Đề tài Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên

Nghiên cứu “Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên” nhằm phân tích hành vi sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe trên địa bàn Tp. Long Xuyên, ƣớc lƣợng quy mô và xác định phân khúc thị trƣờng của rƣợu bƣởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên. Bài nghiên cứu chủ yếu dựa vào lý thuyết về nhu cầu, mong muốn, yêu cầu và hành vi NTD. Quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện qua 2 bƣớc: nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính) và nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lƣợng). Nghiên cứu định tính đƣợc tiến hành qua việc thảo luận tay đôi với sự tham gia của 9 đáp viên là NTD có thu nhập ít nhất 3,5 triệu đồng/tháng, độ tuổi từ 30 và có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Từ kết quả này, là cơ sở để xây dựng bản hỏi tiến hành nghiên cứu chính thức bằng cách phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp NTD, với số kích cỡ mẫu là 200. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn dựa vào việc tham khảo ý kiến tại các nhà thuốc Đông Y, tiệm tạp hóa (3 đối tƣợng) để phục vụ cho việc tính toán theo phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 146 NTD đã từng sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe và họ cũng mong muốn rƣợu bƣởi Nhân Hòa đƣợc bán tại Long Xuyên. Trong 200 đối tƣợng đƣợc khảo sát có 38,5% số phiếu yêu cầu nơi bán cung cấp rƣợu bƣởi Nhân Hòa. Qua đó ƣớc lƣợng cầu điều tra và cầu dự báo cho 3 năm tiếp theo bằng phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng của Philip Kotler. Kết quả cho thấy lƣợng cầu điều tra của sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa là 482.458 lít/năm thấp hơn cầu dự báo của năm 1 là 179.958 lít/năm và lƣợng dự báo này tăng dần qua các năm sau đó. Thông qua việc tổng hợp ý kiến đánh giá của NTD, bài nghiên cứu nêu ra một số kiến nghị để góp phần kích thích nhu cầu của ngƣời dùng đối với sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn về chất lƣợng, giá cả cũng nhƣ tìm ra những kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm phát triển sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

pdf76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2577 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang i LỜI CẢM ƠN  Trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề năm ba, nhóm đã hoàn thành xong đề tài “Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên”. Kết quả có đƣợc không chỉ nhờ sự nỗ lực của các thành viên mà còn nhờ rất nhiều sự hỗ trợ, động viên của:  Quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trƣờng Đại học An Giang, những ngƣời đã truyền đạt cho nhóm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Đây là hành trang hữu ích cho cuộc sống cũng nhƣ công việc trong tƣơng lai.  Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, hỗ trợ và động viên nhóm trong suốt thời gian thực hiện chuyên đề.  Gia đình, bạn bè và những ngƣời tham gia khảo sát đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Một lần nữa, xin cho phép nhóm đƣợc bày tỏ lòng tri ân đến tất cả những ngƣời đã dành cho nhóm sự giúp đỡ vô giá trong quá trình nghiên cứu và thực hiện chuyên đề này. Trong quá trình thực hiện, mặc dù nhóm hết sức cố gắng, trao đổi và tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và bạn bè, tham khảo tài liệu, song không tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận đƣợc những thông tin góp ý của quý Thầy Cô. Xin chân thành cảm ơn! Long xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2014 Nhóm thực hiện chuyên đề. Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................... i MỤC LỤC ......................................................................................................................... ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. v DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................................. vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................ vii CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................................. 1 1.1. Cơ Sở Hình Thành Đề Tài ............................................................................... 1 1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu ...................................................................................... 2 1.3. Phạm Vi Nghiên Cứu ....................................................................................... 2 1.4. Ý Nghĩa Thực Tiễn ........................................................................................... 2 1.5. Phƣơng Pháp Nghiên Cứu ............................................................................... 2 1.6. Kết Cấu Đề Tài ................................................................................................. 3 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................. 4 2.1. Khái Niệm ......................................................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm rượu và uống rượu như thế nào có lợi cho sức khỏe ............. 4 2.1.2. Khái niệm liên quan nhu cầu .................................................................... 5 2.1.3. Khái niệm hành vi người tiêu dùng .......................................................... 5 2.2. Mô Hình Hành Vi Mua Của NTD .................................................................. 6 2.2.1. Mô hình chi tiết hành vi NTD ................................................................... 6 2.2.2. Quá trình thông qua quyết định mua ........................................................ 6 CHƢƠNG 3: CÔNG TY TNHH RƢỢU BƢỞI NHÂN HÒA ......................................... 8 VÀ SẢN PHẨM RƢỢU BƢỞI NHÂN HÒA .................................................................. 8 3.1. Giới Thiệu Công Ty TNHH Rƣợu Bƣởi Nhân Hòa ...................................... 8 3.1.1. Lịch sử hình thành ..................................................................................... 8 3.1.2. Tình hình phát triển ................................................................................... 8 3.1.3. Cơ sở sản xuất và phân phối...................................................................... 8 3.2. Sản Phẩm Rƣợu Bƣởi Nhân Hòa .................................................................... 9 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................ 11 4.1. Thiết Kế Nghiên Cứu ..................................................................................... 11 4.1.1. Quy trình nghiên cứu: Gồm 2 bước ........................................................ 11 4.1.2. Giải thích quy trình nghiên cứu .............................................................. 12 4.2. Phƣơng Pháp Xác Định Mẫu Và Cỡ Mẫu ....................................................... 13 4.2.1. Phương pháp xác định mẫu .................................................................... 13 Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang iii 4.2.2. Cỡ mẫu ...................................................................................................... 14 4.3. Phƣơng Pháp Dự Báo Nhu Cầu .................................................................... 15 4.4. Thang Đo ......................................................................................................... 15 4.5. Mô Hình Nghiên Cứu .................................................................................... 17 CHƢƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................................... 18 5.1. Tổng Hợp Thông Tin Mẫu ............................................................................ 18 5.2. Hành Vi Tiêu Dùng Rƣợu Có Lợi Cho Sức Khỏe Hiện Tại ....................... 19 5.2.1. Rượu có lợi cho sức khỏe và lượng dùng bình quân ............................. 19 5.2.2. Cách mua và nguồn thông tin tham khảo ............................................... 19 5.2.3. Đánh giá rượu và nơi cung cấp ............................................................... 20 5.3. Mong Muốn Và Yêu Cầu Sử Dụng Rƣợu Bƣởi Nhân Hòa ........................ 21 5.3.1. Số người từng sử dụng rượu bưởi Nhân Hòa ........................................ 21 5.3.2. Hiểu biết về rượu bưởi Nhân Hòa và cảm nhận lợi ích ......................... 21 5.3.3. Mức độ ưu tiên chọn sản phẩm ............................................................... 22 5.3.4. Mong muốn và sẵn lòng mua .................................................................. 23 5.3.5. Yêu cầu về rượu bưởi Nhân Hòa ............................................................ 24 5.4. Ƣớc Lƣợng Thị Trƣờng ................................................................................. 27 5.4.1. Lượng cầu điều tra ................................................................................... 27 5.4.2. Lượng cầu dự báo .................................................................................... 30 5.5. Phân Khúc Thị Trƣờng.................................................................................. 32 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................. 35 6.1. Kết Luận .......................................................................................................... 35 6.2. Kiến Nghị ......................................................................................................... 37 6.3. Hạn chế ............................................................................................................ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 38 Phụ lục 1: Đề cƣơng phỏng vấn sâu ................................................................................ 39 Phụ lục 2: Đề cƣơng phỏng vấn sâu ................................................................................ 40 Phụ lục 3: Bản câu hỏi phỏng vấn chính thức ................................................................. 41 Phụ lục 4: Thông tin mẫu ................................................................................................ 45 Phụ lục 5: Số ngƣời đã sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe và lƣợng dùng BQ ............... 45 Phụ lục 6: Nguồn thông tin tham khảo............................................................................ 46 Phụ lục 7: Tiêu chí chọn mua rƣợu có lợi cho sức khỏe ................................................. 47 Phụ lục 8: Cách mua ....................................................................................................... 48 Phụ lục 9: Đánh giá rƣợu và nơi cung cấp. (Binary Correlation) ................................... 48 Phụ lục 10: NTD từng sử dụng rƣợu bƣởi Nhân Hòa ..................................................... 50 Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang iv Phụ lục 11: Hiểu biết, lợi ích cảm nhận đối với rƣợu bƣởi Nhân Hòa ........................... 50 Phụ lục 12: Mức độ ƣu tiên chọn sản phẩm .................................................................... 51 Phụ lục 13: Số lƣợng chọn từng loại sản phẩm ............................................................... 51 Phụ lục 14: Mong muốn và sẵn lòng mua rƣợu bƣởi Nhân Hòa .................................... 52 Phụ lục 15: Khẩu vị ......................................................................................................... 53 Phụ lục 16: Loại bao bì ................................................................................................... 54 Phụ lục 17: Đề nghị thể tích phù hợp cho sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa .................... 55 Phụ lục 18: Phƣơng tiện truyền thông ............................................................................. 55 Phụ luc 19: Nơi mua ....................................................................................................... 57 Phụ lục 20: Hành vi tiếp cận ........................................................................................... 57 Phụ lục 21: Đề nghị mức giá phù hợp cho sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa ................... 57 Phụ lục 22: Sẵn lòng chi trả ............................................................................................ 58 Phụ lục 23: Kiểm định phân phối chuẩn (Normality). .................................................... 59 Phụ lục 24: Kiểm định sự khác biệt đối với biến giới tính. ............................................ 59 Phụ lục 25: Kiểm định sự khác biệt đối với biến thu nhập trung bình. ........................... 62 Phụ lục 26: Kiểm định sự khác biệt đối với biến độ tuổi. ............................................... 64 Phụ lục 27: Kiểm định sự khác biệt đối với biến học vấn. ............................................. 66 Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT  Tp Thành phố HCM Hồ Chí Minh SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn NTD Ngƣời tiêu dùng HVNCLC Hàng Việt Nam chất lƣợng cao UBND Ủy ban nhân dân KHKT Khoa học kĩ thuật CĐ Cao đẳng GAP Good Agricultural Pratice TB Trung bình BQ Bình quân Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang vi DANH MỤC CÁC BẢNG  Trang Bảng 2-1: Mức độ uống mỗi lần trong ngày ..................................................................... 5 Bảng 4-1: Quy trình nghiên cứu ...................................................................................... 11 Bảng 4-2: Kích thƣớc mẫu ở các phƣờng nghiên cứu .................................................... 14 Bảng 5-1: Cơ cấu mẫu ..................................................................................................... 18 Bảng 5-2: NTD đã từng sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe và lƣợng dùng BQ ............. 19 Bảng 5-3: Nguồn thông tin tham khảo ............................................................................ 19 Bảng 5-4: Tiêu chí chọn mua rƣợu có lợi cho sức khỏe ................................................. 19 Bảng 5-5: Cách mua ........................................................................................................ 20 Bảng 5-6: Đánh giá rƣợu và nơi cung cấp ...................................................................... 20 Bảng 5-7: NTD từng sử dụng rƣợu bƣởi Nhân Hòa ....................................................... 21 Bảng 5-8: Hiểu biết về rƣợu bƣởi Nhân Hòa .................................................................. 21 Bảng 5-9: Lợi ích cảm nhận về rƣợu bƣởi Nhân Hòa ..................................................... 21 Bảng 5-10: Mức độ ƣu tiên chọn sản phẩm .................................................................... 22 Bảng 5-11: Số lƣợng chọn từng loại sản phẩm ............................................................... 22 Bảng 5-12: Mong muốn và sẵn lòng mua rƣợu bƣởi Nhân Hòa ..................................... 23 Bảng 5-13: Thị hiếu về khẩu vị và bao bì ....................................................................... 24 Bảng 5-14: Thể tích phù hợp cho sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa ................................. 24 Bảng 5-15: Phƣơng tiện truyền thông ............................................................................. 25 Bảng 5-16: Nơi mua ........................................................................................................ 25 Bảng 5-17: Hành vi tiếp cận rƣợu bƣởi Nhân Hòa ......................................................... 25 Bảng 5-18: Mức giá mong muốn cho sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa ........................... 26 Bảng 5-19: Sẵn lòng chi trả ............................................................................................. 26 Bảng 5-20: Lƣợng cầu điều tra ....................................................................................... 29 Bảng 5-21: Lƣợng cầu dự báo ......................................................................................... 31 Bảng 5-22: Mức ý nghĩa của kiểm định tham số. ........................................................... 32 Bảng 5-23: TB xếp hạng của kiểm định phi tham số. ..................................................... 33 Bảng 6-1: Lƣợng cầu điều tra (tóm tắt) ........................................................................... 