Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty cổ phần nội thất tàu thuỷ Shinec

- Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). - Doanh thu tiêu thụ nội bộ: là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. - Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động tài chính như: tiền lãi gồm tiền lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá dịch vụ…, thu nhập cho thuê tài sản, cổ tức, lợi tức được chia, chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ… - Thu nhập khác: phản ánh các khoản thu nhập, doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

doc78 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty cổ phần nội thất tàu thuỷ Shinec, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1.1. Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 1.1.1. Doanh thu. 1.1.1.1. Khái niệm. - Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có). - Doanh thu tiêu thụ nội bộ: là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. - Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm các khoản thu nhập liên quan đến hoạt động tài chính như: tiền lãi gồm tiền lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá dịch vụ…, thu nhập cho thuê tài sản, cổ tức, lợi tức được chia, chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ… - Thu nhập khác: phản ánh các khoản thu nhập, doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán doanh thu: - Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. - Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu đó. - Khi hàng hoá hoặc dịch cụ được trao đổi dể lấy hàng hoá tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo doanh thu và không được ghi nhận là doanh thu. - Doanh thu phải được theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu: doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhận được chia. Trong từng loại doanh thu lại được chi tiết theo từng khoản doanh thu, như doanh thu bán hàng có thể được chi tiết thành doanh thu bán sản phẩm,hàng hoá, …nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và lập báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Nếu trong kỳ kế toán phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại thì phải được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu được tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán. - Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ doanh thuần được thực hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh. Các tài khoản thuộc loại tài khoản doanh thu không có số dư cuối kỳ. Thời điểm ghi nhận doanh thu tiêu thụ sản phẩm: Thời điểm ghi nhận doanh thu tiêu thụ sản phẩm là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ từ người bán sang người mua. Nói cách khác, thời điểm người mua trả tiền hay chấp nhận nợ về lượng hàng hoá, vật tư, dịch vụ đã được người bán chuyển giao. * Điều kiện ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá: - Doanh thu đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hay hàng hoá cho người mua. - Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. * Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ: - Kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán. - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Các khoản giảm trừ doanh thu: Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: - Chiết khấu thương mại. - Hàng bán bị trả lại. - Giảm giá hàng bán. - Thuế xuất nhập khẩu. - Thuế tiêu thụ đặc biệt. - Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 1.1.2. Chi phí. 1.1.2.1. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. - Giá vốn hàng bán: là giá thực tế xuất kho của số sản phẩm đã bán được ( hoặc bao gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá đã bán ra trong kỳ - đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá bán thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đã được xác định là tiêu thụ và các khoản khác được tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. - Chi phí bán hàng: là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong kỳ. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: là khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung của toàn doanh nghiệp. 1.1.2.2. Chi phí tài chính. - Chi phí hoạt động tài chính là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. - Chi phí tài chính bao gồm: + Chi phí liên quan đến hoạt động đầu tư công cụ tài chính: đầu tư liên doanh, đầu tư liên kết, đầu tư vào công ty con, chi phí nắm giữ, thanh lý, chuyển nhượng các khoản đầu tư… + Chi phí liên quan đến hoạt động cho vay vốn. + Chi phí liên quan đến mua bán ngoại tệ. + Chi phí lãi vay vốn kinh doanh không được vốn hoá, các khoản chiết khấu thanh toán khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ. + Chênh lệch lỗ khi mua bán ngoại tệ, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ. + Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn. - Không được hạch toán vào tài khoản 635 những nội dung chi phí sau đây: + Chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ. + Chi phí bán hàng. + Chi phí quản lý doanh nghiệp. + Chi phí kinh doanh bất động sản. + Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản. + Các khoản chi phí được trang trải bằng nguồn kinh phí khác. + Chi phí tài chính khác. 1.1.2.3. Chi phí khác. - Chi phí khác là các khoản chi phí của các hoạt động phát sinh ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản chi phí (lỗ) do các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. - Chi phí khác bao gồm: + Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý , nhượng bán TSCĐ (nếu có). + Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. + Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. + Bị phạt thuế, truy nộp thuế. + Các khoản chi phí khác. 1.1.3. Kết quả kinh doanh. - Kết quả kinh doanh là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động trong doanh nghiệp trong một thời gian xác định. Đây là chỉ tiêu tổng hợp rất quan trọng đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. - kết quả kinh doanh được xác định bằng cách lấy tổng thu từ các hoạt động doanh nghiệp tiến hành trừ đi tổng chi phí liên quan đến các hoạt động đó. - Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm : + Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: là chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. + Kết quả hoạt động tài chính: là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính với chi phí hoạt động tài chính. + Kết quả hoạt động khác: là chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Để phát huy được vai trò thực sự của kế toán là công cụ quản lý kinh tế ở doanh nghiệp thì kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ sau: - Lập các chứng từ kế toán để chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết để phản ánh tình hình khối lượng hàng hoá tiêu thụ, ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác của khối lượng hàng bán( giá bán, doanh thu thuần…) - Phân bổ chi phí mua hàng cho số hàng đã bán trong kỳ và lượng hàng tồn cuối kỳ. - Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hoá, phát hiện, xử lý kịp thời hàng hoá ứ đọng. - Lựa chọn phương pháp xác định đúng giá vốn hàng bán để đảm bảo độ chính xác của chỉ tiêu lãi gộp hàng hoá. - Xác định kết quả bán hàng và thực hiện chế độ báo cáo hàng hoá chi tiết đầy đủ. - Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp với khách hàng. - Theo dõi phản ánh các khoản thu nhập, chi phí hoạt động tài chính. Trên cơ sở đó tính toán đầy đủ, kịp thời và chính xác kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp. - Ghi chép, theo dõi phản ánh kịp thời từng khoản chi phí, thu nhập khác phát sinh trong kỳ. - Kế toán cần tính toán, phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời kết quả hoạt động khác diễn ra trong kỳ. 1.2. Nội dung công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 1.2.1. Chứng từ sử dụng. Để phục vụ quá trình tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp sử dụng các chứng từ sau: - Các chứng từ bán hàng: là cơ sở ghi sổ doanh thu và các sổ kế toán có liên quan đến đơn vị bán. Bao gồm: + Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTKT-3LL). + Hoá đơn bán hàng thông thường (Mẫu số 01 GTTT-3LL). + Bảng thanh toán tiền hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 01-BH). + Thẻ quầy hàng (Mẫu số 02-BH). + Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ (Mẫu công ty quy định). - Chứng từ về hàng tồn kho: chứng từ hàng tồn kho thường sử dụng trong quá trình tiêu thụ là: Phiếu xuất kho, thẻ kho… - Chứng từ kế toán tiền mặt: Theo dõi tình hình thu chi, tồn quỹ của các loại tiền mặt, các khoản tạm ứng nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho kế toán và quản lý các đơn vị trong lĩnh vực tiền tệ, bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, Biên lai thu tiền, Bảng kiểm kê quỹ. 1.2.2. Tài khoản sử dụng. 1.2.2.1. Nhóm tài khoản doanh thu. Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hạot động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và ngiệp vụ bán hàng (bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bất động sản đầu tư); cung cấp dịch vụ (thực hiện công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động…). * Tài khoản cấp 2 của tài khoản 511. Tài khoản 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 5 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 5111- doanh thu bán hàng hoá. - Tài khoản 5112- doanh thu bán các thành phẩm. - Tài khoản 5113- doanh thu cung cấp dịch vụ. - Tài khoản 5114- doanh thu trợ cấp, trợ giá. - Tài khoản 5117- doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. * Kết cấu tài khoản 511: Bên nợ: - Số thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu phải tính trên doanh thu bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong kỳ kế toán. - Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ. - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ. - Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ. - Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911- xác đinh kết quả kinh doanh. Bên có: - Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 511 không có số dư. Tài khoản 512- Doanh thu bán hàng nội bộ. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ. * tài khoản cấp 2 của tài khoản 512: - Tài khoản 5121- Doanh thu bán hàng hoá. - Tài khoản 5122- Doanh thu bán các thành phẩm. - Tài khoản 5123- Doanh thu cung cấp dịch vụ. * Kết cấu Tài khoản 512: Bên Nợ:- Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nộ bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán. - Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán nội bộ. - Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ. - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần vào tài khoản 911. Bên có: - Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản 512 không có số dư. Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính là lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được phát sinh liên quan đến hoạt động về vốn và đầu tư tài chính trong doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm một số nội dung sau: - Tiền lãi: lãi cho vay, tiền lãi gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ… - Cổ tức, lợi nhận được chia. - Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. - Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác. - Lãi tỷ giá hối đoái. - Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ. - Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn. - Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. * Kết cấu tài khoản 515: Bên Nợ: - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có). - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính sang tài khoản 911. Bên Có: - Tiền lãi cổ tức và lợi nhuận được chia; lãi do nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết… - Chiết khấu thanh toán được hưởng. -Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ. Tài khoản 515 không có số dư. 1.2.2.2. Nhóm tài khoản giảm trừ doanh thu. - Tài khoản 521- Chiết khấu thương mại: Phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng hoá, dịch vụ với khối lượng lớn và theo thoả thuận bên bán dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại. - Tài khoản 531- Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của số sản phẩm, hàng hoá, bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách. Giá trị của hàng bán bị trả lại phản ánh trên tài khoản 531 sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ để tính doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán trong kỳ báo cáo. - Tài khoản 532- Giảm giá hàng bán: Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Kết cấu của các tài khoản 521, 531, 532: - Chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng. - Doanh thu hàng bán bị trả lại, đã trả tiền lại cho cho người mua hoặc trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán. - Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng do hàng bán kém phẩm chất, chất lượng… - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sang TK 511 hoặc TK 521. - Cuối kỳ kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại sang bên nợ TK 511. - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang tài khoản 511 hoặc TK 521.  NỢ TK521, 531, 532 CÓ 1.2.2.3. Nhóm tài khoản giá vốn, chi phí. Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán: Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, vật tư, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ. Đối với sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ giá vốn hàng bán là giá thành sản xuất thực tế hay chi phí sản xuất thực tế, với vật tư tiêu thụ giá vốn hàng bán là giá gốc ghi sổ. - Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản chi phí của doanh nghiệp. - Giá vốn hàng bán là giá thành sản phẩm đối với đơn vị sản xuất, là giá mua hàng hoá dịch vụ cộng với chi phí thu mua hàng hoá đối với công ty thương mại. - Tuỳ theo tình hình áp dụng giá vốn xuất kho tại doanh nghiệp mà kế toán sẽ hạch toán khác nhau. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên thì kế toán hạch toán giá xuất kho tường xuyên theo trình tự thời gian, còn nếu doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp kiểm kê định kỳ thì giá vốn xuất kho được xác định vào cuối kỳ. * Phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho. Để tính giá vốn hàng xuất kho kế toán có thể lựa chọn một trong bốn phương pháp sau: 1. Phương pháp bình quân gia quyền. Giá đơn vị bình quân gia quyền có thể được tính theo một trong hai cách sau: Giá đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ: Giá đơn vị bình quân gia quyền cả kỳ = Trị giá hàng tồn đầu kỳ + Trị giá hàng nhập trong kỳ   Lượng hàng tồn đầu kỳ + Lượng hàng nhập trong kỳ  Giá đơn vị bình quân gia quyền liên hoàn: Giá đơn vị bình quân gia quyền sau lần nhập i = Trị giá hàng tồn sau lần nhập i   Lượng hàng tồn sau lần nhập i  2. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO). Theo phương pháp này kế toángiả định hàng nhập trước sẽ được xuất trước. Xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau. 3. Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO). Theo phương pháp này kế toán giả định hàng nhập sau sẽ được xuất trước. Xuất hết số nhập sau mới đến số nhập trước. 4. Phương pháp đích danh. Theo phương pháp này khi xuất kho mặt hàng nào thì lấy theo giá của chính mặt hàng đó. * Kết cấu tài khoản 632: - Trường hợp 1: doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: Bên nợ: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán trong kỳ. + Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ. + Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra. + Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành. + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Bên có: + Kết chuyển giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài khoản 911. + Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước). + Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho. - Trường hợp2: Doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: Bên nợ: + Trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong kỳ. + Trị gia vốn của thành phảm tồn kho đầu kỳ. + Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. + Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành. Bên có: + Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi đi bán nhứng chưa xác định là tiêu thụ. + Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên nợ tài khoản 155. + Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính. + Kết chuyển giá vốn của hàng hoá xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ vào bên nợ tài khoản 911 Tài khoản 632 không có số dư. Tài khoản 641- Chi phí bán hàng: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Bao gồm chi phí chào hàng, quảng cáo, hoa hồng bán hà
Luận văn liên quan