Đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

(Bản scan) Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay thì một vấn đề hết sức cơ bản trong đó thành phần kinh tế nhà nước phải vươn lên giữ vai trò chủ đạo, chế độ công hữu XHCN là chủ yếu. Để kinh tế nhà nước thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình thì bộ phận nòng cốt, bộ phận quan trọng của kinh tế nhà nước là DNNN phải được tiếp tục sắp xếp

pdf175 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan