Đề tài Khảo sát, đánh giá công tác quản lý, thu gom, xử lý và tác động của các loại chất thải rắn đối môi trường bãi xử lý chôn lấp chất thải của thành phố pleiku, làm cơ sở khoa học để lập dự án xây dựng bãi xử lý chôn lấp chất thải, tận dụng chất thải h

(Bản scan) Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng, có mối quan hệ gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội và có tính xã hội sâu sắc. Mục tiêu cơ bản của công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hó hiện nay là: "Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường ở những nơi, những vùng đã bị suy thoái, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lựng môi trường ở các đô thị"

pdf47 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2059 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát, đánh giá công tác quản lý, thu gom, xử lý và tác động của các loại chất thải rắn đối môi trường bãi xử lý chôn lấp chất thải của thành phố pleiku, làm cơ sở khoa học để lập dự án xây dựng bãi xử lý chôn lấp chất thải, tận dụng chất thải h, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên