Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam

Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện - đại hoá. Phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Để làm được điều đó thì mỗi ngành, mỗi đơn vị kinh tế … đều đóng một vai trò hết sức quan trọng. Có một mục tiêu rõ ràng, một phương hướng đúng đắn cho nên trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Hoà mình với sự phát triển đó thì ngành xây dựng cũng có những bước tiến đáng kể được đánh dấu bằng những công trình lớn mang tầm cỡ khu vực có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và xã hội như: Cầu treo Mỹ Thuận; Hầm đường bộ đèo Hải Vân; Đường Hồ Chí Minh … Hàng năm ngành xây dựng thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP và đóng góp vào ngân sách một khoản thuế rất lớn. Cùng với đó là cơ chế mở cửa, chế độ kinh tế thông thoáng khuyến khích phát triển mọi thành phần kinh tế của nhà nước thì nhu cầu xây dựng ngày một tăng, một loạt các doanh nghiệp xây dựng ra đời. Chính điều đó đã góp phần tạo lên sự cạnh tranh khốc liệt và gay gắt trong ngành. Đấu thầu là một trong những hình thức được lựa chọn để tuyển chọn những nhà thầu có đủ năng lực đảm nhiệm những yêu cầu của các chủ đầu tư. Do vậy đấu thầu và đấu thầu xây lắp nói riêng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng. Chính vì thế mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần coi trọng, quan tâm tới công tác đấu thầu. Cavico Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Là một doanh nghiệp trẻ trong làng xây dựng nhưng công ty đã sớm khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình qua hàng loạt các công trình, các hợp đồng kinh tế. Nhưng với mục tiêu của công ty là ổn định và phát triển thì một trong những hoạt động công ty cần quan tâm đó là hoạt động đấu thầu, bởi nó là điều kiện đầu tiên đảm bảo cuộc sống của cán bộ công nhân viên công ty cũng như sự ổn định và phát triển của công ty. Từ thực tiễn đó và quá trình thực tập ở công ty Cavico Việt Nam em đã quyết định đi sâu tìm hiểu đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam”

doc70 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn - ®¹i ho¸. Ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa víi môc tiªu x©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× mçi ngµnh, mçi ®¬n vÞ kinh tÕ … ®Òu ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Cã mét môc tiªu râ rµng, mét ph­¬ng h­íng ®óng ®¾n cho nªn trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ hÕt søc to lín. Hoµ m×nh víi sù ph¸t triÓn ®ã th× ngµnh x©y dùng còng cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ ®­îc ®¸nh dÊu b»ng nh÷ng c«ng tr×nh lín mang tÇm cì khu vùc cã ý nghÜa lín vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi nh­: CÇu treo Mü ThuËn; HÇm ®­êng bé ®Ìo H¶i V©n; §­êng Hå ChÝ Minh … Hµng n¨m ngµnh x©y dùng thu hót hµng triÖu lao ®éng tham gia trong c¸c h×nh tæ chøc kinh doanh x©y dùng kh¸c nhau thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Vèn ®Çu t­ vµo lÜnh vùc x©y dùng chiÕm tû träng lín trong GDP vµ ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch mét kho¶n thuÕ rÊt lín. Cïng víi ®ã lµ c¬ chÕ më cöa, chÕ ®é kinh tÕ th«ng tho¸ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn mäi thµnh phÇn kinh tÕ cña nhµ n­íc th× nhu cÇu x©y dùng ngµy mét t¨ng, mét lo¹t c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ra ®êi. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· gãp phÇn t¹o lªn sù c¹nh tranh khèc liÖt vµ gay g¾t trong ngµnh. §Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc ®­îc lùa chän ®Ó tuyÓn chän nh÷ng nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhiÖm nh÷ng yªu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t­. Do vËy ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p nãi riªng lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. ChÝnh v× thÕ mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng cÇn coi träng, quan t©m tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu. Cavico ViÖt Nam còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ. Lµ mét doanh nghiÖp trÎ trong lµng x©y dùng nh­ng c«ng ty ®· sím kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ, tiÕng nãi cña m×nh qua hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh, c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Nh­ng víi môc tiªu cña c«ng ty lµ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn th× mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c«ng ty cÇn quan t©m ®ã lµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu, bëi nã lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®¶m b¶o cuéc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty còng nh­ sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. Tõ thùc tiÔn ®ã vµ qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty Cavico ViÖt Nam em ®· quyÕt ®Þnh ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë c«ng ty Cavico ViÖt Nam” §Ò tµi cña em gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty Cavico ViÖt Nam. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ë c«ng ty Cavico ViÖt Nam. §Ó hoµn thµnh ®Ò nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §ç ThÞ H¶i Hµ ®· h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi, Ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ Phßng KÕ ho¹ch – ThÞ tr­êng cña C«ng ty Cavico ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Víi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n quan t©m tíi ®Ò tµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ®Êu thÇu x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ ®Êu thÇu Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña viÖc chÊt ®Êu thÇu Kh¸i niÖm ®Êu thÇu Tr­íc tiªn th× chóng ta h·y t×m hiÓu kh¸i niÖm ®Êu thÇu. Tr¶i dµi theo thêi gian th× ®· cã rÊt nhiÒu quan niÖm vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu sao cho hîp lý vµ theo kÞp sù ph¸t triÓn cña x· héi. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn bëi c¸c v¨n b¶n nhµ n­íc ®· ban hµnh, cô thÓ lµ: QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ. QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ (®· ®­îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 23-07-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ, vµ nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 05-05-2000, th«ng t­ 04/TT h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu thay thÕ cho nghÞ ®Þnh 43/CP vµ nghÞ ®Þnh 93/CP. Theo quy chÕ míi nhÊt th× “§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu” Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh s¬ ®å sau: Kh¸i niÖm liªn quan Trªn ®©y lµ kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu, tiÕp sau ®©y chóng ta ®i t×m hiÓu c¸c kh¸i niÖm liªn quan ®e hiÓu râ, hiÓu s©u vµ kü h¬n vÒ hoat ®«ng ®Êu thÇu: §Êu ThÇu trong n­íc: lµ ®Êu thÇu chØ cã c¸c nhµ thÇu trong n­íc tham dù. §Êu ThÇu quèc tÕ: lµ cuéc ®Êu thÇu cã c¸c nhµ thÇu trong vµ ngoµi n­íc tham dù. XÐt thÇu: lµ qóa tr×nh Bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. Dù ¸n: lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n bao gåm dù ¸n ®Çu t­ vµ dù ¸n kh«ng cã tÝnh chÊt ®Çu t­. Bªn mêi thÇu: lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ hoÆc phÊp nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Êu thÇu. Ng­êi cã thÈm quyÒn: lµ ng­êi ®øng ®Çu hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuéc tæ chøc, c¬ quan nhµ n­íc hoÆc doanh nghiÖp, cô thÓ nh­ sau: §èi víi dù ¸n ®Çu t­, “Ng­êi cã thÈm quyÒn” lµ “Ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­” ®­îc quy ®inh t¹i quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. §èi víi viÖc mua s¾m ®å dïng, vËt t­, trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn cña c¬ quan nhµ n­íc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ n­íc; ®å dïng cµ ph­¬ng tiÖn lµm ciÖc th«ng th­êng cña lùc l­îng vò trang th× “Ng­êi cã thÈm quyÒn” lµ ng­êi quyÕt ®Þnh mua s¾m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷a c«ng ty huÆc c¸c hinh thøc h×nh thøc së h÷a kh¸c th× “ng­êi cã thÈm quyÒn” lµ Héi ®ång qu¶n trÞ huÆc ng­êi ®øng ®Çu cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. CÊp cã thÈm quyÒn: lµ tæ chøc, c¬ quan ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn giao quyÒn huÆc ñy quyÒn theo theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nhµ thÇu: lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Nhµ thÇu trong n­íc lµ nhµ thÇu cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ë ViÖt nam vaf ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt nam. Gãi thÇu: lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ®­îc chia theo tÝnh chÊt kÜ thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n, cã quy m« hîp ph¸p vµ b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. trong tr­êng hîp mua s¾m, gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét sè lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph­¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®­îc chia thµnh nhiÒu hîp ®ång ( khi gãi thÇu ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn ). Gãi thÇu quy m« nhá: lµ gãi thÇu cã gi¸ trÞ d­íi 2 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng hãa hoÆc x©y l¾p. T­ vÊn: lµ nh÷ng ho¹t ®éng ®¸p øng yªu cÇu kiÕn thøc kinh nghiÖm, chuyªn m«n cho bªn mêi thÇu trong viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n . X©y l¾p: lµ nh÷ng c«ng viÖc thuéc qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Hµng hãa: lµ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ (toµn bé, ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ lÎ), b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, nguyªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng (thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm). Hå s¬ mêi thÇu: lµ toµn bé tµi liÖu do bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®­îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. “Hå s¬ mêi thÇu” ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr­íc khi ph¸t hµnh. Hå s¬ dù thÇu: lµ c¸c tµi liÖu do nhµ thÇu lËsp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Tæ chuyªn gia: lµ nhãm c¸c chuyªn gia, t­ vÊn do bªn mêi thÇu thµnh lËp hoÆc thuª, cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì bªn mêi thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. §ãng thÇu: lµ thêi ®iÓm kÕt thóc viÖc nép hå s¬ dù thÇu ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Më thÇu: lµ thêi ®iÓm tæ chøc má c¸c hå s¬ dù thÇu ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. Danh s¸ch ng¾n: lµ danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ®­îc thu hÑp qua c¸c b­íc ®¸nh gi¸. Trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn, danh s¸ch ng¾n bao gåm c¸c nhµ t­ vÊn ®­îc chän lùa trªn c¬ s¬ danh s¸ch dµi hoÆc tõ danh s¸ch c¸c nhµ t­ vÊn ®¨ng ký ®Ó tham gia dù thÇu. ThÈm ®Þnh: lµ c«ng viÖc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ cña c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n, kÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu, còng nh­ c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu liªn quan tr­íc khi ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Gi¸ gãi thÇu: lµ gi¸ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña c¸c dù ¸n trªn c¬ së tæng møc ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt. Trong tr­êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tr­íc khi tæ chøc ®Êu thÇu. Gi¸ dù thÇu: lµ gi¸ do nhµ thÇu ghi trong hå s¬ dù thÇu sau khi ®· trõ phÇn gi¶m gi¸(nÕu cã) bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ cÊn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. Gi¸ ®¸nh gi¸: lµ gi¸ dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch(nÕu cã), ®­îc quy ®æi vÒ mÆt b»ng(kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c hå s¬ dù thÇu. Söa lçi: lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt nh»m chuÈn x¸c hå s¬ dù thÇu bao gåm lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi chÝnh t¶, lçi nhÇm ®¬n vÞ do bªn mêi thÇu thùc hiÖn ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc ®¸nh gi¸. HiÖu chØnh sai lÖch: lµ viÖc bæ sung huÆc ®iÒu chØnh nh÷ng néi dung cßn thiÕu hoÆc thõa trong hå s¬ dù thÇu so víi c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu còng nh­ bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hå s¬ hå s¬ dù thÇu do bªn mêi thÇu thùc hiÖn Gi¸ gãi thÇu: lµ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc vèn ®Çu t­ hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®­îc duyÖt. Trong tr­êng hîp §Êu ThÇu tuyÓn chän t­ vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tr­íc khi tæ chøc §Êu ThÇu. Gi¸ dù thÇu: lµ gi¸ ghi trong Hå s¬ dù thÇu sau khi trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã) bao gåm c¸c chi phÝ cÇn thiÕt thùc hiÖn gãi thÇu. Gi¸ ®¸nh gi¸: lµ gÝa dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (nÕu cã), ®­îc quy ®æi vµ cïng mét mÆt b»ng (kÜ thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c Hå s¬ dù thÇu . Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu: lµ do bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ®­îc ®Ò nghÞ tróng thÇu sau khi söa lçi vµ hiªô chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña Hå s¬ mêi thÇu. Gi¸ tróng thÇu: lµ gi¸ ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt qña ®Êu thÇu lµm c¨n cø cho bªn mêi thÇu th­¬ng th¶o hoµn thiÖnvµ kÝ hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu. Gi¸ tróng thÇu kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch §Êu ThÇu d· ®­îc duyÖt. Gi¸ kÝ hîp ®ång: lµ gi¸ bªn mêi thÇu vµ bªn nhµ tróng thÇu tho¶ thuËn víi nhau sau khi th­¬ng th¶o hoµn thiÖn h¬pj ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. KÕt qu¶ ®Êu thÇu: lµ néi dung phª duyÖt cña ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ tªn nhµ tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu vµ laäi hîp ®ång. Th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång: lµ qu¸ tr×nh tiÕp tôc th­¬ng th¶o hoµn chØnh néi dung chi tiÕt hîp ®ång víi nhµ tróng thÇu ®Ó kÝ kÕt. B¶o l·nh dù thÇu: lµ viÖc nhµ thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t­¬ng ®­¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh hå s¬ mêi thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu víi hå s¬ dù thÇu B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: lµ viÖc nhµ thÇu tróng thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn ( tiÒn mÆt, b·o l·nh ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t­¬ng ®­¬ng, sÐc) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång ®· kÝ. Thùc chÊt ®Êu thÇu Tõ kh¸i niÖm cña ®Êu thÇu ta thÊy thùc chÊt cña viÖc ®Êu thÇu lµ ph­¬ng thøc xÐt hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc lùa chän. Ta thÊy mét ph­¬ng ¸n x©y dùng cã ý nghÜa cÇn ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n: Thø nhÊt ®ã lµ tÝnh hîp ph¸p tøc lµ ph­¬ng ¸n ®ã phï hîp víi quy ®Þnh vÒ ph¸p luËt hiÖn hµnh Thø hai®ã lµ tÝnh kinh tÕ cña ph­¬ng ¸n tøc lµ cÇn ®­îc hoµn thµnh trong khu«n khæ ng©n s¸ch ®· ®­îc duyÖt Thø ba ®ã lµ tÝnh kü thuËt cã nghÜa lµ nã ph¶i ®­îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é víi quy tr×nh th«ng sè ®· quy ®Þnh. V× vËy ®Êu thÇu lµ ph­¬ng ph¸p so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n tæ chøc trªn cïng mét ph­¬ng diÖn(kü thuËt, tµi chÝnh hay t¸c ®éng tíi x· héi) ®Ó lùa chän lÊy nhµ thÇu tèt nhÊt cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra. Môc tiªu cña ®Êu thÇu lµ thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, ®¶m b¶o kinh tÕ cña dù ¸n. §Êu thÇu còng lµ mét ho¹t ®éng mua b¸n nh­ng nã kh¸c nh÷ng vô mua b¸n th«ng th­êng ë chç hµng hãa mua b¸n ë ®©y lµ c«ng viÖc. Ng­êi tæ chøc ®Êu thÇu hay chñ ®Çu t­ lµ ng­êi b¸n, cßn nhµ thÇu lµ ng­êi mua. ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu thÓ hiÖn b¶n chÊt trong quan hÖ mau b¸n. Th«ng qua viÖc ®Çu thÇu thÓ hiÖn ®­îc sù c¹nh tranh ®ã lµ sù c¹nh tranh gi÷a chñ ®Çu t­ ®èi víi c¸c nhµ thÇu vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu víi nhau. Lý do cã sù c¹nh tranh gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu lµ v× theo thuyÕt hµnh vi cña ng­êi tiªu dïng th× trong mua b¸n, ng­êi mua cè g¾ng mua víi gi¸ rÎ nhÊt cã thÓ cßn ng­êi b¸n th× cè g¾ng b¸n víi gi¸ ®¾t nhÊt cã thÓ. Do ®ã ©m thÇm ®· n¶y sinh sù c¹nh tranh trong mèi quan hÖ gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, gi÷a nhµ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu. ë ViÖt nam ®Êu thÇu trong qu¶n lý dù ¸n cßn lµ mét vÊn ®Ò míi mÎ cÇn ®­îc tiÕp tôc nghiªn cøu, nh»m thèng nhÊt qu¶n lý ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c dù ¸n Nhµ n­íc. Theo quy chÕ ®Êu thÇu th× ®Êu thÇu ®­îc xem nh­ lµ mét nguyªn t¾c trong qu¶n lý dù ¸n Nhµ n­íc. §Êu thÇu ®­îc xem nh­ lµ mét ph­¬ng ¸n qu¶n lý dù ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊt hiÖn nay nh»m t¨ng c­êng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu tr¸nh ®éc quyÒn, quan liªu, ch«ng tho¸i hãa biÕn chÊt cña c¸c c¸n bé, lµm cho guång m¸y kinh tÕ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n §Êu thÇu x©y l¾p vai trß vµ ý nghÜa cña ®Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu x©y l¾p NÕu ph©n theo tÝnh chÊt c«ng viÖc th× ®Êu thÇu ®­îc chia thµnh: §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn §Êu thÇu mua s¾m vËt liÖu, thiÕt bÞ §Êu thÇu x©y l¾p §Êu thÇu víi gãi thÇu quy m« nhá §Êu thÇu dù ¸n §Êu thÇu lµ h×nh thøc ®Êu thÇu phæ biÕn nhÊt hiÖn nay, ®ã lµ h×nh thøc ®Êu thÇu nh»m tuyÓn chän nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p cña dù ¸n nh­ x©y dùng cÇu cèng, ®­êng x¸, nhµ x­ëng … Vai trß cña ®Êu thÇu x©y l¾p §Êt n­íc ta ®ang ë trong giai ®o¹n ph¸t triÓn víi tèc ®é cao do ®ã vÒ dÞch vô, khoa häc, c¬ së h¹ tÇng … còng ph¸t triÓn theo víi tèc ®é cao kh«ng kÐm. §Æc biÖt lµ vÒ c¬ së h¹ tÇng ®· ®­îc ®¸nh dÊu b»ng nh÷ng c«ng tr×nh vÜ ®¹i cã tÇm cì tÕ kh«ng chØ ë trong n­íc mµ cßn mang tÇm cì khu vùc. Cã ®­îc thµnh c«ng ®ã ngoµi yÕu tè kinh tÕ, khoa häc th× vÊn ®Ò qu¶n lý còng gãp phÇn vµo ®ã kh«ng kÐm. §Êu thÇu còng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nh»m t¨ng hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. ViÖc ®ã gãp phÇn lùa chän nh÷ng nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc nh»m thùc hiÖn tèt c¸c c«ng tr×nh. §Êu thÇu cã vai trß hÕt søc quan träng vµ ngµy cµng thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña nã. §Êu thÇu gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi Ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tËp trung (vèn tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc). §Êu thÇu dùa trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu trªn mäi mÆt (tµi chÝnh, kü thuËt) nªn nã thóc ®Èy c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu t¨ng c­êng tr×nh ®é, hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt. Qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t­ sÏ chän ®­îc nhµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô víi gi¸ hîp lý nhÊt ®ång thêi ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng. Qua h¬n hai n¨m thùc hiÖn quy chÕ ®Êu thÇu theo nghÞ ®Þnh 43/CP, h¬n mét n¨m thùc hiÖn söa ®æi bæ sung quy chÕ ®Êu thÇu theo NDD 93/CP vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu theo N§ 88/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ cã thÓ thÊy râ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ®· tõng b­íc thay thÕ ph­¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu (mang nhiÒu tiÒm Èn tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng), ®ång thêi tÝnh quan hÖ cña nã còng ®­îc thÓ hiÖn râ: chØ tÝnh c¸c gãi thÇu do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt lµ 96 gãi thÇu víi gi¸ trÞ tróng thÇu lµ 2.390 triÖu USD (so víi gi¸ dù kiÕn ban ®Çu lµ 2.782 triÖu USD tiÕt kiÖm ®­îc 14,09%). C¸c dù ¸n kh¸c ë c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng nhê ¸p dông ph­¬ng thøc ®Êu thÇu, gi¸ tróng thÇu ®Òu gi¶m so víi dù to¸n phª duyÖt lµ tõ 8-10%. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ n­íc trong ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ x©y dùng. Tr­íc ®©y trong x©y dùng còng nh­ trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, Nhµ n­íc qu¶n lý toµn bé trong viÖc quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh nµo, vèn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kü thuËt, thêi gian, do ®¬n vÞ nµo thi c«ng... Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®­îc ¸p dông th× Nhµ n­íc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm cuèi cïng, tøc lµ c«ng tr×nh hoµn thµnh víi chÊt l­îng ®¶m b¶o. ViÖc thi c«ng mua vËt t­, thêi gian thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ gi¸ c«ng tr×nh tïy thuéc vµo kh¶ n¨ng tõng nhµ thÇu kh¸c nhau. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ x©y dùng b©y giê chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu chÕ vÒ lÜnh vùc nµy cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ngµy cµng thÓ hiÖn râ tÝnh ­u viÖt vµ vai trß quan träng cña nã ®èi víi chñ ®Çu t­, nhµ thÇu vµ Nhµ n­íc, do ®ã viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc nµy vµ ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng lµ tÊt yÕu ®Ó nh»m ®¶m b¶o l¹i lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ng­êi lao ®éng cho doanh nghiÖp vµ cho Nhµ n­íc. §Êu thÇu gióp chñ ®Çu t­ lùa chän ®­îc ®èi t¸c phï hîp Th«ng qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t­ sÏ t×m ®­îc c¸c nhµ thÇu hîp lý nhÊt vµ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña dù ¸n vÌ mÆt tµi chÝnh, kü thuËt, kinh tÕ x· héi … Th«ng qua ®Êu thÇu x©y l¾p vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng giao nhËn thÇu cña chñ ®Çu t­ sÏ t¨ng c­êng ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn ®Çu t­ tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t ë c¸c kh©u cña c¸c qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p. Th«ng qua ®Êu thÇu chñ ®Çu t­ n¾m ®­îc quyÒn chñ ®éng v× chØ khi ®· cã sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kü l­ìng vÒ mäi mÆt th× chñ ®Çu t­ míi tiÕn hµnh mêi thÇu vµ tæ chøc ®Êu thÇu, tù lùa chän h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®Êu thÇu. Chñ ®éng mêi mét sè nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp nhÊt. §Êu thÇu t¹o c¬ héi n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé cña c¸c bªn mêi thÇu còng nh­ bªn dù thÇu. V× ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng c¸c hå s¬ dù thÇu th× ®ßi hái c¸c c¸n bé cña chñ ®Çu t­ ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ ng­îc l¹i nhµ thÇu còng ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé giái ®Ó thiÕt kÕ, thi c«ng, tæ chøc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu, thi c«ng c¸c c«ng viÖc ®óng theo hîp ®ång ®· ký kÕt. §Êu thÇu gióp chñ ®Çu t­ gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng lÖ thuéc vµo nhµ thÇu duy nhÊt. §Êu thÇu t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh gióp c¸c nhµ thÇu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, t¹o sù c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ trong x©y dùng. Nhê cã nguyªn t¾c c«ng khai vµ b×nh ®¼ng c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù do t×m kiÕm c¸c dù ¸n dÔ dµng tham gia ®Êu thÇu vµ ký kÕt c¸c hîp ®«ng nÕu cã thª ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. Tr­íc hÕt ta thÊy ®Êu thÇu sÏ ph¸t tÝnh chñ ®éng t×m kiÕm th«ng tin vµ g©y dùng c¸c mèi quan hÖ, tù t×m c¸ch t¨ng c­êng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi dù thÇu. §Ó cã thÓ th¾ng thÇu doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o dùng ®­îc uy tÝn cña m×nh th«ng qua chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh, th«ng qua c¸c trang thiÕt bÞ, th«ng qua tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã gãp phÇn më réng quy m« doanh nghiÖp Th«ng qua ®Êu thÇu, doanh nghiÖp sÏ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh, lµm gi¶m chi phÝ vµ thóc ®Èy n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, ®Êu thÇu lµ h×nh thøc c«ng b»ng, buéc c¸c doanh nghiÖp tham gia muèn th¾ng thÇu ®Òu ph¶i tù n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh. Nhµ thÇu nµo cã søc c¹nh tranh lín sÏ th¾ng thÇu. Chñ ®Çu t­ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc ®Ó so s¸nh, lùa chän nhµ thÇu, cã sù gi¸m s¸t cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trong s
Luận văn liên quan