộc, công ty thành viên của đơn vị thành viên Tổng công ty); Các công ty liên kết của Tổng công ty mà Tổng công ty nắm giữ từ 35% vốn điều lệ trở lên; d) Các Ban chức năng của Tổng công ty; đ) Các công trình, dự án, đồ án, các hoạt động khác của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên, công ty liên kết và đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty; CHƯƠNG 2 NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Điều 2. Nguyên tắc Thi đua - Khen thưởng Nguyên tắc thi đua: Công tác thi đua phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua, thành tích của các cá nhân, tập thể trong công tác lao động sản xuất. Đối với khen thưởng thường xuyên, mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua. Cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua. Các đơn vị gửi bản đăng ký thi đua về Văn phòng Tổng công ty trước ngày 10 tháng 02 hàng năm để Văn phòng Tổng công ty tổng hợp và đăng ký với Ban thi đua Bộ Xây dựng. Ghi chú: Hàng năm các danh hiệu thi đua phải được đăng ký gồm các hình thức và danh hiệu sau: - Cờ thi đua Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Cờ thi đua Bộ Xây dựng; - Bằng khen Chính phủ; Huân chương Lao động; Anh hùng Lao động; Nguyên tắc khen thưởng: Công tác khen thưởng phải đảm bảo: Công khai, chính xác, công bằng, kịp thời. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; Thành tích đạt được trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng rộng thì được xem xét đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể nhỏ và những người trực tiếp thừa hành nhiệm vụ. Điều 3. Hình thức tổ chức và nội dung phong trào thi đua Hình thức tổ chức phong trào thi đua: Thi đua được tổ chức dưới hình thức thi đua thường xuyên hoặc thi đua theo đợt để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tùy theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của thủ trưởng đơn vị. Nội dung tổ chức phong trào thi đua: Đối với mỗi phong trào thi đua, đơn vị phát động phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị và có tính khả thi cao. Các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể có hình thức tổ chức phát động thi đua phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của từng cán bộ CNVC và người lao động, đa dạng hoá các hình thức phát động thi đua; Chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua. Các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể có kế hoạch triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm làm tốt cho các đối tượng tham gia thi đua. Điều 4. Những việc không được làm Nghiêm cấm các hành vi sau đây trong công tác thi đua khen thưởng: Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tổng công ty; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi; Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua; Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật, các quy định của Tổng công ty; Lãng phí tài sản của Tổng công ty và của các đơn vị trong thi đua, khen thưởng. Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị Thủ trưởng đơn vị các cấp chủ động phối hợp với đoàn thể cùng cấp tổ chức phát động, duy trì thường xuyên phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến trong đơn vị mình quản lý; Chủ động phát hiện, lựa chọn cá nhân, tập thể có thành tích xứng đáng đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời; Thủ trưởng đơn vị các cấp chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty về toàn bộ công tác Thi đua - Khen thưởng trong đơn vị mình quản lý. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong công tác Thi đua - Khen thưởng. CHƯƠNG 3 DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN Điều 6. Danh hiệu thi đua: 6.1 Đối với cá nhân: Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân bao gồm: - Chiến sỹ thi đua toàn quốc. - Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng; - Chiến sỹ thi đua cơ sở; - Lao động tiên tiến; 6.2 Đối với tập thể: Các danh hiệu thi đua đối với tập thể bao gồm: - Cờ thi đua của Chính phủ. - Cờ thi đua của Bộ Xây dựng; - Tập thể Lao động xuất sắc; - Tập thể Lao động tiên tiến; - Cờ truyền thống của Tổng công ty; Điều 7. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua: Tiêu chuẩn cụ thể các danh hiệu thi đua theo quy định tại Điều 12 đến điều Điều 50 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây gọi tắt là “Nghị định 42/2010/NĐ - CP”). Điều 8. Hình thức khen thưởng: Khen thưởng thường xuyên: Là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi kết thúc một đợt thi đua hay một năm thực hiện kế hoạch. Khen thưởng đột xuất: Là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, có tác dụng nêu gương lớn, không nằm trong chỉ tiêu thi đua hoặc không tham gia ký kết, giao ước thi đua. Khen thưởng theo niên hạn: các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không để xẩy ra vụ việc gây ảnh hướng xấu đến hoạt động của đơn vị trong 5 năm gần nhất. Khen thưởng theo niên hạn thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Các hình thức khen thưởng cụ thể: a) Hình thức khen thưởng của Nhà nước, cơ quan Nhà nước: b) Hình thức khen thưởng của Tổng công ty: - Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu (thường niên): Là hình thức khen thưởng của Tổng công ty dành cho các nhà quản lý của các tổ chức của Tổng công ty được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 Quy chế này có thành tích xuất sắc trong quản lý điều hành các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, đóng góp lớn cho hoạt động của Tổng công ty. - Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu (thường niên): Là hình thức khen thưởng của Tổng công ty dành cho các doanh nghiệp là các tổ chức là doanh nghiệp của Tổng công ty được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 Quy chế này có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh trong năm, đóng góp lớn cho hoạt động của Tổng công ty. - Đơn vị VINACONEX tiêu biểu (thường niên): Là hình thức khen thưởng của Tổng công ty dành cho các doanh nghiệp là các đơn vị không phải là doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1.2 Điều 1 Quy chế này có thành tích xuất sắc trong hoạt động, đóng góp lớn cho hoạt động của Tổng công ty. - Huy hiệu vì sự nghiệp VINACONEX: là huy hiệu do Tổng công ty trao tặng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển VINACONEX. Quyết định tặng Huy hiệu vì sự nghiệp VINACONEX kèm theo tặng Bằng chứng nhận của Tổng công ty. - Cờ truyền thống của Tổng công ty: là cờ truyền thống của Tổng công ty tặng cho các đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty có nhiều thành tích xuất sắc, có kỷ niệm ngày thành lập vào các năm chẵn (5 năm, 10 năm, 15 năm, …). Quyết định tặng Cờ truyền thống của Tổng công ty kèm theo tặng Bằng khen của Tổng công ty - Bằng khen của Tổng công ty: là bằng khen của Tổng công ty tặng cho các tập thể cá nhân có thành tích phù hợp với quy định của quy chế này và các quy định có liên quan của pháp luật. Điều 9. Tiêu chuẩn khen thưởng: Điều 40 đến Điều 50 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. Tiêu chuẩn xét chọn, hình thức khen thưởng, hồ sơ thủ tục xét thưởng đối với hình thức khen thưởng “Nhà quản lý giỏi VINACONEX tiêu biểu”, “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu” và “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” theo quy định riêng của Tổng công ty. Tiêu chuẩn đối với đơn vị được tặng cờ truyền thống của Tổng công ty: Các đơn vị thành viên hạch toá
Luận văn liên quan