36 Bảng 6-2: Lƣợng cầu dự báo (tóm tắt) ............................................................................ 36 Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ  Trang Hình 2-1: Mô hình hành vi mua của ngƣời tiêu dùng ....................................................... 6 Hình 2-2: Quá trình quyết định mua. ................................................................................ 6 Hình 3-1: Chai nhựa 500ml............................................................................................. 10 Hình 3-2: Bình sứ dung tích 1 lít .................................................................................... 10 Hình 3-3: Chai thuỷ tinh 700ml ...................................................................................... 10 Hình 4-1: Quy trình nghiên cứu. ..................................................................................... 12 Hình 4-2: Mô hình nghiên cứu ........................................................................................ 17 Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang viii TÓM TẮT  Nghiên cứu “Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên” nhằm phân tích hành vi sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe trên địa bàn Tp. Long Xuyên, ƣớc lƣợng quy mô và xác định phân khúc thị trƣờng của rƣợu bƣởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên. Bài nghiên cứu chủ yếu dựa vào lý thuyết về nhu cầu, mong muốn, yêu cầu và hành vi NTD. Quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện qua 2 bƣớc: nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính) và nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lƣợng). Nghiên cứu định tính đƣợc tiến hành qua việc thảo luận tay đôi với sự tham gia của 9 đáp viên là NTD có thu nhập ít nhất 3,5 triệu đồng/tháng, độ tuổi từ 30 và có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Từ kết quả này, là cơ sở để xây dựng bản hỏi tiến hành nghiên cứu chính thức bằng cách phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp NTD, với số kích cỡ mẫu là 200. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn dựa vào việc tham khảo ý kiến tại các nhà thuốc Đông Y, tiệm tạp hóa (3 đối tƣợng) để phục vụ cho việc tính toán theo phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 146 NTD đã từng sử dụng rƣợu có lợi cho sức khỏe và họ cũng mong muốn rƣợu bƣởi Nhân Hòa đƣợc bán tại Long Xuyên. Trong 200 đối tƣợng đƣợc khảo sát có 38,5% số phiếu yêu cầu nơi bán cung cấp rƣợu bƣởi Nhân Hòa. Qua đó ƣớc lƣợng cầu điều tra và cầu dự báo cho 3 năm tiếp theo bằng phƣơng pháp tích tụ thị trƣờng của Philip Kotler. Kết quả cho thấy lƣợng cầu điều tra của sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa là 482.458 lít/năm thấp hơn cầu dự báo của năm 1 là 179.958 lít/năm và lƣợng dự báo này tăng dần qua các năm sau đó. Thông qua việc tổng hợp ý kiến đánh giá của NTD, bài nghiên cứu nêu ra một số kiến nghị để góp phần kích thích nhu cầu của ngƣời dùng đối với sản phẩm rƣợu bƣởi Nhân Hòa, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn về chất lƣợng, giá cả cũng nhƣ tìm ra những kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm phát triển sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Khảo sát nhu cầu thị trường của sản phẩm rượu bưởi Nhân Hòa tại Tp. Long Xuyên Chuyên đề năm 3 Trang 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Cơ Sở Hình Thành Đề Tài Ngày nay, nhu cầu và mức sống của xã hội không ngừng nâng cao, các sản phẩm mang tính đa dạng và chất lƣợng càng đƣợc củng cố và phát triển. Con ngƣời có xu hƣớng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình, do đó các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo mộc, ít hóa chất đã trở thành sự lựa chọn tối ƣu. Nhìn nhận đƣợc xu hƣớng đó, các doanh nghiệp đã bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất những loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên nhƣ: mỹ phẩm, dƣợc phẩm, nƣớc giải khát,…trong đó có cả thức uống có cồn, mà điển hình là rƣợu. Đi đầu lĩnh vực sản xuất các sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe là tập đoàn Tân Hiệp Phát với các sản phẩm nhƣ: Trà thảo mộc Dr. Thanh, Trà xanh không độ, nƣớc tăng lực Number One…luôn đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa thích và lựa chọn1. Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia từ Đại học Texas ở Austin cho thấy uống rƣợu là hữu ích, tuy nhiên không nên lạm dụng rƣợu. Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Thị trƣờng rƣợu của Nga Vadim Drobiz cũng cho biết thêm: “Chắc chắn, những ngƣời bị bệnh tim mạch nên uống rƣợu vừa phải. Vì rƣợu làm giảm cholesterol, làm sạch mạch máu. Ngoài ra, rƣợu là thuốc tốt nhất chống trầm cảm. Ngƣời nào làm giảm căng thẳng bằng cách uống rƣợu vừa phải sẽ sống lâu hơn so với những ngƣời kiêng rƣợu tuyệt đối”2. Từ thực tế đó, công ty TNHH rƣợu bƣởi Nhân Hòa đã mạnh dạn cho ra đời một loại rƣợu có nguồn gốc từ thiên nhiên. Sản phẩm này hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, đẹp da, làm tan mỡ máu, phòng chống các bệnh tim mạch, cao huyết áp3,…Đồng thời, rƣợu bƣởi Nhân Hòa còn đáp ứng đƣợc yêu cầu uống với số lƣợng vừa phải mỗi ngày, giúp NTD tập đƣợc thói quen tốt khi uống rƣợu. Có thể nói, đây là sản phẩm hữu ích. Nhƣng rƣợu bƣởi Nhân Hòa vẫn còn là sản phẩm mới, nên chƣa đƣợc phân phối rộn
Luận văn liên quan